Helsingin yliopisto on monitieteinen tutkimusyliopisto, joka kuuluu maailman parhaiden ja kymmenen parhaan eurooppalaisen yliopiston joukkoon. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos on alallaan Suomen johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Laitoksella harjoitetaan geologisen ja maantieteellisen tutkimuksen lisäksi seismologista tutkimusta ja seismologiaan liittyviä viranomaistehtäviä. Pääaineita laitoksella ovat geologia, kiinteän maan geofysiikka, maantiede ja aluetiede, ja lisäksi laitos vastaa kiinteän maan geofysiikan maisterilinjan opetuksesta yhdessä fysiikan laitoksen kanssa. Laitoksen kokonaisbudjetti on 9 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 100.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta avaa vakinaistamispolulle (tenure track) apulaisprofessorin/professorin tehtävän alana
GEOKEMIA

Tehtävä sijoittuu geotieteiden ja maantieteen laitokseen. Laitoksen uudessa toimintayksikössä (geofluids-laboratorio) tutkitaan kivimateriaalin sisältämien fluidi- ja sulasulkeumien ja mineraalikiteiden kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Näiden avulla saadaan uutta tietoa erilaisista geologisista prosesseista (laattatektoniikka, vuorijonojen kehitys, suprakrustiset ilmiöt, mineraalivarantojen muodostuminen jne.). Keskeinen tutkimuslaite laboratoriossa on Agilent 7900s kvadrupoli-ICP/MS ja tähän liitetty GeoLas Pro MV 193 nm -laserablaatiolaitteisto. Laboratorion toiminta liittyy keskeisesti Helsingin yliopiston strategiseen tutkimusalaan ”aineen rakenne ja materiaalitutkimus”.

Menestyksekkäällä hakijalla tulee olla laajat kansainväliset yhteistyöverkostot. Apulaisprofessorin edellytetään tekevän kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustyötä, hyödyntävän kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusrahoitusmahdollisuuksia, osallistuvan opetustyöhön ja tohtorikoulutukseen sekä geofluids-laboratorion edelleen kehittämiseen. Erityiseksi ansioksi katsotaan kokemus laserablaatiolaboratorion perustamisesta ja ylläpitämisestä.

Vakinaistamispolulle otettava henkilö palkataan apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3-5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka kuluessa hänen työskentelyään seurataan ja arvioidaan työsuhteen solmimisen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen apulaisprofessorina (associate professor), päämääränä vakinaistuminen professorin tehtävään.

Erittäin päteväksi ja kokeneeksi osoittautunut hakija voidaan rekrytoida suoraan toiseen vaiheeseen eli vain yhteen määräaikaiseen 3–5 vuotta kestävään työsuhteeseen apulaisprofessoriksi (associate professor) tai suoraan professoriksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan apulaisprofessorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Ulkomaalaiselta tai Suomen kansalaiselta, joka ei ole syntyperäinen, edellytetään valmiutta suomen kielen oppimiseen. Tavoitteena on, että apulaisprofessori pystyy jatkossa ottamaan vastaan suomenkielisiä opintosuorituksia ja osallistumaan laitoksen hallinnollisiin tehtäviin. Laitos tukee kielen oppimista.

Apulaisprofessorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7 ja professorin tasoihin 8–10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Apulaisprofessorin alkupalkka on noin 4400 – 5100 € kuukaudessa, riippuen valittavan henkilön pätevyydestä ja työkokemuksesta. Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen, jollei toisin sovita.

Hakemuksiin on liitettävä englanninkieliset (1) ansioluettelo, (2) täydellinen julkaisuluettelo, (3) selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa, selvitys ulkoisesta tutkimusrahoituksesta sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan, tai edellä mainitut asiakirjat ja tiedot sisältävä englanninkielinen yliopistoportfolio, ks. ohje sivulta http://www.helsinki.fi/facultyofscience/vacancies/portfolio.pdf. Lisäksi (4) liitteeksi odotetaan enintään kahden liuskan mittaista englanninkielistä esitystä siitä, miten hakija kehittäisi tehtävässä oman alansa tutkimusta.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että he toimittavat hakuajan päätyttyä 10 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille. Julkaisut tallennetaan tiedekunnan pyynnöstä Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 13.10.2017.

Lisätietoja antaa geologian ja geokemian osaston johtaja, professori Tapani.Ramo(at)helsinki.fi, +358 405260636, tai geotieteiden ja maantieteen laitoksen johtaja, professori Juha Karhu, Juha.Karhu(at)helsinki.fi, +358 2941 5083

Hae viimeistään 13.10.2017

Haku päättyy

perjantai, lokakuu 13, 2017