Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000 tutkinto-opiskelijaa.

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan kemian laitoksen profiili on laaja. Laitos harjoittaa kansainvälisen tason tutkimusta kolmessa tutkimusohjelmassa, jotka ovat materiaalikemia, synteesi ja analyysi ja molekyylitiede, ja antaa tutkimukseen perustuvaa akateemista opetusta.

Laitoksessa on 15 professoria, ja siinä tehdään yli 200 henkilötyövuotta vuodessa. Lisätietoja http://www.helsinki.fi/kemia/fi/

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitos hakee
PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA

Tehtävän ala on epäorgaaninen materiaalikemia. Epäorgaaninen materiaalikemia soveltaa kemiaa epäorgaanisten materiaalien suunnitteluun, syntetisointiin, karakterisointiin, prosessointiin, ymmärtämiseen ja käyttöön. Epäorgaanisilla materiaaleilla on hyödynnettäviä, tai mahdollisesti hyödynnettäviä ominaisuuksia. Aineen rakenne ja materiaalit on yksi Helsingin yliopiston strategisista tutkimusaloista.

Tehtävä kuuluu Kemian laitoksen Materiaalikemian tutkimusohjelmaan ja sen haltija antaa opetusta Kemian kandiohjelmassa, Materiaalitutkimuksen maisteriohjelmassa ja Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelmassa.

Pyydämme hakijoita kuvaamaan, kuinka heidän tutkimuksensa linkittyy laitoksen tutkimusohjelmiin.

Tehtävä voidaan täyttää pysyviin työsuhteisiin professorina tai apulaisprofessorin määräaikaisena tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku, joka muodostuu kahdesta 3 – 5 vuoden mittaisesta portaasta) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Professori / apulaisprofessori vastaa alansa kokeellisesta tutkimuksesta. Valittavalla henkilöllä odotetaan olevan alallaan vahva tieteellinen pätevyys ja kansainvälinen näkyvyys. Professori / apulaisprofessori opettaa kemiaa kaikilla tasoilla.

Professorin tehtävänä on yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät.

Professorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8–10. Aloittavan uuden professorin lähtöpalkka on tyypillisesti noin 5 700 euroa/kk. Apulaisprofessori sijoittuu vaativuustasolle 7 alkupalkan ollessa vakinaistamispolun ensimmäisellä tasolla noin 4 700 euroa/kk ja toisella noin 5200 euroa/kk.

Hakemukseen on liitettävä
1) tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio (ks. https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...), jonka tulee sisältää selvitys opinnäytetöiden ohjauksesta sekä selvitys, miten hakija aikoo kehittää alaa ja opetusta;
2) luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään;
3) tutkimussuunnitelma

Hakijoita pyydetään lisäksi varautumaan siihen, että he toimittavat hakuajan päätyttyä tiedekunnan pyynnöstä enintään kymmenen valitsemaansa julkaisuja lähetettäväksi asiantuntijoille. Julkaisut toimitetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Ohjeet liitteiden toimittamiseen löytyvät verkkosivulta http://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tie....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköisessä järjestelmässä

Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa SAP-HR-portaalissa.

Hakuaika päättyy 31.10.2017.

Lisätietoja antaa kemian laitoksen johtaja, professori Heikki Tenhu,
heikki.tenhu(at)helsinki.fi, puhelin 0294150334

Hae viimeistään 31.10.2017

Haku päättyy

tiistai, lokakuu 31, 2017