Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Eksotessa voi työskennellä laajan päivystyksen keskussairaalassa (Ekks) Lappeenrannassa, jossa on edustettuna laaja kattaus eri erikoisalojen palveluja, oma tutkimusrahasto ja tutkijayhteisö. Lisäksi alueellamme on 11 terveys- ja hyvinvointiasemaa ja edut säilyvät toimipisteestä toiseen siirryttäessä. Kuntoutuksen saralla on Eksotessa tehty paljon valtakunnallisesti palkittua kehitystyötä. Tiivis terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö luo Eksotesta monien mahdollisuuksien työpaikan. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on noin 5 000 ammattilaisen työpaikka. Lääkäreiden työmahdollisuudet ovat monipuoliset ja helposti yhdisteltävissä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee

APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävä on haettavana lääketieteen alalle, mille tahansa kliiniselle lääketieteen alalle, jota Etelä-Karjalan keskussairaalassa harjoitetaan ja joka kuuluu kansantautien piiriin (täsmennetty 15.10.2019) (http://www.eksote.fi/Sivut/default.aspx).

Tehtävä on sijoitettuna lääketieteelliseen tiedekuntaan ja Etelä-Karjalan Keskussairaalaan. Tehtävän toimipaikka on Etelä-Karjalan keskussairaala (Lappeenranta).

Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track -vakinaistamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.
Apulaisprofessorin tehtävään valittavan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.
Professorin tehtävään valittavavan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Professorin tehtävään valittavalla tulee olla vähintään yksi loppuunsaatettu väitöskirjatyönohjaus, jotta kyky ohjata opinnäytteitä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan vaatimuksia.

Apulaisprofessorin / professorin tehtäviin kuuluu harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, ja siihen perustuen seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Apulaisprofessori / professori vastaa Etelä-Karjalan keskussairaalassa toteutettavasta lääketieteen kandidaattien perusopetuksen kuuluvasta opetuksesta sekä erikoislääkärikoulutuksesta omalla oppialallaan Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tehtävään valittu osallistuu lääketieteen kandidaattikoulutukseen Meilahden kampuksella yhteensä noin yhden kuukauden ajan vuodessa erikseen sovittavalla tavalla.

Apulaisprofessori / professori vastaa tutkimustyön johtamisesta ja ohjaamisesta sekä tutkimusyhteistyön vahvistamisesta ja koordinoinnista Meilahden kampuksen ja Etelä-Karjalan keskussairaalan välillä.

Tehtävään valitulla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys, jota osoittavat esimerkiksi erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla alalla sekä alalla hankittu kliininen kokemus.

Tehtävään valitun edellytetään ottavan vastaan Etelä-Karjalan keskussairaalan kliinisen osastonylilääkärin sivuviran, jonka tehtävistä tehtävään valittu neuvottelee erikseen Etelä-Karjalan keskussairaalan kanssa. Virka on sijoitettu Etelä-Karjalan keskussairaalaan.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista tiedekunnan sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://rekry.helsinki.fi/start , Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika apulaisprofessuuriin / professuuriin päättyy 7.marraskuuta 2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa Clinicumin johtaja, professori Klaus Olkkola, klaus.olkkola (at) helsinki.fi, puh.040 7583655 ja johtajaylilääkäri Tarja Nylund, tarja.nylund(at)eksote.fi, puh. 040 1274200.

Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR asiantuntija Tania Sawkins, tania.sawkins(at) helsinki.fi, puh. 02 941 26619.

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

07.11.2019 23:59 EET