Lääketieteellinen tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetusta ja jatkokoulutusta. Tiedekunnan toiminta keskittyy Meilahden kampusalueelle, jossa on erinomaiset mahdollisuudet tiiviille yhteistyölle sekä yliopistosairaalan että sektoritutkimuslaitosten (Työterveyslaitos, Tervey-den ja hyvinvoinnin laitos) kanssa. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskus-teluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle sekä vakiinnuttaa ja vahvistaa asemansa lääketieteellisen opetuksen sekä psykologi- ja puheterapeuttikoulutuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopistollinen keskussairaala HYKS ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) muodostavat yhdessä Academic Medical Center Helsingin (AMCH). AMCH on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa; olemme Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukossa.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee

APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävän ala on korva-, nenä- ja kurkkutautioppi.

Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track-vakinastamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään
valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä
tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä
pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista
tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa
toimia akateemisena johtajana.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimus-tulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimises-sa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Apulaisprofessori / professori vastaa korva-, nenä- ja kurkkutautioppiin liittyvästä perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä erikoislääkärikoulutuksesta. Lisäksi professori osallistuu käytännön pienryhmäopetukseen ja luento-opetukseen.

Professuurin tehtäviin kuuluu myös harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, ja siihen perustuen seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tehtäviin sisältyy osaston vastuulla olevia muita tehtäviä.

Tehtävään vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys, mikä voidaan osoittaa alan erikoislääkärin tutkinnolla / oikeuksilla.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista tiedekunnan sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://rekry.helsinki.fi/start ,Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 7. joulukuuta 2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa Clinicumin esimies professori Klaus Olkkola, klaus.olkkola(at) helsinki.fi, 040 7583655.

Hae viimeistään 07.12.2017

Haku päättyy

torstai , joulukuu 7, 2017