Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/centre-for-nordic-studies) on monitieteellinen verkosto, jonka tehtäviä ovat yliopistollisen tutkimuksen lisäksi opetus, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon liittyvän tiedon tuottaminen. CENS pyrkii alan vahvana verkostokumppanina edistämään Pohjoismaihin liittyvää kansainvälisesti tasokasta ja merkityksellistä tutkimusta. CENS koordinoi pohjoismaista ReNEW-konsortiota (Reimagining Norden in an Evolving World: An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach, https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/reimagining-norden-in-an-evolv...) vuosina 2018–2023. CENSin ja ReNEWin tutkimuksen painopistealueita ovat pohjoismainen yhteistyö ja alueellisen identiteetin rakentaminen, pohjoismaisia malleja koskeva retoriikka sekä Pohjoismaat historiallisena alueena ja maailmanlaajuisena brändinä.

Humanistinen tiedekunta hakee

POHJOISMAIDEN TUTKIMUKSEN APULAISPROFESSORIA

Tehtävä on ruotsinkielinen.

Kolmetasoisessa vakinaistamispolkujärjestelmässä yliopisto palkkaa henkilön apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka päättyessä henkilö voi edetä vakinaistamispolulla toiseen 3–5 vuoden määräaikaiseen apulaisprofessuuriin (associate professor). Menestyksekäs tutkija voidaan vakinaistaa lopulta professoriksi.

Apulaisprofessorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta, seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi hänen tulee osallistua tohtorikoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen sekä hankkia tutkimusrahoitusta.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Hakijoilla tulisi olla kokemusta Pohjoismaita koskevasta yhteiskuntatieteellisestä ja humanistisesta tutkimuksesta. Olemme erityisen kiinnostuneita hakijoista, joilla on monitieteellistä osaamista ja joiden tutkimusta yhdistää pohjoismainen näkökulma. Apulaisprofessori työskentelee CENS-verkostossa ja hänen edellytetään osallistuvan tohtorikoulutukseen ja maisteritason opetuksen kehittämiseen.

Toivomme hakemuksia erityisesti henkilöiltä, joiden tutkimus, hankeideat ja kansainväliset verkostot liittyvät joihinkin CENSin ja ReNEWin painopistealueista. Tehtävään valittavalla tulee olla kykyä ja halua lisätä Helsingin yliopiston ja CENSin näkyvyyttä tiedottamalla pohjoismaisista teemoista yliopistomaailman ulkopuolelle. Näin vastataan tiedotusvälineiden, päättäjien ja suuren yleisön lisääntyvään tarpeeseen saada uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa Pohjoismaista.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Tanskan tai norjan kielen taito katsotaan eduksi. Mikäli valittava henkilö ei osaa ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä ruotsin kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Apulaisprofessorin bruttopalkka on 50.000-68.500 euroa vuodessa riippuen valittavan henkilön ansioista ja työkokemuksesta.

Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisinä yhtenä pdf-tiedostona
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
4) enintään 2 sivun mittainen selostus siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään
5) numeroitu julkaisuluettelo.

Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Peter Stadius, peter.stadius(at)helsinki.fi, tel. +358294123188.

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa ja tenure track -vakinaistamispolusta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

11.04.2018 23:59 EEST