Hakeminen

Avoimen väylä, teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
25 (0)

Voit hakea avoimen väylän haussa, jos olet suorittanut avoimen yliopiston opintoja tai niihin rinnastettavia kotimaisia yliopisto-opintoja. Hakeaksesi avoimen väylän haussa sinulla ei tarvitse olla ylioppilastutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

  1. Sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta (*).
  2. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 3.4.2019 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
  • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (20.3.2019–3.4.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.
  • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot. Opintoina huomioidaan suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavasti suoritetut opinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

  • teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) tai vastaavan opintokokonaisuuden vähintään arvosanalla 3/5
  • jonkin toisen koulutusohjelmaan soveltuvan opintokokonaisuuden (vähintään 15 op)
  • yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaiset, korkeakoulututkintoon vaadittavat toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot (tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito).

Hakuperusteopintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä (3.4.2019) ja opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu (esimerkiksi Helsingin yliopiston avoimesta yliopistosta).

Opinnot, joiden perusteella haet, eivät saa olla sisällytettyinä toiseen tutkintoon, eivätkä ne saa hakuajan päättyessä olla yli 3 vuotta vanhoja. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot saavat kuulua toiseen tutkintoon, mutta eivät kuitenkaan saa olla yli 3 vuotta vanhoja.

Valintamenettely

Vähimmäisehdot täyttäneet hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen (tai vastaavien opintojen) opintojaksojen keskiarvon (kahden desimaalin tarkkuudella) perusteella.

Avoimen väylän haussa teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaan voidaan valita enintään 25 uutta opiskelijaa.

Huomaathan, että ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa teologian kandidaatin ja teologian maisterin tutkinnot.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio opintosuoritusotteesta
  1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta.
Toimitettava viimeistään 17.4.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140