Hakeminen

Avoimen väylä, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
15 (0)

Voit hakea avoimen väylän haussa, jos olet suorittanut avoimen yliopiston opintoja tai niihin rinnastettavia kotimaisia yliopisto-opintoja. Hakeaksesi avoimen väylän haussa sinulla ei tarvitse olla ylioppilastutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

 1. Sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta (*).
 2. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 3.4.2019 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Opintosuunnan valinta

Sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeella opintosuunta, jonka opinto-oikeutta haet.

Mahdollisia opintosuuntia ovat

 • elokuva- ja televisiotutkimus
 • estetiikka
 • musiikkitiede
 • teatteritiede ja
 • yleinen kirjallisuustiede.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (20.3.2019–3.4.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakemuksen jätettyäsi.
 • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot. Opintoina huomioidaan avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavasti suoritetut opinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut hakuperusteopintoina yhteensä vähintään 60 op opintoja, joihin sisältyvät

 • vähintään 25 opintopisteen laajuiset koulutusohjelmaan soveltuvat perusopinnot,
 • yhden muun tieteenalan/aineen vähintään 15 opintopisteen laajuiset perusopinnot JA
 • tutkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot (**).

(**) Voit korvata vaaditut kieliopinnot humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijan korvaavuussääntöjen mukaisesti ko. kielen opintokokonaisuudella. Poikkeavissa kielitaitotapauksissa toimitaan humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijan kielitaitomääräysten mukaisesti.

Hakuperusteopintojen (60 op) tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä (3.4.2019) ja opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu (esimerkiksi Helsingin yliopiston avoimesta yliopistosta).

Opinnot, joiden perusteella haet, eivät saa olla sisällytettyinä toiseen tutkintoon, eivätkä ne saa hakuajan päättyessä olla yli 3 vuotta vanhoja. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot saavat kuulua toiseen tutkintoon, mutta eivät kuitenkaan saa olla yli 3 vuotta vanhoja. Opinnot tulee sisällyttää humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon.

Valintamenettely

Avoimen väylän haussa valitaan koko humanistiseen tiedekuntaan yhteensä enintään 15 uutta opiskelijaa kaikista haussa mukana olevista hakukohteista. Valintapäätökseen vaikuttavat:

 • suorittamiesi opintojen sisällöllinen soveltuvuus
 • opintomenestyksesi koulutusohjelmaan soveltuvissa perusopinnoissa
 • opetusresurssit (kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei välttämättä voida hyväksyä).

Huomaathan, että ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä haussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon sinulla on oikeus jatkaa maisteriopintoihin.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio opintosuoritusotteesta
 1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta.
Toimitettava viimeistään 17.4.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140