Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
7 (0)

Voit hakea avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa, jos olet osallistunut jonkin suomalaisen yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi voivat hakea myös ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai muuta toisen asteen tutkintoa. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Aiemman korkeakoulututkinnon jo suorittaneen hakijan tulee ensisijaisesti hakea tiedekunnan maisterivalinnassa

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan sosiaalitieteiden kandiohjelmaan enintään 7 uutta opiskelijaa.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta (*)
  • sinulla on suoritettuna sosiaalitieteiden kandiohjelman jonkin tieteenalan tai sen samansisältöisen lähialan yliopistotasoiset perusopinnot (25 op) TAI sosiaalitieteiden kandiohjelman 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus
  • olet suorittanut 15 – 35 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia opintoja
  • olet suorittanut tutkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Hakuperusteena olevat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen 28.3.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkinnät. Nämä opinnot eivät saa olla sisällytettynä toiseen tutkintoon eivätkä ne saa olla yli viisi vuotta vanhoja hakuajan päättymisen ajankohtana. Opintojen tulee olla sosiaalitieteiden kandiohjelman opetussuunnitelman mukaisia tai niitä vastaavia.

Va­lin­ta

Hyväksymiseen vaikuttaa vaadittujen opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo.

Valinnassa otetaan huomioon opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa. Vähimmäisvaatimuksena on, että sosiaalitieteiden kandiohjelman jonkin tieteenalan tai sen samansisältöisen lähialan yliopistotasoisten perusopintojen (25 op) TAI sosiaalitieteiden kandiohjelman 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3,5/5. Valinnassa huomioidaan ainoastaan vaaditut opinnot ja opintokokonaisuudet. Vaadittujen opintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut opinnot eivät vaikuta valintaan.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaan vaadittujen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Tasatilanteessa hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti sosiaalitieteiden kandiohjelman jonkin tieteenalan tai sen samansisältöisen lähialan yliopistotasoisten perusopintojen (25 op) TAI sosiaalitieteiden kandiohjelman 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti 15 – 35 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvien opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla on useampia hakijoita tasatilanteessa, valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Valinnassa voidaan myös asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.

Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus koulutusohjelmassa ilman opintosuuntaa. Opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin myöhemmin opintojen aikana erikseen määritettävien kriteerien ja kiintiöiden perusteella riippumatta aiemmin suoritetuista opinnoista (ks. pääaineen tai erikoistumisalan valinta koulutuksen kuvaus -välilehdellä). Opinto-oikeuden saaminen koulutusohjelmassa ei takaa opinto-oikeuden saamista juuri haluamaasi opintosuuntaan.  

Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote

1)      Katso tarkemman ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Koskee sosiaalityön opintosuuntaa:

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140