Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
4 (0)

Voit hakea avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa, jos olet osallistunut jonkin suomalaisen yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi voivat hakea myös ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai muuta toisen asteen tutkintoa. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Aiemman korkeakoulututkinnon jo suorittaneen hakijan tulee ensisijaisesti hakea tiedekunnan maisterivalinnassa

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan enintään 4 uutta opiskelijaa.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta (*)
  • sinulla on suoritettuna politiikan ja viestinnän kandiohjelman jonkin tieteenalan tai sen samansisältöisen lähialan yliopistotasoiset perusopinnot (25 op) TAI politiikan ja viestinnän kandiohjelman 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus
  • olet suorittanut 15 – 35 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia opintoja
  • olet suorittanut tutkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Hakuperusteena olevat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen 28.3.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkinnät. Nämä opinnot eivät saa olla sisällytettynä toiseen tutkintoon eivätkä ne saa olla yli viisi vuotta vanhoja hakuajan päättymisen ajankohtana. Opintojen tulee olla politiikan ja viestinnän kandiohjelman opetussuunnitelman mukaisia tai niitä vastaavia.

Va­lin­ta

Hyväksymiseen vaikuttaa vaadittujen opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo.

Valinnassa otetaan huomioon opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa. Vähimmäisvaatimuksena on, että politiikan ja viestinnän kandiohjelman jonkin tieteenalan tai sen samansisältöisen lähialan yliopistotasoisten perusopintojen (25 op) TAI politiikan ja viestinnän kandiohjelman 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3,5/5. Valinnassa huomioidaan ainoastaan vaaditut opinnot ja opintokokonaisuudet. Vaadittujen opintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut opinnot eivät vaikuta valintaan.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaan vaadittujen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Tasatilanteessa hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti politiikan ja viestinnän kandiohjelman jonkin tieteenalan tai sen samansisältöisen lähialan yliopistotasoisten perusopintojen (25 op) TAI politiikan ja viestinnän kandiohjelman 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti 15 – 35 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvien opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla on useampia hakijoita tasatilanteessa, valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Valinnassa voidaan myös asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.

Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus koulutusohjelmassa ilman opintosuuntaa. Opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin myöhemmin opintojen aikana erikseen määritettävien kriteerien ja kiintiöiden perusteella riippumatta aiemmin suoritetuista opinnoista (ks. pääaineen tai erikoistumisalan valinta koulutuksen kuvaus -välilehdellä). Opinto-oikeuden saaminen koulutusohjelmassa ei takaa opinto-oikeuden saamista juuri haluamaasi opintosuuntaan. 

Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote

1)      Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140