Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
8 (0)

Ns. avoimen väylän valintamenettelyssä opiskelijaksi otettaville myönnetään sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritusoikeus. Hakijat valitaan ilmoituksensa mukaan joko Helsingissä tai Vaasassa järjestettävään oikeusnotaarin tutkinnon koulutukseen. Opiskelupaikan saanut voi itse myöhemmin valita, suorittaako hän oikeustieteen maisterin tutkinnon Helsingissä vai Vaasassa.

Opiskelemaan hakevan on valittava, hakeeko hän tiedekuntaan suomen kieltä taitavana vai ruotsin kieltä taitavana opiskelijana.

Valinnassa ei ole kieli- eikä opiskelupaikkakiintiötä, vaan hakijat valitaan opintomenestyksen perusteella ja opiskelupaikkakunta ja kieli määräytyvät valituksi tulleen hakijan hakemuksessaan ilmoittaman vaihtoehdon perusteella. Hakijan ilmoittama valinta oikeusnotaarin tutkinnon suorittamispaikkakunnasta ja kielitaidosta on sitova.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

 • sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta *
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 • olet suorittanut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia tai tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintoja vähintään 45 opintopistettä ja vähintään keskiarvolla 3,75/5.

* Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden on osoitettava, että he ovat suorittaneet toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä vähintään lukion oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot.

Hakijat valitaan ilmoituksensa mukaan joko suomen tai ruotsin kieltä taitavina, ja hakijat osoittavat kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä.

Suomen kieltä taitavat:

Sinulla tulee olla hyvä suomen kielen taito, ja kielitaito tarkistetaan hakuvaiheessa. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomeksi, niin tutkinto osoittaa riittävän kielitaidon. Jos ylioppilastutkintosi on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, niin yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.

Jos et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai olet suorittanut sen ruotsin kielellä, niin tarkista hyväksytyt kielitaidon todennustavat ja tarvittavat liitteet.

Ruotsin kieltä taitavat:

Sinulla tulee olla hyvä ruotsin kielen taito, ja kielitaito tarkistetaan hakuvaiheessa. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsiksi, niin tutkinto osoittaa riittävän kielitaidon. Jos ylioppilastutkintosi on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, niin yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.

Jos et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai olet suorittanut sen suomen kielellä, niin tarkista hyväksytyt kielitaidon todennustavat ja tarvittavat liitteet.

Valintamenettely

Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan valitaan lukuvuonna 2018-2019 oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 8 uutta opiskelijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen oikeustieteen opintojen perusteella.

Valinnassa huomioon otetaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaiset ja tiedekunnan hyväksymät oikeustieteelliset opinnot, jotka on suoritettu

 • Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa,
 • avoimina yliopisto-opintoina Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa tai
 • Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa sivuaineopintoina tai erillisinä opintoina.

Muita kuin edellä mainittuja opintoja ei oteta valinnassa huomioon. Esim. avoimessa yliopistossa järjestettävä kurssi Johdatus oikeustieteeseen ei ole tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen opintojakso.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa sivuaineopintoina tai erillisinä opintoina suoritettujen opintojen osalta edellytetään, että tiedekunta on myöntänyt hakijalle kyseisiin opintoihin suoritusoikeuden. Hakijan on tarvittaessa osoitettava, että on saanut kyseisiin opintoihin suoritusoikeuden.

Hakijoiden edellytetään suorittaneen hakuajan loppumiseen mennessä vähintään 45 opintopistettä yllämainittuja opintoja. Opintojen on oltava kokonaisia opintojaksoja, opintojaksoihin kuuluvia yksittäisiä osasuorituksia ei lasketa edellytettyyn opintopistemäärään.

Hakijat valitaan yllämainittujen opintosuoritusten arvosanojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon mukaan paremmuusjärjestyksessä. Vähimmäismäärän 45 op ylittävien opintojen osalta hakija voi valita, mihin opintoihin hän haluaa hakemuksessaan vedota. Valinnassa otetaan huomioon enintään 70 op riippumatta siitä, kuinka paljon opintoja hakija on suorittanut. Hakijan opintosuoritusten arvosanojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon on kuitenkin aina oltava vähintään 3,75.

Hakijat täyttyvät Opintopolku.fi-palvelussa hakulomakkeen, josta käy ilmi seuraavat seikat:

 1. tiedot niistä oikeustieteen opinnoista, joiden nojalla opiskeluoikeutta haetaan ja jotka on suoritettu edellä kerrotun mukaisesti. Hakukelpoisuuteen vaaditaan, että opintoja on vähintään 45 op. Mikäli opintojen kokonaismäärä ylittää 45 opintopistettä, hakijan tulee selvästi lomakkeella ilmoittaa jokainen sellainen opintojakso, jonka hän haluaa valinnassa otettavan huomioon. Opintoja otetaan huomioon enintään 70 op.
 2. hakeeko hän opiskelemaan koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Helsingissä vai koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Vaasassa.
 3. hakeeko hän tiedekuntaan suomen kieltä taitavana vai ruotsin kieltä taitavana opiskelijana.
 4. tieto toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen vähintään lukion oppimäärän tai sitä vastaavien opintojen mukaisesti suoritettuna
 5. hakijalla ei ole voimassaolevaa korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta.

Valinnassa on käytössä varasijakäytäntö.

Valintamenettelyssä vääriä tietoja antaneen hakijan hakemus hylätään.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • virallinen opintosuoritusote/opintosuoritusotteet tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetuista oikeustieteen opinnoista
 • todistus/todistukset kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen vähintään lukion oppimäärän tai sitä vastaavien opintojen mukaisesti suoritettuna
 • todistus, jonka perusteella hakija on suomen kieltä taitava tai ruotsin kieltä taitava

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Tietoa kielitaidon osoittamisesta.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140