Hakeminen

Avoimen väylä, molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
5 (0)

Voit hakea avoimen väylän haussa, jos olet suorittanut avoimen yliopiston opintoja tai niihin rinnastettavia kotimaisia yliopisto-opintoja. Hakeaksesi avoimen väylän haussa sinulla ei tarvitse olla ylioppilastutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

  1. Sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta (*).
  2. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 3.4.2019 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
  • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (20.3.2019–3.4.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakemuksen jätettyäsi.
  • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot. Opintoina huomioidaan avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa, sekä erillisinä arvosanoina tai vastaavina ilman tutkinnonsuoritusoikeutta suoritetut opinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

  • vähintään 85 opintopistettä avoimen yliopiston opintoja, jotka soveltuvat molekyylibiotieteiden kandiohjelman kandidaatin tutkintoon. Näistä opinnoista molekyylibiotieteiden koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tulee olla vähintään 60 opintopistettä ja muuhun koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tai muita yliopistollisia opintoja tulee olla vähintään 25 opintopistettä.

Hakuperusteopintojen (85 op) tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä (3.4.2019). Opinnot, joiden perusteella haet, eivät saa hakuajan päättyessä olla yli 10 vuotta vanhoja.

Valintamenettely

Avoimen väylän haussa valitaan koko bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan yhteensä enintään 5 uutta opiskelijaa kaikista haussa mukana olevista hakukohteista: biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandiohjelmista. Valintapäätökseen vaikuttavat:

  • suorittamiesi opintojen sisällöllinen vastaavuus hakukohteen opintoihin
  • aiempien opintojen opintomenestys

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä haussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Huomaathan, että ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon sinulla on oikeus jatkaa maisteriopintoihin.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio opintosuoritusotteesta
  1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta.
Toimitettava viimeistään 17.4.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140