Va­lin­ta­pe­rus­teet

Avoimen väylän haku tarjoaa reitin tutkinto-opiskelijaksi myös niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa.

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon sinulla on oikeus jatkaa maisteriopintoihin.

Sinun tulee valita hakulomakkeella yksi opintosuunta.

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä avoimen väylän haussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta (*)
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
  • olet suorittanut yhteensä vähintään 60 op opintoja, joihin sisältyvät:
  • vähintään 25 opintopisteen laajuiset, koulutusohjelmaan soveltuvat perusopinnot
  • yhden muun tieteenalan/aineen vähintään 15 opintopisteen laajuiset perusopinnot
  • lain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaiset, korkeakoulututkintoon vaadittavat toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot (tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito) (**).

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä.

(**) Voit korvata vaaditut kieliopinnot humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijan korvaavuussääntöjen mukaisesti ko. kielen opintokokonaisuudella. Poikkeavissa kielitaitotapauksissa toimitaan humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijan kielitaitomääräysten mukaisesti.

Hakuperusteopintojen (60 op) tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä (28.3.2018) ja opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu (esimerkiksi Helsingin yliopiston avoimesta yliopistosta).

Opinnot (kokonaisuudet ja kieliopinnot), joiden perusteella haet, eivät saa olla sisällytettyinä toiseen tutkintoon eivätkä ne saa hakuajan päättyessä olla yli 3 vuotta vanhoja. Kyseiset opinnot tulee sisällyttää humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon.

Edellä mainittuina opintoina otetaan huomioon suomalaisessa korkeakoulussa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavasti suoritetut opinnot.

Valinta

Avoimen väylän haussa valitaan koko humanistiseen tiedekuntaan yhteensä enintään 15 uutta opiskelijaa kaikista haussa mukana olevista hakukohteista. Valintapäätökseen vaikuttavat:

  • suorittamiesi opintojen sisällöllinen soveltuvuus
  • opintomenestyksesi koulutusohjelmaan soveltuvissa perusopinnoissa
  • opetusresurssit (kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei välttämättä voida hyväksyä).

Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2017. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta

Katso ohjeet liitteiden toimittamisesta.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140