Hakeminen

Avoimen väylä, kemian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Voit hakea avoimen väylän haussa, jos olet suorittanut avoimen yliopiston opintoja tai niihin rinnastettavia kotimaisia yliopisto-opintoja. Hakeaksesi avoimen väylän haussa sinulla ei tarvitse olla ylioppilastutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

  1. Sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. (*)
  2. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 30.6.2019 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
  • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (20.3.2019–3.4.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakemuksen jätettyäsi.
  • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot. Opintoina huomioidaan avoimessa yliopistossa ja kesäyliopistossa suoritetut opinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

  • vähintään 25 opintopistettä Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaisia kemian kandiohjelman perusopintoja vähintään keskiarvolla 3,5/5.

Hakuperusteopintojen (25 op) tulee olla suoritettuina 30.6.2019 mennessä. Sinun tulee osoittaa 14.8.2019 mennessä, että nämä opinnot on suoritettu. Opinnot eivät saa sisältyä jo suoritettuun korkeakoulututkintoon eivätkä olla hakuajan päättyessä yli 3 vuotta vanhoja.

Valintamenettely

Hyväksymiseen vaikuttavat opintosuoritusten määrä ja arvosanataso.

Opiskelijoita voidaan ottaa myös enemmän kuin hakukohteen kiintiöksi on ilmoitettu.

Huomaathan, että ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemian kandiohjelmassa. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon sinulla on oikeus jatkaa maisteriopintoihin.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio opintosuoritusotteesta
  1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta
Toimitettava viimeistään 17.4.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140