Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
3 (0)

Voit hakea avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa, jos olet osallistunut jonkin suomalaisen yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi voivat hakea myös ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai muuta toisen asteen tutkintoa. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntaan (suomenkielinen) enintään 3 uutta opiskelijaa.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • Sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. (*)
  • Olet suorittanut kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot).
  • Olet suorittanut jostain muusta yliopistollisesta oppiaineesta perusopinnot (25 op/15 ov).
  • Osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
  • Osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksytysti.
  • Toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa.

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

HUOM! Hakuperusteena olevien opintojen (kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot, yliopistollisen oppiaineen perusopinnot) tulee olla suoritettuina hakuajan päättymisen 28.3.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä. Opinnot eivät saa olla sisällytettyinä tutkintoon.

Valintamenettely

Kasvatustieteiden kandiohjelman yleiseen ja aikuiskasvatustieteen (suomenkielinen) opintosuunnan avoimen väylän valinta perustuu kirjalliseen VAKAVA-kokeeseen.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan keväällä 2018.

Kirjallinen koe (VAKAVA-koe)

Kasvatustieteiden kandiohjelman yleiseen ja aikuiskasvatustieteen (suomenkielinen) opintosuuntaan haetaan VAKAVA-kokeella, joka järjestetään kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta Helsingin yliopiston verkkosivuilla. VAKAVA-kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Valintakoevaatimukset: VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka on julkaistu VAKAVA:n sivuilla sekä kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Pisteytys: Valinta perustuu VAKAVA-kokeen raakapisteisiin, joiden enimmäismäärä ilmoitetaan valinnan tulosten julkaisun yhteydessä. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijan tulee saada vähintään 50 % VAKAVA-kokeen raakapistemäärän enimmäismäärästä.

Eri­tyis­jär­jes­te­lyt va­lin­ta­ko­keis­sa

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti automaattisesti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa. Myös muita erityisjärjestelytarpeita haetaan samalla lomakkeella.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vien ja koe­vas­taus­ten kie­li

VAKAVA-kokeen aineisto, kysymykset ja vastauslomake ovat suomenkieliset.

Van­ho­ja va­lin­ta­ko­kei­ta ja mal­li­vas­tauk­sia

Aikaisempien vuosien valintakokeet ja oikeat vastaukset löytyvät täältä.

Aika
26.4.2018, 13:0016:00
Paikka
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote
  • todistus kielitaidosta

1)    Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2)    Sinun on osoitettava kielitaitosi joko suomen tai ruotsin kielestä. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140