Helsingin yliopiston arvopaperisijoittamisen tavoitteena on kasvattaa varallisuutta sekä saada vakaata ja ennustettavaa tuottoa yliopiston perustehtävien rahoittamiseksi.

Sijoittaminen on jaettu kahteen eri arvopaperisalkkuun, Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen salkkuihin. Varojen sijoittamisesta huolehtivat ulkopuoliset varainhoitajat ja sitä ohjaavat yliopiston hallituksen linjaamat sijoitustoiminnan periaatteet.

Sijoitussalkkujen yhteenlaskettu arvo oli vuoden 2015 lopussa 366 miljoonaa euroa. Tästä noin kolmasosa, 115 miljoonaa euroa, on peräisin kerätyistä lahjoituksista.

Yliopiston arvopaperisalkku

Helsingin yliopiston arvopaperisalkun alkupääoma on vuosina 2010–2011 kerätyt lahjoitusvarat, yhteensä 64 miljoonaa euroa.

Pitkän aikavälin vuotuinen tuottotavoite on 4–6 %. Perusallokaatio on kesästä 2013 lähtien ollut: korot 50 %, osakkeet 45 % ja vaihtoehtoiset sijoitukset 5 %. Kesällä 2016 salkusta allokoitiin yli 50 miljoonaa euroa erilliseksi likviditeettisalkuksi, mikä nosti salkun korkopainon 53 prosenttiin.

Vuonna 2016 sijoitussalkun tuotto oli 5,8 % (v. 2015: 4,7 % ja v. 2014: 9,5 %).

Arvopaperisalkun viiden vuoden tuotto on 42,18 % ja vuotuinen tuotto 7,2 % (v. 2012–2016).

Arvopaperisalkun tuottoa on jaettu vuosittain: 2 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja vuosina 2013–2016 noin 3,35 miljoonaa euroa, eli yhteensä 15,4 miljoonaa euroa.

Arvopaperisalkun koko vuoden 2016 lopussa oli 263 miljoonaa euroa (2015: 232 miljoonaa euroa).

Yliopiston salkun kehitys 2010–2017, €

HYR 122017 sijoituskehitys

Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisalkku

Helsingin yliopiston rahastojen sijoitusomaisuus on muodostunut pitkän ajan kuluessa lahjoitusten (49 miljoonaa euroa) ja sijoitustuottojen tuloksena.

Pitkän aikavälin vuotuinen tuottotavoite on 4–6 %. Perusallokaatio on kesästä 2013 lähtien ollut: korot 30 %, osakkeet 40 % ja vaihtoehtoiset sijoitukset 30 %.

Vuonna 2016 sijoitussalkun tuotto oli 5,8 % (v. 2015: 4,7 % ja v. 2014: 9,5 %).

Arvopaperisalkun viiden vuoden tuotto on 44,26 % ja vuotuinen tuotto 7,5 % (v. 2012–2016).

Arvopaperisalkun koko vuoden 2016 lopussa oli 128 miljoonaa euroa (2015: 135 miljoonaa euroa).

Rahastojen salkun kehitys 2010–2017, €

hyr sijoituskehitys 2017

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Kaikkien Helsingin yliopiston toimintojen tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen kanssa. Yliopisto välttää suorien sijoitusten tekemistä kohteisiin, jotka ovat ristiriidassa lain tai kansainvälisiä ihmisoikeuksia koskevien sopimusten kanssa.

Vastuullisena sijoittajana yliopisto noudattaa hyvää hallintotapaa, mikä tarkoittaa investointipäätösten ja -prosessien riittävää dokumentointia.

Helsingin yliopisto on pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Vastuullinen yritys, joka huomioi ympäristö-, sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä johtuen mm. tehokkaammasta riskienhallinnasta sekä uusien liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tuomasta kilpailuedusta.

Helsingin yliopisto käyttää sijoitustoiminnassaan ensisijaisesti varainhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä ja omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä otetaan aina huomioon vastuullisen sijoittamisen toteuttaminen. Tavoitteena on, että kaikki Helsingin Yliopiston käyttämät varainhoitajat ovat sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Lisäksi Helsingin yliopisto edellyttää varainhoitajilta ESG-raportointia vähintään vuosittain.