Arvopaperisijoittaminen

Helsingin yliopiston arvopaperisijoittamisen tavoitteena on kasvattaa varallisuutta sekä saada vakaata ja ennustettavaa tuottoa yliopiston perustehtävien rahoittamiseksi.

Sijoittaminen on jaettu kahteen eri arvopaperisalkkuun, Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen salkkuihin. Varojen sijoittamisesta huolehtivat ulkopuoliset varainhoitajat ja sitä ohjaavat yliopiston hallituksen linjaamat sijoitustoiminnan periaatteet.

Sijoitussalkkujen yhteenlaskettu arvo oli vuoden 2017 lopussa 433 miljoonaa euroa. Tästä noin kolmasosa on peräisin kerätyistä lahjoituksista.

Yli­opis­ton ar­vo­pa­pe­ri­salk­ku

Helsingin yliopiston arvopaperisalkun alkupääoma on vuosina 2010–2011 kerätyt lahjoitusvarat. Sen koko oli 299 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa.

Pitkän aikavälin vuotuinen tuottotavoite on 3–5 %. Perusallokaatio on osakkeet 50 %, korot 30 % ja muut 20 %.

Vuonna 2017 tuotto oli 6,5 %. Vuosina 2012–2017 tuotto on ollut 7,1 % vuodessa.

Vuosina 2012–2017 tuottoa on jaettu operatiiviseen toimintaan yhteensä 18 miljoonaa euroa.

Yliopiston salkun kehitys 2010–2017, €

HYR 122017 sijoituskehitys

Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­jen ar­vo­pa­pe­ri­salk­ku

Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisalkku on muodostunut pitkän ajan kuluessa lahjoitusten ja sijoitustuottojen tuloksena. Sen koko oli 133 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa.

Pitkän aikavälin vuotuinen tuottotavoite on 3–5 %. Perusallokaatio on osakkeet 50 %, korot 20 % ja muut 30 %.

Vuonna 2017 tuotto oli 8,9 %. Vuosina 2012–2017 tuotto on ollut 7,7 % vuodessa.

Rahastojen salkun kehitys 2010–2017, €

hyr sijoituskehitys 2017

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Sijoitustoimintamme tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen kanssa. Vastuullisena sijoittajana noudatamme hyvää hallintotapaa.

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yritys joka huomioi ympäristö-, sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä.

Käytämme sijoitustoiminnassaan ensisijaisesti varainhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä ja omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä otamme huomioon vastuullisuuden keskeisenä tekijänä.