Local Alumni Clubs

The University of Helsinki´s alumni relations program encourages reciprocal, lifelong relationships between the University and its alumni community worldwide. We have a local clubs in Beijing, Berlin and Kouvola and are interested in other locations. Let us know it you want to be engaged.

Local Alumni Clubs are groups established by former students under the auspices of the University of Helsinki Alumni Association. Such clubs enable their members to participate in alumni activities no matter where in the world they live.

What do local Alumni Clubs offer?

 •     The presence of the University of Helsinki in your community
 •     The opportunity to network with other University alumni
 •     Networking opportunities with researchers and people in business in your area
 •     Events where you can meet top researchers in several fields from the University of Helsinki, in for instance climate change research and medicine

Who can participate in the Clubs?

Anyone who has been admitted to pursue a degree, has conducted research or has held a position or post at the University of Helsinki can participate in the alumni activities coordinated by the Alumni Association.

Examples of events organised by local Clubs

 •     Science and Practice: Researchers and alumni participate in a panel discussion on a topical issue approached from scientific and practical perspectives
 •     University of Helsinki Evenings: Club-led visits to local sports and cultural events
 •     Wine and beer tastings
 •     Networking lunches

Anybody who has studied or worked at the University of Helsinki can join the Alumni Association and its local clubs. With the link below you can apply for membership and choose the club or clubs of your choice. The Club Board will thereafter be in contact with you.

The Alumni Association of the University of Helsinki provides support for the establishment of local groups. If many alumni and friends of the University live in your area, and you want to be engaged and start networking,  please contact the Alumni Office.

Ope­ning gre­e­tings from Rector Juk­ka Kola for the Helsin­ki Uni­ver­si­ty As­so­ci­a­tion Chi­na Alum­ni Club.

Helsingin yliopiston alumneja on kaikissa maailman kolkissa, mutta löytävätkö nämä alumnit toisensa? Alumniyhdistyksen vastikään perustetut paikallisklubit muodostavat helminauhan, joka sitoo eri maiden ja kaupunkien alumnit toisiinsa ja Helsingin yliopistoon. Kansainvälistyminen on yksi yliopiston meneillään olevan strategiakauden painopisteitä, ja siihen paikallisklubit tarjoavat aivan erilaisia mahdollisuuksia kuin Helsingistä käsin on mahdollista.

Klubien paikalliset jäsenet ovat parhaita lähettiläitä levittämään tietoa Helsingin yliopistosta paikallisissa verkostoissa – niin opiskelijoille, yrityksille kuin muiden yliopistojen tutkijoillekin. Paikallisklubeihin kuuluu yhteensä yli 300 jäsentä, ja määrä kasvaa koko ajan. Klubit järjestävät toimintansa itsenäisesti, mutta Alumniyhdistys tarjoaa niille vankan selkänojan. Yhdistys ja yliopisto ovat tukeneet ensimmäisten tilaisuuksien järjestämistä, auttaneet löytämään alumneja paikallisesti ja luoneet klubeille säännöt.

Juridisesti paikallisklubit ovat osa Alumniyhdistystä. Paikallisklubeilla on yliopistolle suuri merkitys, mistä kertoo myös se, että pyyntö uusien klubien perustamiseen tuli yliopiston johdolta. Klubit on silti tarkoitettu erityisesti alumnien omaan verkostoitumiseen. Niissä alumnit voivat solmia uusia ystävyyksiä tai, elvyttää vanhoja, pitää yllä suomen kielen taitoa tai luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Paikalliset alumniklubit ovat yliopiston aiempien opiskelijoiden perustamia paikallisia ryhmiä, jotka toimivat osana Helsingin yliopiston alumniyhdistystä. Klubit mahdollistavat alumniuden toteuttamisen paikallisesti, missä tahansa ympäri maailmaa.

Mitä paikallisklubit tarjoavat?

 •     Helsingin yliopiston läsnäolon yhteisössäsi
 •     Mahdollisuuden verkostoitua muiden Helsingin yliopiston alumnien kanssa
 •     Yliopisto- ja/tai HUB-lehden postitettuna kaikille ryhmän jäsenille
 •     Muita jäsenetuja, jotka neuvotellaan paikallisesti
 •     Innostavia ja osaamista avartavia tapahtumia kaikenikäisille Helsingin yliopiston alumneille ja yliopiston ystäville

Kuka voi olla mukana klubissa?

Kuka tahansa Helsingin yliopiston alumni voi olla mukana paikallisklubissa. Alumneja ovat kaikki Helsingin yliopiston aiemmat ja nykyiset opiskelijat ja työntekijät. Olet alumni, jos olet opiskellut tai työskennellyt yliopistossa, vaikka et olisi valmistunut.

Miten voin perustaa paikallisklubin?

Helsingin yliopiston alumniyhdistys tarjoaa tukea paikallisyhdistyksen perustamiseen. Jos asuinpaikkakunnallasi on paljon alumneja ja yliopiston ystäviä ja faneja, ota yhteyttä Alumniyhdistyksen toimistoon.

Paikallisklubien esimerkkitapahtumia

 • Tiede ja käytäntö kohtaavat: tutkijoiden ja alumnien keskustelutilaisuus ajankohtaisesta aiheesta tieteen ja käytännön näkökulmasta
 • Helsingin yliopisto-illat: klubin järjestämiä vierailuja paikallisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin
 • Viinin ja oluen maisteluillat
 • Verkostoitumislounaat

Helsingfors universitets alumner finns utspridda i alla världens hörn, men hur gör de för att hitta varandra? Alumnföreningens nybildade lokalklubbar lägger sig som ett pärlband som sammanbinder alumner i olika länder och städer med varandra och med Helsingfors universitet. Internationaliseringen är ett av universitetets tyngdpunktsområden under denna strategiperiod. Till det erbjuder lokalklubbarna fantastiska möjligheter
– helt andra än vi kan tänka oss med verksamhet endast i Helsingfors.

Medlemmarna i lokalklubbarna är de bästa ambassadörerna när det gäller att sprida information om Helsingfors universitet i lokala nätverk – till studerande, företag och forskare vid andra universitet. För närvarande har lokalklubbarna sammanlagt över 300 medlemmar och antalet ökar kraftigt. Klubbarna organiserar sin verksamhet självständigt, dock med stöd av Alumnföreningen. Föreningen och universitetet har organiserat de inledande evenemangen, hjälpt till att söka upp alumner lokalt och utformat reglerna för klubbarna.

Juridiskt är de lokala klubbarna en del av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. De lokala klubbarna har stor betydelse för universitetet. Om det vittnar det faktum att begäran om att etablera nya klubbar har kommit från universitetets ledning. Klubbarna är dock avsedda även för alumnernas egna nätverk och samfund. I dem kan alumnerna knyta nya vänskapsband och återuppliva gamla, upprätthålla sina kunskaper i finska eller skapa nya möjligheter till affärsverksamhet.

Lokala alumnklubbar är lokala grupper grundade av tidigare studerande, och de fungerar som en del av Alumnförneningen. Klubbarna möjliggör en möjlighet att hålla kontakten oberoende av boningsort.

Vad erbjuder lokalklubbarna?
 

 • En kontakt till Helsingfors universitet
 • En möjlighet att nätverka med andra alumner från Helsingfors universitet
 • Tidningen Yliopisto postad till dig
 • Andra lokala medlemsförmåner
 • Evenemang öppna för alumner av alla åldrar

Vem kan vara med i klubbarna?

Vilken som helst alumn kan vara med i lokalklubbarna. Alumner är alla som studerat eller arbetat vid Helsingfors universitet. Du är alumn om du studerat eller arbetat också fastän du inte blivit klar.

Hur kan jag grunda en lokalklubb?

Alumnföreningen ger stöd för att grunda lokalklubb. Om du vet att det finns en massa alumner och universitets vänner och fantaster, kontakta då Alumnföreningen. 

Exempel på evenemang

Vetenskap och praktik möts: diskussionstillfälle mellan forskare och alumner i ett aktuellt ämne.

Helsingfors universitet-kväll:

 • Vin- och öltasting.
 • Nätverkslunch.