Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa yhdistyvät monitieteinen alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. Perehdyt maailman kulttuureihin, uskontoihin, eri yhteiskuntiin ja niiden historiaan. Koulutuksen myötä kehityt joko jonkin kulttuurisesti, kielellisesti, etnisesti tai muulla tavoin määritellyn alueen asiantuntijaksi tai vaihtoehtoisesti kouluttaudut laajempien eri alueita yhdistävien globaalien teemojen erityisosaajaksi. Hallitset syvällisesti oman alueesi erityiskysymykset, mutta samalla pystyt näkemään myös niihin liittyvät globaalit yhteydet.  Alueet, joihin voit erikoistua, ovat Aasia, Afrikka, Eurooppa, Latinalainen Amerikka, Lähi-itä ja Pohjois-Amerikka.

Valmistumisesi jälkeen voit toimia eri alueiden tuntemusta edellyttävissä talouselämän, julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kotimaisissa tai kansainvälisissä asiantuntija- ja koulutustehtävissä. Lisäksi koulutus antaa pohjan monitieteiseen tutkijakoulutukseen. Kulttuurien kohtaamisen ymmärtäminen on yksi maisteriohjelman keskeisistä tavoitteista. Osana opintoja opit käyttämään oman erikoistumisalueesi tai -teemasi tutkimuksen metodeja ja teorioita.

Koulutusohjelman laajuus takaa sen, että kullekin opiskelijalle luodaan yksilöllinen opintopolku, joka mahdollistaa omia toiveitasi vastaavien suuntautumisvaihtoehtojen valinnan. Tarvittaessa opintoihisi kuuluu kieliopintoja, jotka mahdollistavat valitsemasi alueen syvällisen tuntemuksen ja kenttätyön. Juuri maisteriohjelman monipuolisuus ja alueellinen kattavuus tekevät siitä ainutlaatuisen suomalaisissa yliopistoissa.

Maisteriohjelman opetus- ja suorituskielet ovat suomi ja ruotsi, ja opetusta annetaan myös englanniksi.

Maisteriohjelmassa perehdyt syvällisesti joko määrätyn alueen kulttuuriin ja yhteiskuntiin tai johonkin eri alueita yhdistävään laajaan tematiikkaan. Keskeinen osa ohjelman sisällöstä liittyy juuri näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Sen lisäksi ohjelmaan sisältyy runsaasti keskeisten teorioiden ja metodien hallintaan liittyviä opintoja, jotka luovat pohjan osallistua monitieteisiin tutkimushankkeisiin. Tärkeänä periaatteena on tuoda eri alueiden asiantuntijoita yhteen pohtimaan keskeisiä temaattisia kysymyksiä eri puolilta.

Tieteidenvälisyyden lisäksi ohjelman opetuksessa korostuvat erilaiset oppimista tukevat työskentelytavat kuten luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen oppiminen. Erilaisten opetus- ja työskentelymuotojen välityksellä opit keräämään ja analysoimaan tietoa, ratkaisemaan ongelmia sekä kartutat työelämänkin kannalta tärkeitä yhteistyö- ja johtamistaitoja. Voit myös sijoittaa opintoihisi kokonaisuuksia muista maisteriohjelmista.  Merkittävässä asemassa ovat myös työelämäopinnot.  Määrättyyn alueeseen keskittyvän kannalta tärkeässä roolissa on vaihto ja/tai kenttätyö tällä alueella. Mikäli et jo hallitse valitsemasi alueen kannalta keskeistä kieltä, opintoihisi kuuluu myös kieliopintoja. Opintoihisi kuuluu oma tieteellinen tutkielma (pro gradu), jonka valmistumista tukevat seminaarit ja säännölliset tapaamiset oman ohjaajasi kanssa.

Maisteriopintojen aikana erikoistut johonkin ohjelmassa edustettuna olevaan alueeseen tai niitä yhdistävään temaattiseen kysymykseen.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Maisteriopintojen keskiössä on erikoistuminen valitulle tieteenalalle (vähintään 60 op). Syventäviin opintoihin kuuluva lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Opintoihisi kuuluu myös valinnaisia opintoja (enintään 30 op) sekä koko ohjelmalle yhteisiä opintoja (enintään 30 op). Näiden opintojen tarkoitus on varmistaa, että osaamisesi on riittävän laaja-alaista. Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kursseihin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista ei saa opintopisteitä.

Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) sekä syventäviin opintoihin kuuluvassa seminaarissa. Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Tutkielma kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai muulla erikseen sovittavalla kielellä.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia,
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa,
 • hallitset omassa työssä  tarvitsemasi teoriat ja tutkimusmenetelmät,
 • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen ja
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.

Valmistuminen alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmasta mahdollistaa työskentelyn moninaisissa asiantuntijatehtävissä, jotka edellyttävät eri alueiden ja kulttuuripiirien syvällistä tuntemusta. Tällöin tulee kysymykseen sekä valtionhallinto, eri järjestöt että myös globaalisti toimiva yritysmaailma. Koulutus tukee erityisen hyvin niitä, jotka suunnittelevat kansainvälistä uraa. Myös kulttuurien kohtaamiseen liittyvät teemat tarjoavat jatkossa kasvavat uramahdollisuudet. Uramahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että rakennat opinnoistasi yksilöllisiä tavoitteita palvelevan kokonaisuuden. Tässä myös työelämäopinnot, mahdollinen harjoittelu ja vaihto voivat olla suureksi avuksi. Kannustamme ja tuemme yksilöllisiä urapolkuja. Myös tutkijan ura on varteenotettava mahdollisuus tutkimuksesta kiinnostuneille.

Maisteriohjelmassa voi saada aineenopettajan kelpoisuuden islamissa.

Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan:

 • opetettavan aineen opinnot (islamin opettajan linjan perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, sekä islamin linjan opettajan syventävät opinnot, jotka suoritetaan alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa; lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot),)
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Opiskelijat esimerkiksi toimivat tuutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja joukko opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin ja opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa. Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman henkilökunta on keskimääräistä selvästi kansainvälisempää, mikä auttaa opiskelijoita myös kansainvälisten yhteyksien rakentamisessa.

Maisteriohjelma tekee yhteistyötä useiden humanistisen tiedekunnan ja muiden tiedekuntien kulttuuriin, yhteiskuntiin ja kieliin liittyvien maisteriohjelmien kanssa. Muiden ohjelmien opiskelijat sijoittavat opintoihinsa alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman kokonaisuuksia ja vastaavasti oman ohjelmamme opiskelijat voivat sijoittaa opintoihinsa muiden ohjelmien opintoja.

Maisteriohjelmalla on läheisiä yhteyksiä myös monen Helsingin yliopiston ulkopuolisen toimijan kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen ulkomaiset tiede- ja kulttuuri-instituutit, lukuisat kansainväliset yliopistot ja tutkimuslaitokset, CMI (Crisis Management Institute) ja ulkoministeriö.

Maisteriohjelman henkilökunnan tutkimuksen ytimen muodostavat eri alueisiin liittyvä ja eri kulttuurin ja yhteiskuntien tutkimuksen traditioita edustava tutkimus. Helsingin yliopiston humanistissa tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimusta on esitelty sivulla: www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tutkimus

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Niitä ovat mm.

Lisätietoja Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksesta >>

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.