Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Millaiset luonnon lait hallitsevat alkeishiukkasten maailmassa tai säätelevät aurinkokunnan, tähtien, galaksien ja koko maailmankaikkeuden kehitystä? Tämän ilmiömaailman kvantitatiiviseen ymmärtämiseen keskitytään alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa.

Maisteriohjelmassa koulutetaan perustutkimuksen asiantuntijoita. Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa tutkijan uralle, mutta opinnoissa saavutettu ammattitaito matemaattisten menetelmien, tietoteknisten välineiden ja/ tai kokeellisten laitteistojen käytössä, sekä vahvat ongelmaratkaisun ja loogisen ajattelun taidot antavat erinomaiset valmiudet useisiin tehtäviin myös yksityisellä sektorilla.

Maisteriohjelman suoritettuaan

 • opiskelijalla on monipuoliset tiedot hiukkasfysiikan ja/ tai astrofysikaalisten tieteiden ilmiömaailmasta.
 • opiskelijalla on hyvät analyyttisen ja laskennallisen ajattelun taidot ja hän kykenee monipuoliseen päättelyyn.
 • osaa soveltaa teoreettisia, laskennallisia ja/ tai kokeellisia menetelmiä ilmiöiden analysointiin ja ymmärtämiseen.
 • opiskelija osaa yleistää hiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden ilmiömaailmaan liittyvää tietoaan ja hahmottaa tämän tiedon sisäisiä yhteyksiä.
 • opiskelija pystyy muodostamaan hypoteeseja ja reflektoimaan näitä suhteessa tietoihinsa

Hiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden opetus perustuu vahvasti Helsingin yliopistossa tehtävään perustutkimukseen. Tämä tutkimus on kansainvälisissä yliopistovertailuissa arvioitu laadullisesti korkeimmalle tasolle. Kansainvälisten tutkimusryhmien tarjoama opiskelijalähtöinen ja syvällinen oppiminen luovat hyvän pohjan elinikäiselle oppimiselle.

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta:www.helsinki.fi/en/programmes/master/particle-physics-and-astrophysical-sciences

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi (ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta). Monikielisessä ohjelmassa opiskelijat toimivat osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkijayhteisöä.

Aineen mikroskooppisen rakenteen, avaruuden ilmiöiden ja koko maailmankaikkeuden dynamiikan ymmärtäminen on perustutkimuksen etulinjassa. Tämän tutkimuksen edistäminen tulevaisuudessa vaatii yhä tehokkaampia teoreettisia, laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä.

Alkeishiukkasfysiikan ja kosmologian opintosuunnassa syvennytään kokeelliseen tai teoreettiseen hiukkasfysiikkaan tai kosmologiaan. Tämän hetkisen ymmärryksemme perustana olevia alkeishiukkasfysiikan ja kosmologian teorioita on tarkasteltava jatkuvasti tarkentuvien kokeellisten tulosten valossa. Analyyttisten laskentataitojen lisäksi tämä vaatii hyvää numeeristen analyysimenetelmien hallintaa. Kokeellisessa hiukkasfysiikassa keskeiset haasteet liittyvät jatkuvasti kasvavien datamäärien hallintaan ja käsittelyyn.

Astrofysikaalisten tieteiden opintosuunnassa syvennytään havaitsevan tai teoreettisen tähtitieteen alaan, tai vaihtoehtoisesti avaruusfysiikkaan. Ymmärryksemme Maan lähiavaruudesta aina maailmankaikkeuden rakenteisiin saakka tarkentuu jatkuvasti yhä parempien avaruudessa ja maanpäällä toimivien kokeellisten laitteiden toimesta. Useat luotaimet keräävät myös suoria mittauksia aurinkokuntamme planeetoista, niiden kuista ja planeettojen välisestä plasmasta. Tärkeässä roolissa on myös teoreettinen astrofysiikka, joka yhdessä yhä tehokkaampien supertietokoneiden kanssa mahdollistaa maailmankaikkeuden ja avaruusfysiikan ilmiöiden syvällisen mallintamisen. Plasmafysiikka on tärkeä työkalu sekä avaruusfysiikan, että tähtitieteen tutkimuksessa.

Koulutusohjelmassa on kaksi opintosuuntaa:

 • Alkeishiukkasfysiikan ja kosmologian opintosuunta
 • Astrofysikaalisten tieteiden opintosuunta

Koulutusohjelman kurssit on ryhmitelty moduuleiksi. Kummassakin opintosuunnassa on pakollinen ydinainesmoduuli, joka sisältää myös tutkimusseminaarin.  Opintosuunnat jakautuvat linjoihin, joilla opinnot painottuvat tähtitieteen avaruusfysiikan, hiukkasfysiikan tai kosmologian opintoihin.  Kurssit sisältävät tyypillisesti luento-opetusta, harjoitustehtävien ratkaisua, kirjallisuuteen perehtymistä ja ryhmätyöskentelyä. Kurssit suoritetaan yleensä kokeilla ja/ tai harjoitustöillä. Lisäksi opintoja voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • 90 op maisteriohjelmaan kuuluvia opintoja, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma (30 op)
 • 30 op muita opintoja joko maisteriohjelman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta

Opinnot sisältävät henkilökohtaisen opintosuunnitelman, työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Muut opinnot voivat sisältää myös harjoittelua, vapaasti valittavaa lisää oman koulutusohjelman opetusta tai vaihtoehtoisesti muiden koulutusohjelmien tarjoamaa opetusta.

Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu-tutkielma, joka osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen kirjalliseen viestintään noudattaen tiedeyhteisön käytänteitä. Pro gradu -tutkielman laajuus on 30 opintopistettä.

Tutkielmassa tulisi määritellä relevantit tieteelliset kysymykset, asettaa tutkimusongelma oikeaan kontekstiin käymällä läpi tarvittava taustakirjallisuus ja vastata asetettuihin tieteellisiin kysymyksiin käyttäen teoreettisia, numeerisia, havaitsevia ja/ tai kokeellisia menetelmiä.  Tutkielma voidaan suorittaa myös osana laajempaa tutkimusprojektia, jos siinä on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallinen tutkielma tehdään kuitenkin aina itsenäisesti.

Tutkielmaa ohjaa siihen osoitettu ohjaaja ja hän pitää kanssasi säännöllisiä palavereita varmistaakseen, että työ etenee hyvin aikataulussa. Pro gradu –tutkielman ohjeellinen suoritusaika on yksi lukukausi. Monet tutkielmat tehdään osana tutkimusryhmien toimintaa, jolloin on mahdollista päästä osallistumaan huippututkimukseen jo maisterin tutkinnon aikana.

Filosofian maisterin tutkinto alkeishiukkasfysiikan tai astrofysikaalisten tieteiden alalta antaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet tieteellisiin jatko-opintoihin tai työllistyä monenlaisiin tehtäviin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin sekä teollisuudessa tutkimuksen ja tuotekehityksen pariin että yliopistossa tai tutkimuslaitoksissa, jossa on mahdollista vapaaseen akateemiseen tutkimukseen oman kiinnostuksen kohteen parissa.

Maisterin tutkinnon suorittaneet työllistyvät esim.

 • tutkimuslaitoksiin ulkomailla ja Suomessa (tieteellinen perustutkimus).
 • opetustehtäviin yliopistoissa  ja ammattikorkeakouluissa
 • teollisuuteen, erityisesti korkean teknologian yrityksiin (soveltava tutkimus ja tuotekehitys, johtotehtävät)
 • ohjelmistotuotantoon, esim. pelialalle
 • erilaisiin suunnittelu- ja konsulttitehtäviin

Esimerkiksi aiemman tutkintojärjestelmän vastaavilta erikoistumislinjoilta valmistuneita on työllistynyt

 • tutkijoiksi ja opettajiksi yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin Suomessa, ja 
 • ulkomailla (mm. CERN (Euroopan hiukkastutkimuskeskus), ESA (Euroopan avaruusjärjestö), ESO (Euroopan eteläinen observatorio), NASA (Yhdysvaltain liittohallituksen alainen ilmailu- ja avaruushallintovirasto)
 • hallintotehtäviin (esim. Suomen Akatemia, Innovaatiorahoituskeskus Tekes), ja
 • liike-elämän palvelukseen.

Koulutuksen vankoilla teoreettisilla ja analyyttisillä taidoilla on kysyntää esim.

 • data-analyysitehtävissä (teollisuus, mediayritykset, pelialan yritykset, rahoitusala),
 • teollisuusyritysten tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja konsulttitehtävissä (mm. Nokia, Ericsson, Apple, Sanoma, Spinverse, Supercell, Nielsen, Valo Research and Trading, Planmeca, Reaktor, Comptel ja Goldman Sachs).

Maisterin tutkinto (Filosofian maisteri) on ylempi korkeakoulututkinto, joka pätevöittää sekä monenlaisiin vaativiin asiantuntijatehtäviin että jatko-opintoihin kansallisissa tai kansainvälisissä tohtoriohjelmissa.

Monikielinen maisteriohjelmamme on hyvin kansainvälinen ja laitoksen henkilöstöstä ja opiskelijoista merkittävä osuudella on kansainvälinen tausta. Lisäksi Helsingin yliopisto ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tarjoavat sinulle monia muitakin mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

 • opiskelijavaihto tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen
 • työharjoittelu ulkomailla
 • tiedekunnan englanninkielinen opetustarjonta
 • mahdollisuus tutkielman tekoon jossain ohjelman kansainvälisissä tutkimusryhmissä
 • yhteistyö ohjelman kansainvälisen linjan opiskelijoiden kanssa
 • ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät
 • Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikurssit

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunta tähtää Euroopan kärkeen omien tieteenalojensa tutkimuksessa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu lukuisia kansainvälisiä huippututkimuskeskuksia, kuten Euroopan hiukkastutkimuskeskus CERN, Euroopan avaruusjärjestö ESA ja Euroopan eteläinen observatorio ESO.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua tutkimusharjoitteluun esimerkiksi CERNiin Geneveen. Harjoittelu yhdessä kampuksen kansainvälisesti aktiivisista tutkimusryhmistä mahdollistaa tutustumisen ja yhteydenpidon kansainväliseen tutkijayhteisöön jo opiskeluaikana. Lisäksi Helsingin yliopiston kansainväliset opiskelijavaihto-ohjelmat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suorittaa osan tutkinnostasi ulkomaisessa yliopistossa.

Maisteriohjelman opiskelijana voit valita lisää opintoja niin oman tiedekuntasi kuin yliopiston muidenkin tiedekuntien oppiaineista. Joustavan opinto-oikeuden (JOO) ansiosta voit tarvittaessa opiskella muissakin Suomen korkeakouluissa, joten tutkinnon räätälöinti mieleiseksesi on helppoa. Esimerkiksi osa maisteriohjelman kursseista toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Lisäksi moni luonnontieteilijä on opintojensa aikana mukana alansa tutkimushankkeissa, eli konkreettisessa tutkimustyössä. Myös pro gradu -tutkielman laatiminen yhteistyössä yritysten tai tutkimusorganisaatioiden kanssa on suosittu ja hyvä keino työelämävalmiuksien parantamiseen.  Maisteriohjelma on läheisessä yhteistyössä Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP),  Ilmatieteen laitoksen ja Paikkatietokeskuksen kanssa.

Maisteriohjelma on vahvasti tutkimuksellisesti suuntautunut, joka näkyy myös siinä, että merkittävä osa maisteriohjelman opiskelijoista jatkavat opintojaan tohtoriohjelmissa.  Kumpulan kampuksella tehdään huippututkimusta monella maisteriohjelmaan liittyvällä alalla: näihin kuuluvat mm. teoreettinen ja kokeellinen hiukkasfysiikka, kosmologia, avaruusfysiikka ja tähtitiede. Koulutusohjelman tutkimus tehdään laajasti yhteistyössä Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP), Ilmatieteen laitoksen ja Paikkatietokeskuksen kanssa.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopivin tohtoriohjelma on  Doctoral Programme in Particle physics and universe sciences (PAPU).

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.