Emeritukset ja dosentit

Emeritukset

Markku Kivinen

Olen sosiologi ja pitkäaikainen Aleksanteri-instituutin johtaja (1996-3/2018). Vuosina 2012-2017 johdin myös Suomen  Akatemian Venäjän tutkimuksen Venäjän modernisaation valinnat -huippuyksikköä.  Johdan huippuyksikön exit-vaihetta ja toimin myös Routledgen Studies on Contemporary Russia kirjasarjan päätoimittajana.

Huippuyksikön tarkoituksena on luoda uusi kylmän sodan jälkeinen Venäjä-tutkimuksen paradigma, joka korostaa toimijuutta ja valintoja. Huippuyksikköön on osallistunut yli 50 tutkijaa Aleksanteri-instituutista ja sen ulkopuolelta. Yksikkö on tuottanut 37 kirjaa, parikymmentä erikoisnumeroa alan aikakauslehtiin ja yhteensä 257 referoitua artikkelia. Exit-vaiheessa keskitytään uusien hankkeiden generointiin ja valmistellaan kokonaisesitystä Venäjän modernisaatiosta. Huippuyksikön ohella johdan Rustam Urinboyevin Marie Curie -hanketta Migrant Law in Russia.

Osaamisalueitani ovat: yhteiskuntateoria; globaali eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka; Venäjän talouden diversifikaatio; energiapolitiikka; Venäjän hallinto ja sisäpolitiikka; Kylmän sodan jälkeinen kansainvälinen politiikka; kulttuuriset konfliktit ja uudet identiteetit.

Jouko Nikula

Olen tutkinut pääasiassa yrittäjäkeskiluokan sisäistä eriytymistä, ensin Baltian maissa ja sittemmin Venäjällä. Tutkimusteni ydinteemoja ovat olleet yksityisyritysten kehityshistoria, sopeutumisstrategiat sekä niiden manageriaaliset ja yritystrategiat. Laajemmasta yhteiskunnallisesta perspektiivistä olen analysoinut PK-sektoria mahdollisen uuden keskiluokan kehitysperustana sekä niiden roolia paikallisessa kehityksessä erityisesti hyvinvoinnin tuottamisessa.

Olen luennoinut yrittäjyys- ja keskiluokkateemoista Venäjä-tutkimuksen kursseilla niin Helsingin kuin Tampereen yliopistoissa, samoin olen opettanut maisterikoulussa ja kesäkoulukursseilla Venäjän ja Itäisen keski-Euroopan maiden teemoista sekä tutkimusmetodeista.

Vesa Oittinen

Olen tutkinut mm. venäläistä sivilisaatioteoreettista keskustelua ja geopoliittista ajattelua sekä etenkin neuvostoajan filosofiaan teemoja. Aleksanteri-instituutin Venäjän modernisaation tutkimusprojektissa selvitin länsimaisen valistusajattelun ja Kantin reseptiota Venäjällä. Neuvostofilosofia ja sen ”unohdetut” luovat ajattelijat ovat pitkään olleet yksi tutkimustyöni painopisteistä. Erityisesti olen ollut kiinnostunut ns. toimintateoreettisesta suuntauksesta, joka vaikutti vahvasti myöhäisessä neuvostofilosofiassa (mm. Iljenkov), mutta myös kulttuurihistoriallisessa psykologiassa (Vygotski, Leontjev).

Tällä hetkellä valmistelen kahta projektia. Ensimmäisessä tutkin Stalinin ajan neuvostokulttuuria ja sitä, miten aiempien kausien kulttuuri- ja ajatteluperinne selvisi stalimismin vaikeista vuosista. Toinen valmisteilla oleva projekti liittyy teemaan ”Marx ja Venäjä”. Tutkimus on osoittanut Marxin näkemysten Venäjästä ja sen kehityksen näköaloista olleen huomattavasti komplisoidumpia kuin mitä neuvostoaikana ajateltiin. Aiheesta on viime aikoina käyty paljon kansainvälistä keskustelua.

Väittelin 1994 Spinozan filosofian poststrukturalistisista tulkinnoista. Olen julkaissut ja toimittanut teoksia mm. Evald Iljenkovin filosofiasta, Alaksandr Bogdanovista, Max Weberistä ja Venäjästä sekä Venäjän ideasta 1800-luvun alussa; lisäksi useita kymmeniä artikkeleita paitsi venäläisen, myös saksalaisen ja pohjoismaisen filosofian historiasta. Järjestän säännöllisesti kansainvälisiä seminaareja Venäjän ja Neuvostoliiton filosofian teemoista.

Olen useiden oman alani tieteellisten julkaisujen toimitusneuvoston jäsen (Das Argument, Studies in East European Thought, Transcultural Studies) ja monen teemanumeron päätoimittaja. Toimin myös Tieteellisten seurojen valtuuskunnan alla toimivan Suomen Karl  Marx -seuran puheenjohtajana.

 

Dosentit

Rustam Urinboyev

Tutkimukseni sijoittuu oikeussosiologian ja etnografian välimaastoon: käsittelen lain, oikeudellisten instituutioiden ja epävirallisten määräysten asemaa heikoissa oikeusvaltioissa kuten Venäjällä ja Uzbekistanissa. Olen työskennellyt Aleksanteri-instituutissa vuoden 2018 alusta lähtien kolmen eri hankkeen parissa:

Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia

Monografia Central Asian Migrants in Russia: Legal Incorporation and Adaptation in Hybrid Political Regimes (University of California Press, 2019)

Monografia Law, Society and Corruption: Lessons from the Post-Soviet Context, (Routledge 2019) 

Opetan Master’s Programme in Russian Studies -ohjelmassa ja muissa Aleksanteri-instituutin koordinoimissa kokonaisuuksissa. Olen Studies of Transition States and Societies –lehden toimituskunnan jäsen.