Eduskuntavaalien teemojen asiantuntijoita

Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston tutkijoita, jotka voivat kommentoida eduskuntavaaleihin liittyviä teemoja.

Juhana Aunesluoma (suomi, englanti)
Nato, muu ulkopolitiikka, erit. suhteet Itämeren alueella ja USAn kanssa

Martin Björklund (ruotsi, suomi, englanti, ranska)
Kansainvälinen oikeus ja EU-oikeus liittyen kansainvälisiin kauppasopimuksiin, WTO, kahdenväliset ja alueelliset kauppasopimukset sis. ilmastokysymykset, kansainväliset pakotteet.

Jari Eloranta (suomi, englanti)
Nato, sotilasmenot, sotilashankinnat, pakotteet, konfliktit

Matti Heino (suomi, englanti)
Yhteiskunnallinen kriisinkestävyys, pandemiavalmius, käyttäytymistieteellisen ennakoinnin ja tiedon käyttö hallinnossa

Eva Heiskanen (suomi, englanti (ruotsi)
Energia, arki, reilu energiamurros

Janne Hukkinen (suomi, englanti, ruotsi)
Ympäristön ja yhteiskunnan kriisien strateginen hallinta, ympäristöpolitiikka, kestävyysmurrokset, tutkijoiden sananvapaus, tieteen ja politiikan vuorovaikutus

Timo Miettinen (suomi, englanti)
EU-politiikka, Eurooppa-kysymykset, Suomen asema EU:ssa

Laura Nordström (suomi, englanti)
EU-politiikka, eurokriisi ja lobbaus

Eija Ranta (suomi, englanti)
Kehitysyhteistyö, kehityspolitiikka

Teivo Teivainen (suomi, englanti, espanja, portugali)
Ulkopolitiikka, ideologiat, ihmisoikeuskysymykset, huumepolitiikka

Tuomas Ylä-Anttila (suomi, englanti)
Ilmastopolitiikka, yhteiskunnalliset liikkeet ja kansalaistoiminta, poliittinen polarisaatio, ehdokkaiden ja kansalaisten arvot ja sijoittuminen ideologisilla ulottuvuuksilla

Saska Heino (suomi, englanti)
Tuloverotus, tuloerot

Matilda Hellman (suomi, ruotsi, englanti)
Aiempien hallitusten kokoonpano, hyvinvointipolitiikka, erot poliittisen ja toimeenpanevan vallan välillä

Lauri Holappa (suomi, englanti)
Poliittinen talous, talouspolitiikka, velka, euroalueen talouspolitiikka, maailmantalous, talous- ja turvallisuuspolitiikan rajapinta

Ilja Kristian Kavonius (suomi, englanti, saksa)
Talouden ja hyvinvoinnin mittaaminen, erityisesti kotitalouksien tulot ja varallisuus

Mikko Kuusela (suomi, englanti)
Vakuutukset ja työeläkkeet

Niku Määttänen (suomi, englanti)
Finanssipolitiikka, makrotalous, julkinen talous, eläkejärjestelmä

Mika Pantzar (suomi, englanti)
Terveys ja hyvinvointi, julkinen velka, mielialat

Jukka Pirttilä (suomi, englanti)
Finanssipolitiikka, veropolitiikka

Antti Ronkainen (suomi, englanti)
Talouspolitiikka, rahapolitiikka, EU-politiikka

Juha Tervala (suomi, englanti)
Talouspolitiikka, finanssipolitiikka, julkinen velka, elvyttäminen, kestävyysvaje, vihreät investoinnit

Roope Uusitalo (suomi, englanti)
Julkinen talous, työmarkkinat

Vesa Vihriälä (suomi, englanti)
Talouspolitiikka, talouskriisit, EU-talouspolitiikka

Matti Ylönen (suomi, englanti)
Poliittinen talous, maailmanpolitiikka, kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka, hallintopolitiikka, kansainvälisten verokysymysten politiikka

Jutta Hartikainen (suomi, englanti)
Monikulttuurinen hoitotyö, naisten asema ja segregaatio, yhdenvertaisuus, sote-digipalveluiden saatavuus ja yhdenvertaisuus, hoitotyön koulutus, työhyvinvointi ja valtarakenteet hoitotyössä

Maija Jäppinen (suomi, englanti)
Sosiaalityö, sosiaalihuolto sote-uudistuksessa, lasten ja perheiden palvelut, lastensuojelu, sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta, sosiaaliturva, oikeus riittävään toimeentuloon

Kaisa Kuurne (suomi, englanti)
Synnytys ja lisääntyminen, terveydenhuollon käytännöt, hoitojärjestelmä, sukupuoli, perheet, elämänkulku, sosiaalinen hyvinvointi, informaalit turvaverkot ja verkostot

Tuomo Laihiala (suomi, ruotsi, englanti)
Ruoka-apu, huono-osaisuus, hyvinvointierot, hyvinvointivaltion palvelujärjestelmä 

Anne Leppo (suomi, englanti)
Huumepolitiikka, marginalisaatio, eriarvoisuus, hoiva ja hoivapolitiikka

Tiina Sihto (suomi, englanti)
Hoiva, omaishoito

Mia Silfver (suomi, englanti)
Omaishoito, nuorten hyvinvointi, ympäristökestävien elämäntapojen tukeminen

Pekka Tuominen (suomi, englanti)
Segregaatio, kaupunkipolitiikka

Elina Virokannas (suomi, englanti)
Huumepolitiikka, päihdetyö, palveluista väliinputoaminen, palveluiden saannin esteet, monimuotoinen marginalisoituminen

Minna Zechner (suomi, englanti)
Vanhushoiva, hoivapolitiikka

Georg Boldt (ruotsi, suomi, englanti)
Nuorten osallisuus, osallistuva demokratia, kansalaisaktivismi, sosiaaliset liikkeet, kirkkopolitiikka 

Michael Egerer (suomi, englanti, saksa)
Rahapelijärjestelmä, Veikkaus

Johanna Kantola
Sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvopolitiikka, sukupuolten tasa-arvon vastustaminen, feminismi ja populismi, näiden liittyminen EU:n ja eurooppalaisiin kehityskulkuihin, erityisesti suhteessa Euroopan parlamenttiin.

Veikko Eranti (suomi, englanti)
Vaalikampanjointi, sosiaalinen media vaaleissa, yleiset teemat, kaupunkipolitiikka

Tuomas Heikkilä (suomi, englanti)
Valetieto (misinformaatio, disinformaatio), informaatiohäiriöt, harhaanjohtava viestintä, harhakäsitykset, faktantarkistus, sosiaalinen media, verkkoaktivismi

Theodora Helimäki (suomi, englanti)
Äänestyskäyttäytyminen, tiedon käyttäminen äänestyspäätösten tekemisessä, ehdokkaiden ja äänestäjien väliset suhteet, ideologiat, ehdokaskeskeisyys

Veikko Isotalo (suomi, englanti)
Vaalikoneet, ehdokkaiden ja äänestäjien arvot ristiriitaulottuvuuksilla, ehdokkaiden vaalimenestys, äänestyskäyttäytyminen

Jenni Karimäki (suomi, englanti)
Vaalikampanjointi, yleiset vaaliteemat, vaalihistoria, puolueet, ideologiat, hallituksen muodostaminen, ehdokkaaksi asettuminen ja ehdokkaiden asettaminen puolueiden näkökulmasta

Hannu Lahtinen (suomi, englanti)
Äänestysaktiivisuus, erityisesti väestöryhmien väliset erot siinä

Eeva Luhtakallio (suomi, englanti, ranska)
Kuvilla vaikuttaminen ja visuaalinen politiikka, somevaikuttaminen, kansalaisaktivismi, osallistumisen eriarvoisuus, sukupuoli politiikassa, populismi 

Matti Nelimarkka (suomi, englanti)
Teknologian ja politiikan välinen suhde, teknologia politiikan teon välineenä, vuorovaikutus ja poliitikkojen keskustelun tavat sosiaalisessa mediassa, data-analyysien luotettavuus

Emilia Palonen (suomi, englanti, ruotsi, saksa, unkari, ranska)
Puolueiden väliset dynamiikat, kannatus, diskurssit ja populismi, äänestysalueet (erityisesti Itä-Suomi)

Essi Pöyry (suomi, englanti)
Politiikan markkinointi, vaalikampanjointi, politiikan vaikuttajat, sosiaalinen media politiikassa

Åsa von Schoultz (ruotsi, englanti)
Ehdokkaiden menestys ja käyttäytyminen, äänestäjien mielipiteet ja käyttäytyminen (äänestysaktiivisuus, äänestyspäätökset), vaalijärjestelmät, Vaalitutkimuskonsortion ja Suomen ehdokastutkimuksen toiminta

Johanna Vuorelma (suomi, englanti)
Poliittinen retoriikka, poliittiset ideologiat

Hanna Wass (suomi, englanti)
Arvot politiikassa, äänestysaktiivisuus ja poliittinen osallisuus, puolue- ja ehdokasvalinta, edustuksellisuus, hallituksen muodostaminen, vaalihäirintä, kirkkopolitiikka

Kristiina Brunila

 • koulutussosiologia ja -politiikka, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tieto/valta, eriarvoisuus ja tasa-arvo

Risto Hotulainen

 • koulutuksen arviointi

Minna Huotilainen

 • aivot ja oppiminen, työhyvinvointi

Markku Jahnukainen

 • erityispedagogiikka, koulutuspolitiikka, vertaileva kasvatustiede

Kalle Juuti

 • Opetuksen ja oppimisen digitaalisuus, opiskeluun sitoutuminen, luonnontieteiden oppiminen, opetuksen kehittäminen sekä opettajien ammatillinen oppiminen

Mirjam Kalland

 • varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä, lapsiperheet ja vanhemmuuden tuki

Tapio Lahtero

 • harjoittelukoulut, opetusharjoittelu, koulun johtaminen

Lasse Lipponen

 • varhaiskasvatus, lastentarhanopettajankoulutus, HEI Schools

Kirsti Lonka

 • kasvatuspsykologia, ilmiöpohjainen oppiminen, digioppiminen, suomalainen koulujärjestelmä

Fritjof Sahlström

 • Opettajakoulutus, perusopetukseen liittyvät kysymykset

Katariina Salmela-Aro

 • kasvatuspsykologia, oppiminen ja motivaatio 

Janne Varjo

 • koulutussosiologia ja -politiikka, koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri