Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa. Seuraava infotilaisuus koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta pidetään maanantaina 21.9. klo 9–10.30. Lisätietoa Flammassa.

Sivua päivitetty viimeksi 17.9. (Opis­ke­li­jal­le ja ope­tus­hen­ki­lös­töl­le) ja 16.9. (Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika; Matkustaminen ja vierailijat)

Lisätty 17.9.: Opetus kevätlukukaudella 2021.

Etätyösuositus

Yliopiston etätyösuosituksen voimassaoloa jatketaan 31.12.2020 asti tutkimusympäristöt mukaan lukien, ellei koronavirustilanne olennaisesti muutu. Työskentely yliopiston tiloissa suunnitellusti ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen on edelleen mahdollista.  

Matkustaminen

Yliopisto noudattaa edelleen valtion matkustamisohjeita. Niistä poiketen työntekijöille ja opiskelijoille suositellaan omaehtoista karanteenia aina ulkomailta saapuessa, mikäli se on työtehtävien ja opiskelun kannalta mahdollista.  

Opetus ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2021

Kevätlukukauden opetuksen suunnittelun reunaehdot vahvistetaan lokakuun loppuun mennessä, avoimen yliopiston osalta kuitenkin lokakuun alkuun mennessä. Kevään opetuksen suunnittelu painottuu todennäköisesti etäopetukseen. Mikäli epidemian toinen aalto ei voimakkaasti käynnisty, voidaan suositella pedagogisesti perusteltuja monimuotoratkaisuja etäopetuksen ohessa.

Näin ehkäiset koronaa yliopistoyhteisössä

Päivitetty 17.9.: Opetus kevätlukukaudella 2021

Opetus syyslukukaudella 2020

Opetuksessa noudatetaan kesäkuussa annettuja syksyä koskevia ohjeita.

 • Opetuksessa ja ohjauksessa suositellaan etäopetusta eikä järjestetä massatilaisuuksia.
 • Lähiopetusta voidaan järjestää pääasiassa alle 50 hengen ryhmissä turvamääräysten mukaisesti: huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä huolehditaan siitä, että sairaana ei tulla kampuksille. Tarvittaessa tilannekeskus arvioi lähiopetustarpeen ja tekee priorisointeja.
 • Lukujärjestysten ja tilojen suunnittelussa otetaan huomioon turvavälien vaikutukset opetustilojen paikkamäärään (esim. porrastetut alkamisajat ja väljemmät tilat).
 • Lähiopetusjaksoa suositellaan uusille opiskelijoille jossain muodossa opintojen käynnistymisen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tueksi ensimmäisen periodin aikana.
 • Harjoitteluja voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen tilannekeskusten harkinnan mukaan.
 • Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.
 • Itseopiskelutilojen käyttöä rajoitetaan osallistujamäärien suhteen, jotta voidaan mahdollistaa turvavälien toteutuminen. Ks. kirjastojen ja oppimiskeskusten aukioloajat ja tenttitilojen aukiolot.

Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Kansainväliset koulutusohjelmat päättävät itsenäisesti tai tiedekunnan linjausten mukaisesti siitä, millaisia opiskeluvaihtoehtoja ne tarjoavat opiskelijoille syksyllä 2020 (etäopetus, opetuksen aloituksen siirtäminen tms.).

Opetustilojen käyttö syksyllä 2020

 • HY:n hallinnassa oleviin opetustiloihin voi tehdä pääasiassa alle 50 henkilön varauksia.
 • Tilojen varauksissa käytettävä paikkamäärä on enintään 50 % salien normaalista paikkamäärästä.
 • Lisäksi tilakohtaisesti sallittavaa paikkamäärää voidaan edelleen rajoittaa turvallisuussuositusten perusteella.
 • Tiedot opetustilojen kapasiteetista turvavälein on päivitetty lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimeen (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) ja tilojen esittelysivuille.
 • Paikkamäärät ja tilojen muut tiedot löytyvät myös Flammasta Excel-tiedostona (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).
 • Syksyn 2020 lukujärjestysten ja tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon em. enimmäismäärät.
 • Salien varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.
 • Tilaisuuden järjestäjä vastaa kulloinkin voimassa olevien turvallisuussuositusten toteutumisesta ja osallistujien käytännön ohjeistuksesta. Suositusten toteutumisesta on huolehdittava sekä saleissa että esimerkiksi aulatiloissa.

Lisätietoa tiloista (ml. rakennusten aukioloajat) löytyy kohdasta Yliopiston tilat. Opetustilojen käytöstä löytyy lisätietoa Opetustyön ohjeista.

Opetus kevätlukukaudella 2021

Kevätlukukauden opetuksen suunnittelun reunaehdot vahvistetaan lokakuun loppuun mennessä, avoimen yliopiston osalta kuitenkin lokakuun alkuun mennessä. Kevään opetuksen suunnittelu painottuu todennäköisesti etäopetukseen. Mikäli epidemian toinen aalto ei voimakkaasti käynnisty, voidaan suositella pedagogisesti perusteltuja monimuotoratkaisuja etäopetuksen ohessa.

Joustoja opintoihin ja opetukseen

Helsingin yliopisto on lisännyt joustoja tukeakseen opintojen edistymistä ja valmistumista: 

 • Valmistumisvaiheessa olevat, lukuvuosimaksuvelvolliset tutkinto-opiskelijat kansainvälisissä ohjelmissa voivat tarvittaessa jatkaa opintojaan syyslukukaudella ilman viivästymisestä aiheutuvia erilliskustannuksia.
 • Tutkinnonuudistukseen liittyvää siirtymäaikaa on jatkettu alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon osalta siten, että viimeinen päivä vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistumiseen on 18.12.2020.
 • Yliopisto on päättänyt pidentää sellaisten vanhamuotoisten opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat tiedekunnan määräysten perusteella kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.
 • Yliopisto on myös päättänyt pidentää sellaisten valmistumisvaiheessa olevien, uusimuotoista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.
 • Vanhojen vaatimusten mukaisen tohtorintutkinnon voi suorittaa, mikäli
  - esitarkastajat on määrätty viimeistään tiedekunnan tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa, esitarkastus päättyy väitöslupaan ja väitöstilaisuus pidetään 12 kuukauden kuluessa väitösluvan myöntämisestä ja kaikki opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä
  - tai kaikki opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä ja myös väitöstilaisuus on pidetty sitä ennen.
 • Opintojen loppuunsaattamista varten saatua opinto-oikeuden lisäaikaa on mahdollisuus hakea pidemmäksi ajaksi. Kaikki, joilla opintoaika päättyy 31.7.2020, voivat hakea opintoihinsa lisäaikaa. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan päätöksiä tehtäessä.

Tiedekuntien tarkentavat ohjeet  

Katso Tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet

Päivitetty 16.9.: Suositukset ovat voimassa 31.12. saakka, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa koronatilanteen muuttuessa.

Tutkimuksessa noudatetaan kesäkuussa annettuja syksyä koskevia ohjeita.

Tutkimustoiminta yliopiston tiloissa

Voidaan harjoittaa sellaista tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, jotka on välttämätöntä suorittaa yliopiston tiloissa. Yliopiston tiloissa voidaan toimia oman ilmoituksen perusteella, kun noudatetaan koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia.  

Tutkimuksiin osallistuvat yliopiston ulkopuoliset henkilöt

Yliopiston tiloissa suositellaan vältettäväksi yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tutkimista. Tutkimustyöhön kuuluvat haastattelut tehdään kaikki etänä, mikäli se suinkin on mahdollista.  

Yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tutkimista yliopiston ulkopuolisissa tiloissa tehdään vain painavista syistä. Yliopiston ulkopuolella haastatteluiden tekemistä suositellaan tehtäväksi etänä.  

Mikäli fyysisiä tutkimuksia tai haastatteluita välttämättömistä syistä kuitenkin tehdään, tulisi riskiryhmät rajata niistä pois. 

Suositukset ovat voimassa 31.12. saakka, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa koronatilanteen muuttuessa.

Laboratoriotilojen käyttö

Laboratoriotilojen käytölle on laadittu ohjeelliset turvallisuussuositukset.

Osa laboratorioista toimii myös opetustiloina, jolloin on huomioitava myös opetustiloja koskevat ohjeistus, joka löytyy Opetustyön ohjeista.

Koronavirusepidemian vaikutus rahoituksen hakemiseen ja käyttöön

Ks. Tutkimusrahoitus Flammassa

Päivitetty 25.8.: Hankinta

HY suosittelee kasvomaskien käyttöä työ- ja opiskelutilanteisiin, joiden järjestäminen etäyhteyksin tai turvavälejä noudattaen ei ole mahdollista. 

Kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä kulkemiseen yliopiston ei ole mahdollista tarjota maskeja.  

Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.  

Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, jotka kestävät yli 15 min: 

 • henkilökontaktin vaativat tutkimus- ja opetustyöt 
 • asiakaspalvelu- ja ohjaustilanteet, jossa ei ole suojalevyä 
 • opetukseen tai tutkimukseen liittyvät matkat (esim. yhteiskuljetus maastokursseille tai koulutukseen)  

Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi vain välttämättömissä työ- ja opiskelutehtävissä (ei yksityiskäytössä). Huomioithan maskin käyttöön liittyvät terveydelliset rajoitukset. 

Yliopisto hankkii sekä kankaisia että kertakäyttöisiä kasvomaskeja. Ekologisista syistä suositellaan ensisijaisesti pestävän kankaisen kasvomaskin käyttöä. Kertakäyttöisiä kasvomaskeja voidaan käyttää tarvittaessa. Kasvomaskin valinta tulee tehdä käyttötarkoituksen mukaan. 

Yliopiston kasvomaskisuositusta päivitetään tarvittaessa valtakunnallisten suositusten mukaisesti.  

Kasvomaskin käyttöohje

 • Puetaan päälle puhtain käsin.  
 • Ei kosketeta käytön aikana.  
 • Riisutaan nauhoista ottamalla kiinni puhtain käsin. Käytetty kankainen kasvomaski laitetaan paperi- tai muovipussiin ja pestään ohjeen mukaan. Kertakäyttöinen kasvomaski poistetaan käytöstä. Lopuksi pestään kädet.  

Lisäohjeita: Video: Näin käytät kasvomaskia (THL, video). 

Kasvomaskien hankinnat yliopistolla

Yliopiston yksiköt voivat tilata oman tarpeen mukaan kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ja kasvomaskeja. Yliopisto tilaa keskitetysti kankaisia yliopiston logolla varustettuja kasvomaskeja. Lisätietoja kertakäyttöisten hengityssuojaimien ja kasvomaskien tilaamisesta sekä kangasmaskien jakelusta on Flammassa.

Päivitetty 18.8. (Rakennusten aukioloajat)

Yliopiston tilat avautuvat asteittain tavanomaiseen käyttöön

Lukittuihin tiloihin ei oteta vastaan vierailijoita.

Opetustilojen käytöstä ohjeistetaan Opetustyön ohjeissa.

Rakennusten aukioloajat

Keskustakampus

 • Athena (Siltavuorenpenger 3 A): ma-pe 7.45-18.00 
 • Aurora (Siltavuorenpenger 10): ma-to 7.45-20.00, pe klo 7.45-18.00 
 • Economicum (Arkadiankatu 7): suljettu 
 • Fabianinkatu 24: ma-pe 7.45-16.00 
 • Fabianinkatu 32: Suljettu 
 • Helsingin Normaalilyseo (Ratakatu 6): ma-pe 7.45-17.00 
 • Helsingin yliopiston kirjasto
 • Kielikeskus: ma-pe 7.45-18.00 
 • Metsätalo: ma-pe 7.45-18.00  
 • Minerva (Siltavuorenpenger 5 A): ma-to 7.45-20.00, pe 7.45-18.00 
 • Oppimiskeskus Minerva
 • Oppimiskeskus Aleksandria
 • Päärakennus: ma-to 7.45-17:00, pe 7.45-16:00
 • Porthania: ma-pe 7.45-18.00   
 • Psychologicum (Siltavuorenpenger 1), auki ma-pe 9-16
 • Svenska social- och kommunalhögskolan (Snellmaninkatu 12)ma-to 7.45-18.00, pe 7.45-16.00 
 • Unioninkatu 33/Aleksanteri-instituutti: ma-to 9.00-16.00, pe 9.00-15.00 
 • Unioninkatu 35: ma-pe 7.45-16.00 
 • Unioninkatu 37: ma-pe 7.45-16.00 
 • Unioninkatu 38: ma-pe 7.45-18.00 
 • Vuorikatu 3: ma-pe 7.45-16.00 
 • Vuorikatu 5: suljettu 

Kumpula

 • Chemicum (A.I. Virtasen aukio 1): ma-pe 7.45-18.00 
 • Exactum (Pietari Kalmin katu 5): ma-pe 7.45-18.00  
 • Physicum (Gustaf Hällströminkatu 2): ma-pe 7.45-18.00 
 • Helsingin yliopiston kirjasto

Meilahti

 • Haartman-Instituutti (Haartmaninkatu 3): ma-pe 7.45-18.00  
 • Biomedicum I (Haartmaninkatu 8): ma-pe 7.30 – 19.30 
 • Biomedicum II U (Tukholmankatu 8 B): ma-pe 8.00 – 16.00 
 • Hammasklinikka (Kytösuontie 9): ma-pe klo 7.30-18
 • Helsingin yliopiston kirjasto

Viikki

 • EE-rakennus(Agnes Sjöbergin katu 2): ma-pe 7.45-16.00 
 • Laboratoriorakennus (Koetilantie 5): ma-pe 7.45-16.00
 • Oppilasrakennus (Koetilantie 7): ma-pe 10.30 - 13.30  
 • C-rakennus (Latokartanonkaari 5): ma-pe 7.45-16.00 
 • Metsätieteiden talo (Latokartanonkaari 7): ma-pe 7.45-16.00 
 • A-rakennus (Latokartanonkaari 9): ma-pe 7.45-18.00
 • Biokeskus 1 (Viikinkaari 9): ma-pe 7.45-18.00 
 • Biokeskus 2 (Viikinkaari 5): ma-pe 7.45-18.00 
 • Biokeskus 3 (Viikinkaari 1): ma-pe 7.45-18.00 
 • Infokeskus Korona: suljettu 
 • Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2): Opetuksen mukaisesti 
 • Helsingin yliopiston kirjasto

Itseopiskelutilat ja etäopetusta koskevat palvelut

Muut palvelut

Yliopiston yleisökohteet, kuten Tiedekulma, Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Yliopistomuseo, Kansalliskirjasto ja Unisport tiedottavat aukiolostaan omilla sivuillaan.

Unicafen aukioloajat on kerrottu UniCafen verkkosivuilla.

Päivitetty 19.8.: Pääasiassa alle 50 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja.

Pääasiassa alle 50 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja, kun huolehditaan turvaväleistä niin saleissa kuin esimerkiksi aulatiloissa.

Konferenssien ja muiden kuin opetukseen ja tutkimukseen liittyvien tapahtumien osalta etätapahtumat ovat edelleen suositeltavin vaihtoehto.

Kansainväliset tapahtumat suunnitellaan ensisijaisesti etäyhteyksin toteuttaviksi.

Järjestäjän on kerättävä tieto tapahtumaan osallistuvista henkilöistä mahdollista tartuntaketjujen jäljittämistä varten.

Opetustilojen käytöstä ohjeistetaan Opetustyön ohjeissa.

Yleisötilaisuudet

Monia yliopiston yleisötilaisuuksia on siirretty verkkoon. Katso tapahtumakalenterista, mitkä tapahtumat striimataan.

Konferenssit

Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi on ohjeistanut yliopiston konferensseja tapahtuman peruuttamiseen ja myöhempään ajankohtaan siirtämiseen liittyvissä asioissa. Mikäli järjestäjä ei ole saanut viestiä sähköpostiin tai hänellä on lisäkysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi edelleen etänä.

Mikäli väitöstilaisuus järjestetään yliopiston tiloissa, voi yleisöä olla paikalla enintään puolet salin sallitusta yleisömäärästä huomioiden 1–2 metrin turvavälit ja muut turvaohjeistukset.

Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta (Opiskelijan ohjeet).

Syksyn 2020 tapahtumien suunnittelu

17.8.2020 alkaen toteutettavien konferenssien ja muiden kuin opetukseen ja tutkimukseen liittyvien tapahtumien valmistelu tehdään nykyisten, voimassaolevien linjausten perusteella. Etätapahtumat ovat edelleen suositeltavin vaihtoehto.

 • Pääasiassa alle 50 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja. Turvaväleistä on huolehdittava sekä saleissa että esimerkiksi aulatiloissa.
 • Salien varauksissa opetuskäyttö on etusijalla.
 • Kahvi- tai lounastarjoilujen järjestäminen toteutetaan ohjeistuksen mukaan.
 • Järjestäjän on kerättävä tieto tapahtumaan osallistuvista mahdollista tartuntaketjujen jäljittämistä varten.
 • Tapahtumat suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan yhdistelmäksi etä- ja lähitapahtumaa. On hyvä mahdollistaa etäosallistuminen, koska lyhyelläkin varoitusajalla saattaa syntyä tilanteita tai tulla uusia rajoituksia, jotka estävät kaikkien tai jonkun osallistujan osallistumisen lähitapahtumaan.
 • Kansainväliset tapahtumat suunnitellaan ensisijaisesti etäyhteyksin toteuttaviksi.

Lisätietoja ja -ohjeita: Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi, helsinkiuniconferences@helsinki.fihelsinkiunievents@helsinki.fi

Päivitetty 16.9.: Yliopistossa suositellaan etätyön jatkamista 31.12. asti. Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty 31.12.2020 saakka ja liukumaa jatkettu arkipäivisin klo 5–22.

Yliopistossa suositellaan etätyön jatkamista 31.12. asti

Koronatilanteen muuttumisen vuoksi etätyösuositus on voimassa vuoden loppuun saakka tai siihen saakka, kunnes tartuntatautitilanne mahdollistaa normaaliin työhön palaamisen.

Yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on edel­leen tär­kein ko­ro­naa eh­käi­se­vä teko

Pe­ri­aat­teet työs­ken­te­lyn suun­nit­te­luun yli­opis­ton ti­lois­sa

1. Turvallisuus

Varmistetaan, että yliopiston tiloissa on tarpeeksi väljää työskennellä turvallisesti, jos työn tekeminen vaatii työpaikalla työskentelyä.

Yleinen ohje: Noin puolet samoissa tiloissa tai samassa ryhmässä työskentelevistä voi olla samanaikaisesti työskentelytiloissa, kun turvaväli 1–2 m toteutuu. Esihenkilöt koordinoivat sitä, että samoissa tiloissa ei työskentele liikaa henkilöitä.

Opetustilojen käytöstä ohjeistetaan tarkemmin Opetustyön ohjeissa.

Tilannekeskus antaa tarkempia ohjeita tarvittaessa.

Työtiloissa paikalla oleva henkilömäärä riippuu työskentelytilan koosta. Samaan aikaan paikalla olevien henkilöiden lukumäärä ei saa vaarantaa alla olevia muita turvallisuusohjeita.

Jos saman työskentelytilan jakaa useampi henkilö, suositus on sopia vuoroviikoin työskentelystä:

 • Jaetaan työskentelytila parillinen/pariton -viikoiksi ja sovitaan, milloin kenenkin on mahdollista työskennellä yliopiston tiloissa.
 • Merkitään ne työpisteet, jotka eivät ole käytettävissä tarvittavien turvavälien vuoksi.
 • Mahdollisuuksien mukaan työntekijä käyttää samaa työpistettä koko päivän/viikon.

Töihin tullessa kannattaa liikkua pyörällä tai kävellen, mikäli mahdollista. Julkisten kulkuvälineiden käyttöä kannattaa välttää pahimpina ruuhka-aikoina.

Kokoukset ja kehittämispäivät pidetään edelleen pääosin etäkokouksina.

Tauko- ja keittiötiloissa on jokaisen vastuulla huolehtia turvavälistä ja siitä, että tiloissa ei ole liian täyttä. On suositeltavaa käyttää aina samaa taukotilaa yliopiston tiloissa työskennellessä.

2. Työn sujuvuus

 • Yliopiston tiloissa tehdään ensisijaisesti ne tehtävät, jotka edellyttävät yliopiston tiloissa työskentelyä tai jotka on työn sujuvuuden kannalta käytännöllisintä tehdä yliopiston tiloissa (vaativat erityisiä laitteita tai materiaalia tms.).
 • Esihenkilön kanssa sovitaan yliopiston tiloissa työskentelystä kokonaan tai osittain (vuoroviikoin).
 • Mikäli työtehtävät voi tehdä hyvin etänä, on suositeltavaa työskennellä etänä.

3. Terveys ja työssä jaksaminen

 • Esihenkilön kanssa voi sopia yliopiston tiloissa työskentelystä osittain (vuoroviikoin) tai kokonaan, jos henkilön terveyden (esim. ergonomia) tai työssä jaksamisen (esim. mahdollisuus keskittyä työhön) kannalta työpaikalla pääsääntöisesti työskentely on paras ratkaisu.
 • Jos henkilö itse tai samassa taloudessa asuva kuuluu riskiryhmään (THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät), on etätyöskentely todennäköisesti paras ratkaisu, mikäli työtehtävät on mahdollista tehdä etätyönä.
 • Flamma-intranetistä löytyy tietoa työhyvinvoinnin tukipalveluista henkilöstölle ja esihenkilöille.

4. Toimintavarmuus

Varmistetaan, että koko ryhmä/tiimi ei ole yhtä aikaa työpaikalla.

Samaa työtä tekevät tai toisiaan sijaistavat henkilöt tai vastaavat eivät ole samaan aikaan työpaikalla eivätkä lähikontaktissa keskenään.

Esim. tutkimusryhmien, tiimien ja johtoryhmien osalta ei suositella kaikkia tapaamaan fyysisissä kokouksissa, jotta ei tule tilannetta, jossa koko ryhmä altistuisi/useat sairastuisivat samanaikaisesti.

 • Vuoroviikoin työskentely huomioitava.
 • Kokoukset pidetään syksyn ajan pääosin etäkokouksina.
 • Vapaamuotoisia illanviettoja tai muita vastaavia tilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi, mikäli ne eivät ole työn kannalta välttämättömiä.

Er­go­no­mia etä­työs­sä 

Henkilökunnalle on mahdollistettu riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet ergonomiasta löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Kun palataan työskentelemään yliopiston tiloissa, myös edellä mainitut ergonomiavälineet palautetaan yliopistolle. Esihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kotiin viedyt työskentelyvälineet palautetaan niille työpisteille mistä ne keväällä lainattiin. Poikkeustilanteen jälkeen osittain etätyöskentelyä jatkettaessa työntekijät hankkivat itse etätyöskentelyyn tarvitsemansa työvälineet ja työnantaja vastaa työpaikalla tarvittavista työskentelyvälineistä.

Etä­työn yh­teyk­sis­tä

Zoom ja Teams ovat hyviä välineitä virtuaalikokousten järjestämiseen. Tällä hetkellä kannattaa miettiä tarkkaan, tarvitaanko videoyhteyttä vai riittäisikö pelkkä ääni. Video vie pelkkään ääneen verrattuna merkittävästi enemmän verkon kapasiteettia. 

Helsingin yliopisto käyttää CSC:n Funet Miitti-palvelua (Zoom), joka toteutetaan NORDUnetin kautta yhteispohjoismaisesti. NORDUnetin ympäristössä ei ole samoja tietoturvariskejä kuin yleistä Zoom-palvelua käytettäessä.

VPN-yhteyttä tulee pitää päällä vain kun sitä tarvitsee ja sammuttaa tämän jälkeen. Yhteyksistä on pulaa poikkeustilanteen vuoksi. Lisätietoa: Näin teet etätyötä (Helpdeskin ohjeet) 

Jos tarvitset etätöissä käyttöösi esimerkiksi kameran tai mikrofonin, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Uusia laitteita voi, esihenkilön luvalla, tilata Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Yliopiston työntekijän tapaturmavakuutus

Yliopisto on laa­jen­ta­nut työn­te­ki­jöi­den­sä etä­työn ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­ta 30.3.2020 al­kaen.

LähiTapiolan lisävakuutus etätyöhön on voimassa etätyötä tehtäessä etätyöpaikassa liikuttaessa sisätiloissa sekä ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauoille ja pois tauoilta. Vakuutus on voimassa myös ruoka- ja kahvitauoilla. Vakuutus ei ole voimassa tauolla, jolloin poistutaan esimerkiksi kauppaan tai ulkoilemaan. 

Lisävakuutus on voimassa toistaiseksi ja se on voimassa riippumatta siitä, mistä maasta käsin etätyötä tehdään. Vakuutus korvaa tapaturmaisen haitan, kuoleman ja tapaturmasta aiheutuvan päivärahan. Vakuutus ei korvaa laitteita.

Liukuva työaika  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty 31.12.2020 saakka ja liukumaa jatkettu arkipäivisin klo 5–22. Tarvittaessa on mahdollista työskennellä lauantaisin klo 18 saakka ja pitää vapaapäivä keskellä viikkoa. Tämä mahdollistaa työaikojen vuorottelun yksiköissä tarvittaessa esihenkilön ja työntekijän sopiessa asiasta. Työssäolo leimataan normaalisti ja etätyöskentely leimataan etätyöksi.

Rek­ry­toin­ti ja uu­det työn­te­ki­jät poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na

Ohjeet esihenkilöille: Huomioitavaa rekrytoinneista poikkeustilanteen aikana (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Työn­te­ki­jöi­den sai­raus­pois­sao­lot

Poikkeustilanteen aikana töistä voi olla poissa sairauden vuoksi viisi päivää omalla ilmoituksella. Tämän jälkeen tarvitaan sairauspoissaolotodistus. Ole yhteydessä puhelimitse OmaTyöterveys-palveluun tai Digiklinikkaan. Sairauspoissaolotodistuksen saa lääkäriltä tai hoitajalta ensisijaisesti etävastaanotolla. Poikkeustilanteen aikana työterveyshoitaja voi kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen 10 päivään saakka.

Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona (poissaolo on palkallista neljä päivää).

Sai­ras­tu­mi­nen ja al­tis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­nen – Hel­sin­gin yliopisto / ​työ­ter­veys­huol­to /​ jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to

Jos epäilet sairastuneesi koronaan tai sinulla on oireita, varaa aika koronatestiin (tarkista omaolo.fi)

 • Älä tule työ- tai opiskelupaikalle ennen testin tulosta.

Jos olet sairastunut koronaan (positiivinen testitulos)

 • Saat puhelun terveydenhuollosta ja karanteenimääräyksen sekä lisätiedustelun lähipiirisi altistumiseen liittyen
 • Pyydämme, että välittömästi ilmoitat esihenkilöllesi tai opettajallesi sairastumisesta koronaan. Näin pystymme nopeasti reagoimaan ja ennaltaehkäisemään koronan leviämistä.
  • Työ- ja opiskeluyhteisön kannalta tärkeitä tietoja ovat: jos olet ollut työssä tai opiskelemassa tartuttavuusaikana, milloin olet ollut työ-/opiskelupaikalla ja oletko ollut samassa tilassa työpaikalla yli 15 min. muiden henkilöiden kanssa (ketkä, jos tiedossa)
 • Esihenkilö tai opettaja ei kerro kenenkään yksittäisen henkilön sairastumisesta.
 • Esihenkilön tulee informoida mahdolliset altistuneet kollegat ja pidempään paikalla olleet vierailijat tai asiakkaat tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heidät työskentelemään tai opiskelemaan kotoa käsin. Lisäksi esihenkilö ottaa yhteyttä tilojen siivoamista varten vahtimestariin ja tarvittaessa yksikön johtajaan. Tämä on esihenkilön tehtävä, sillä Helsingin yliopisto haluaa toimia vastuullisesti huolehtien kaikkien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Sen sijaan tartuntaketjujen tarkempi selvittäminen ei ole yliopiston henkilöstön tehtävä, vaan sen hoitaa viranomainen.
 • Opettajan tulee olla yhteydessä tiedekuntansa opintoasiainpäällikköön, jolta hän saa ohjeet tarvittavista toimenpiteistä. Lisätietoa opetushenkilöstölle Opetustyön ohjeissa
 • Viranomainen eli kunnan sosiaali- ja terveystoimen epidemiologinen toimintoyksikkö selvittää tartuntaketjut ja on yhteydessä tarvittaviin henkilöihin (esihenkilö, opettaja) tartuntatapahtumasta riippuen altistuneiden jäljittämiseksi. Jotta viranomainen pystyy selvittämään tartuntaketjun ja ottamaan yhteyttä altistuneisiin henkilöihin, on tärkeää tietää, keitä tiloissa on ollut.
 • HR:n tai opintopalveluiden lähipalvelut auttavat tarvittaessa työyhteisölle viestimisessä sekä yhteystietojen antamisessa epidemiologiselle toimintayksikölle jäljitystyöhön.
 • Henkilötietoja (nimi, yhteystiedot) luovutetaan tarvittaessa kunnan epidemiologiselle toimintayksikölle, koska se on tarpeen työntekijän, opiskelijan tai muun henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
 • Altistuneet ovat karanteenissa 14 vrk ja sopivat etätyöstä tai –opiskelusta.
 • Suosittelemme kaikkia yliopistolaisia lataamaan Koronavilkku-sovelluksen. Toimi sovelluksesta saamisesi ohjeiden mukaan.

Flunssaisena pysytään kotona

Flunssaoireissa tulee pysyä kotona, kunnes on ollut oireettomana vähintään vuorokauden. Terveydenhuollossa työskentelevillä raja on 48 tuntia.

Tietoa ajankohtaisesta tautitilanteesta

THL:n sivuilta saa lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

Mehiläinen on antanut myös ohjeistuksen.

Henkistä tukea 

Jos tilanne ahdistaa, tukea voi saada työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla.  

Työterveyshuolto tarjoaa myös keskustelutukea etäpalveluiden avulla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa, numerosta 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Muu työterveydenhuolto 

Työterveyshoitajalle voi varata ajan verkkoajanvarauksessa. Ajanvarauksessa kaikki ajat ovat varattavissa myös soitto-/puhelinajoiksi. Kun kirjoitat ’lisätiedot’-kenttään toiveen puhelinajasta, työterveyshoitaja soittaa sinulle. 

Omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille voi lähettää viestin omaMehiläisen työterveys välilehden kautta. 

Muille asiantuntijoille ajanvaraus OmaTyöterveyden kautta numerossa 010 414 0777. Mehiläinen hyödyntää etävastaanottoja aina kun mahdollista. 

Ko­ro­na ja ka­ran­tee­ni

Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Maat, joista saapuville omaehtoista karanteenia ei tarvita on listattu THL:n sivuilla

Karanteeni Suomessa 

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. 
 • Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. 
 • Toimita lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee poissaoloilmoitus SAP hr:ssä. Poissaoloilmoitukseen kirjoitetaan poissaolon perusteeksi karanteeni. 

Myös karanteenissa oleville voidaan järjestää keskustelutukea työterveyshuollosta. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun puhelimitse 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Jos työskentely etänä onnistuu vain osittain, niin silloin työntekijän tulee hakea osittaista työstävapautusta SAP HR:ssä ja vastaavasti hakea vastaavalta osalta itse tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Perheenjäsenen joutuessa karanteeniin 

Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.  

Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 

Mikäli sovitte poissaolosta, hae työstävapautusta SAP HR:ssä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansiomenetystä. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien kanssa on mahdollisen etätyön yhteydessä varmistettava, että etätyönä tehtävät työt sopivat projektille tehtävään työhön. 

Karanteeni ulkomailla 

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta SAP hr:ssä. 

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa. 

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset. 

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Esihenkilön ohjeet

Sairastaminen poikkeustilanteen aikana -ohjeet esihenkilöille (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Päivitetty 16.9.: Omaehtoista karanteenia suositellaan kohdemaasta riippumatta aina, kun se on työtehtävien kannalta mahdollista.

Matkustaminen

Matkustamista ulkomailla tai kotimaassa on rajoitettava välttämättömiin matkoihin. Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkavarausta ja matkustamista.

Omaehtoista karanteenia suositellaan kohdemaasta riippumatta aina, kun se on työtehtävien kannalta mahdollista. Koronatesti ei vapauta karanteenista.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin (14 vrk) ajalle.

Matkustaessa on huomioitava yleiset ulkoministeriön matkustussuositukset.

Päätökset matkustamisesta ulkomaille välttämättömien työtehtävien osalta tehdään yksiköissä. Ulkomaanmatkojen toteutuksessa noudatetaan yliopiston matkustuskäytäntöjä.

Henkilökuntaan kuuluvien on varattava matkat matkatoimisto CWT:n kautta, ja niissä pitää olla peruutusmahdollisuus. Lisätietoa matkustamisesta löytyy Flammasta.

Vierailijat

Vierailevat tutkijat ja opettajat sekä yliopistotyön kannalta välttämättömät vierailijat voivat tulla tarvittaessa syksyllä yliopistolle, mutta turvallisuusohjeistusta ja Suomeen saapumisen jälkeistä 14 päivän karanteenia on noudatettava Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Jos HY:lla on toimintaa muiden organisaatioiden tiloissa, voi siellä olla omia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Helsingin yliopisto ottaa vastaan vieraita, joiden käynti liittyy olennaisesti tutkimuksen ja opetuksen tukitoimintojen ylläpitoon esim. välttämättömät laitehuollot ja tavaratoimitukset. Vierailijoiden käynnit tulee suunnitella ja ajoittaa niin, että kontakteja henkilöstön kanssa tapahtuu mahdollisimman vähän. Vierailijoille lähetetään etukäteen yliopiston yleiset poikkeustilanteen turvallisuusohjeet.

Peruuntuneet työmatkat

Yliopiston matkavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen vain silloin, kun matkustusajankohtaan kohdistuu viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuudesta (ennen määrätystä tehty varaus). Katso tarkemmat tiedot korvausperusteista matkavakuutusyhtiö If:n päivittyvältä sivuilta. Matkavakuutusyhtiö If on ilmoittanut, ettei korvaa korona-pandemian vuoksi huhtikuun jälkeen peruutettujen työmatkojen kustannuksia.

Varatut ja peruuntuvat työ- tai konferenssimatkat 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Peruutetun konferenssin konferenssimaksun palauttamista haetaan ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä. On syytä huomioida, että konferenssin peruuntuminen ei yleensä oikeuta korvauksiin muiden matkakustannusten osalta.

Mikäli joitakin kustannuksia jää edellä mainittujen korvausvaateiden jälkeen saamatta, niin nämä jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Farmasian tiedekunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Humanistinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Ma­te­maat­tis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

Oikeustieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teologinen tiedekunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Valtiotieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Erillislaitokset

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Helsingin yliopiston kirjasto

Kirjaston palvelut koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan

Päivitetty 25.8.: Poikkeustilannekysely

Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­la ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.