Keskustakampuksen palautumissuunnitelma koronavirustilanteen aiheuttamasta poikkeustilanteesta

Sivua päivitetty viimeksi 28.5.2020.

Toiminnan vaiheittainen käynnistäminen keskustakampuksella

Keskustakampuksella kaikki työskentelevät nyt etänä pääsääntöisesti ja tätä käytäntöä jatketaan ensi lukuvuoden alkuun asti.

Työskentelyä porrastetaan, jotta voidaan taata tutkimuksen jatkuvuus, projektien ja opinnäytetöiden eteneminen sekä pienentää tutkimusprojektien taloudellisia riskejä. Työskentely suunnitellaan minimoiden kohtaamiset annettujen ohjeistusten mukaisesti. Tavoitteena on, että käyttäjämäärät eivät ylitä annettuja kokoontumisrajoituksia tai aiheuta tarpeettomia vaaratilanteita. Kiinteistöt eivät saa ruuhkautua tavalla, joka vaarantaa esim. turvavälien pitämisen.

Keskustakampuksella noudatetaan valtioneuvoston ohjeistuksia sekä yliopiston kriisiryhmän hyväksymää toiminnan palautumissuunnitelmaa.

Yliopisto on ohjeistanut, että aikakriittistä välttämätöntä tutkimustoimintaa voidaan käynnistää asteittain edellyttäen, että noudatetaan annettuja sääntöjä, miten ihmisten väliset fyysiset kontaktit minimoidaan ja hygieniasta huolehditaan eikä sairaana tulla kampukselle. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kansalliset voimassaolevat turvallisuuslinjaukset.  Ohjeita voidaan joutua tarkistamaan tai peruuttamaan nopeastikin, mikäli yleinen tilanne niin vaatii. Keskustakampuksen tiedekuntien ja erillisten laitosten tilannekeskukset antavat tarvittaessa tarkentavia ohjeita.

Enintään 10 henkilön yhtäaikaiset kokoontumiset ovat sallittuja

Yleistä kampuksella:

 • Etätyöskentelyä jatketaan pääsääntöisesti
 • Kansalliskirjasto käynnistää lainauspalvelut rajoitettuun itsepalvelukäyttöön 14.5. (ks. tarkemmat ohjeet Kansalliskirjasto verkkosivuilta)
 • Helsingin yliopiston kirjaston lainaustoiminta jatkuu poikkeusolojen mukaisesti kuten tähänkin asti  (ks. tarkemmat ohjeet Helsingin yliopiston kirjaston sivuilta)
 • Harjoittelukoulujen toiminta käynnistyy 14.5. valtioneuvoston linjausten mukaisesti
 • Yliopiston tiloissa voi edelleen piipahtaa, mikäli se on välttämätöntä.
 • Jokainen kävijä huolehtii omalta osaltaan turvavälien noudattamisesta, käsihygieniasta, sekä käyttäessään sosiaalitiloja (taukohuoneet, keittiöt) pintojen puhdistamisesta käytön jälkeen.
 • Tilojen käyttöä seurataan sähköisten avaimien kautta

Opetus:

 • Etäopetus jatkuu.

Tutkimus:

 • Tutkimusta tehdään etänä toukokuun loppuun.

Enintään 50 henkilön kokoontumiset sallittuja.

Yleistä kampuksella

 • Yliopiston henkilökunta työskentelee pääsääntöisesti etänä ainakin 16.8. saakka.
 • Yliopiston tiloissa voi edelleen piipahtaa.
 • Jokainen kävijä huolehtii omalta osaltaan turvavälien noudattamisesta, hyvästä käsihygieniasta, sekä käyttäessään sosiaalitiloja (taukohuoneet, keittiöt) pintojen puhdistamisesta käytön jälkeen.
 • Tiedekunnan ja erillisten laitosten johto voi seurata tilojen käyttöä pistokokeiden avulla, jotta kokoontumisrajoitukset eivät ylity. Yliopisto seuraa tilojen käyttöä myös sähköisten avaimien kautta.
 • Pääsääntöisesti kokoukset pidetään edelleen etänä. Pienimuotoisia kokouksia voidaan pitää yliopiston tiloissa, mikäli turvavälejä ja muita annettuja ohjeistuksia noudatetaan. Henkilömäärät ilmoitetaan tilavarausjärjestelmään.
 • Työskentelyssä (muu kuin opetus- ja tutkimus, ks. jäljempänä) etusija on tehtävillä, joita ei mahdollista lainkaan tehdä etänä. Työskentely yliopiston tiloissa vain poikkeustapauksissa, tästä työskentelystä sovitaan ensin aina esihenkilön kanssa (esihenkilö ilmoittaa työskentelijät toimialajohtajalle) ja sen jälkeen tehdään varaus tilojen varausjärjestelmään.

Opetus

 • Etäopetus jatkuu pääsääntöisesti, mutta valmistumisen kannalta kriittiset tentit ja kenttäkurssit on mahdollista järjestää turvavälejä ja kokoontumisrajoituksia sekä muita ohjeita noudattaen. Tilannekeskukset tekevät näistä päätökset.
 • Ilmoitus tiedekunnan tilannekeskukselle kriittisistä tenteistä ja kenttäkursseista.

Väitökset      

Tutkimus/työskentely

1. Yliopiston tiloissa tehtävä tutkimus tai muu työskentely

1.6. alkaen käynnistetään yliopiston tiloissa tehtävä sellainen välttämätön tutkimustoiminta tai muu työskentely, jota ei ole voinut hoitaa etänä tai jota ei ole voitu siirtää toteutettavaksi myöhemmäksi. Lisäksi etusija työskentelylle yliopiston tiloissa suositellaan annettavan myös niille, joiden etätyöskentelyolosuhteet ovat heikot. (Heikoilla etätyöskentelyolosuhteilla tarkoitetaan tässä esim. sitä, että etätyöskentely ei ole häiriötöntä tai henkilö joutuu jakamaan saman etätyöskentelypisteen jonkun toisen kanssa tai henkilö kokee etätyöskentelyn poikkeuksellisen kuormittavaksi muusta syystä.)

Tavoitteena on, että tilojen käyttäjämäärä keskustakampuksella ei ylitä annettuja ohjeita (esim. valtioneuvoston linjaukset 50 henkilön yhtäaikaisista kokoontumista) ottaen huomioon turvallisuus- ja terveysohjeistukset. Yliopiston ulkopuolisia (esim. tutkimuksiin liittyviä) henkilöitä ei  kutsuta yliopiston tiloihin vielä tässä vaiheessa.

Tällöin noudatetaan seuraavanlaista menettelyä: Tutkijat ilmoittavat tutkimustyönsä/ työskentelynsä käynnistämisestä tilannekeskukselle ja luvan saatuaan varaavat tilavarausjärjestelmästä työskentelytilan työpisteeseensä/muualle.

Eli vaiheistettuna:

 1. Ilmoitus: Tutkijoita pyydetään ilmoittamaan tutkimustyön käynnistämisestä e-lomakkeella. Tutkimusta ei voi käynnistää ennen kuin käynnistämislupa on hyväksytty. 
 2. Hyväksyntä: Yksikön tilannekeskus hyväksyy, hylkää käynnistämisluvan tai pyytää lisäselvityksiä. 
  1. Tieto aloitettavasta tutkimustoiminnasta ja sen aikataulusta tallennetaan Flammaan Covid19 -kriisityöryhmäalueelle tilannekeskuksen tietoihin.
  2. Tilannekeskus ilmoittaa palautuvasta toiminnasta vähintään kahta arkipäivää aikaisemmin TILA-toimialalle ja tietotekniikkakeskuksen HelpDesk-palveluun, jotta voidaan varmistaa tilojen asianmukainen kunto ja toimivat tietoliikenneyhteydet. 
 3. Tilojen varausjärjestelmällä seurataan tilojen käyttöastetta
  1. Tutkija tekee tilavarauksen verkossa olevaan lomakkeeseen. (Varausjärjestelmä löytyy Flamman työryhmäalueelta: Työtilavaraukset keskustakampus). Kullakin rakennuksella on oma tilavarauslomake.
  2. Lomakkeella tehdään varaus niille päiville, jolloin työskentely tapahtuu yliopiston tiloissa.
  3. Varausjärjestelmän tarkoituksena on koordinoida tilojen käyttöä, jotta kohtaamiset tiloissa voidaan minimoida. Keskustakampuksen kiinteistöt on jaettu kerroksien ja siipien muodostamiin vyöhykkeisiin, joissa voi 1.6–31.7.2020 välisenä aikana olla samanaikaisesti korkeintaan 50 henkilöä ottaen huomioon turvallisuus- ja terveysohjeistukset. Tähän 50 henkilön kiintiöön lasketaan opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön lisäksi myös kaikki kiinteistöissä satunnaisesti kävijät ja esim. tiloissa oleva tekninen huoltohenkilöstö.
  4. Jaetut työhuoneet: työntekijät sopivat keskenään työskentelyvuorot jaetuissa työhuoneissa ja tekevät varauksen tältä pohjalta.  

Keskustakampuksen tiedekuntien ja erillisten laitosten tilannekeskukset antavat tarvittaessa tarkentavia ohjeita.

2. Yliopiston ulkopuolella tehtävä tutkimus 

Tällä hetkellä yliopisto ei pääsääntöisesti suosittele käynnistämään yliopiston ulkopuolella toteuttavia tutkimuksia, joissa ei voida noudattaa annettuja turvallisuusohjeita fyysisestä etäisyydestä. Tarvittaessa ota yhteys yksikkösi tilannekeskukseen.
 
Yliopisto antaa myöhemmin erillisen ohjeen sellaisen humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen käynnistämiseen, jonka tutkimuskohteena ovat yliopiston ulkopuoliset henkilöt tai organisaatiot (esim. kenttäaineistojen hankinta, yliopiston ulkopuolella tehtävät haastattelut ja havainnointi) ja joka suoritetaan yliopiston ulkopuolella.
 
On huomattava, että valtioneuvosto ja kunnat ovat eräiden tutkimuskohteiden osalta tehneet linjauksia, jotka rajoittavat tutkimuksen käynnistämistä (esim. koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta). Tällöin esimerkiksi havainnointi päiväkodeissa ei ole mahdollista.