Aivot ja mieli tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Aivot ja Mieli -tohtoriohjelma kouluttaa neurotieteen tohtoreita, joilla on:

 • vahva oman alan tieteellinen ja menetelmällinen osaaminen ja kyky soveltaa tätä tietoa, 
 • syvällinen ymmärrys neuronaalisten ilmiöiden keskeisistä teorioista ja niiden tutkimiseen käytetyistä menetelmistä molekyylitasolta solu-, systeemi- ja käyttäytymistasolle,
 • kyky suhtautua kriittisesti tieteen menetelmiin, tuloksiin ja päätelmiin
 • hyvät viestintä-, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot sekä muut valmiudet toimia vaativissa, monialaisissa, kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä.

Tohtoriohjelma on englanninkielinen

Aivot ja Mieli tohtoriohjelma (Brain & Mind tai B&M) on neurotieteen tohtoriohjelma, joka perustuu tieteidenväliseen yhteistyöhön Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimusryhmien välillä. Tohtoriohjelmaan kuuluvissa ryhmissä tutkitaan neuronaalisia ilmiöitä molekyylitasolta solu-, systeemi- ja käyttäytymistasolle. Tohtorikoulutettavien taustatutkinto voi olla lääketieteessä, biotieteissä, psykologiassa, kognitiotieteissä, farmakologiassa, filosofiassa, lääketieteellisessä tekniikassa, fysiikassa tai kemiassa. B&M on yksi Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun kahdeksasta tohtoriohjelmasta.

B&M antaa opetusta mm. seuraavilla neurotieteiden alueilla:

 • kehitysneurotiede
 • synaptinen hermovälitys ja hermoverkot 
 • hermoston sairaudet 
 • sensorinen ja motorinen hermosto 
 • neuroimmunologia, neuroendokriininen hermosto ja uni
 • kognitio ja käyttäytyminen 
 • systeeminen ja laskennallinen neurotiede 

Perustutkimuksen lisäksi osa tutkimusryhmistä tekee soveltavaa tutkimusta lääkekehityksen parissa tai uusien hoito- tai tutkimusmenetelmien löytämiseksi.

B&M-ohjelman tohtorikoulutettavat tekevät tutkimusryhmässä väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä ja suorittavat tohtorintutkintoon kuuluvan 40 opintopisteen laajuisen kurssikokonaisuuden. Tohtorikoulutettavat voivat valita väitöskirjatyötään tukevia teoreettisia tai menetelmäkursseja, suorittaa kirjatenttejä ja osallistua seminaareihin ja kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin. Lisäksi tohtorikoulutettaville järjestetään kursseja, jotka edistävät työelämävalmiuksia sekä yliopistomaailmassa että yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoissa. Opetuskielenä on pääsääntöisesti englanti.

Tohtorin tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta kokopäiväisesti työskennellen. Tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Suurin osa tohtorikoulutuksesta on itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä ja tutkimusyhteisössä toimimista. Tutkimustulosten perusteella tohtorikoulutettava laatii väitöskirjan ja puolustaa sitä julkisesti. Tohtorikoulutettavat osallistuvat tohtoriohjelman järjestämään opetukseen ja ohjaukseen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Tohtorin tutkintoon sisältyy:

 • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy myös tutkimusetiikkaa (ja tieteenfilosofiaa)
 • yleisten valmiuksien osuus (10 op), esim. yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä
 • kansainvälistä liikkuvuutta, esim. tutkimusyhteistyö
 • väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja voi olla yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). 

Väitöskirjan pitää

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelukykyä
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen

B&M kouluttaa neurotieteen alan asiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet menestyksekkäälle kansainväliselle tutkijanuralle. Lisäksi tohtoriohjelmasta valmistuneilla on hyvät edellytykset työllistyä:

 • tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin yliopistoihin, korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Folkhälsan), 
 • asiantuntija- ja hallinnollisiin tehtäviin valtion asiantuntijaorganisaatioihin ja ministeriöihin (esim. Suomen Akatemia, Tekes, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö)
 • alan kansallisten ja kansainvälisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden ja järjestöjen palvelukseen (esim. EU:n virastot ja säätiöt )
 • elinkeinoelämän palvelukseen (mm. lääketeollisuuden ja bioteknologian alat sekä tiedeviestintä)

Neurotieteen tutkimus Helsingin yliopistossa on kansainvälisesti erittäin korkeatasoista ja tutkijat ovat osallisina lukuisissa kansainvälisissä tutkimusyhteistyöverkostoissa. Noin puolet B&M-ohjelman tohtorikoulutettavista ja monet opettajista ovat ulkomaalaisia ja opetuksen laatu on erittäin korkea. Opetuskielenä toimii englanti.

B&M tarjoaa matka-apurahoja tohtorikoulutettavien tutkimusvierailuihin sekä osallistumiseen ulkomaisille kursseille tai kansainvälisiin kongresseihin, joissa tohtorikoulutettavat voivat esitellä tutkimustyötään posteriesityksenä tai esitelmänä.

Aivot ja mieli -tohtoriohjelma kuuluu eurooppalaiseen neurotieteen koulutusohjelmien kattojärjestöön (Network of European Schools in Neuroscience, NENS), mikä lisää koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksiasi entisestään. Lisäksi Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu kuuluu pohjoismaiseen NorDoc-koulutusverkostoon.

Neurotiede yhdistää useiden tieteenalojen, ja erityisesti biotieteen, biolääketieteen ja psykologian alojen opetusta ja tutkimusta. Kurssit järjestetään ja väitöskirjatyö tehdään pääsääntöisesti kahden Helsingin yliopiston kampuksen yksiköissä:

Viikissä:

Meilahdessa:

Neurotieteen lisäksi opintoja voi valita myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta, kuten muiden Helsingin yliopiston Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmien tai Neurotieteen maisteriohjelman kursseista. Yhteistyösopimuksemme puitteissa on tutkintoon mahdollista sisällyttää myös Aalto-yliopiston maisteriohjelman (Master’s Programme in Human Neuroscience and –Technology) kursseja.

Helsingin yliopistossa toimii lukuisia kansainvälisesti korkeatasoisia neurotieteen tutkimusryhmiä, joiden käytössä olevia moderneja tutkimusmenetelmiä ja –laitteita hyödynnetään myös tohtorikoulutuksessa. 

Tutkimusta tehdään mm. seuraavilla neurotieteen aloilla: molekyyli- ja solutason neurotiede, hermoston kehitys ja regeneraatio, aistinbiologia, kognitiivinen ja systeeminen neurotiede, neurofarmakologia, sähköfysiologia ja hermoston sairauksien perustutkimus. Lisätietoa Helsingin yliopistolla tehtävästä neurotieteen alan tutkimuksesta.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.