Aineenopettajakoulutus

Aineenopettajakoulutus tarkoittaa sellaista koulutusta, joka antaa kelpoisuuden perusopetuksen ja lukion aineenopettajaksi sekä ammatillisten ja yleissivistävien oppilaitosten ja aikuisoppilaitosten opettajan tehtäviin.

Aineenopettajakoulutuksessa maisterin tutkintoon, jonka laajuus on 300 opintopistettä, kuuluu opetettavien aineiden lisäksi sivuaineena kasvatustieteellisessä tiedekunnassa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä). 

Missä tiedekunnissa ja aineissa koulutuksen voi suorittaa?

Aineenopettajakoulutuksen voi suorittaa bio- ja ympäristötieteellisessä, humanistisessa, kasvatustieteellisessä, lääketieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä, teologisessa ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Muun muassa seuraavien aineiden opettajaksi voi opiskella:

 • uskonto (teologinen tiedekunta)
 • äidinkieli ja kirjallisuus (suomen kieli tai pohjoismaiset kielet, modersmålslinjen, sekä kirjallisuusaine, humanistinen tiedekunta)
 • suomi toisena ja vieraana kielenä (humanistinen tiedekunta)
 • vieraat kielet (humanistinen tiedekunta)
 • historia ja yhteiskuntaoppi (historia-aineet: humanistinen tiedekunta)
 • yhteiskuntaoppi (valtiotieteellinen tiedekunta)
 • psykologia (lääketieteellinen tiedekunta)
 • filosofia (humanistinen ja valtiotieteellinen tiedekunta)
 • elämänkatsomustieto (humanistinen ja valtiotieteellinen tiedekunta, ei syventäviä opintoja)
 • biologia (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
 • maantieto (maantiede, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • matematiikka (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • fysiikka (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • tietotekniikka (tietojenkäsittelytiede, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • kemia (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • biologia (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
 • kotitalous (kotitaloustiede, kasvatustieteellinen tiedekunta)
 • käsityö (tekstiilityö) (käsityötiede, kasvatustieteellinen tiedekunta)

Aineenopettajakoulutukseen hakeminen ja valintaperusteet

Opiskelijat valitaan eri tavoin eri tiedekunnissa. Opintoihin haetaan joko suoraan yliopistoon pyrittäessä tai tiedekuntaan tutkinto-opinto-oikeuden saaneet hakevat koulutukseen opintojen myöhäisemmässä vaiheessa. Joissakin tiedekunnissa on olemassa molemmat hakuvaihtoehdot.

Koulutukseen maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen

Aineenopettajan pedagogisen kelpoisuuden voi saavuttaa myös maisterin tutkinnon jälkeen suorittamalla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä).

Kaksikieliset opettajan pedagogiset opinnot

Kaksikielisesti (ruotsi ja suomi) on tarjolla perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot. Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa ne monissa tiedekunnissa osana tutkintoaan. Pedagogiset opinnot voi suorittaa myös maisteriksi valmistumisen jälkeen riippumatta siitä, missä yliopistossa tutkinto on suoritettu.

Englanninkieliset opettajan pedagogiset opinnot

Englannin kielellä tarjotaan pedagogisia opintoja joissain perus- ja lukio-opetuksen aineissa. Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat hakea niihin opintojen aikana. Ne ovat tarjolla myös kaikille ylemmän yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on soveltuvat taustaopinnot.