Uusi projekti terveydestä ja ilmastonmuutoksesta käynnistyy / New research project on health and climate change

Suomen Akatemian rahoittama HERCULES –projekti tutkii terveyden ja ilmastonmuutoksen suhdetta. / The Academy of Finland gives funding to the HERCULES project that studies how health and climate change are related.

(In English below)

Urban Environment Policy -tutkimusryhmän vetäjä Sirkku Juhola on saanut noin 300 000 € tutkimusrahoituksen Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys -ohjelmasta. Sirkun saama rahoitus on osa ”Terveys, riskit ja ilmastonmuutos: altistumisen, hasardien ja haavoittuvuuden kytkennät eri alue- ja aikaskaaloissa (HERCULES)” -konsortiota, jota vetää Turun yliopiston maantieteilijä Jukka Käyhkö. Konsortiossa on lisäksi mukana kansanterveystieteilijöitä Turun yliopistosta ja ilmastomallintajia Ilmatieteen laitokselta. Urban Environment Policy -ryhmästä hankkeeseen osallistuu Sirkun lisäksi tutkijatohtori Aleksi Räsänen ja mahdollisesti myös muita ryhmän jäseniä.

Konsortiohankkeen tavoitteena on tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa (https://6aika.fi/). Hankkeessa yhdistellään ja sovelletaan useita eri aineistoja, menetelmiä ja lähestymistapoja; alueelliset ilmastomallit kytketään maankäyttö- ja maanpeitetietoihin, sosioekonomisiin aineistoihin sekä ihmisten terveystilanteesta kertoviin kohorttiaineistoihin. Biofysikaalisia, sosioekonomisia ja terveyteen liittyviä aineistoja tarkastellaan kaupunkikehityksen ja ilmastopolitiikan kontekstissa, jotta saadaan selville, millaiset politiikkatoimet ja kehityskulut muokkaavat ilmastonmuutoksen terveydelle aiheuttavia riskejä. Hankkeessa kehitetään ilmastoriskeistä kertova paikkatietoaineisto, jonka avulla kuvataan riskien alueellista jakautumista ja ajallista kehitystä.

Sirkun vetämässä työpaketissa tutkitaan kaupunkikehityksen ja kaupunkipolitiikan vaikutusta ilmastonmuutoksen ja terveyden väliselle suhteelle. Työpaketin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kirjallisuuden avulla ja empiirisesti terveyteen liittyvään ilmastohaavoittuvuuteen ja -altistumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka liittyvät etenkin kaupunkikehitykseen ja politiikkatoimiin. Toisessa vaiheessa kehitetään käsitteellinen malli politiikkatoimien vaikutuksesta haavoittuvuuteen ja altistumiseen sekä mallinnetaan, miten erilaiset politiikat ja kehityskulut tulevat vaikuttamaan terveyteen liittyviin ilmastoriskeihin tulevaisuudessa.

***

Urban Environmental Policy research group leader Sirkku Juhola has received approximately 300,000 € funding from the Academy of Finland Climate Change and Health programme. Sirkku’s funding is part of “Health, risk and climate change: understanding links between exposure, hazards and vulnerability across spatial and temporal scales (HERCULES)” consortium project led by geographer Jukka Käyhkö (University of Turku). The consortium includes also public health researchers from University of Turku and climate modelers from Finnish Meteorological Institute. From the Urban Environmental Policy group, the research team includes postdoctoral researcher Aleksi Räsänen and possibly also other group members in addition to Sirkku. 

The aim of the research project is to study climate change impacts on health and well-being in six largest cities in Finland. The project combines and applies multiple datasets, methods and approaches; regional climate models are coupled with land use and land cover information, socioeconomic datasets and longitudinal cohort health data. Biophysical, socioeconomic and health-related datasets will be examined in the context of city development and climate policy to evaluate how different policies and development pathways shape health-related climate risks. The project develops a climate risk GIS-database which illustrates how risks distribute spatially and develop over time.

In the work package led by Sirkku, the interlinkages between city development, policies, climate change and health will be researched. In the first phase, the drivers of health-related climate exposure and vulnerability linked especially to city development and climate policies will be assessed with the help of systematic literature review and empirically. In the second phase, a conceptual model will be developed which describes how policies affect vulnerability and exposure, and it will be modeled how different policies and development pathways will affect health-related climate risks in the future.