Research projects

Bio­ma­te­ri­aa­li­tut­ki­mus: Synteettisen komposiittiluunkorvikemateriaalin prekliininen ja kliininen tutkimus luukirurgiassa

Vastuututkija: Pauli Keränen

Uutta luunkorvikemateriaaliteknologiaa tutkitaan Petbone tutkimusryhmän ja Tampereen yliopiston yhteisessä prekliinisessä tutkimuksessa. Uutuutena ko. luunkorvikemateriaalissa on sen rakenne, jossa on kyetty yhdistämään ultrakorkea keraamipitoisuus sitkeän ja joustavan polymeerin rakenteeseen ja huokoistamaan materiaalille hohkaluun kaltainen läpihuokoinen rakenne. Prekliinisen tutkimuksen pohjalta yhteistyössä kehitetyn kliinisen tuotteen, AdaptOs® luukorvikemateriaalin, tutkimus jatkuu Petbone ryhmän toimesta Eläinsairaalassa.

Rus­ton­kor­jausis­tu­te koi­ran ol­ka­ni­ve­len os­teo­kondrii­tin hoi­dos­sa

Vastuututkija: Pauli Keränen

Tutkimuksessa selvitetään rustonkorjausistutteen toimivuutta osteokondriittia (osteochondritis dissecans, OCD) sairastavilla koirapotilailla. Rustonkorjausistute COPLA Scaffold™, asennetaan OCD-leikkauksen yhteydessä koiran olkanivelen rustovauriokohtaan. Istute edesauttaa uuden, terveen ruston muodostumista ja sen odotetaan ennaltaehkäisevän nivelrikon kehittymistä.

Kyy­när­var­ren kas­vu­häi­riön seu­lon­ta­me­ne­tel­män ke­hit­tä­mi­nen kondro­dy­stro­fi­sil­le koi­ra­ro­duil­le

Vastuututkija: Hanna Pulkkinen

Kyynärluun kasvulinjan ennenaikainen sulkeutuminen aiheuttaa etujalkojen liiallista käyryyttä ja kyynärnivelen epämuotoisuutta. Tämän rakenteen vaikutusta koirien liikkumisen eri osatekijöihin tutkitaan biomekaanisten, ortopedisen ja röntgenkuvauksen avulla glen of imaalinterriereillä, skyenterriereillä ja mäyräkoirilla.

Shet­lan­nin lam­mas­koi­ran pin­nal­li­sen kou­kis­ta­ja­jän­teen si­joil­taan­me­no

Vastuututkija: Karoliina Mikola

Tutkimuksen tavoitteena on kuvantamisen ja kudostutkimusten avulla selvittää, onko kintereiltään terveiden ja sairaiden shetlanninlammaskoirien liikkumisessa tai kantaluiden rakenteissa eroa.

Nivelrikon ja kipulääkityksen vaikutus lemmikkikanien liikkumiseen

Vastuututkija: Jenni Ranki

Tutkimuksessa pyritään selvittämään lemmikkikanien nivelrikkomuutosten vaikutuksia kanien liikkuvuuteen ja aktiivisuuteen. Näitä mitataan passiivisten ja aktiivisten liikelaajuuksien lisäksi kyselytutkimuksen ja aktiivisuusmittauksen avulla. Lisäksi selvitetään kipulääkityksen vaikutusta kanin oireisiin.

Nivelten liikelaajuudet ja aktiivisuus terveillä lemmikkikaneilla

Vastuututkija: Heidi Hermiö

Tutkimuksessa selvitetään passiiviset ja aktiiviset liikelaajuudet isommissa nivelissä terveillä lemmikkikaneilla. Tarkoituksena on myös validoida aktiivisuusmittari käytettäväksi kaneilla. Tutkimustiedon avulla pyritään määrittämään parametrit, joilla voidaan erottaa terveitä sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä yksilöitä.