News

News from Lohi group.

Sig­ni­fic­ant epi­lepsy gene dis­cov­ery in dogs

Researh groups from the University of Helsinki, the LMU Munich and the University of Guelph have described in collaboration a novel myoclonic epilepsy in dogs and identified its genetic cause. The study reveals a novel candidate gene for human myoclonic epilepsies, one of the most common forms of epilepsy. As a result, a genetic test was developed for veterinary diagnostics and breeding programs.

Ai­nut­laa­tui­nen suo­ma­lais­ten kis­so­jen ter­veys­tut­ki­mus pal­jas­taa ylei­set ja ro­tu­koh­tai­set sai­rau­det

Professori Hannes Lohen tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta on tehnyt ainutlaatuisen tutkimuksen suomalaisten kissojen terveydestä. Kissojen yleisimmät ongelmat liittyvät suun, ihon ja munuaisten terveyteen. Lisäksi tunnistettiin liki 60 rotutyypillistä sairautta. Tuloksia voidaan hyödyntää kissojen hyvinvoinnin parantamisessa, jalostusohjelmien kehittämisessä ja ne luovat vahvan pohjan tuleville geenitutkimuksille erityisesti rotukohtaisten sairauksien osalta. Tutkimus julkaistiin Frontiers in Veterinary Science -lehdessä 29.8.2016.

Osteokondroositutkimus tarvitsee bordercollieiden näytteitä

Meneillään oleva tutkimuksemme pyrkii selvittämään osteokondroosille altistavia geneettisiä tekijöitä bordercolliella. Olemme saaneet kiinnostavia alustavia tuloksia ja tutkimuksen eteenpäin viemiseksi ja tulosten varmistamiseksi kaipaamme nyt toden teolla uusia näytteitä. Tarvitsemme verinäytteitä etenkin bordercollieista, joilla on ollut osteokondroosimuutoksia. Myös terveeksi olkakuvattujen sukulaisten (sisarukset, puolisisarukset, vanhemmat) näytteet ovat tervetulleita. Näytteiden tulisi olla perillä 8.3. mennessä, jotta ne ehtivät mukaan jatkoanalyysiimme.

Koi­rien ja ih­mi­sen pe­ri­mää ver­tai­le­vaan tut­ki­mus­hank­kee­seen mer­kit­tä­vää tu­kea Jane ja Aa­tos Er­kon sää­tiöl­tä ja yri­tyk­sil­tä

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt professori Hannes Lohelle nelivuotisen 1,5 miljoonan euron avustuksen uuteen koirien ja ihmisen perimää vertailevaan tutkimushankkeeseen, jossa tavoitteena on koirien geenikartan päivittäminen ja ihmissairauksien mallintaminen sen avulla. Hankkeessa on mukana myös kolme yritystä 0,5 miljoonan euron yhteispanostuksella.