Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen alumnit kertovat

"Suoritettuani YMS:in minulla on enemmän varmuutta ympäristöuutisten toimituksessa, ja olen huomannut ymmärtäväni ympäristöaiheisia uutisia paljon paremmin."

 

Mimmi opiskelee Supply Chain Management and Social Responsibility -maisteriohjelmassa Hanken Svenska Handelshögskolanissa. Mimmi suoritti ympäristöalan monitieteisen sivuaineen (YMS) lukuvuotena 2016-2017. Lisäksi Mimmi työskentelee yrityspuolella vastuullisuusasiantuntijana.

1. Mikä sait sinut hakeutumaan YMS-sivuaineeseen?

Kuulin ympäristötieteiden opinnoista ystävältäni, joka opiskeli ympäristöpolitiikkaa. Harkitsin ensin koko maisteritutkinnon suorittamista ympäristötieteissä, sillä ympäristöala kiinnosti minua, mutta kun kuulin YMS-kokonaisuudesta, halusin heti tehdä siitä sivuaineeni. Hain Hankenilta JOO-opinto oikeutta, ja koska YMS sopi niin hyvin täydentäväksi osaksi vastuullisuusopintojani, sain suorittaa sen osana tutkintoani. Hankenilla opintoni olivat käsitelleet melko laajasti yritysvastuuta ja kestävää kehitystä, mutta koska ympäristöasiat ovat hyvin olennainen osa yritysvastuuta, halusin oppia niistä enemmän.

2. Minkälaisen YMS-sivuainekokonaisuuden kokosit?

Koska suoritin YMS:in JOO-opintoina samaan aikaan, kun suoritin kursseja Hankenilla, kurssien aikataulut rajoittivat jonkin verran mahdollisuuksiani valita. Sain kuitenkin valittua sellaisen kokonaisuuden, jonka arvelin olevan minulle hyödyllinen. Neljä valinnaista kurssia olivat ympäristönsuojelun perusteet, johdatus ympäristöpolitiikkaan, johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen sekä Interdisciplinary workshop on pathways to sustainability. Halusin sellaisia kursseja, jotka eivät vaatineet paljoa ympäristöalan osaamista etukäteen, ja jotka kurssikuvausten perusteella kuulostivat mielenkiintoisilta.

3. Miten YMS-sivuaine tuki omaa pääainettasi/erikoistumisalaasi?

Koska olen erikoistunut yritysvastuuseen, YMS-sivuaine täydensi hyvin aukkoja osaamisessani. Yritysvastuuseen kuuluu myös ympäristövastuu, mutta ympäristöasioita ei käsitellä yritysvastuuopinnoissa tarpeeksi.

4. Mikä jäi erityisesti mieleesi sivuainekokonaisuudesta?

Ympäristönsuojelun perusteet oli suosikkikurssini. Opin valtavan paljon, ja minua harmitti, kun kurssi loppui. Kävisin kurssin vielä uudestaan, jos voisin, sillä siellä käsiteltiin niin monta eri asiaa, että olisin voinut käydä niitä läpi pidemmän aikaa. Opettaja kertoi aiheestaan erittäin mielenkiintoisella ja monipuolisella tavalla, ja hänen oppinsa on myös jäänyt mieleeni kurssin jälkeen.

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin –kurssi oli hyvä tapa saada laaja ymmärrys ympäristöalasta eri näkökulmista. Pidin myös kurssin suoritustavasta. Luentoja pystyi kuuntelemaan sekä paikan päällä, että nauhoitettuina kotona, ja luennoista kirjoitettiin tehtäviä. Tällä tavoin mikään luento ei jäänyt kuuntelematta, jos ei päässyt paikan päälle, ja luentoja pystyi myös kertaamaan, jos luennolla oli ollut vaikea keskittyä.

Myös johdatus ympäristöpolitiikkaan on jäänyt minulla mieleen, ja minulla on ollut siitä paljon hyötyä työssä ja opinnoissa. Luennot ja kurssikirjallisuus olivat mielestäni erittäin mielenkiintoisia, ja koska kurssin arvosana perustui niiden perusteella kirjoitettuihin luentopäiväkirjoihin, niihin oli myös pakko perehtyä hyvin. Tämä on mielestäni paljon parempi tapa oppia, kuin tentin kautta.

5. Miten olet hyötynyt sivuaineesta myöhemmissä opinnoissa / työelämässä?

Olen töissä CRnet corporate responsibility networkilla, ja toimitan siellä vastuullisuus- ja ympäristöaiheisia uutisia. Suoritettuani YMS:in minulla on enemmän varmuutta ympäristöuutisten toimituksessa, ja olen huomannut ymmärtäväni ympäristöaiheisia uutisia paljon paremmin. Opinnoissani yritysten ympäristövastuu on keskeinen teema, joten sivuaine on auttanut minua myös opinnoissa. Kun tulevaisuudessa haen muita töitä yritysvastuu-alalla, olen varma, että YMS:istä tulee olemaan minulle hyötyä.

"Uskon, että YMS tarjoaa myös muiden alojen opiskelijoille tarttumapinnan ympäristökysymysten hahmottamiseen ja käsittelyyn."

 

Heidi opiskelee kolmatta kandivuottaan ympäristötieteitä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Heidi on suorittanut YMS-sivuaineen ensimmäisen ja toisen opiskeluvuotensa (2015-2017) aikana. YMS-kokonaisuus mahdollisti Heidille oman paikkansa ja suuntansa löytämisen akateemisessa maailmassa.

  1. Mikä sait sinut hakeutumaan YMS-sivuaineeseen?

Ympäristötieteiden koulutusohjelma on yksi Helsingin Yliopiston monitieteisimmistä, enkä koe olevani pelkästään luonnon- tai yhteiskuntatietelijä vaan poikkitieteilijä. YMS-sivuaineen suorittaminen antoi mahdollisuuden aktiivisesti kehittää omaa poikkitieteellistä osaamistaan, ja saada ympäristökysymysten tarkasteluun uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja. Vaikka YMS itsessään on vain monitieteinen, koin sen käteväksi työkaluksi myös poikkitieteelliseen opiskeluun. YMSin vahvuus (ja ehkä myös heikkous) onkin sen monipuolisuus ja yksilöitävyys.

Lisäksi koin YMSin tarjoavan mahdollisuuksia tutustua moniin eri tieteenaloihin (esimerkiksi kehitysmaatutkimus, akvaattiset tieteet ja kasvatustieteet), joiden avulla pystyn paremmin hahmottamaan suuntaa, johon haluan akateemista osaamistani kehittää. Olenkin YMS-sivuaineen suoritettuani saanut varmuuden suorittaa toisen sivuaineen (nykytermein moduulin), valtiotieteellisen upouudesta yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmasta. Koen, että YMS tarjosi minulle tukevan pohjan, jonka päälle rakentaa osaamistani.

2. Minkälaisen YMS-sivuainekokonaisuuden kokosit?

Suoritin luonnontieteellisiä (Akvaattisten tieteiden perusteet & Biotoopit luennot), monitieteisiä (Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti & Ympäristönsuojelun perusteet) sekä yhteiskuntatieteellisiä (Ympäristökasvatuksen perusteet & Ympäristö ja kehitys) opintoja.

Tutkintorakenteeseeni kuuluu pakostakin paljon kursseja, joita olisin voinut hyödyntää YMS-sivuainetta tehdessä. Koen, että YMS-kokonaisuuteni on tasapainoinen paketti niin yhteiskunta- kuin luonnon- ja poikkitieteellisiä opintoja, ja se muodosti eheän kokonaisuuden. Vaikka kurssien teemat pyörivätkin eri aiheissa, minulla ei ole ollut vaikeuksia muodostaa kokonaiskuvaa niiden tarjoamasta tiedosta.

3. Miten YMS-sivuaine tuki omaa pääainettasi/erikoistumisalaasi?

Ympäristötieteiden opiskelijana ei ole ollut mitään haasteita yhdistää YMS-aiheita muihin opintoihini. Koen kuitenkin, että YMSin tarjoamat suurimmat hyödyt ovat olleet siinä, että se antoi mahdollisuuden hakea paikkaansa ja suuntaansa akateemisessa maailmassa 25 op verran, mikä ei varmastikaan ole yleisin motiivi YMSin suorittamiseen. Koen, että se antoi minulle varmuutta omista opinnoistani ja etenkin niiden suunnittelusta. Se antoi myös rohkeutta pyrkiä rohkeasti poikkitieteilijäksi, ja tänä syksynä olenkin viettänyt keskustakampuksella aivan yhtä paljon aikaa kuin Viikissä, mikä on ollut todella opettavaista ja kehittävää!

Uskon, että YMS tarjoaa myös muiden alojen opiskelijoille tarttumapinnan ympäristökysymysten hahmottamiseen ja käsittelyyn. Sitä on helppo muokata monenlaisiin tarpeisiin. YMS myös havainnollistaa sen, kuinka ympäristö- ja kestävyystekijät ovat osa koko yhteiskuntaa, ja kuinka niitä voidaan ratkaista kaikilla tieteenaloilla ja ennen kaikkea näiden yhteistyön tuloksena. On myös erittäin motivoivaa ja innostavaa, kun pystyy hyvin itse valitsemaan millaisia kursseja suorittaa ja mihin aiheisiin paneutuu. Eli siis muokata sivuaineesta ihan oman näköisensä!

4. Mikä jäi erityisesti mieleesi sivuainekokonaisuudesta?

Itämeri kiinnostaa minua paljon, ja HENVIn tarjoama Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti- kurssi oli mielestäni todella onnistunut kokonaisuus. Opin sen aikana todella paljon uusia asioita Itämereen liittyvistä ongelmista, niiden määrittämisestä ja ratkaisemisesta. Vierasluennoitsijat olivat loistavia! Myös Ympäristö ja kehitys-kurssi antoi minulle erityisen paljon työkaluja ja näkökulmia kehitys- ja ympäristökysymysten yhteyksistä. Mm. kyseisen kurssin avulla olen oppinut hahmottamaan suurempaa kestävyysongelmaa, jonka alle voidaan sijoittaa niin kehitys- kuin ympäristökysymyksetkin. Kurssilla luettava kirja Global political ecology (Peet et al. (2011) Routledge cop.)  oli myös todella hyödyllinen.

5. Miten olet hyötynyt sivuaineesta myöhemmissä opinnoissa / työelämässä?

Kuten olen jo aiemminkin maininnut, YMS auttoi minua suunnittelemaan opintojani ja toimi eräänlaisena pelastusverkkona, joka mahdollisti pienen suunnan etsimisen opintojen alussa. YMS:in avulla olen saanut vankan monitieteiden pohjan ympäristökysymysten hahmottamiselle, ja ymmärtänyt sen, että omat lahjakkuuteni ovat poikkitieteellisessä toiminnassa. Teen parhaillaan kandidaatintutkielmaa, ja aiheeni on melko poikkitieteellinen, ja osin myös YMS:in inspiroimana. Uskon, että YMS osaltaan auttaa minua perustelemaan uskottavuuteni poikkitieteilijänä ja auttaa tutkintoani heijastelemaan mielenkiinnonkohteitani entistä paremmin.