Kliinisen tuotantoeläintieteen osasto

Osaston perustehtäviä ovat eläinlääkäreiden kouluttaminen ja eläimiin kohdistuva tutkimus. Osasto toimii sekä Mäntsälässä Saaren kartanossa että Helsingissä Viikin kampuksella.

Osaston toimisto
Paroninkuja 20
04920 SAARENTAUS
puhelin: 0294 1911 (yliopiston vaihde)

 

 

Eläinlääketieteen opiskelijat tutustuvat tuotantoeläinlääketieteeseen Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston (KTO) ja Tuotantoeläinsairaalan järjestämässä opetuksessa Mäntsälän Saaren kylässä.

KTO ja Tuotantoeläinsairaala vastaavat kotieläinten lisääntymistieteen sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon oppiaineiden opetuksesta ja tutkimuksesta. Lisääntymistieteessä tutkitaan ja opetetaan tärkeimpien suomalaisten kotieläinten lisääntymistä; tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidossa keskitytään lähinnä märehtijöihin ja sikoihin.

 

Eläintenpito ja hyvinvointi

Eläintenpito ja hyvinvointi -oppiaine antaa opetuksessaan opiskelijalle eläinlääkäriammatissa tarvittavan kokonaiskäsityksen suomalaisesta kotieläintuotannosta ja kotieläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opetuksessa käsitellään kotieläinten ruokintaa ja tuotantoympäristöä, eläinten hyvinvointia, etologiaa ja eläinsuojelua. Opiskelijat perehtyvät suomalaiseen maatalouteen, kotieläintuotannon tuotantomenetelmiin ja eläinten tuotantoympäristöön, ruokintaan ja rehuihin sekä näiden yhteyteen eläinten terveyteen ja sairauksiin, sekä kotieläinten etologiaan ja eläinten käyttäytymisen ja terveyden vuorovaikutukseen. Opintoihin liittyy maatilaharjoittelu, joka sisältää harjoittelua lypsykarjatilalla ja porsastuotantotilalla. 

Kotieläinten lisääntyminen

Endokrinologian, fysiologian ja anatomian perusteet kerrataan opintojen alussa tietoa syventäen ja laajentaen. Perustietämys lisääntymisbiologiasta antaa hyvän pohjan lisääntymisen biotekniikoiden ja lisääntymiseen liittyvien häiriöiden syntyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyville opinnoille. Viimeksi mainitut käsitellään eläinlajikohtaisesti, mutta eläinlajien vertaileva opetustapa luo pohjaa asioiden omaksumiselle. Opetus kattaa tärkeimpien kotieläinten (märehtijät, sika, hevonen, koira ja kissa) seuraavat osa-alueet: andrologia, lisääntymisen biotekniikat, gynekologia, synnytysoppi, utare- ja vedinsairaudet sekä neonataalisairaudet.

Lisääntymistieteen käytännön harjoituksiin kuuluvat nautaopetuksessa laatikoiden avulla tehtävät synnytysopin harjoitukset, teurastamolta ostetuilla elimillä tehtävät palpaatioharjoitukset, Keski-Uudenmaan ammattiopiston (KEUDA) lehmillä tehtävät gynekologisten tutkimusten harjoitukset sekä hedelmällisyystutkimukset isommissa karjoissa. Sikaopetukseen kuuluu yksi gynekologisiin tai muihin lisääntymisongelmiin tai tiineystarkastuksiin keskittyvä käytännön harjoittelu. Hevosten lisääntymiseen liittyvät käytännön harjoitukset annetaan Ypäjällä MTT:n tiloissa ja hevosilla. Andrologian harjoituksiin kuuluu koiran, karjun ja oriin tutkimus ja spermanotto sekä spermanäytteen analysointi.

Tuotantoeläinlääketiede ja teurastamohygienia

Tuotantoeläinlääketiede ja teurastamohygienian opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot tärkeimpien tuotantoeläinsairauksien etiologiasta, patogeneesistä, hoidosta ja ennaltaehkäisystä sekä tuotantoeläinten terveydenhuollosta ja teurastamohygieniasta. Tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää eläintuotantoon liittyvät eettiset ja eläinten hyvinvointiin liittyvät tekijät samoin kuin taloudelliset tekijät.  Opetuksen painopiste on märehtijöissä ja siassa, mutta se sisältää perustietoja myös muista tuotantoeläimistä (siipikarja, kalat, turkiseläimet, mehiläiset) ja riistaeläimistä.

Kliininen opetus koostuu potilaskäynneistä, tuotantoeläinsairaalassa olevien potilaiden hoidoista, harjoitustehtävistä ja demonstraatioista. Keskeisiin opetusaiheisiin kuuluu anamneesin ottaminen, eläimen kliininen tutkimus ja diagnoosin sekä hoito- ja toimenpidesuunnitelman tekeminen. Opiskelija kehittää asiakasviestinnän taitojaan käytännön olosuhteissa.

Tänne proffa-atomi

Osaston toimisto
Paroninkuja 20
04920 SAARENTAUS
puhelin: 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Tuotantoeläinsairaala ja pieneläinvastaanotto
Leissantie 41
04920 SAARENTAUS
Ajanvaraus ja päivystys

Saaren laboratorio
Leissantie 41
04920 SAARENTAUS
Laboratoriohenkilökunta, puhelin: 02941 40534

Eläinlääkäreiden ja tutkijoiden toimisto
Leissantie 43 B
04920 SAARENTAUS

Saaren oppimiskeskus (SOK)
Leissantie 43 A
04920 SAARENTAUS

Eläintenpito ja hyvinvointi
Koetilantie 7
(PL 57)
00014 Helsingin yliopisto

Henkilökunnan yhteystiedot