(Päivitetty lokakuussa 2010/Updated in October MMX)


Yleistä/General

Nämä linkit on tarkoitettu pääasiassa ainedidaktiikan luentojen ja seminaarien tueksi, erityisesti kattamaan eräitä toisen ja vieraan kielen omaksumis- ja oppimisteorioita, ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsityksiä, didaktista opetus–opiskelu–oppimisprosessia ja joitain muita kiinnostukseni kohteita. Linkistö muovautuu ja sisältää tällä haavaa kovin eritasoisia verkko-osoitteita.

These links are intended to help understand some of the SLA/FLL theories and models, certain conceptions of man, knowledge and learning as well as the didactic teaching–studyig–learning process. As most sites, this one too is under constant redeconstruction.


Linkkisivustoja ja yhteenvetoja/SLA and FLL-Oriented Sites

Nämä sivustot sisältävät monia eri aihepiirejä kieltenopetuksen, -opiskelun ja -oppimisen alueilta.

Center for Applied Linguistics (CALin monipuolinen pääsivusto, josta linkkejä moneen suuntaan)
ECML Project Publications (European Centre for Modern Languages -keskuksen projektijulkaisut)
ERIC (ERIC, Educational Resources Information Center -tietokanta)
Graham Davies (Graham Davies's favourite sites; monipuolinen ja yllättäväkin kokoelma)
ICOSLA (International Commission on Second Language Acquisition; tutkimuskohteita)
Language Teaching Methodology (ERIC)
ICT4FL (ICTs for foreign languages--resource centre; hieno kokoelma monista asioista)
SLA Topics (Vivian Cook's excellent web site; Vivian Cookin hieno koostesivusto SLA:sta)
SLA Bibliography (Cookin laaja kirjallisuushakemisto)
50 theories (linkkisivusto eräisiin teoreettisiin ja metodisiin kysymyksiin; 5s0 major theories of language and instruction all on one page)

Ks. myös A discussion of language acquisition theories
Teaching Foreign Languages--Glossary


Euroopan komissio/European Commission

Euroopan komissiolla on erilaisia kielten asemaan liittyviä suosituksia, raportteja ja toimintasuosituksia.

European Commission/Languages
The European Commission's Action Plan for Language Learning and Linguistic Diversity
Studies concerning language learning and teaching
Some useful links to websites and documents concerning languages


Euroopan neuvosto/Council of Europe

Euroopan neuvosto on kehittänyt kieltenopetusta ja -opiskelua jo vuosikymmeniä.

Common European Framework (CEF) (yleiseurooppalainen viitekehys)
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen


Nativistiset teoriat/Nativist Theories

Nativistisissa teorioissa uskotaan, että ihmisessä on jokin synnynnäinen, biologinen tai geneettinen ominaisuus tai aparatuuri, joka tekee oppimisen (kielenkin oppimisen) mahdolliseksi.

Chomsky's LAD (Chomskyn LAD)
Chomsky's LAD (Chomskyn LAD)
Krashen's Monitor Theory (Krashenin monitorimallin päähypoteesit)
Universal Grammar (WikiPeda)


Ympäristöteoriat/Environmentalist Theories

Ympäristöteorioiden keskeinen väite on se, että ihmisen saama kasvatus ja kokemukset vaikuttavat enemmän kuin mikään synnynnäinen ominaisuus tai aparatuuri.

Connectionism
(linkkikokoelma konnektionismiin)
Pidgins and Creoles


Interaktionistiset teoriat/Interactionist Theories

Näissä teorioissa lähdetään ajatuksesta, että kieltenoppimiseen vaikuttaa sekä jokin sisäsyntyinen, geneettinen ominaisuus että ympäristötekijät.

Interactionist Theory and SLA (interaktionistinen teoria ja toisen kielen omaksuminen; osa artikkelia, LLT 3(1), 1999)
Interactionist Theory and CALL (interaktionistinen teoria ja tietokoneavusteinen kieltenopetus)
Functionalism (Givon)


Ekologiset teoriat/Ecological Theories

Ekologisissa lähestymistavoissa painotetaan monia länsimaiselle rationaaliselle tieteelliselle ajattelulle vastakkaisia näkökohtia. Teorioissa on yhtymäkohtia mm. sosiokulttuuriseen teoriaan (ks. sociocultural theory)

Affordance
Emergence
Gibson, affordance (Gibsonin affordanssi eli tarjouma)
Occam's Razor (Occamin partaveitsi, tulkintojen minimitason suositusklassikko)
Occam's Razor (Occamin partaveitsi)


Oppimiskäsitykset/Conceptions of Learning

Ihmiskäsityksiin, tiedonkäsityksiin ja oppimiskäsityksiin liittyviä näkökohtia.

Behavioral Theories/Skinner (esimerkki Skinnerin behaviorismista) teoria, mielipiteitä)
Behaviorismi (Verkko-tutorin määritelmä)
Cognitive Theories (esimerkki kognitiivisen teorian tulkinnasta)
Cognitive Theories (esimerkki kognitiivisen teorian tulkinnasta)
Constructivism
Information Processing Theories (esimerkki informaation prosessointiteorian tulkinnasta)
Kognitiivinen koodi -oppiminen
Kognitiivinen oppimiskäsitys
Kokemuksellinen oppiminen (Verkko-tutorin määritelmä)
Konstruktivismi (lyhyitä englanninkielisiä määritelmiä myös Google-haulla define:constructivism)
Konstruktivismi (lyhyitä määritelmiä)

Konstruktivismi (metaforinen matka konstruktivismin eri lajeihin)
Konstruktivismi (Verkko-tutorin määritelmä)
Konstruktivistinen ja sosiokulttuurinen ajattelu oppimiskäsityksen perustana (Erno Lehtinen et al.)
Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Opetusteknologinen lähestymistapa
Oppimisteoriasta oppimisympäristöön (Erno Lehtinen et al.)
Oppimisteorioita ja -näkemyksiä (Verkko-tutor)
Socio-constructivism (sosiokonstruktivismi)
Sociocultural (sosiokulttuurinen; sanakirjamääritelmä, esiintymisfrekvenssi engalnnin kielessä ym.)
Sosiokulttuurinen viitekehys kielellisen tietoisuuden ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksessa (Riikka alanen, pdf)
Verkko-tutor (pääsivu)
What Teachers Need to Know About Language (mitä opettajan tulee tietää kielestä, PDF-tiedosto)


Metodeja ja lähestymistapoja/Methods and Approaches

Erilaisia kieltenopetuksen metodeja ja menetelmällisiä lähestymistapoja

Autonomous Learner, Learner autonomy (David Little)
Autonomous Learner (esimerkki, Thomas Patterson)
Bilingual Education (CAL; globaali näkökulma)
Bilingual Method (Dodsonin kaksikielisyysmenetelmä)
Bilingual Method vs. Direct Method (suoran menetelmän ja kaksikielisyysmenetelmän piirteitä)
Bilingual Program Models and ESL (kaksikielisyysohjelmamalleja)
Collaborative Learning
Collaborative Learning and Groupwork
Communicative Language Teaching (ERIC: kommunikatiivinen kieltenopetus)
Cognitive code learning (kognitiivinen koodi -oppimismenetelmä)
CLIL (content and language integrated learning) (CLIL Network)
CLIL (content and language integrated learning) (Wikipedia)
Content-Centered Language Learning (ERIC: sisältölähtöinen kieltenopiskelu)
Deductive vs. Inductive Approach (ks. liite 2)
Direct Method (suora menetelmä)
European Language Portfolio
European Language Portfolio (CILT; downloadable files)
European Language Portfolio (language skills; self-assessment grids; University of Bremen)
Eurooppalainen kielisalkku (Ilkka Norri, linkkejä)
Eurooppalainen kielisalkku (Tampereen yliopisto)
Grammar (CAL; kieliopin opettaminen)
Immersion Programmes (sisällön ja kielen yhdistäminen; kielikylpy)
Inductive vs. Deductive Approach (ks. liite 2)
Kielikylpy: Missä menet kielikylpy (Vaasa)
Kielikylpykoululainen ja äidinkielen taidot (Marjatta Elomaa)
Kielikylpyopettajan koulutus (Vaasa)
Learner Autonomy (David Little)
Lexical Approach to Second Language Teaching (CAL: sanastolähtöinen lähestymistapa)
Natural Approach (Krashenin ajatuksiin pohjaava luonnollinen metodi)
Language Teaching Methodology (Theodore S. Rodgers)
Silent Way (hiljainen menetelmä)
Suggestopedia
Suggestopedia and Lozanov
Suggestopedia and Accelerative Language Teaching/Learning
Suggestopedia as NLP
Suggestopedia: Lesson Plan (esimerkki)
Suggestopedinen kielenopetus (Wikipedia)
Task-based language teaching (TBLT) (David Nunan, ELT Journal)
Task-based language teaching (TBLT) (Michael H. Long)
Task-based language teaching (TBLT) (Pirjo Harjanne, pdf)
Teaching and Learning Methods (linkkilista)
Teaching Through a Foreign Language (TTFL; vieraskielinen opetus, Seppo Tella)
Total Physical Response (TPR)
Vieraskielinen opetus (Helsingissä)
Whole Language Approach (holistinen kielenoppiminen)

 


Kieltenopetukseen, -opiskeluun ja -oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä/Issues Related to Language Teaching, Studying and Learning

Age in L2 learning
Brain Hemisphere and Brain Dominance (vasen ja oikea aivolohko)
Brain Hemisphere (Neuroscience for Kids)
Brain Research: Implication for Second Language Learning (Fred Genesee)
Future Class Teachers' Images of Their School-Time Teachers of Foreign Languages. Part I. Part II. (luokanopettajiksi opiskelevien mielikuvia lukionaikaisesta kieltenopettajastaan)
Culture (kulttuurin opetus, CAL)
FL: From Tool to Empowering Mediator
(laajennettu käsitys kielestä ei vain välineenä vaan älyllisinä partnereina, uusina konteksteina ja valtauttavina mediaattoreina)
L1 in the Classroom
(L1:n käyttö vieraan kielen luokassa)
L2 Users (L2:n käyttäjäkuvauksia)
Learning Strategies (opiskelustrategioita)
Limbic System (aivojen limbinen järjestelmä)
Memory (esimerkki muistista)
Metacognition (Neil J. Anderson)
Motivaatio (Verkko-tutorin määritelmä)
Proficiency Plus (Kramschin ajatuksia mm. käsitteistä proficiency ja empathy; ERIC: Claire Kramsch about proficiency and empathy vs. politeness)
Sign Language as a Foreign Language
Strategy Training for Second Language Learners (A. Cohen; strategioiden opettamisesta)
TOEFL Research (TOEFLin tutkimuslinkkejä)
Vocabulary Learning (sanaston opiskeluvihjeitä)


Kieltenopetuksen arviointi/Assessment

Erilaisia arviointiin liittyviä verkkosivuja.

Assessment Portfolios (ERIC)
BETSY
(Bayesian Essay Test Scoring System)

EALTA
European Language Portfolio
Manual for relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages—a preliminary pilot version


Kieltenopetuksen tulevaisuus/Futuristic Visions

Erilaisia kieltenopetuksen tulevaisuutta käsitteleviä verkkosivuja

Envisioning the Future (Interactive Teaching Resources)
Language Teaching for the Future (Andrew Littlejohn)
Strong Signals in Foreign Language Education, With a View to Future Visions (Harjanne & Tella, 2008, pp. 75–80)

Seppo Tellan julkaisulista kieltenopetuksen tulevaisuudesta ja tulevaisuusajattelusta/Seppo Tella's references about the future of foreign language teaching and futuristic thinking (pdf, 115 kb)


Yleisiä kielisivustoja/General-Purpose Sites

Erilaisia kieltenopetuksessa hyödynnettäviä sivustoja

Language Links by Lauren Rosen
Famous French Links by Tennessee Bob


Kielikollegojen sivustoja/Sites by Some Language Specialists

Daniel Chandler | Pirjo Harjanne | Raili Hildén | Annikki Koskensalo | Kaarina Mäkinen | Seppo TellaRuth Vilmi |


Vuosien varrelta ... /Misc. Over the Years

Vieraskielinen opetus korkeakouluissamme (OPM-tiedote)
Emotional Intelligence (LETHE)

How to improve ICT literacy
Koulu ilman seiniä (Yliopistolehti 1998)
Lomat töitä tehdessä (Yliopistolainen 1998)Verkko-osoitteita mediakasvatukseen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön/Web Addresses Geared Towards Media Education and Educational Use of Information and Communication Technologies (ICTs)

Media Education Publications (Mediakasvatuskeskuksen julkaisut)

The Educational use of ICT in teachedr education and distance language learning--opportunities, challenges and ways forward (ECML projekti 1.3.2)

Language Learning & Technology (2002, Vol 6, No 3) had a Special Issue on "Technology and Teacher Education", guest edited by Yong Zhao and Seppo Tella, with the assistance of LLT Associate Editor Irene Thompson. Curernt issues, see LLT

E-mail in foreign language teaching. (Riikka Numminen 2000)
Open Net Pages. An English Department Ezine. (Tampereen yliopiston englannin laitoksen verkkoa ja kieliä koskevia artikkeleita/The University of Tampere Department of English. Several articles about foreign languages and the Internet)
Teaching Languages Online (Uschi Felix)

Huom. Jotkut tiedostot ovat pdf-muodossa. Niiden lukemiseksi tarvitset tietokoneeseesi jonkin sopivan lukuohjelman, esimerkiksi Adobe Acrobat -ohjelman. Ilmaisen Acrobat Reader -ohjelman voit imuroida osoitteesta: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

<sivun yläreunaan>


| <Seppo's Home Page> | Research Group for Foreign Language Education | Media Education Centre |