Paluu pääsivulle

Tiede ja huuhaa-tiede


Todellista tiedettä on tutkimus, jossa tehdään välittömiä havaintoja riittävän yksinkertaisista systeemeistä. Tutkittavat ilmiöt ovat tällöin sekä ajallisesti että fyysisesti riittävän lähellä ja riittävän yksinkertaisesti havainnoitavissa. Mitä välittömämpiä havaintoja tehdään ja mitä yksinkertaisempia systeemejä havainnoidaan, sitä jalomman tieteen kanssa ollaan tekemisissä. Fysiikka ja kemia lienevät puhtaimpia tämän lajin edustajia, vaikka tieteellisyyden aste vaihtelee myös näiden alojen sisällä. Esimerkiksi kappaleen pudotuskokeessa tutkimus voidaan tehdä koska tahansa reaaliajassa, käden ulottuvuudella ja paljaalla silmällä ilman apuvälineitä. Lisäksi koejärjestely on suhteellisen yksinkertainen.

Huuhaa-tiedettä luonnehtii havaittavan ilmiön suuri ajallinen tai fyysinen etäisyys, tai havainnoitava systeemi on muuten monimutkainen. huuhaatieteiksi lasken yleisesti ottaen esim. historian- ja ihmistutkimuksen mahdollisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Historiantutkimuksessa, kuten esim. evoluutiotutkimuksessa, tutkittavat ilmiöt ovat ajallisesti kaukana ja tutkittava aineisto puutteellista, joten aukkopaikat täytetään maailmankatsomusten, aatteiden tai muiden tarpeiden (raha, maine, kunnia, valta) synnyttämillä tarinoilla, joiden oikeaksi tai vääräksi osoittaminen on usein vaikeaa. Psykologiset teoriat ovat koostumukseltaan samantasoisia, koska ihmiselämä on usein liian monimutkainen systeemi tieteelliselle havainnoinnille. Ennakkokäsitykset pääsevät tällöin liian vapaasti ohjaamaan teorianmuodostusta, koska tarinointia hillitsevät riittävän vahvat empiiriset havainnot puuttuvat. Vahvimmin tarinointi hallitsee aloja (esim. evoluutiotutkimus), joissa henkilökohtaiset maailmankatsomukselliset intressit ovat voimakkaimmat.

Käytännössä todellisen- ja huuhaa-tieteen rajan voi selvimmin vetää tieteenhistoriallisesti tutkimalla kunkin tutkimusalan kehitystä. Jos tutkimusalan kehitys kulkee kohti suurempaa yksimielisyyttä, kyse on todennäköisesti todellisesta tieteestä. Jos sen sijaan tutkimusala hajaantuu ajan myötä useiksi keskenään kiisteleviksi koulukunniksi, ollaan tekemisissä huuhaa-tieteen kanssa.

Tiede on nimikkeenä aivan liian vahva vallan väline myönnettäväksi tarinavetoisten huuhaa-tieteiden propagandalle.

Paluu pääsivulle