Mikko's Phylogeny Archive
  Mikko's Phylogeny Archive Chordate groups
  Model page - esimerkki sivu  
 

  Jurakausi              144 Ma.  -  208 Ma.

    Myöhäisjura / Malm        144 Ma.  -  163 Ma.
      Portlandian (Tithonian)   144 Ma.  -  150 Ma.
      Kimmeridgian         150 Ma.  -  156 Ma.
      Oxfordian          156 Ma.  -  163 Ma.

    Keskijura / Dogger        163 Ma.  -  188 Ma.
      Callovian          163 Ma.  -  169 Ma.
      Bathonian          169 Ma.  -  175 Ma.
      Bajocian           175 Ma.  -  181 Ma.
      Aalenian           181 Ma.  -  188 Ma.

    Varhaisjura / Lias        188 Ma.  -  208 Ma.
      Toarcian           188 Ma.  -  194 Ma.
      Pliensbachian        194 Ma.  -  200 Ma.
      Sinemurian          200 Ma.  -  206 Ma.
      Hettangian          206 Ma.  -  208 Ma.


Reference(s):

Gradstein, F. M., F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. van Veen, J. Thierry & Z. Huang. 1995: A Triassic, Jurassic and Cretaceous time scale, pp. 95-126. in W. A. Bergren, D. V. Kent, M.-P. Aubry & J. Hardenbol (eds.), 1995: Geochronology, Time Scales, and Global Stratigraphic Correlation. --SEPM Special Publication No. 54.
<< Back