After Sukhanov, 2000

<==o †Adocidae Cope, 1870 [incl. Nanshiungchelyidae Yeh, 1966]
  |?-o †Ferganemys Nesov & Khozatskii, 1977
  | |-- †F. verzilini Nesov & Khozatskii, 1977
  | |-- †F. itemirensis
  | `-- †F. tatsuensis (Yeh, 1963) [“Plesiochelys” tatsuensis Yeh, 1963]
  |?-o †Shachemys Nesov, 1984
  | |-- †S. baibolatica Nesov, 1984
  | `-- †S. ancestralis Nessov, 1984 [Nesov]
  |-- †Adocoides amtkai (Narmandakh, 1985) [Adocus amtkai Narmandakh, 1985, Adocoides Sukhanov & Narmandakh, in press]
  |-- †Mlynarskiella plana Shuvalov & Chkhikvadze, 1986
  |-- †Shineusemys
  |-- †“Adocus” orientalis Gilmore, 1931
  |-- †“Adocus” kizylkumensis Nesov, 1981
  |-- †“Adocus” askary Nesov
  |-- †“Adocus” foreatus Nesov & Khozatskii, 1977
  |--o †Adocus [Alamosemys, Zygoramma]
  | `-- A. lineolatus
  `--o Nanshiungchelyinae Yeh, 1966 [Nanshiungchelyidae Yeh, 1966]
   |?- †Hanbogdemys orientalis (Sukhanov & Narmandakh, 1975) [Basilemys orientalis Sukhanov & Narmandakh, 1977, Hanbogdemys Sukhanov & Narmandakh, in press]
   |?- †Bulganemys jaganchobili [Sukhanov & Narmandakh, in press]
   |?- †“Basilemys” sinuosa
   |?- †“Basilemys” praeeclera
   |--o †Basilemys 
   | `-- †B. variolosa
   `--+-- †Nanshiungchelys sp. Yeh, 1966
     `--o †Zangerlia Mlynarski, 1972
      |-- †Z. testudinimorpha Mlynarski, 1972
      `-- †Z. dzamynchondi [Sukhanov & Narmandakh, in press]

Reference(s):