next up previous contents index

B.1 Litteraatin muuntaminen monikerroksiseksi annotaatioksi

Keskustelunanalyysin litterointikäytänteiden mukainen litteraatti voidaan muuntaa esimerkiksi Praatilla tai Puh-editorilla monikerrokseksi annotaatioksi, joka noudattaa tässä oppaassa kuvattuja annotaatioyksiköitä ja -periaatteita. Kuvassa B.1 on esimerkki
keskustelunanalyyttisesta litteraatista. Taulukossa B.1 on lueteltu yleisimpiä keskustelunanalyytikkojen käyttämiä litterointimerkintöjä ja kuvattu, mihin tässä oppaassa kuvattuihin annotaatiokerroksiin tai -piirteisiin kukin merkintätapa viittaa.B.1

Kuva B.1: . Esimerkki keskustelunanalyyttisesta litteraatista. Näyte on Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen keskustelunanalyysin arkistosta, signum 98.
Image jpgfigs/KA-litteraatti.jpg


Taulukko B.1: Yleisimpiä keskustelunanalyyttisissa tutkimuksissa käytettyjä litterointimerkkejä. Tämän merkistön on kehittänyt Gail Jefferson ja merkit on otettu tähän Hakulisen teoksesta (13). Taulukossa kuvataan, mihin annotaatiokerrokseen kutakin litterointimerkkiä vastaava ilmiö tulisi annotoida.

Taulukko B.1: Yleisimpiä keskustelunanalyyttisissa tutkimuksissa käytettyjä litterointimerkkejä. Tämän merkistön on kehittänyt Gail Jefferson ja merkit on otettu tähän Hakulisen teoksesta (13). Taulukossa kuvataan, mihin annotaatiokerrokseen kutakin litterointimerkkiä vastaava ilmiö tulisi annotoida.
Merkintä (ks.13) Kuvaus Ehdotettu annotaatiokerros
. laskeva intonaatio ProsodicUtterance
  (ei merkkiä) intonaatio tasainen ProsodicUtterance
, intonaatio laskee hieman ProsodicUtterance
? intonaatio nousee ProsodicUtterance
  seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta ChangeInPitch: directionOfPitchChange=lower
  seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta ChangeInPitch: directionOfPitchChange=higher
ä äänteen tai tavun painotus sanan sisällä Prominence
>joo< nopeutettu jakso ChangeInTempo
<joo> hidastettu jakso ChangeInTempo
^joo^ ympäristöä vaimeampaa puhetta ChangeInLoudness
JOO kovaäänistä puhetta ChangeInLoudness
jo- kesken jäänyt sana Word, PhoneticUtterance, ProsodicUtterance
jo:: venytetty äänne ChangeInTempo
j $^{\textrm{oo}}$ lyhentynyt äänne ChangeInTempo
tule voimakkaasti äännetty konsonantti ChangeInLoudness
.hhh sisäänhengitys Breathing
hhh uloshengitys Breathing
.joo sana lausuttu sisäänhengittäen Breathing
#joo# nariseva ääni CreakyVoice
@joo@ ääntä muunneltu, esim. referoinnissa ChangeInTone
$joo$, joo nauruinen ääni Smile
jo(h)o sana tuotettu nauraen Laughter
hehe naurua Laughter
[ päällekkäispuhunnan alku implisiittinen (Turn)
] päällekkäispuhunnan loppu implisiittinen (Turn)
= kaksi eri puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta implisiittinen (Turn)
(0.7) tauko ja sen pituus Pause
(.) mikrotauko (alle 0.2 sek) Pause
(jo) epävarmasti kuultu jakso (nimike)
(- -) jakso, josta ei ole saatu selvää (- nimike -)
(( )) litteroijan kommentteja yksikön comment-attribuutti


Kuvassa B.2 näkyy Puh-editorilla tehty nimikointi, jossa kuvan B.1 litteraatti on muunnettu vastaaviksi annotaatiokerroksiksi. Kuvassa B.3 on puolestaan Praat-ohjelman vastaava näkymä. Näiden nimikointien lähtökohdaksi on otettu nimenomaan em. litteraatti. Tämän vuoksi keskustelusta on nimikoitu vain ne kielen ilmiöt, jotka litteraatista käyvät ilmi (vuorot, lausumat, lausumanloppuinen intonaatio, prominenssi, temponmuutokset ja äänteiden pidennykset, narina, hengitys ja erilaiset paralingvistiset ilmiöt). Nimikointikerroksia voisi Puh-editorissa ja Praatissa olla enemmänkin (vrt. tämän oppaan osassa II kuvatut annotointiyksiköt). Tarvittaessa eri kerrosten nimikointeja voidaan tietenkin tarkastella myös yksittäin.

Joidenkin keskustelunanalyyttisissa litteraateissa käytettyjen yksiköiden ajallisen vaikutusalan hahmottaminen voi Praatissa ja Puh-editorissa olla hankalaa, kun aineiston annotointi aloitetaan litteraatin avulla. Tämä johtuu siitä, että tutkittavasta aineistosta ei ole nimikoitu sanoja eikä äänteitä, joiden rajojen kanssa esim. prominenssin tai temponmuutoksen rajat voidaan tarpeen tullen kohdentaa. Alkuperäistä äänimateriaalia kuuntelemalla rajauksia voidaan kuitenkin tarkentaa.

Toistaiseksi litteraatin siirtäminen ja erilaisten siihen merkittyjen ilmiöiden erottaminen omiin annotaatiokerroksiinsa on tehtävä käsin. Kehitteillä on automaattinen muunnostyökalu.

Kuva B.2: Puh-editorilla tehty esimerkkinimikointi, jossa keskustelunanalyysin käytänteiden mukainen keskustelunäytteen litteraatti on muunnettu tämän oppaan mukaisiksi annotaatiokerroksiksi.
Image jpgfigs/CA-puh-editori.jpg

Kuva B.3: Praat-ohjelmalla tehty esimerkkinimikointi, jossa keskustelunanalyysin käytänteiden mukainen keskustelunäytteen litteraatti on muunnettu tämän oppaan mukaisiksi annotaatiokerroksiksi.
Image jpgfigs/CA-praat.jpg...B.1
Esim. Isossa suomen kieliopissa (15, s. 12-13) lausumanloppuinen intonaatio jaetaan kolmia: laskevan intonaation merkkinä on piste (.), tasaisen intonaation pilkku (,) ja nousevan kysymysmerkki (?).

next up previous contents index
: C. Äänteiden segmentointiesimerkkejä : B. Keskustelunanalyysin litterointimerkit : B. Keskustelunanalyysin litterointimerkit   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2005-05-11