next up previous contents index
Aliluvut


5.6 ChangeInTempo - puhenopeuden muutos

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Auditiivisesti havaittu puhenopeuden muutos (esim. ympäristöään hitaampi tai nopeampi puhe) tai yksittäisen äänteen pidennys tai lyhennys.

Paikantaminen ja rajaaminen

Yksiköllä puhenopeuden muutos voidaan kuvata periaatteessa kaikille kielen eri tasoille ulottuvia tempon muutoksia. Mikäli muutos koskee yhtä sanaa, rajataan aineistosta yhden sanan mittainen annotointiyksikkö. Jos koko lausuma on ympäristöään nopeammin tai hitaammin lausuttu, on yksikön vaikutusalana koko lausuma. Yksikön avulla voidaan kuvata myös yksittäisten äänteiden pidennykset ja lyhennykset: jos yksikkö ulottuu yhteen äänteeseen, se on piirteestä riippuen joko lyhentynyt tai pidentynyt; jos vaikutusala on laajempi, on kyseessä puheen nopeutuminen tai hidastuminen.

Riippuvuudet muista yksiköistä

Haluttaessa puhenopeusyksikön rajat voidaan kohdistaa minkä tahansa muun annotaatioyksikön rajojen kanssa, mikäli halutaan korostaa, että puhenopeus on muuttunut juuri kyseisen yksikön ajaksi.

Kuvauksen valinta

Mikäli käytät Puh-editoria, voit kuvata puhenopeuden muutoksen suunnan piirteen
directionOfTempoChange avulla. Voit merkitä kyseisen piirteen arvoksi slower (ympäristöään hitaammin lausuttu puhe) tai faster (ympäristöään nopeammin lausuttu puhe). Jos käytät esim. Praatia, merkitse IntervalTier-yksikön nimikkeeksi tieto siitä, onko kyse puheen nopeutumisesta vai hidastumisesta yksikön aikana. Tarvittaessa voit käyttää esim. lyhenteitä -, slower ja +, faster.


next up previous contents index
: 6. Vuorovaikutusyksiköt : 5. Prosodiset yksiköt : 5.5 ChangeInLoudness - voimakkuuden   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2005-05-11