next up previous contents index
Aliluvut


5.1 Prominence - prominenssi

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Jokin puheen yksikkö, joka erottuu ympäristöstään jollakin tavalla korosteisena eli prominenttina. Prominenssiyksikköä tai siitä Puh-editorilla periytettyjä aliyksiköitä voidaan käyttää mm. ns. lausepainon merkitsemiseen.

Paikantaminen ja rajaaminen

Rajataan auditiivisin perustein. Koska prominenssi on kuulohavaintoon perustuva käsite, akustisia analyyseja (esim. perustaajuus- ja intensiteettikäyrää) ei välttämättä tarvitse annotointivaiheessa käyttää, mutta niiden avulla voidaan saada vahvistusta havaitulle prominenssivaikutelmalle (ks. esim. kuva 5.1). Mikäli akustisten kuvausten käyttäminen prominenssin annotoinnissa halutaan metodisista syistä kokonaan kieltää (esim. halutaan koemielessä kerätä useiden annotoijien subjektiiviset kuulonvaraiset arviot saman puhenäytteen prominenteista kohdista), kannattaa prominenssiyksiköstä periyttää uusi aliyksikkö, jonka määritelmään kielto merkitään.

Kuva 5.1: Kuvassa on lausuma mutta tämmösenä nimityksenä niin se on kyllä pohjosmaista juurta meillä, jonka kaksi sanaa (nimityksenä ja pohjosmaista) on merkitty prominenteiksi, ts. annotoijan mielestä ne ovat erottuneet korosteisina tai painollisina ympäristöönsä nähden. Kuva havainnollistaa hyvin sen, miten sekä perustaajuus (sininen/tumma käyrä) että intensiteetti (keltainen/vaalea käyrä) ovat yhteydessä kuulonvaraisesti havaittuun prominenssiin. Näyte on Kielipankin tallenteesta 1DB-222809-2 (http://www.csc.fi/kielipankki/puhe/recordings/1DB-222809-2/).
Image jpgfigs/1DB-222809-2_prominenssia.jpg

Riippuvuudet muista yksiköistä

Mikäli prominenssin vaikutusalaksi katsotaan tietyntyyppinen yksikkö (esim. tavu, sana tms.), pitää vastaavan annotaatiokerroksen olla olemassa.

Prominentiksi voidaan kuitenkin merkitä myös mikä tahansa puheen jakso. Kun annotaatiokerroksia tulee jälkeenpäin lisää, prominenssin vaikutusalan voidaan silloin ajatella koskevan kaikkia kyseisellä ajanjaksolla esiintyviä muita yksiköitä.

Kuvauksen valinta

Ei määritelty erillistä kuvausta, mutta nimikkeeksi voi kirjoittaa vapaata tekstiä. Prominenssiyksikölle voi halutessaan antaa nimikkeeksi esimerkiksi kuvauksen prominenssin tai painollisuuden asteesta. Mikäli käytetään tiettyä sovittua asteikkoa, voidaan Puh-editorissa periyttää prominenssiyksikölle aliyksikkö, jolle erikseen määrätään esim. ominaisuus
degreeOfProminence ja tälle lista haluttuja arvoja. Samoin toimitaan, jos halutaan määritellä erilaisia prominenssityyppejä esim. funktion tai vaikutusalan mukaan.


5.1.1 Stress - sanapaino

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Sanapaino eli sanan (leksikaalisesti) painollisin osa. Stress-yksikkö on Prominence-yksikön aliyksikkö.

Paikantaminen ja rajaaminen

Sanapainolliseksi voidaan merkitä jokin sanaa pienempi yksikkö tai puheen jakso, yleensä tavu. Sanapainoyksikköä ei saa rajata niin, että se ulottuu saman puhujan kahden sanayksikön alueelle.

Riippuvuudet muista yksiköistä

Sanapainon merkintä vaatii ainakin olemassaolevan sanakerroksen ja yleensä myös jonkin sanaa pienemmän yksikön, esimerkiksi tavun annotaatiokerroksen.

Kuvauksen valinta

Ei määritelty erillistä kuvausta, mutta nimikkeeksi voi kirjoittaa vapaata tekstiä. Stress-yksikölle voi halutessaan antaa nimikkeeksi esimerkiksi kuvauksen painollisuuden asteesta (esim. pääpaino 1, sivupaino 2). Mikäli käytetään tiettyä sovittua asteikkoa, voidaan Puh-editorissa periyttää Stress-yksikölle aliyksikkö, jolle erikseen määrätään esim. ominaisuus degreeOfStress ja annetaan tälle lista haluttuja arvoja.


next up previous contents index
: 5.2 IntonationPattern - intonaatiokuvio : 5. Prosodiset yksiköt : 5. Prosodiset yksiköt   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2005-05-11