next up previous contents index
Aliluvut


4.3 Syllable - tavu

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Tavu on sanan fonotaktisen järjestymisen yksikkö. Tavu sisältää aina vokaalin tai poikkeustapauksessa syllabisen konsonantin. Suomen oikeinkirjoituksessa sana voidaan katkaista tavurajan kohdalta.

Tavun ja tavurajojen määrittäminen nojaa usein huomattavasti annotoijan intuitioon. Näin on etenkin kirjoittamattoman puheen kohdalla: tavutus riippuu siitä, mihin kirjoitetun kielen muotoon annotoija kulloinkin haluaa nojata.

Paikantaminen ja rajaaminen

Tavurajojen tulisi noudattaa mahdollisimman pitkälle vastaavia äännerajoja. Poikkeuksia ovat esim. geminaatat ja muut tavu- tai sanarajan ylittävät äänteet. Näissä tapauksissa tavuraja merkitään

  1. kohtaan, jossa äänteen keskellä tapahtuu jokin akustis-foneettinen muutos, tai
  2. silmämääräisesti äänteen puoliväliin noudattaen äänteiden rajaussääntöjä.
Tavutason rajan ei tarvitse aina osua yksiin äännetason rajan kanssa, mutta sanarajojen tulee osua yksiin tavurajojen kanssa.

Riippuvuudet muista yksiköistä

Tavukerros on suositeltavaa annotoida äännekerroksen nimikoinnin jälkeen ja mieluiten sanakerroksen annotoinnin yhteydessä.

Kuvauksen valinta

Tavun ortografinen kuvaus. Tavurajat ylittäviä suomen ortografiassa näkymättömiä assimilaatioita (esim. keN.gän) ei tarvitse merkitä, sillä ne voidaan todeta äännekerroksen annotaatiosta tai tuottaa sääntöpohjaisesti. Keskeneräiseksi jääneen tavun loppuun merkitään tavuviiva -.


next up previous contents index
: 4.4 Morpheme - morfeemi : 4. Lingvistiset yksiköt : 4.2 Word - sana   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2005-05-11