Julkaistua & monistettua 2001 ->

Vuodet 1967-2000 (numerot 1 ... 127) jätetty pois. Lista numerointeineen sisältää myös monisteita ja vastaavia julkaisemattomia tekeleitä.

.....

128. Huurre, T. & Komulainen E. & Aro, H. 2001. Relationship with Parents and Friends, Self-esteem and Depression among Adolescents with Visual Impairment. Scandinavian Journal of Disability Research, 3, (1) 21-37. 

 

129. Putkonen, H. & Virkkunen, M. & Komulainen, E. & Lönnqvist, J. 2001. Female Homicide Offenders Have Greatly Increased Mortality Ratios Due to Unnatural Deaths. Forensic Science International, 119, (2) 221-224.

 

130. Komulainen, E. 2001. Tilastollinen mallintaminen. (kirja-arvointi: John C. Loehlin, Latent Variable Models. An introduction to factor, path, and structural analysis. Third Edition. Lawrence Erlbaum: Mahwah, NJ, 1998.) Psykologia 36 (3), 189.

 

131. Komulainen, E. 2001. Helsingin kauppakorkeakoulun kesän 2001 valintakokeen osioiden ominaiskäyrien tarkastelu. Moniste. (21 s.)

 

132. Komulainen, E. 2001. Quantitative Research Methods. Invited Keynote Speech. Second Scandinavian Symposium on Research Methods in Science and Mathematics Education at University of Helsinki, Department of Teacher Education, June 18 – 19, 2001.

 

133. Komulainen, E. & Karma, K. 2002. Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. 2. laitos. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto (sähköinen versio sekä doc- että pdf-muodoissa). <http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/index.htm> (58 pages)

 

134. Karma, K. & Komulainen, E. 2002. Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. 2. laitos. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto (sähköinen versio sekä doc- että pdf-muodoissa). <http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/index.htm> (128 pages)

 

135. Komulainen, E. 2002. Kvantitatiivisessa tutkimuksen raportoinnissa ja menetelmäopetuksessa viljellyn puhetavan 'yhteisen varianssin osuus' selventelyä. Moniste. (11 s.)

 

136. Alikoski, J. & Jussila, J. & Kansanen, P. & Komulainen, E. & Uusikylä, K. 2002. Professori Matti Koskenniemi, kasvatustieteen tutkija ja koulunuudistaja 19.12.1908 - 11.12.2001. Kasvatus, 33 (2), 111-116.

 

137. Komulainen, E. 2002. Tilastomenetelmien käytöstä käyttäytymistieteissä. Luentosarjan ”Ajassa tapahtuu” esitys 7.2.2002, Kasvatustieteen laitos, Helsinki. Pdf-tiedosto.

 

138. Tirri, K., & Komulainen, E. (2002). Modeling a self-rated intelligence-profile for virtual university. In H. Niemi & P. Ruohotie (Eds.), Theoretical understandings for learning in virtual university (pp. 139-168). Hämeenlinna, FI: RCVE.

 

139. Komulainen, E. 2002. Helsingin kauppakorkeakoulun kesän 2002 valintakokeen psykometrinen tarkastelu. Moniste. (8 s.)

 

140. Tirri, K., Komulainen, E., Nokelainen, P., & Tirri, H. (2002). Conceptual Modeling of Self-Rated Intelligence Profile. In Proceedings of the 2nd International Self-Concept Research Conference. University of Western Sydney, Self Research Center.

https://www.researchgate.net/publication/2569718_Conceptual_Modeling_of_Self-Rated_Intelligence-Profile

 

141. Putkonen, H. & Komulainen, E. & Virkkunen, M. & Lönnqvist, J. 2003. Risk of Repeat Offending Among Violent Female Offenders With Psychotic and Personality Disorders. American Journal of Psychiatry, 160 (5), 947-951.

 

142. Nyfors, S., Syrjänen, R., Komulainen, E. and Jousimies-Somer, H. 2003. Emergence of penicillin resistance among Fusobacterium nucleatum populations of commensal oral flora during early childhood. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 51, 107-112.

 

143. Tirri, K., Komulainen, E., Nokelainen, P., & Tirri, H. (2003, April). Gardner's Theory Applied to Model a Self-Rated Intelligence Profile. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Multiple Intelligences SIG, Chicago, USA.

 

144. Komulainen, E. 2003. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. (Toinen, uudistettu painos.) International Methelp. Kirjaesittely. Didacta Varia 8 (1) 143-144.

 

145. Komulainen, E. 2003. HKKK:n valintakokeen 2003 reliabiliteettitarkastelu. Moniste. (8 s.)

 

146. Komulainen, E. 2003. Desiiliryhmiin perustuva HKKK:n valintakokeen 2003 osioiden ominaiskäyrien tarkastelu. Moniste. (18 s.)

 

147. Komulainen, E. 2003. Osiokorrelaatiot oikean vaihtoehdon, harhauttajien ja vastaamatta jättämisen osalta HKKK:n valintakokeessa 2003. Moniste. (15 s.)

 

148. Jakku-Sihvonen, R. & Komulainen, E. 2003. How large are differences in performances between schools, genders and regions in different subjects in Finland. A congress paper at EERA, Hamburg 17.-19.9.2003.

 

149. Jakku-Sihvonen, R. & Komulainen, E. 2003. Perusopetuksen tuloksissa alueellista vaihtelua. Didacta Varia, 8 (2), 7-9.

 

150. Sammallahti, P. R. & Holi, M. J. & Komulainen, E. J. & Aalberg, V. A. 2003. Comparing Two Self-Report Measures of Coping – The Sense of Coherence Scale and the Defense Style Questionnaire. Journal of Clinical Psychology,  59 (12), 1325-1333.

 

151. Komulainen, E. 2003. Sukupuoli, asenne ja osaaminen peruskoulun päättöluokalla. Muuttujien yhteyksistä matematiikassa ja kieliaineissa. PDF-muotoinen dokumentti. (12 s.)

 

152. Jakku-Sihvonen, R. & Komulainen, E. 2004. Perusopetuksen oppimistuloksien meta-arviointi. Arviointi 1/2004. Opetushallitus: Helsinki.

 

153. Jakku-Sihvonen, R. & Komulainen, E. 2004. Alueellinen ja koulujen välinen vaihtelu perusopetuksen oppimistuloksissa. Kasvatus, 35 (3), 272-285.

 

154. Komulainen, E. & Jakku-Sihvonen, R. 2004. Perusopetuksen oppimistulosten vaihtelu: muuttujina sukupuoli, alue, kunta. PowerPoint-tiedosto.  SOCE-seminaari 19.4.04.

 

155. Komulainen, E. 2004. Palaute HKKK:n valintakokeen 2004 osioiden harhauttajien ja oikeiden vaihtoehtojen ominaiskäyristä. Teksti ja 40 kuviota. Moniste. (23 s.)

 

156. Huurre, T. & Aro, H. & Rahkonen, O. & Komulainen, E. 2005. Socioeconomic Status as a Cause and Consequence of Psychosomatic Symptoms from Adolescence to Adulthood. Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology, 40 (7), 580-587.

 

157. Komulainen, E. 2005. Profiilien käytöstä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon yhdistämisessä. SOCE-seminaari 10.5.05 ryhmässä: menetelmät. PowerPoint-tiedosto.

 

158. Komulainen, Erkki. 2005. The Finnish System of Education in the Light of National Assessments and PISA. Invited speech June 10, 2005 at the University of Zagreb, Croatia. Powerpoint-presentation.

 

159. Komulainen, Erkki. 2005. System of Education in Finland. Past, Present, and Future. Invited speech June 11, 2005 at the University of Zagreb, Croatia. PowerPoint-presentation.

 

160. Huurre, T. & Aro, H. & Rahkonen, O. & Komulainen, E. 2006. Health, Lifestyle, Family and School Factors in Adolescence: Predicting Adult Educational Level. Educational Research 48 (1), 41-53.

 

161. Leskelä, U. & Melartin, T. & Rytsälä, H. & Sokero, P. & Lestelä-Mielonen, P. Komulainen, E. & Isometsä, E. 2006. The influence of adversity and perceived social support on the outcome of major depressive disorder in subjects with different levels of depressive symptoms. Psychological Medicine, 36 (6), 779-788.

 

162. Kankaanrinta, I-K. & Komulainen, E. & Houtsonen, L. 2006. Geographical Information Systems in Schools and Self-Rated Multiple Intelligences. In Purnell, K. & Lidstone, J. & Hodgson, S. (Eds.) Changes in Geographical Education: Past, Present and Future (pp. 233-237). Published by International Geographical Union Commission on Geographical Education and Royal Geographical Society of Queensland, Inc.

 

163. Vuorimaa, H. & Honkanen, V. & Konttinen, Y. T. & Komulainen, E. & Santavirta, N. 2007. Improved Factor Structure for Self-Efficacy Scales for Children with JIA (CASE) and Their Parents (PASE). Clinical and Experimental Rheumatology 25 (3), 494-501.

 

164. Komulainen, E. 2007. Pidä asia yksinkertaisena: sovellusalueena osioanalyysi. Sivut 205-210. Kirjassa: Musikaalisuuden ytimessä (In the Heart of Musicality), juhlakirja Kai Karmalle (Essays in Honor of Kai Karma), Eds. Laitinen, M. & Kainulainen, M-L. Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen osasto, Helsinki.

 

165. Jussila, J., Hytönen, J., Kansanen, P. & Komulainen, E. 2007. Muistumia Suomen kasvatustieteellisen seuran alkuvaiheista. Sivut 203-214. Kirjassa: Neljäkymmentä vuotta tiedeseuraa. Suomen kasvatustieteellisen seuran 40-vuotisjuhlakirja. Toim. Tähtinen, J. & Havu-Nuutinen, S. Research In Educational Sciences Nr. 33, Suomen kasvatustieteellinen seura, Turku.

 

166. Hailikari, T. & Nevgi, A. & Komulainen, E. 2008. Academic self-beliefs and prior knowledge as predictors of student achievement in mathematics: A structural model. Educational Psychology, 28 (1), 59-71.

 

167. Vuorimaa, H. & Tamm, K. & Honkanen, V. & Konttinen, Y. T. & Komulainen, E. & Santavirta, N. 2008. Empirical Classification of Children with JIA: a Multidimensional Approach to Pain and Well-being. Clinical and Experimental Rheumatology, 26 (5), 954-961.

 

168. Komulainen, E. 2008. Kertaava katsaus faktorianalyysiin. (kirja-arvointi: Dennis Child. 2006. The Essentials of Factor Analysis. Third Edition. Continuum: London & New York) Psykologia 43 (1), 76-77.

 

169. Komulainen, E. 2008. Kvantitatiivisten muuttujien käsittely. Liite 4 ja tietojen käsittelyt kirjassa Kalliala, M. 2008. Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? (ss. 322-3239). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

 

170. Vuorimaa, H. & Tamm, K. & Honkanen, V. & Konttinen, Y. T. & Komulainen, E. & Santavirta, N. 2009. Parents and children as agents of disease management in JIA. Child: care, health and development, 35 (4), 578-585.

 

171. Komulainen, E. 2009. Didaktisen prosessianalyysin (DPA-Helsinki) hankkeen alkuvaiheesta. Didacta Varia, 14 (1) 51-60.

 

172. Autio, T. & Komulainen, E. & Mäkinen, E. & Pennanen, E. & Reivilä, S. 2009. Omaishoidon tukea kartoittavan arviointikokonaisuuden kehittämistyö vuosina 2003 – 2008: Työraportti. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n julkaisuja 4/2009 ISSN 1458-3895

 

173. Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. & Komulainen, E. & Litmanen, T. & Hirsto, L. 2010. Students’ Approaches to Learning and Their Experiences of the Teaching-Learning Environment in Different Disciplines. British Journal of Educational Psychology, 80 (2), 269-282.

 

174. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2010. Does the interaction training help teachers to reflect on challenging interaction? Presentation at the European Teacher Education Network (ETEN) Annual Conference. Helsinki, 15-17 April, 2010.

 

175. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2010. Methods for measuring teachers' interaction skills in challenging situations. Presentation at the Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers conference. Jyväskylä, Finland 7-9 June, 2010.

 

176. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2010. Does interaction training help teachers in challenging situations? Presentation at the Future Visions for Learning and Teaching conference. Joint conference of SIG Higher Education and SIG Teaching and Teacher Education. Kirkkonummi, Finland, 13-16 June, 2010.

 

177. Vuorimaa, H. & Tamm, K. & Honkanen, V. & Komulainen, E. & Konttinen, Y. T. & Santavirta, N. 2011. Pain in Juvenile Idiopathic Arthritis – A Family Matter. Children's Health Care, 40 (1) 34 - 52.

 

178. Lonka, E. & Hasan, M. & Komulainen, E. 2011. Spoken language skills and educational placement in Finnish children with cochlear implants. Folia Phoniatrica & Logopaedica, 63, (6), 296-304 (DOI: 10.1159/000326911).

 

179. Haarala-Muhonen, A. & Lindblom-Ylänne, S. & Parpala, A. & Komulainen, E. 2011. High and low achievers' approaches to learning among first-year law students. (Submitted). Resubmitted as # 201.

 

180. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2011. Improving teachers' reactions to challenging situations. An intervention study. Submitted to Teaching and Teacher Education journal.

 

181. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2015. The development of teachers' responses to challenging situations during the interaction training. Teacher Development, 19 (1), 97-115.

 

182. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2011. How do teachers benefit from training on interaction skills. Presentation at the European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) conference. Nijmegen, the Netherlands, 23-25, November, 2011.

 

183. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2012. Improving teachers' reactions to challenging interaction: An intervention study. Presentation at the Teaching and Teacher Education in an Era of Accountability – What do we know and what do we need to know? EARLI conference of SIG Teaching and Teacher Education. Bergen, Norway, 13-16, June, 2012.

 

184. Markus Talvio, Kirsti Lonka, Erkki Komulainen, and Taru Lintunen. 2012. Development of dealing with challenging interaction (DCI) method to evaluate teachers’ social and emotional learning. Presentation at the 3rd International Conference on Education & Educational Psychology, Istanbul, Turkey, 10 – 13,  October, 2012.

 

185. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2012. Development of the dealing with challenging interaction (DCI) method to evaluate teachers' social and emotional learning. Procedia – Social and Behavioral Sciences 39, 621-630.

 

186. Törnkvist C. & Komulainen E. & Santavirta N.  2011. The breeding environment and achieved socioeconomic position in evacuated and not evacuated Finnish children during WWII: testing a model with sense of coherence as a mediator. Kasvatustieteen päivät 24.-25.11.2011, Finnish Educational Research Association.

 

187. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Kuusela, M. & Lintunen, T. 2013. Revisiting Gordon's Teacher Effectiveness Training: An intervention study on teachers' social and emotional learning. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 11 (3), 693-716. DOI: 10.14204/ejrep.31.13073.

 

188. Hytönen, M. S. & Hannula, M. S. & Aunio, P. & Komulainen, E. 2012. Differences between girls and boys in terms of mathematical achievement and emotions in the Finnish lower secondary school. http://studylib.net/doc/6919925/differences-between-girls-and-boys-in-terms-of-mathematical

 

189. Hytönen, M. S. & Hannula, M. S. & Aunio, P. & Komulainen, E. 2012. Emootiot matematiikan oppimisessa suomalaisessa yläkoulussa. Ainedidaktiikan symposiumi 2012, OKL, Helsingin yliopisto.

 

190. Tirri, K. & Nokelainen, P. & Komulainen, E. 2013. Multiple Intelligences: Can they be measured? Psychological Test and Assessment Modeling, Vol. 55, No. 4, 438-461.

 

191. Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. & Komulainen, E. & Entwistle, N. 2013. Assessing Students' experiences of teaching-learning environments and approaches to learning: Validation of a questionnaire used in different countries and varying contexts. Learning Environments Research, 16 (2), 201-215. 2013. DOI 10.1007/s10984.013.912888

 

192. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Lintunen, T. 2013. Gordon's Teacher Effectiveness Training: An intervention study on teachers' socio-emotional training. Presentation at EARLI conference. Munich, Germany, 28-31 August 2013.

 

193. Talvio, M. & Lonka, K. & Komulainen, E. & Kuusela, M. & Lintunen, T. 2013. Revisiting Gordon's Teacher Effectiveness Training: An Intervention Study on Teachers' Social and Emotional Learning. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Vol. 11, No. 3, 693-716.

 

194. Heilala, C. & Kalland, M. & Komulainen, E. & Solovieva, S. & Santavirta, N. 2014. Effects of evacuation in late adulthood: analyzing psychosocial well-being in three cluster groups of Finnish evacuees and non-evacuees. Aging and Mental Health, Vol. 18, Issue 7, 869-878. DOI 10.1080/13607863.2014.89686464

 

195. Talvio, M & Lonka, K. & Komulainen, E. & Kuusela, M. & Lintunen, T. 2015. The development of teachers' responses to challenging situations during interaction training. Teacher Development, 19 (1), 97-115. DOI 10.1080/13664530.2014.9792984

 

196. Mäkinen, M. & Lindberg, N. & Komulainen, E. & Puukko-Viertomies, L-R. & Aalberg, V. & Marttunen, M. 2014. Psychological well-being in adolescents with excess weight. Nordic Journal of Psychiatry. 2014 DOI 10.3109/08039488.2014.986194

 

197. Mäkinen, M. & Marttunen, M. & Komulainen, E. & Terevnikov, V. & Puukko-Viertomies, L-R. & Aalberg, V. & Lindberg, N. 2015. Development of self-image and its components during a one-year follow-up in non-referred adolescents with excess and normal weight. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 9 (1) . DOI 10.1186/s13034-015-0038-7 https://capmh.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13034-015-0038-7

 

198. Nokelainen, P. & Tirri, H. & Tirri, K. & Komulainen, E. 2015. Conceptual Modeling of Self-Rated Intelligence-Profile. Self-Concept Research: Driving International Research Agendas. http://cosco.hiit.fi/Articles/scrs02.pdf

 

199. Talvio, M. & Berg, M. & Komulainen, E. & Lonka, K. 2015. Exploring the coherence of the goals achieved through a youth development program. Procedia: Social and Behavioral Sciences, Vol. 217, 469-476. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.017

 

200. Talvio, M & Berg, M. & Ketonen, E. & Komulainen, E. & Lonka, K. 2015. Progress in Teachers' Readiness to Promote Positive Youth Development among Students during the Lions Quest Teaching Workshop. Journal of Education and Training Studies, Vol. 3, N:o 6, 1-13.

 

201. Haarala-Muhonen, A. & Ruohoniemi, M. & Parpala, A. & Komulainen, E. & Lindblom-Ylänne, S. 2016. How do the different study profiles of the first-year students predict their study success, study progress and the completion of degrees? Higher Education x (x), xx-xx, http://dx.doi.org/10.1007/s10734-016-0087-8. E-pub ahead of print - 22 Nov 2016

 

202. Heilala, C. & Santavirta, N. & Komulainen, E. 2016. Forgetting your mother tongue: the effect of early separation on the socioeconomic position. International Journal of Migration, Health and Social Care. Vol. 12, No. 2, 120-132.

 

203. Puuskari, V. & Aalto-Setälä, T. & Komulainen, E. & Marttunen, M. 2017. Low Self-Esteem and High Psychological Distress among Depressed, Alcohol- Intoxicated Adolescents in a Paediatric Emergency Department. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, Vol. 5, No 1. 39-49. DOI 10.21307/sjcapp-2017-004

 

204. Puuskari, V. & Aalto-Setälä, T. & Komulainen, E. & Marttunen, M. 2018. Suicidal Ideation and Psychological Distress among Intoxicated Adolescents in the Paediatric Emergency Department. Nordic Journal of Psychiatry, 2, 72 2018. Published online: 10 Nov 2017. http://dx.doi.org/10.1080/08039488.2017.1400099

 

205. Saar, V. & Levänen, S. & Komulainen, E. 2018. Cognitive Profiles of Finnish Preschool Children with Expressive and Receptive Language Impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, February 2018, Vol. 61, 386-397.

 

Uzal, M. & Komulainen, E. & Kılıç, M. A. & Aaltonen, O. 2017. Detection of non-native speech in a familiar language and in an unfamiliar language. SKY Journal of Linguistics, Vol 30 (2017), 109-136.

 

207. Uzal, M. & Komulainen, E. & Aaltonen, O. 2018. The effect of task type and some listener background factors that contribute to degree of perceived accent ratings in L2 Finnish. In AFinLA (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée)Yearbook: Kuronen, M., P. Lintunen & T. Nieminen (Ed.) 2018. Insights into second language speech. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2018 / n:o 10. pp 275–297.

 

208. Puuskari, V. & Aalto-Setälä, T. & Komulainen, E. & Marttunen, M. 2018. Intoxicated adolescents and referrals to aftercare  in the Paediatric Emergency Department. (in preparation).

 

....

Päivitetty 16.3.2018

Erkki K.

 Huom! En kerää mainittuja julkaisuja, joten kopio hommattava muualta.