La proverboj

Laŭtema indekso

Laŭnumera indekso

Pri ĉi tiu dosieroProverbaro Esperanta

laŭ la verko

Frazeologio rusa-pola-franca-germana

de

M.F. Zamenhof

aranĝis

L.L. Zamenhof

Enhavo

Antaŭparolo de M.F. Zamenhof (1905)
Antaŭparolo de L.L. Zamenhof (1910)
Proverboj
Alfabeta Registro
Laŭnumera Registro
NotoAntaŭparolo

Ĉiu komprenas la gravecon, kiun havas la proverboj en ĉiu
lingvo. En formo de mallongaj, facile memoreblaj frazoj la
proverboj enhavas grandan trezoron da popolo saĝeco, kaj per
mallonga proverbo oni ofte pli bone kaj pli konvinke esprimas ian
ideon, ol per multevorta parolado. Konado de proverboj estas
necesa por perfekta konado de la lingvo.

Precipan intereson prezentas la proverboj, kiam oni esploras ilin
ne en unu lingvo aparte, sed samtempe en kelkaj lingvoj,
komparante la diferencon de la formo, en kiu tiu sama ideo estas
esprimita en diversaj lingvoj. Por doni la eblon fari tian
komparadon de proverboj en diversaj lingvoj, mi komencis la
eldonadon de Kompara Frazeologio Rusa-Pola-Franca-Germana, kiu
estas aranĝita en la sekvanta maniero: la unua kolono enhavas
proverbojn rusajn laŭ alfabeta ordo de tiuj vortoj, kiuj
prezentas la esencon de la proverbo; en la ceteraj kolonoj estas
donitaj paralele en la tri lingvoj tiuj proverboj, kiuj respondas
al la proverboj, presitaj en la unua kolono. Tiamaniere la verko
prezentas tutaĵon, aranĝitan laŭ la alfabeta ordo de la
proverboj en unu lingvo.

Ĉar mi estas konvinkita, ke ankaŭ por la lingvo Esperanto la
ekzistado de sufiĉe plena kolekto da proverboj estas necesa, mi
decidis aldoni nun al la kvar partoj de mia verko ankoraŭ kvinan
parton, nome proverbaron Esperantan, aranĝitan paralele al la
proverboj de la aliaj kvar lingvoj. Ĉar la unuaj 2 kajeroj de
mia verko estas jam presitaj, tial mi ne povas jam presigi la
Esperantan parton kiel kvinan kolonon, sed mi devas ĝin eldoni
kiel apartan aldonon. Tamen por ke la leganto povu uzi la
Esperantan parton paralele kun la partoj en la aliaj kvar
lingvoj, la Esperanta proverbaro estas aranĝita laŭ la sama
ordo kaj en la komenco de ĉiu grupo da proverboj estas presita
la rusa vorto, respondanta al la grupo.

Mi esperas, ke mia laboro trovos amikojn kaj ne estos tro severe
juĝata de la esperantistoj, ĉar ĝi estas ja nur la unua provo
de tiaspeca laboro en la Esperanta literaturo, kaj tial ĝi ne
povas esti perfekta, sed kun la tempo ĝi povas iom post iom
perfektiĝadi kaj pleniĝadi.

                          M.F. Zamenhof Antaŭparolo

En la jaro 1905 mia karmemora patro komencis la publikigadon de
kvarlingva frazeologio-proverbaro, super kiu li laboris kun amo
en la daŭro de longa tempo. Ĉar li esprimis la deziron, ke lia
verko, krom la partoj rusa, pola, franca kaj germana, enhavu
ankaŭ parton Esperantan, tial mi prenis sur min pretigi tiun ĉi
parton, kiu estis eldonota poste kune kun la partoj en la aliaj
kvar lingvoj kaj provizore komencis eliradi per apartaj kajeroj
(paralele al la kajeroj kvarlingvaj) sub la titolo "Proverbaro
Esperanta".

Bedaŭrinde mia patro mortis, kiam nur duono de lia verko estis
eldonita (la elirintaj kajeroj estas riceveblaj ĉe la firmo
M”ller kaj Borel en Berlino). La manuskripto de lia tuta verko
estas finita, sed eldoni ĉiujn kvin partojn de la verko en la
nuna tempo estas malfacile; tial mi decidis eldoni almenaŭ
aparte la parton Esperantan.

Pretigita kiel parto de verko kvinlingva, la "Proverbaro
Esperanta" estas aranĝita laŭ la alfabeta ordo de tiu parto,
kiu en la dirita verko estas prenita kiel bazo (la parto rusa). 
Sed por ke oni povu facile trovi la proverbojn, traktantajn pri
ĉia dezirata temo, la laŭenhave dividitaj grupoj da proverboj
estas numeritaj, kaj en la fino de la verko estas presita
alfabeta registro de temoj, kun montro de la numeroj, sub kiuj
oni povas trovi ĉiun apartan temon.

                          L.L. Zamenhof


[LA PROVERBOJ]

      Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
      Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.

          Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas.
          Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.

  1.  Ebleco
  1.01 Trafe aŭ maltrafe.
  1.02 Mi blinde pafos, eble trafos.

  2.  Espero
  2.01 Hazardo estas malbona gardo.
  2.02 Espero panon ne donas.
  2.03 Malpli esperu, pli konsideru.
  2.04 Fidanta al vorto atendas ĝis morto.

  3.  Espero, Risko
  3.01 Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.
  3.02 Espero postulas oferon.
  3.03 Espero kaj pacienco kondukas al potenco.

  4.  Detaloj
  4.01 Komenci de Adamo.
  4.02 Droni en detaloj.

  5.  Antikvaĵo
  5.01 Demeti de si la antikvan Adamon.

  6.  Komenco
  6.01 Komenco bona--laboro duona.
  6.02 Unua paŝo iron direktas.
  6.03 Plej granda potenco kuŝas en la komenco.

  7.  Nesciado
  7.01 Ĝi estas por mi ĥina scienco.
  7.02 Ĝi estas por mi volapukaĵo.
  7.03 Nun finiĝas mia klereco.
  7.04 Venis fino al mia latino.

  8.  Nekompetenteco
  8.01 Li neniam venkis la alfabeton.
  8.02 Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento.
  8.03 Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.

  9.  Nematureco
  9.01 Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto.
  9.02 Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj.

  10.  Avideco
  10.01 Neleĝe akirita ne estas profita.
  10.02 Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
  10.03 Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.

  11.  Reservo
  11.01 Mano manon lavas.
  11.02 Servo postulas reservon.
  11.03 Kvitiĝas servo per reservo.
  11.04 Razisto raziston razas.
  11.05 Vi min manĝigos, mi vin trinkigos.

  12.  Observado
  12.01 Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
  12.02 Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
  12.03 Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj.

  13.  Profesio
  13.01 Pastron nutras preĝejo.
  13.02 Metio lacigas, metio vivigas.

  14.  Mono
  14.01 Mono plenumas ĉiujn oficojn.
  14.02 Plej certa laboro--laboro per oro.
  14.03 Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
  14.04 Naskiĝu, edziĝu kaj mortu--ĉiam monon alportu.
  14.05 Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.

  15.  Mono
  15.01 Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla.
  15.02 Sako ne sonas--amiko ne konas.
  15.03 Kiu havas oron, havas honoron.
  15.04 Riĉulo havas grandan parencaron.
  15.05 Kiu havas nenion, estas nenio.
  15.06 Venas profito--venas merito.

  16.  Avareco
  16.01 Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
  16.02 Avarulo pagas duoble.
  16.03 Patroj avaras, infanoj malŝparas.
  16.04 Dio ne ricevis, diablo forlevis.

  17.  Profito
  17.01 Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.

  18.  Ŝtelo
  18.01 Groŝon ŝtelis--ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis--financisto.
  18.02 Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas.

  19.  Malriĉo
  19.01 Por riĉulo fasto--por malriĉulo festo.
  19.02 Pli bona io ol nenio.
  19.03 Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.

  20.  Senlaboreco
  20.01 Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.
  20.02 Vortoj sakon ne plenigas.
  20.03 Ameno diablon ne forpelas.
  20.04 Sen laboro ne venas oro.
  20.05 Ne venos rato mem al la kato.
  20.06 Ne gutas mielo el la ĉielo.

  21.  Silento
  21.01 Traflugis anĝelo preter orelo.
  21.02 Post brua vento subita silento.

  22.  Aprilo
  22.01 Pluvo en Aprilo--por la tero utilo.

  23.  Aprilo
  23.01 Komenco Aprila--trompo facila.

  24.  Aprilo
  24.01 Aprila vetero--trompa aero.

  25.  Taksado
  25.01 Mezuri laŭ sia metro.
  25.02 Ĉion rigardi tra sia persona vitro.

  26.  Juneco
  26.01 Lernu juna--vi scios maljuna.
  26.02 Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
  26.03 Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo.

  27.  Pacienco
  27.01 Per pacienco venas scienco.
  27.02 Post sufero venas prospero.

  28.  Sukceso
  28.01 Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
  28.02 Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos.

  29.  Reago
  29.01 Kia sono, tia resono.
  29.02 Kia demando, tia respondo.
  29.03 Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.
  29.04 Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
  29.05 Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
  29.06 Kia la semo, tia la rikolto.
  29.07 Kia ago, tia pago.

  30.  Malbelulo
  30.01 Ne helpas spegulo al malbelulo.

  31.  Ĝuado
  31.01 Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
  31.02 Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
  31.03 Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo.
  31.04 Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.

  32.  Danĝero
  32.01 En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.

  33.  Virino
  33.01 Kie regas virino, malbona estas la fino.
  33.02 Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.

  34.  Virino
  34.01 Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
  34.02 Edzin' admirata--edzo malsata.

  35.  Virino
  35.01 Virino scias--tuta mondo scias.

  36.  Virino
  36.01 Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.

  37.  Virino
  37.01 La plej danĝera homo--malbona in' en domo.
  37.02 Malbona virino diablon superas.
  37.03 Virino kolera pli ol hundo danĝera.
  37.04 Virina lango buĉas sen sango.
  37.05 Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.

  38.  Virino
  38.01 Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.

  39.  Virino
  39.01 Virina ploro sen valoro.
  39.02 Larmo virina baldaŭ sekiĝas.

  40.  Virino
  40.01 Rol' de virino--bona mastrino.
  40.02 Virta virino straton ne konas.

  41.  Peko
  41.01 Ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo.
  41.02 Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
  41.03 Juneco ne scias, maljuneco ne povas.

  42.  Jen
  42.01 Jen havu!
  42.02 Jen staras la bovoj antaŭ la monto!

  43.  Dubo
  43.01 Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.
  43.02 Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo.
  43.03 La sigelo ankoraŭ ne estas metita.

  44.  Feliĉo, Protekto
  44.01 Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.
  44.02 Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
  44.03 Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
  44.04 Al protekto kaj forto helpas la sorto.

  45.  Sencelaĵo
  45.01 Ĉerpi akvon per kribrilo.
  45.02 Batadi la venton.
  45.03 Melki kaproviron.
  45.04 Kalkuli muŝojn.
  45.05 Tordi ŝnurojn el sablo.
  45.06 Verŝi aeron al aero.

  46.  Petolo
  46.01 Troa petolo danĝera al kolo.
  46.02 Rido matene--ploro vespere.
  46.03 Tro da libero kondukas al mizero.
  46.04 Tro saltas la rato--ĝin kaptas la kato.
  46.05 Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas.

  47.  Averto
  47.01 Oni tondas ŝafinojn, tremas la ŝafoj.
  47.02 Por Paŭlo sperto--por Petro averto.
  47.03 Al hundo bastono--al hom' leciono.

  48.  Reciprokeco
  48.01 Kia reganto, tia servanto.
  48.02 Kia paroĥestro, tia paroĥo.
  48.03 Kia drapo, tia vesto.

  49.
  49.01 Kio mia, tio bona.

  50.  Sinjoro
  50.01 Eminenta ŝuldanto--malbona paganto.

  51.  Malmodereco, Modereco
  51.01 Ofta festo--malplena kesto.
  51.02 Imiti grandsinjoron--perdi baldaŭ la oron.
  51.03 Ĉe vesto velura suferas stomako.
  51.04 De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
  51.05 Vivo sen modero kondukas al mizero.
  51.06 Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
  51.07 Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
  51.08 Estu ĉapo laŭ la kapo.

  52.  Sinjoro
  52.01 Ne longe sinjora daŭras favoro.
  52.02 Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas.

  53.  Gusto
  53.01 Ĉiu havas sian propran guston.
  53.02 Ĉiu barono havas sian kapricon.

  54.  Maniero
  54.01 Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.

  55.  Akiro
  55.01 Akiro kaj perdo rajdas duope.
  55.02 Enspezo postulas elspezon.
  55.03 Tempo prenas, tempo pagas.
  55.04 Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
  55.05 Kiel akirite, tiel perdite.

  56.  Akiro
  56.01 Pli bona io, ol nenio.
  56.02 Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
  56.03 De ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas.

  57.  Gloro
  57.01 Bona gloro pli valoras ol oro.

  58.
  58.01 Esti sub la ŝuo (de sia edzino).

  59.  Manko
  59.01 Inter la blinduloj reĝas la strabuloj.
  59.02 Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
  59.03 Se forestas la suno, sufiĉas la luno.
  59.04 El la mizero oni devas fari virton.
  59.05 Mieno fiera al ludo mizera.

  60.  Maro
  60.01 Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
  60.02 Laŭdu la maron, sed restu sur tero.

  61.  Ŝparo
  61.01 En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
  61.02 Gardu kandelon por la nokto.
  61.03 Groŝo ŝparita neniam perdiĝas.
  61.04 Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.

  62.  Singardo
  62.01 Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.

  63.  Ŝparo
  63.01 Ŝparu groŝon--vi havos plenan poŝon.
  63.02 Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.
  63.03 Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
  63.04 Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.

  64.  Singardo
  64.01 Singardeman Dio gardas.
  64.02 Kiu sin gardas, tiu sin savas.
  64.03 Gardatan ŝafon eĉ lupo timas.
  64.04 Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.

  65.  Regalo
  65.01 Sen regalo ne estas balo.
  65.02 Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.
  65.03 Malsata stomako orelon ne havas.
  65.04 Malsatulon la fabloj ne nutros.
  65.05 Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
  65.06 Ne karesu per mano, sed karesu per pano.

  66.  Kamarado
  66.01 Kun kiu vi festas, tia vi estas.
  66.02 Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.
  66.03 Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj.
  66.04 Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas.

  67.
  67.01 Rigardi malafable.
  67.02 Plenblovi la lipojn.

  68.  Porko
  68.01 Ĵeti perlojn antaŭ la porkojn.
  68.02 Ne por lupo estas supo.

  69.  Bato, Edzino
  69.01 Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem.

  70.  Senforteco
  70.01 Helpas krako kontraŭ atako.
  70.02 Vazo rompita longe sin tenas.
  70.03 Senfortuloj longe vivas.

  71.  Sperto
  71.01 Suferinto pli valoras, ol lerninto.
  71.02 Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.
  71.03 Batita komprenas aludon.
  71.04 Brogita eĉ sur akvon blovas.
  71.05 Korniko vundita propran voston timas.
  71.06 Saĝa hundo post la vundo.

  72.  Laboro
  72.01 Vojon batitan herbo ne kovras.
  72.02 Ŝlosilo uzata ruston ne konas.
  72.03 Akvo kura--akvo pura.

  73.  Faritaĵo
  73.01 Kio fariĝis, jam ne refariĝos.
  73.02 Kio pasis, ne revenos.
  73.03 Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
  73.04 Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos.
  73.05 Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto.

  74.  Preteksto
  74.01 Kiu bati deziras, trovas bastonon.
  74.02 Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
  74.03 Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.
  74.04 Muso la katon ĉiam ofendis.

  75.  Batalo
  75.01 Sieĝi ies pordon.
  75.02 Elbatadi ies sojlon.

  76.
  76.01 Batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio.
  76.02 Barakti kiel fiŝo ekster la akvo.
  76.03 Turniĝadi kiel serpento.
  76.04 Kuradi kiel venenita muso.
  76.05 Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita.
  76.06 Bataladi kontraŭ la sorto.

  77.  Reago
  77.01 Bastono batas, bastono resaltas.
  77.02 Vento sendita tondron reportos.

  78.  Puno
  78.01 Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.

  79.  Puno
  79.01 Amo kaj puno loĝas komune.

  80.  Bato
  80.01 Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.
  80.02 Batanto povas argumenti, batato devas silenti.

  81.  Bato
  81.01 Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.
  81.02 Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon.

  82.  Malpaco
  82.01 Malpaculon ĉiu batas.
  82.02 Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.
  82.03 Fremdan dorson bastoni--ankaŭ sian doni.

  83.  Penso
  83.01 Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
  83.02 Ŝerce dirite, cele pensite.

  84.  Humileco
  84.01 Venkiton oni ne batas.
  84.02 Pekinto pentas, kolero silentas.
  84.03 Ne iras hakilo al kolo humila.
  84.04 Peko malnova perdas pekecon.
  84.05 Filo konfesis--patro forgesis.

  85.  Milito
  85.01 Du militas--tria profitas.

  86.  Trompo
  86.01 Nebuligi la okulojn.
  86.02 Ĵeti polvon en la okulojn.

  87.  Ŝajno
  87.01 Ne ĉio brilanta estas diamanto.
  87.02 Ŝajno trompas.
  87.03 Ne ĉio utilas, kio brilas.

  88.  Parenco
  88.01 Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
  88.02 Parenco per Adamo.

  89.  Amiko, Parenco
  89.01 Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
  89.02 Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.

  90.  Siaĵo
  90.01 Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
  90.02 Ĉiu por si mem estas la plej kara.
  90.03 Pli kara kapo ol ĉapo.
  90.04 Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.

  91.  Atingo
  91.01 Vidas okulo, sed mano ne trafas.
  91.02 Proksima kubuto, sed ne por la buŝo.

  92.  Elvoko
  92.01 Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
  92.02 Ne pentru diablon sur la muro.

  93.  Dio
  93.01 Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.

  94.  Ŝtelo
  94.01 Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas.

  95.  Fabelo, Naiveco
  95.01 Li havas la kapon sur ĝusta loko.
  95.02 Naivuloj jam ne ekzistas.

  96.  Riĉo
  96.01 Ne estas piediranto kolego al rajdanto.
  96.02 Malriĉulo parencojn ne havas.
  96.03 Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
  96.04 Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.

  97.  Riĉo
  97.01 Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.

  98.  Riĉo
  98.01 Riĉeco estas frato de fiereco.
  98.02 Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
  98.03 Riĉulo veturas, malriĉulo kuras.

  99.  Akiro
  99.01 Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
  99.02 Tro elektema ricevas nenion.
  99.03 Pli bona--estas malamiko de bona.
  99.04 Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos.

 100.  Riĉo
 100.01 Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas.
 100.02 For konscienco, venos potenco.
 100.03 Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.

 101.  Doto
 101.01 Oni vivas ne kun mono, sed kun persono.
 101.02 Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
 101.03 Doto koron ne varmigas.

 102.  Riĉo
 102.01 Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido.
 102.02 Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.

 103.  Povo
 103.01 Riĉa preparo, sed povo avara.
 103.02 Kion mi povas, tion mi elŝovas.
 103.03 Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo.

 104.  Infano
 104.01 Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis.
 104.02 Al malriĉulo infanoj ne mankas.

 105.  Ŝuldo
 105.01 Vilaĝano kreditas, vilaĝestro pruntas.
 105.02 Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso.

 106.  Riĉo
 106.01 Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
 106.02 Ju pli da havo, des pli da pravo.

 107.  Riĉo
 107.01 Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas.
 107.02 Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
 107.03 Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
 107.04 Al sklavo mon' ne estas savo--li ĉiam restas sklavo.

 108.  Trio
 108.01 Trio plaĉas al Dio.

 109.  Dio
 109.01 Se amas Dio, prosperas ĉio.

 110.  Dio
 110.01 Dio batas, Dio kompatas.
 110.02 Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.

 111.  Dio
 111.01 Ankoraŭ Dio ne dormas.

 112.  Dio
 112.01 Dio punas laŭ la fortoj.

 113.  Dio
 113.01 Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.

 114.  Dio
 114.01 Dio orfojn ne forgesas.
 114.02 Kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien.
 114.03 Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.

 115.  Dio
 115.01 Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
 115.02 Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
 115.03 Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.

 116.  Sanktulo
 116.01 Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.

 117.  Justeco
 117.01 Ne atingos krio ĝis la trono de Dio.
 117.02 Senfara plendo ne estas defendo.
 117.03 Reĝo donacis, sed polico minacas.

 118.  Subitaĵo
 118.01 Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo.
 118.02 Ne atendis, ne esperis--malfeliĉo aperis.
 118.03 Malfeliĉo venas sen alvoko.

 119.  Dio
 119.01 Ĉiu por si--por ĉiuj Di'.

 120.  Espero
 120.01 Servo al Dio vana ne restas.
 120.02 Ni laboru kaj esperu.

 121.  Rezervo
 121.01 Al Dio servu, diablon rezervu.
 121.02 Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu.

 122.  Memhelpo
 122.01 Dion fidu, sed senfare ne sidu.
 122.02 Preĝon faru, sed farunon preparu.
 122.03 Infano ne krias, patrino ne scias.

 123.  Malfacileco
 123.01 Ne sanktuloj potojn faras.

 124.  Sentaŭgeco
 124.01 Nek por baki, nek por haki.

 125.  Danĝero
 125.01 Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas--danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
 125.02 Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.

 126.  Protekto
 126.01 Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.

 127.  Malsaĝo
 127.01 Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.

 128.  Prudento
 128.01 Dio donis oficon, Dio donas prudenton.

 129.  Honto
 129.01 Kie timo, tie honto.
 129.02 Kiu hontas nenion, ne timas Dion.

 130.  Dio
 130.01 Forte sidas, kiu Dion fidas.
 130.02 Dio ne perfidas, se homo lin fidas.

 131.  Peko
 131.01 Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.

 132.  Antaŭvido
 132.01 Homo proponas, Dio disponas.
 132.02 Homo pafas, Dio trafas.
 132.03 Homo esperas, morto aperas.

 133.  Dio
 133.01 Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.
 133.02 Dio ĝuste faras, neniam eraras.

 134.  Fiero
 134.01 Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
 134.02 Al porko Dio kornojn ne donas.

 135.  Ĵuro
 135.01 Ĵuri per la barbo de l' profeto.
 135.02 Ĵuri kaj reĵuri.

 136.  Ĵuro
 136.01 Ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto.
 136.02 Tro forta ĵuro--la afero ne pura.

 137.  Peko
 137.01 Fari al iu bonan lavon.
 137.02 Tani al iu la haŭton.
 137.03 Fari al iu predikon pri moroj.

 138.  Atento
 138.01 Okulo ne atentas, dorso eksentas.
 138.02 Okulo ne vidis--pagu la sako.

 139.  Fiero
 139.01 Nazo supren, vento antaŭen.
 139.02 Fiera mieno--kapo malplena.

 140.  Fremdo
 140.01 De fremda dento ni doloron ne sentas.
 140.02 Propra sufero--plej granda sur tero.
 140.03 Fremda mizero--ridinda afero.

 141.  Plendo
 141.01 Kio doloras, pri tio ni ploras.
 141.02 Koro tro plena--buŝo parolas.
 141.03 Koro pleniĝas--lango moviĝas.

 142.  Doloro
 142.01 Al loko dolora ni manon etendas--al loko ĉarma okulojn ni sendas.
 142.02 Kie jukas, tie ni gratas.

 143.  Pago
 143.01 Tajloro krimis, botisto pendas.
 143.02 Pagi por fremda festeno.
 143.03 Li havis viandon, mi havis nur oston--li havis la ĝuon, mi pagis la koston.

 144.  Demando
 144.01 Malsanan demandu, al sana donu.

 145.  Malfeliĉo
 145.01 Malsano venas rapide, foriras rigide.
 145.02 Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.

 146.  Longedaŭro
 146.01 Por longa malsano kurac' estas vana.
 146.02 Tro longa sufero--malgranda espero.

 147.  Sufero
 147.01 Ĉiu havas sian vermon.
 147.02 Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.

 148.  Forto
 148.01 Fiŝo pli granda malgrandan englutas.

 149.  Grando, Proporcieco
 149.01 Fiŝo granda naĝas profunde.
 149.02 Grandaj malbonoj--grandaj rimedoj.
 149.03 Granda ŝipo bezonas profundon.

 150.  Senproporcieco
 150.01 Granda nubo, malgranda pluvo.
 150.02 Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
 150.03 Granda telero, malplena kulero.

 151.  Babilo
 151.01 Ju pli da babilado, des pli da pekado.
 151.02 Kiu multe babilas, pensas malmulte.

 152.
 152.01 Granda ofico--grandaj zorgoj.
 152.02 Ju pli da honoro, des pli da laboro.

 153.  Barbo, Senproporcieco
 153.01 Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis.
 153.02 Barbo potenca, sed kapo sensenca.
 153.03 Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.

 154.  Hipokriteco
 154.01 En buŝo Biblio, en koro malpio.
 154.02 Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.
 154.03 Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.
 154.04 Lango miela, sed koro kruela.
 154.05 Per lango flatas, per mano batas.

 155.  Barbo
 155.01 Griza barbo saĝon ne atestas.

 156.  Barbo
 156.01 Saĝo barbon ne atendas.

 157.  Infekto
 157.01 Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
 157.02 Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
 157.03 Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.

 158.  Fanfaronado
 158.01 Barelo malplena sonas plej laŭte.
 158.02 Rado malbona knaras plej multe.
 158.03 Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.

 159.  Kontentigo
 159.01 Sakon kun truo vi neniam plenigos.
 159.02 Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas.

 160.  Timo
 160.01 Timi sian propran ombron.
 160.02 Kuri de sia propra korpo.

 161.  Timo
 161.01 Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.

 162.  Lojaleco
 162.01 Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.

 163.  Bojo
 163.01 Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
 163.02 Kiu bojas, ne mordas.

 164.  Lango
 164.01 Ne timu tranĉilon, timu babilon.
 164.02 Vundo pasas, vorto restas.
 164.03 Langa vundo plej profunda.

 165.  Timo
 165.01 Kiu ne krimas, tiu ne timas.

 166.  Kaŭzo
 166.01 Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.
 166.02 Ne juĝo kondamnas, sed juĝanto.
 166.03 Juĝanto decidas, kiel li vidas.

 167.  Bojo, Insulto
 167.01 Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
 167.02 Insulto ne algluiĝas.
 167.03 Hundo bojas, homo vojas.

 168.  Preparo
 168.01 Disputu komence--vi ne malpacos en fino.
 168.02 Antaŭparolo liberigas de postparolo.
 168.03 Kiu demandas, tiu ne eraras.

 169.  Peko
 169.01 Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.

 170.  Amo
 170.01 Geamantoj sin pikas.
 170.02 Bato de patrino ne longe doloras.

 171.  Kolero
 171.01 Kolero pravecon ne donas.
 171.02 Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero.
 171.03 Kiu koleras, tiu ne prosperas.

 172.  Servanto
 172.01 Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
 172.02 Kapo pekas, piedoj suferas.

 173.  Frato
 173.01 Bato de frato estas sen kompato.
 173.02 Estintaj amikoj plej kruele malpacas.

 174.  Preno
 174.01 Oni prenas avide, oni redonas malrapide.
 174.02 Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
 174.03 Prunto amikon forpelas.
 174.04 Selante ĉevalon, oni ĝin karesas.

 175.  Preno
 175.01 Vi amas preni, amu redoni.

 176.  Dono
 176.01 Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro.

 177.  Vero
 177.01 Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
 177.02 Diri al iu nudan veron.

 178.  Pereo
 178.01 Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido.
 178.02 Forfluu infano kune kun la bano.

 179.  Bonfaro
 179.01 Bono farita ne estas perdita.

 180.  Stomako
 180.01 Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.

 181.  Stomako
 181.01 Titolo sen mono--sensignifa sono.
 181.02 Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.
 181.03 Tablo festena, sed telero malplena.

 182.  Okazo
 182.01 Malbone kaŝita ŝteliston incitas.
 182.02 Okazo kreas ŝteliston.

 183.  Malsato
 183.01 Ventro malsata orelon ne havas.

 184.  Sato
 184.01 Sata stomako ne lernas volonte.

 185.  Malriĉo
 185.01 Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.
 185.02 Malriĉa kiel muso preĝeja.

 186.  Malproksimo
 186.01 Belaj rakontoj el trans la montoj.
 186.02 En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.
 186.03 Pri lando malproksima estas bone mensogi.

 187.  Lerno
 187.01 Lernado sen fruktoj ne restas.
 187.02 Sperta mano ne restas sen pano.

 188.  Malproksimo
 188.01 Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero.
 188.02 Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko.
 188.03 Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo.

 189.  Konformeco
 189.01 Ne iru fadeno antaŭ kudrilo.
 189.02 Restu tajloro ĉe via laboro.
 189.03 Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.

 190.  Aplaŭdo
 190.01 Fari aplaŭdon sur la vangon.

 191.  Papero
 191.01 Al la papero ne mankas tolero.
 191.02 Plumo ne sentas, papero silentas.

 192.  Sperto
 192.01 Ne demandu scienculon, demandu spertulon.

 193.  Publikeco
 193.01 Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas.

 194.  Sorto
 194.01 Sorto donas favoron, sorto donas doloron.

 195.  Obstino
 195.01 Obstina kiel kapro.
 195.02 Lin tuŝas nek admono, nek ordono.

 196.  Bedaŭro
 196.01 Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.

 197.  Senefikeco
 197.01 Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
 197.02 Draŝi fojnon.
 197.03 Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.

 198.  Fremdlando
 198.01 Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.
 198.02 Forveturis azenido kaj revenis azeno.

 199.  Puno
 199.01 Ricevos vulpo por sia kulpo.
 199.02 Venos ŝtelisto al la juĝisto.

 200.  Sorto
 200.01 Ankoraŭ neniu evitis la sorton.
 200.02 Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
 200.03 Pendonto ne dronos.

 201.  Mieno
 201.01 Havi vinagron en la mieno.

 202.  Malprofito
 202.01 Havi malprofiton.

 203.  Elemento
 203.01 Esti en sia elemento.

 204.  Loko
 204.01 Havi varman lokon.

 205.  Amboso
 205.01 Esti inter martelo kaj amboso.

 206.  Papo
 206.01 Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.

 207.  Decido
 207.01 Tiel estas, tiel restas.

 208.  Faritaĵo
 208.01 Farita ne refariĝos.
 208.02 Farita--elstrekita.
 208.03 Falis el mano--prenu satano.
 208.04 For el la manoj--for el kalkulo.

 209.  Profito
 209.01 Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.
 209.02 Ju pli da donoj, des pli da amikoj.
 209.03 Tablo kovrita faras amikojn.
 209.04 Kie pano estas, tie musoj ne mankas.
 209.05 Elmetu mielon, muŝoj alflugos.

 210.  Malapero
 210.01 Malaperis, kiel vaporo.
 210.02 Li jam estas trans montoj kaj maro.
 210.03 Kaptu lin kiel forflugintan venton.
 210.04 Li forpelis siajn piedojn.
 210.05 Malaperis kiel ŝtono en maron.
 210.06 Diris kaj foriris.
 210.07 Li pafis sin for.
 210.08 Forsavis sian korpon kaj animon.

 211.  Subitaĵo
 211.01 Sen atendo, sen espero venis mizero.
 211.02 El klara ĉielo tondro ekbatis.
 211.03 Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.

 212.  Malsaĝo
 212.01 Malsaĝo estas najbaro de mizero.
 212.02 Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
 212.03 En mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa.

 213.  Bezono
 213.01 Per bezono venas mono.
 213.02 Mizero instruas.
 213.03 Malsato donas spriton.
 213.04 Kiu devas, tiu povas.
 213.05 Se stomako doloras, kapo laboras.

 214.  Malfeliĉo
 214.01 Malfeliĉo malofte venas sole.
 214.02 Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.
 214.03 Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.
 214.04 Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
 214.05 Kie maldike, tie rompiĝas.
 214.06 Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.
 214.07 Fendita ligno facile ekbrulas.

 215.  Mizero
 215.01 Mizero sur mizero.
 215.02 Maro da mizeroj.
 215.03 Tie ĉi malbone, tie nebone.
 215.04 Kien vi vin turnos, ĉie malbone.
 215.05 Situacio sen eliro.
 215.06 Nek helpeble, nek konsileble.
 215.07 Konsilu kiu povas.

 216.  Konsolo
 216.01 Malfeliĉo komuna estas malpli premanta.
 216.02 Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola.
 216.03 En kompanio eĉ morto faciliĝas.
 216.04 En amaso eĉ morto estas pli gaja.

 217.  Helpo
 217.01 En plej alta mizero al Dio esperu.
 217.02 Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
 217.03 Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.

 218.  Mizero
 218.01 Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.

 219.  Mizero
 219.01 Fremda mizero ne estas sufero.
 219.02 Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.
 219.03 Nur suferinto ŝatas feliĉon.
 219.04 Fremda korpo ne doloras.
 219.05 Oni maron admiras, se oni maron ne iras.

 220.  Mizero
 220.01 Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
 220.02 Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas.
 220.03 Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
 220.04 Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.
 220.05 Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
 220.06 Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.
 220.07 Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.

 221.  Elvoko
 221.01 Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.
 221.02 Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.
 221.03 Ne elvoku lupon el la arbaro.
 221.04 Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston--ĝi tuj venas.

 222.  Unufoje
 222.01 Deko da pekoj--unu la puno.
 222.02 Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.
 222.03 De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.

 223.  Fremdo
 223.01 Fremda malfeliĉo instruas.
 223.02 Nin instruas eraro, kiun faras najbaro.

 224.  Kaŝitaĵo
 224.01 De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
 224.02 Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.
 224.03 Fremdan vundon kaŝas vesto.
 224.04 Vundo sekreta doloras plej multe.

 225.  Senforteco
 225.01 Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.
 225.02 Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.
 225.03 Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.
 225.04 Falinton ĉiu atakas.
 225.05 Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
 225.06 Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.

 226.  Avideco
 226.01 Kiu multon deziras, nenion akiras.
 226.02 Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.
 226.03 Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.

 227.  Almozo
 227.01 Donado de almozoj neniam malriĉigas.
 227.02 Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.

 228.  Malriĉo
 228.01 Malriĉeco ne estas malvirto.
 228.02 Manko de oro ne estas malhonoro.
 228.03 Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
 228.04 Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.

 229.  Honesto
 229.01 Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
 229.02 Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
 229.03 Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
 229.04 Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
 229.05 Vesto eluzita, sed pureco spirita.
 229.06 Mono perdita, nenio perdita,--honoro perdita, ĉio perdita.

 230.  Frenezo
 230.01 Perdi la saĝon.
 230.02 Ricevi muŝon en la cerbon.
 230.03 Perdi la kandelon el la kapo.

 231.  Embaraso
 231.01 Ĝi estas por mi makulo en la okulo.
 231.02 Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo.

 232.  Flato
 232.01 Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.
 232.02 Ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun.
 232.03 Karesi al iu la barbon.

 233.  Fremdo
 233.01 Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo.
 233.02 Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas.
 233.03 Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas.
 233.04 Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro.
 233.05 Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas.

 234.  Konfido
 234.01 Konfidu, sed vidu.
 234.02 Tro da konfido kondukas al perfido.
 234.03 Amu Antonon, sed gardu vian monon.
 234.04 Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
 234.05 Dubo gardas kontraŭ risko.
 234.06 Ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate.
 234.07 Gardu min Dio kontraŭ amikoj, kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.

 235.  Subitaĵo
 235.01 Ne en unu tago elkreskis Kartago.
 235.02 Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
 235.03 Neniam atendita ofte venas subite.
 235.04 Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.

 236.  Feliĉo
 236.01 Homo fidas, feliĉo decidas.
 236.02 Venkas ne forto, venkas la sorto.
 236.03 Feliĉo leĝon ne konas.
 236.04 Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas.
 236.05 Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.

 237.  Senvaloreco
 237.01 Barbo potenca, sed kapo sensenca.
 237.02 Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.
 237.03 Spiko malplena plej alte sin tenas.

 238.  Malgrando
 238.01 Malgranda birdeto, sed akra ungeto.
 238.02 Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
 238.03 Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
 238.04 Unu sola guto la glason plenigas.
 238.05 Eĉ pinglo povas koron trapiki.

 239.  Kolero
 239.01 Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.
 239.02 Sen povo kolero estas ridinda afero.

 240.  Sezono
 240.01 Ĉiu sezono kun sia bono.
 240.02 Printempo semas, aŭtuno rikoltas.

 241.  Trofrueco
 241.01 Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.
 241.02 Ne diru "hop" antaŭ la salto.

 242.  Lasta
 242.01 Plej bone ridas, kiu laste ridas.

 243.  Nova
 243.01 Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
 243.02 Al amiko nova ne fidu sen provo.

 244.  Perditaĵo
 244.01 Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
 244.02 Kion ni havas, por ni ne valoras,--kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
 244.03 Post domaĝo venas saĝo.
 244.04 Taksi la sanon ni lernas en malsano.
 244.05 Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.

 245.  Opinio
 245.01 En ĉiu kranio regas aparta opinio.
 245.02 Kiom da kapoj, tiom da opinioj.

 246.  Entrepreno
 246.01 Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
 246.02 Kiu sin enjungis, devas tiri.
 246.03 Kiu entreprenis, tiu sin tenu.
 246.04 Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.

 247.  Senefikeco
 247.01 Tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros.
 247.02 Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.

 248.  Faritaĵo
 248.01 Kio estas farita, estas sankciita.

 249.  Kredito
 249.01 Esti bone enskribita ĉe iu.
 249.02 Havi ĉe iu krediton kaj meriton.

 250.  Senvaloreco
 250.01 Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo.
 250.02 Kapo majesta, sed cerbo modesta.
 250.03 Granda kranio, sed interne nenio.

 251.  Ploro
 251.01 Ni vidas, kiu ridas,--kiu ploras, ni ne vidas.
 251.02 Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.

 252.  Kritiko
 252.01 En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
 252.02 Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.
 252.03 Kritiki estas facile, fari malfacile.
 252.04 Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe.
 252.05 Propran ĝibon neniu vidas.

 253.  Sekreto
 253.01 Arbaro aŭdas, kampo vidas.
 253.02 La muro havas orelojn.

 254.  Ĉefaĵo
 254.01 Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.

 255.  Malproksimo
 255.01 Kion mi ne scias, tion mi ne envias.
 255.02 Se okulo ne vidas, koro ne avidas.
 255.03 For de l' okuloj, for de la koro.
 255.04 Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.

 256.  Frukto, Taksado
 256.01 Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.

 257.  Taksado
 257.01 Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
 257.02 Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.

 258.  Atingo
 258.01 Vidas okulo, sed mano ne trafas.

 259.  Eraro
 259.01 Ĉiu eraro estas kulpo.
 259.02 Pro eraro ne praviĝas la faro.

 260.  Kulpo, Samvaloreco
 260.01 Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.
 260.02 Kiu rompis, tiu pagu.
 260.03 De kiu la kulpo, por tiu la puno.
 260.04 Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu.

 261.  Puno
 261.01 Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos.
 261.02 Pagos lupo por la ŝafo.
 261.03 Ankaŭ la lupon atingos la sorto.
 261.04 Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
 261.05 Trafos hakilo al ligno malmola.
 261.06 Venos knabeto ankaŭ kun peto.
 261.07 Ankaŭ diablo tondron suferos.
 261.08 La forestanto ĉiam estas malprava.

 262.  Gusto
 262.01 Ĉiu havas sian guston.
 262.02 Pri gustoj oni disputi ne devas.
 262.03 Kiom da homoj, tiom da gustoj.
 262.04 France saĝa, angle sovaĝa.
 262.05 Ne bela estas amata, sed amata estas bela.
 262.06 Belecon taksas ne okulo sed koro.
 262.07 Eĉ monstron admiras, kiu ame deliras.
 262.08 Ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton.

 263.  Pasio
 263.01 Malplaĉas nenio, se taksas pasio.

 264.  Parenco
 264.01 Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.

 265.  Akvo
 265.01 Akvo kaj pano servas al sano.

 266.  Libero
 266.01 Pli bona pano sen butero, ol kuko sen libero.

 267.  Tempo
 267.01 Tempo flatas, tempo batas.

 268.  Sencelaĵo
 268.01 Batadi la venton.

 269.  Malklaraĵo
 269.01 En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.

 270.  Finitaĵo
 270.01 Finita kaj glatigita.

 271.  Malapero
 271.01 Malaperis kiel ŝtono en maron.

 272.  Singardo
 272.01 Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
 272.02 Kiu demandas, tiu ne eraras.
 272.03 Kiu sin gardas, tiu sin savas.
 272.04 Antaŭe intencu kaj poste komencu.
 272.05 Longa konsidero savas de sufero.

 273.  Ofico
 273.01 Ne ekzistas ofico sen benefico.
 273.02 Regna kaso--bona ĉaso.
 273.03 Estro ne malsatas.
 273.04 Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.
 273.05 Kiu havas abelojn, havas mielon.
 273.06 Hakado de ligno donas lignerojn.
 273.07 Kiu panon donas, malsaton ne konas.
 273.08 Estas ŝafoj, estos lano.

 274.
 274.01 Peto de barono estas ordono.
 274.02 Sinjoro petas, kvazaŭ dekretas.

 275.  Revo
 275.01 Konstrui kastelojn en aero.
 275.02 Konstrui kastelon sur glacio.
 275.03 Kastel' en aero--malsato sur tero.

 276.  Feliĉo, Fiero
 276.01 En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.

 277.  Perditaĵo
 277.01 Falis el mano, prenu satano.

 278.  Elvoko
 278.01 Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
 278.02 Ne pentru diablon sur la muro.

 279.  Karaktero
 279.01 Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn.
 279.02 Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.

 280.  Kalkulo
 280.01 Ŝafo kalkulita ne estas savita.
 280.02 Kontraŭ lupo ne helpas kalkulo.

 281.  Timo
 281.01 Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.

 282.  Senlaboreco
 282.01 Ne venos rato mem al kato.

 283.  Kono
 283.01 Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.

 284.  Karaktero
 284.01 Lupo sopiras, al arbaro sin tiras.
 284.02 Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.
 284.03 Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
 284.04 Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.
 284.05 Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos.

 285.  Puno
 285.01 Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas.
 285.02 Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos.
 285.03 Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
 285.04 Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
 285.05 Sian sorton neniu evitos.
 285.06 Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata.

 286.  Ŝajno
 286.01 Ne ĉio griza estas lupo.

 287.  Pago
 287.01 Por ĉiu ago venos tempo de pago.

 288.  Humileco
 288.01 Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.

 289.  Alkonformiĝo
 289.01 Inter lupoj kriu lupe.
 289.02 Inter kornikoj ne konvenas predikoj.
 289.03 Inter generaloj parolu pri bataloj.
 289.04 En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.

 290.
 290.01 Kiu devas, tiu povas.
 290.02 Neceso ne estas kareso.
 290.03 Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola.
 290.04 Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru.
 290.05 Kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu.
 290.06 Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
 290.07 Deziru, ne deziru--ordon' estas, iru!
 290.08 Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
 290.09 Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.

 291.  Kontentigo
 291.01 Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.
 291.02 Kontentigi la katon kaj kune la raton.
 291.03 Trafi du celojn per unu ŝtono.

 292.  Malsaĝo
 292.01 Barbo potenca, sed kapo sensenca.

 293.  Gravaĵo
 293.01 Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.

 294.  Profito
 294.01 Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
 294.02 Ne ekzistas kareso sen intereso.
 294.03 Selante ĉevalon, oni ĝin karesas.
 294.04 Oni lekas la manon, sed celas la panon.

 295.  Tromulteco
 295.01 De unu bovo oni du felojn ne ŝiras.

 296.  Tromulteco
 296.01 Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
 296.02 De tro da pano venas malsano.
 296.03 Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro.
 296.04 Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.
 296.05 Tro da libero kondukas al mizero.

 297.  Volo
 297.01 Voli aŭ ne voli neniu malpermesas.
 297.02 Liberulo iras, kien li deziras.
 297.03 Kiom da koroj, tiom da voloj.
 297.04 Volo kaj deziro leĝojn ne konas.

 298.  Bojo
 298.01 Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.

 299.  Volo
 299.01 Propra volo ordonon superas.
 299.02 Volo kaj sento faras pli ol prudento.
 299.03 De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
 299.04 Jugo propravola ne estas malmola.
 299.05 Kion oni volas, tion oni povas.
 299.06 Volanta kruro ne laciĝas de kuro.
 299.07 Deziru sincere, vi atingos libere.

 300.  Libero
 300.01 Kiam kato promenas, la musoj festenas.
 300.02 Mastro en vojo--servantoj en ĝojo.

 301.  Libero
 301.01 Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
 301.02 Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.
 301.03 Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
 301.04 Vivu mizere, sed vivu libere!
 301.05 Seka panpeco, sed en libereco.

 302.  Solidareco
 302.01 Korvo al korvo okulon ne pikas.

 303.  Naturo
 303.01 Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
 303.02 Kia naskiĝis, tia grandiĝis.
 303.03 Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo.
 303.04 Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
 303.05 Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.
 303.06 En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
 303.07 Nigran kornikon sapo ne blankigos.
 303.08 Difekton de naturo ne kovros veluro.
 303.09 Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
 303.10 Konservas eĉ karbo la strukturon de l' arbo.
 303.11 Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj.
 303.12 Infana inklino restas ĝis la fino.

 304.  Sklavo
 304.01 Al sklavo mon' ne estas savo, li ĉiam restas sklavo.

 305.  Maltrafo
 305.01 Celi anseron, trafi aeron.
 305.02 Trapafadi la aeron.
 305.03 Bruligi al si la lipharojn.

 306.  Timo
 306.01 Korniko vundita propran voston timas.

 307.  Reciprokeco
 307.01 Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas.
 307.02 Korvo al korvo okulon ne pikas.
 307.03 Lupo lupon ne manĝas.
 307.04 Parenc' al parenco ne malhelpas intence.
 307.05 Sango komuna reciproke sin altiras.
 307.06 Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.

 308.
 308.01 Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas.
 308.02 Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.
 308.03 Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras.

 309.  Tento
 309.01 Okazo faras ŝteliston.
 309.02 Malfermita kelo tentas al ŝtelo.
 309.03 Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon.

 310.  Ŝtelo
 310.01 Oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj.
 310.02 Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
 310.03 Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon.

 311.  Ŝtelo
 311.01 Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas.
 311.02 Ŝtelaĵokaŝisto mem estas ŝtelisto.
 311.03 Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas.
 311.04 Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj.

 312.  Ŝtelo
 312.01 Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.

 313.  Ŝtelo
 313.01 Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas.

 314.  Kulpo
 314.01 Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas.
 314.02 Sur la ŝtelisto brulas la ĉapo.
 314.03 Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis.
 314.04 Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas.
 314.05 Kiu resonis, tiu sin donis.
 314.06 Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.
 314.07 Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.

 315.  Pruvo
 315.01 Ne kaptita--ne punita.
 315.02 Suspekto pruvon ne egalas.
 315.03 Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu.

 316.  Ŝtelo
 316.01 Ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile.
 316.02 Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas.
 316.03 Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas.

 317.  Ŝtelo
 317.01 Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas.

 318.  Nesto
 318.01 Ne kotas besto en sia nesto.

 319.  Puno
 319.01 Ricevis bandito laŭ sia merito.
 319.02 Kia fripono, tia bastono.

 320.  Ŝtelo
 320.01 Unufoje ŝtelinta restas ĉiam ŝtelisto.
 320.02 Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.

 321.  Kuro
 321.01 Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
 321.02 Ne pelu tiun, kiu mem forkuras.

 322.  Flikitaĵo
 322.01 Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
 322.02 Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
 322.03 Surmeto rompas, komparo trompas.

 323.  Malamiko
 323.01 Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
 323.02 Plej kruela estas redono por farita bono.
 323.03 Kiu neniun savis, malamikojn ne havas.
 323.04 Por via bono vin regalas bastono.
 323.05 Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo.
 323.06 Batu malbonulon, li vin flatos,--kisu, li vin batos.

 324.  Feliĉo
 324.01 Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.

 325.  Mensogo
 325.01 Li mensogas maŝine.
 325.02 Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
 325.03 Li mensogas tiel, ke la muroj krakas.

 326.  Mensogo
 326.01 Mensogo kaj ŝtelo estas du fratoj.

 327.  Mensogo
 327.01 Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
 327.02 Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
 327.03 Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
 327.04 Nenia konstruo povas esti sen bruo.
 327.05 Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas.

 328.  Mensogo
 328.01 Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu.
 328.02 Iom da malvero ne estas danĝero.

 329.  Mensogo
 329.01 Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
 329.02 Kiu volas mensogi, devas bone memori.
 329.03 Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.

 330.  Tempo
 330.01 Temp' estas mono.
 330.02 Temp' estas valoro simile al oro.

 331.  Tempo
 331.01 Tempo toleras, sed vero aperas.
 331.02 Plej bona kuracisto estas la tempo.
 331.03 Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.

 332.  Tempo
 332.01 Alia tempo, aliaj moroj.

 333.  Gasto
 333.01 Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.

 334.  Tempo
 334.01 Tempo venos, zorgon prenos.
 334.02 Venos tempo, venos konsilo.
 334.03 Kiu vivos, tiu vidos.
 334.04 Prokrastita ne estas perdita.
 334.05 Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas.
 334.06 Sperto saĝon akrigas.
 334.07 Eĉ malsaĝulon sperto instruos.

 335.  Sukceso
 335.01 Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu.

 336.  Festo
 336.01 Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto.
 336.02 Ne ĉiam estas sankta Johano.

 337.  Ŝajno
 337.01 Ne ĉio griza estas lupo.
 337.02 Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.
 337.03 Ne ĉiu bojato estas ŝtelisto.
 337.04 Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.

 338.  Ŝajno
 338.01 Ne ĉio brilanta estas diamanto.
 338.02 Ne ĉio utilas, kio brilas.

 339.  Flamiĝemo
 339.01 Eksplodema kiel pulvo.
 339.02 Li ne toleras eĉ muŝon sur la muro.
 339.03 Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto.
 339.04 Li estas flamiĝema kiel rezina ligno.
 339.05 Li havas muŝon en la kapo.

 340.  Vesto
 340.01 Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
 340.02 Unua atesto estas la vesto.
 340.03 Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas.
 340.04 Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
 340.05 Vesto homon prezentas.

 341.  Senelekteco
 341.01 La unua trovita.
 341.02 Ĉio taŭgas, kio venas.

 342.  Senpartieco
 342.01 Al ĉiu sinjoro estu lia honoro.
 342.02 Al ĉiu sanktulo apartan kandelon.
 342.03 Al ĉiu frato lian parton.
 342.04 Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu.

 343.  Kontentigo
 343.01 Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.
 343.02 Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.
 343.03 Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
 343.04 Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas.
 343.05 Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras.
 343.06 Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.
 343.07 Azenon komunan oni batas plej multe.
 343.08 Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.

 344.  Egaleco
 344.01 Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
 344.02 Ne ĉiuj havas egalan feliĉon.
 344.03 Ne ĉiu papereto estas banka bileto.
 344.04 Ne el ĉiu ligno oni faras violonon.

 345.  Difekto
 345.01 En ĉiu objekto troviĝas difekto.
 345.02 Ĉio havas sian "sed" kaj "se."
 345.03 Ĉiu medalo du flankojn posedas.

 346.  Eraro
 346.01 Pro eraro ne praviĝas la faro.

 347.  Propraĵo
 347.01 Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.
 347.02 Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.
 347.03 Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara.
 347.04 Sia estas kara pli ol la najbara.
 347.05 Simio al simio plaĉas pli ol ĉio.

 348.  Edzeco
 348.01 Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo.
 348.02 Edzo kaj edzino--ĉiela difino.
 348.03 Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
 348.04 Ĉiu "li" havas sian "ŝi".
 348.05 Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.

 349.  Siaĵo
 349.01 Ĉiu mano al si altiras.
 349.02 Pli kara estas kap' al ĉapo.
 349.03 Ĉiu por si mem estas la plej kara.

 350.  Siaĵo
 350.01 Kio mia, tio bona.

 351.  Dono
 351.01 Ĉia dono estas bono.

 352.  Altrudo
 352.01 Ĉiu propran saĝon posedas.
 352.02 Montroj kaj konsiloj estas facilaj.
 352.03 Zorgu pri vi, kaj nenion pli.
 352.04 Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.
 352.05 Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
 352.06 Restu tajloro ĉe via laboro.

 353.  Siaĵo
 353.01 Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
 353.02 Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.

 354.  Merito
 354.01 Kion vi pripenas, tio al vi venas.
 354.02 Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
 354.03 Kion vi semas, tion vi rikoltos.
 354.04 Kiel oni sternas, tiel oni dormas.

 355.  Memstareco
 355.01 Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras.
 355.02 En sia afero ĉiu juĝu libere.
 355.03 Ĉiu manĝas, kiel li aranĝas.
 355.04 Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu.

 356.  Komenco
 356.01 Ĉiu komenco estas malfacila.
 356.02 Plej granda potenco kuŝas en la komenco.

 357.  Siaĵo
 357.01 Al ĉiu konvenas, kio al li apartenas.
 357.02 Ĉio sia estas plej ĉarma.
 357.03 Por patrino ne ekzistas infano malbela.
 357.04 Ne bela estas kara, sed kara estas bela.

 358.  Hejmo
 358.01 En sia korto ĉiu kok' estas forta.
 358.02 En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
 358.03 Mia loĝejo--mia reĝejo.
 358.04 Inter miaj muroj estu miaj plezuroj.
 358.05 Kie mi disponas, tie mi ordonas.

 359.  Memstareco
 359.01 Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas.
 359.02 En ĉiu brusto estas sia gusto.
 359.03 Birdo kantas laŭ sia beko.

 360.  Memstareco
 360.01 Ĉiu por si, por ĉiuj Di'.

 361.  Loko
 361.01 Ĉiu angulo kun sia sanktulo.

 362.  Kontentigo
 362.01 Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.

 363.  Unufoje
 363.01 Deko da pekoj--unu la puno.

 364.  Promeso
 364.01 Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas.
 364.02 Fianĉiĝo ne estas edziĝo.
 364.03 Al promeso oni ne kredas,--kredu, kiu posedas.
 364.04 Marĉandado aĉeti ne devigas.

 365.  Eksteraĵo
 365.01 Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.

 366.  Severo
 366.01 Ne en ĉiu afero estu severa.
 366.02 Ne ĉion oni devas severe ekzameni.
 366.03 Iafoje oni devas okulon fermeti.

 367.  Feliĉo
 367.01 Ne ĉiu havas egalan feliĉon.

 368.  Eksteraĵo, Taksado
 368.01 Ne ĉiu ĝibulo estas sanktulo.
 368.02 Kapuĉo monaĥon ne faras.

 369.  Ĉiu
 369.01 Ĉiu persono kun sia bezono.
 369.02 Ĉiu havas sian ŝarĝon.
 369.03 Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron.
 369.04 Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.
 369.05 Ĉiu familio havas sian kriplulon.

 370.  Kaprico
 370.01 Ĉiu barono havas sian kapricon.

 371.  Gusto
 371.01 Kiom da homoj, tiom da gustoj.

 372.  Senkulpeco
 372.01 Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.

 373.  Edzeco
 373.01 Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
 373.02 Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
 373.03 Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.
 373.04 Edziĝo najbara garantias de eraro.

 374.  Elektemeco
 374.01 De elekto tro multa plej malbona rezulto.
 374.02 Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.
 374.03 Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
 374.04 Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.

 375.  Riproĉo
 375.01 Ordigi al iu la kapon.
 375.02 Doni lecionon de moroj.

 376.  Kapablo
 376.01 Li pulvon ne elpensis.
 376.02 Li ne havas kapon de ministro.

 377.  Kapablo
 377.01 Mizero havas talentan kapon.

 378.  Esenco
 378.01 El kanto oni vortojn ne elĵetas.
 378.02 Karakteron al kanto donas la tono.

 379.  Bezono
 379.01 Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
 379.02 Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.
 379.03 Eĉ bagatelo povas servi al celo.

 380.  Simileco
 380.01 Li estas portreto de sia patro.

 381.  Elporto
 381.01 Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.
 381.02 Lerneja sekreto ne iru al gazeto.
 381.03 Tolaĵon malpuran lavu en la domo.

 382.  Garantio
 382.01 Kiu garantias, trankvilon ne scias.
 382.02 Mi lin liberigis, li min saĝigis.
 382.03 Rekomendo kondukas al plendo.

 383.  Fiero
 383.01 De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.

 384.  Entrudiĝo
 384.01 Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.

 385.  Malriĉo
 385.01 De manĝo malriĉula ni guston ne scias.

 386.  Lerno
 386.01 En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
 386.02 Homo lernas la tutan vivon.
 386.03 Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu.
 386.04 Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa.
 386.05 Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.

 387.  Vivo
 387.01 Vivon travivi estas art' malfacila.
 387.02 Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.

 388.  Edzeco
 388.01 Fianĉiĝis--por ĉiam ligiĝis.
 388.02 Edzo kaj edzino--ĉiela difino.

 389.  Certeco
 389.01 Certaĵo kaj leĝo kiel amen en preĝo.
 389.02 Vera kiel vorto de profeto.

 390.  Konfido
 390.01 Kun konfido neniam rapidu.
 390.02 Kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras.
 390.03 Vulpo faras oferon--atendu danĝeron.
 390.04 Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
 390.05 Se lupo ekpentis, ŝafo atentu.
 390.06 En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo.
 390.07 Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.
 390.08 Ne kredu al orelo, kredu al okulo.
 390.09 Ne ĉiu raporto estas vera vorto.
 390.10 Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.
 390.11 Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.

 391.  Reago
 391.01 Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
 391.02 Kia la semo, tia la rikolto.
 391.03 Kia sono, tia resono.

 392.  Cirkonstancoj
 392.01 Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.

 393.  Ŝanĝo
 393.01 Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.
 393.02 Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos.
 393.03 Ne sama la vento blovas konstante.
 393.04 Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
 393.05 Eĉ por plej terura tago venas vespero.
 393.06 Ankaŭ al ni la suno eklumos.
 393.07 Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo.
 393.08 Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
 393.09 Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas.
 393.10 Post la fasto venas festo.

 394.  Sanktulo
 394.01 Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.

 395.  Sento
 395.01 Al loko dolora ni manon etendas, al loko ĉarma okulojn ni sendas.

 396.  Ĝuado
 396.01 Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
 396.02 Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
 396.03 Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.
 396.04 De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.

 397.  Reboniĝo
 397.01 Post kolero venas favoro.
 397.02 Post vetero malbela lumas suno plej hela.

 398.  Profito
 398.01 Hakado de ligno donas lignerojn.
 398.02 Kiu panon donas, malsaton ne konas.
 398.03 Ne ekzistas ofico sen benefico.

 399.  Kaŭzo
 399.01 Ne ekzistas fumo sen fajro.
 399.02 Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.

 400.  Malpaco
 400.01 Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj.
 400.02 Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.

 401.  Ĵuro
 401.01 Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu.

 402.  Piko
 402.01 Geamantoj sin pikas.
 402.02 Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.

 403.  Profito
 403.01 Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas.
 403.02 Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso.

 404.  Malpaco
 404.01 Kie minaco, tie malpaco.
 404.02 Disputoj kondukas al malpaco.
 404.03 Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
 404.04 Ligno fendita facile flamiĝas.
 404.05 Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono.
 404.06 Manon malkvietan ĉiu muro atakas.

 405.  Sklavo
 405.01 Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.

 406.  Laboro
 406.01 Laboro kondukas al honoro kaj oro.
 406.02 Laboro fortigas, ripozo putrigas.
 406.03 Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras,--kiu mem ne penas, nenio al li venas.
 406.04 Pano buŝon ne serĉas.
 406.05 Kiu amas la liton, ne akiros profiton.
 406.06 Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
 406.07 Rezonado kaj filozofado panon ne donas.

 407.  Doloro
 407.01 Kie dento doloras, tien iras la lango.

 408.  Okulo
 408.01 Tien okuloj iras, kion la koro deziras.

 409.  Abundo
 409.01 Kie pano estas, tie musoj ne mankas.
 409.02 Plena kaso ŝteliston altiras.
 409.03 Malfermita kelo tentas al ŝtelo.

 410.  Ombro
 410.01 Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.
 410.02 Neniu sanktulo estas sen makulo.

 411.  Forto
 411.01 Kie regas la forto, tie rajto silentas.
 411.02 Kiu havas la forton, havas la rajton.

 412.  Honto
 412.01 Kie timo, tie honto.

 413.  Envio
 413.01 Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.

 414.  Malforteco
 414.01 Kie maldike, tie rompiĝas.

 415.  Virino
 415.01 Virino scias, tuta mondo scias.

 416.  Ĉefo
 416.01 Romo estas tie, kie estas la papo.

 417.  Volo
 417.01 Kion oni volas, tion oni povas.

 418.  Braveco
 418.01 Kuraĝa homo en sia domo.
 418.02 Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.
 418.03 El post la arbo li estas bravulo.

 419.  Flato
 419.01 Karesi al iu la barbon.
 419.02 Paroli dolĉe en la orelon.

 420.  Malkareso
 420.01 Fari al iu ursan kareson.
 420.02 Karesi kontraŭ la haroj.
 420.03 Ludi kun iu ludon de pugnoj.
 420.04 Vivi kun iu kiel hundo kun kato.
 420.05 Montradi al si reciproke la dentojn.

 421.  Ŝanĝo
 421.01 Komenci per flato kaj fini per bato.
 421.02 Komenci per Dio kaj fini per diablo.

 422.  Kareso
 422.01 Ne karesu per mano, sed karesu per pano.

 423.  Paco
 423.01 Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.
 423.02 Konsento konstruas, malpaco detruas.

 424.  Deziro
 424.01 Vidas okulo, sed mano ne trafas.

 425.  Okulo
 425.01 De l' koro spegulo estas la okulo.
 425.02 Kion koro portas, vizaĝo raportas.
 425.03 Al koro penetro per okula fenestro.

 426.  Atento
 426.01 Teni la okulojn en streĉo.
 426.02 Rigardi per ambaŭ okuloj.
 426.03 Havi orelojn sur ĝusta loko.

 427.  Troalteco
 427.01 Ne iru okuloj super la frunton.
 427.02 Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
 427.03 Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.

 428.  Avideco
 428.01 Okulo avidas ĉion kion vidas.
 428.02 Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
 428.03 Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.
 428.04 Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj.

 429.  Foresto
 429.01 For de l' okuloj, for de la koro.
 429.02 En ĉeesto amata, en forest' insultata.

 430.  Senlaboreco
 430.01 Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.

 431.  Malkaŝeco
 431.01 Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
 431.02 Diri al iu nudan veron.

 432.  Observado
 432.01 Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
 432.02 Ne kredu al orelo, kredu al okulo.

 433.  Tromulteco
 433.01 Per tro multa varto malboniĝas la farto.
 433.02 Tro da kuiristoj kaĉon difektas.

 434.  Timo
 434.01 Timo havas grandajn okulojn.

 435.  Malatento
 435.01 Okulo ne atentas, dorso eksentas.

 436.  Famo
 436.01 Popolo diras, Dio diras.
 436.02 Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas.

 437.  Rifuzo
 437.01 Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.

 438.  Ŝerco
 438.01 Ŝerce dirite, cele pensite.

 439.  Malsaĝo
 439.01 Malsaĝa kiel ŝtipo.
 439.02 Mankas klapo en lia kapo.

 440.  Malsaĝo
 440.01 Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.
 440.02 Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
 440.03 Malsaĝulo ofte estas profeto.

 441.  Malsaĝo
 441.01 Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.
 441.02 Ofte ligis malsaĝulo kaj saĝuloj malligi ne povas.
 441.03 Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
 441.04 Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas.

 442.  Kompreno
 442.01 Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
 442.02 Por saĝulo sufiĉas aludo.
 442.03 Por malsaĝulo bastono--por saĝulo leciono.

 443.  Prediko
 443.01 Prediki al surduloj.
 443.02 Aŭskulti kiel ĥinan predikon.

 444.  Fiero
 444.01 Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.

 445.  Ŝparo
 445.01 Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
 445.02 Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.

 446.  Laboro
 446.01 Sen laboro ne venas oro.

 447.  Malatento
 447.01 Okulo ne atentas, dorso eksentas.
 447.02 Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
 447.03 Blindulo kartojn ludi ne devas.
 447.04 Per eraro ne praviĝas la faro.
 447.05 Senkonscie vi agis, konscie vi pagos.

 448.  Humileco
 448.01 Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi.
 448.02 Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.

 449.  Severo
 449.01 Fari el iu arkon.
 449.02 Teni iun per fera mano.
 449.03 Butonumi iun malvaste.
 449.04 Enpremi iun en funelon.

 450.  Aludo
 450.01 Paroli per vortoj kovritaj.
 450.02 Danci kiel kato ĉirkaŭ poto.
 450.03 En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.
 450.04 Al vi oni predikas, kaj nin oni pikas.
 450.05 Por Paŭlo sperto--por Petro averto.

 451.  Babilo
 451.01 Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.

 452.  Parolo
 452.01 Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.

 453.  Parolo
 453.01 Parolo estas arĝento, oron similas silento.

 454.  Babilo
 454.01 Ju pli da babilado, des pli da pekado.

 455.  Babilo
 455.01 Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
 455.02 Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas.
 455.03 Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
 455.04 Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
 455.05 Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
 455.06 Montras parolo, kion cerbo valoras.
 455.07 Mia lango--mia malamiko.
 455.08 Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.

 456.  Silento
 456.01 Plej bona sprito estas silento.

 457.  Sekreto
 457.01 Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
 457.02 Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.

 458.  Ĝustatempeco
 458.01 En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
 458.02 Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.

 459.  Parolo
 459.01 Granda parolisto estas duba faristo.
 459.02 Vortojn ŝparu, agojn faru.

 460.  Parolo
 460.01 De parolo ĝis faro estas tre malproksime.
 460.02 El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.

 461.  Doloro
 461.01 Kio doloras, pri tio ni ploras.

 462.  Konsilo
 462.01 Ne bezonas la kapo konsilon de kruroj.
 462.02 Ovo kokinon ne instruas.
 462.03 Lecionoj al profesoro estas vana laboro.
 462.04 Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.

 463.  Penso
 463.01 Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.

 464.  Kapo
 464.01 Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos.
 464.02 Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio.

 465.  Kapo
 465.01 Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
 465.02 Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.

 466.  Malatento
 466.01 Piedo ne atentis, kapo eksentis.
 466.02 Mano pekis, dorso pagas.

 467.  Tuj
 467.01 Staris, ekfaris.
 467.02 Per la kapo malsupren.
 467.03 Eksalte senhalte.

 468.  Pento
 468.01 Pekinto pentas,--kolero silentas.
 468.02 Ne iras hakilo al kolo humila.

 469.  Opinio
 469.01 Kiom da kapoj, tiom da opinioj.
 469.02 Kiom da juĝantoj, tiom da juĝoj.
 469.03 Iras ĉiu kruro laŭ sia plezuro.

 470.  Defendo
 470.01 Vundan lokon protektis, alian difektis.

 471.  Perdo
 471.01 Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon.
 471.02 Ne valoras bofilo, kiam mortis filino.

 472.  Eksamiko
 472.01 Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.

 473.  Malsato
 473.01 Malsato ne estas frato.

 474.  Malsato
 474.01 Malsato plej bone gustigas la manĝon.
 474.02 Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.

 475.  Malsato
 475.01 Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
 475.02 Pli efike ol bato pelas malsato.
 475.03 Malplena sako tentas al peko.
 475.04 En malsata familio mankas harmonio.

 476.  Malsato
 476.01 Stomako malsata nur pri pano meditas.
 476.02 Malsata stomako orelon ne havas.
 476.03 Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.

 477.  Malsato
 477.01 Sata malsatan ne povas kompreni.
 477.02 Plena stomako laŭdas la faston.

 478.  Malsato
 478.01 Se stomako doloras, kapo laboras.

 479.  Malriĉo
 479.01 Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.

 480.  Malespero
 480.01 Hom' malesperas, Dio aperas.

 481.  Malriĉo
 481.01 Malriĉulo rabiston ne timas.
 481.02 La dorm' estas bona, se mankas la mono.
 481.03 Kontraŭ nehavo eĉ juĝo silentas.
 481.04 De nehavanto eĉ reĝo nenion ricevos.

 482.  Nenio
 482.01 Pli bona io, ol nenio.

 483.  Renkonto
 483.01 Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.

 484.  Bagatelo
 484.01 Monto gravediĝis, muso naskiĝis.

 485.  Malproksimo
 485.01 Kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas.

 486.  Malproksimo
 486.01 Belaj rakontoj el trans la montoj.

 487.  Defendo
 487.01 Stari por iu kiel muro kaj turo.

 488.  Promeso
 488.01 Promesi orajn montojn.

 489.  Ĝibulo
 489.01 Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.

 490.  Fiero
 490.01 Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
 490.02 Pro homo fiera ĝojas infero.
 490.03 Malhumileco estas kara plezuro.
 490.04 Fiereco venas antaŭ la falo.
 490.05 Altan arbon batas la fulmo.
 490.06 Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.

 491.  Fiero
 491.01 Fiera mieno--kapo malplena.

 492.  Zorgo
 492.01 De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj.
 492.02 Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.

 493.  Malbonaĵo
 493.01 Urtikon frosto ne difektas.

 494.  Malfeliĉo
 494.01 Venas ĉagreno sen granda peno.
 494.02 Malfeliĉo inviton ne atendas.
 494.03 Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
 494.04 Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.

 495.  Bedaŭro
 495.01 De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
 495.02 Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.

 496.  Malegaleco
 496.01 Unu floras, alia ploras.
 496.02 Por unu--festeno, por alia--ĉagreno.
 496.03 Por malsanulo forto, por kokido la morto.
 496.04 Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.

 497.  Malĝojo
 497.01 Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas.

 498.  Humoro
 498.01 Kontraŭ doloro helpas bona humoro.

 499.  Pasemeco
 499.01 Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.

 500.  Fremdo
 500.01 Fremda doloro ne kondukas al ploro.
 500.02 Petron kruro doloras, Karolo ne lamas.
 500.03 Kiu sentas--ploras, kiu vidas--nur ridas.

 501.  Pasintaĵo
 501.01 Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
 501.02 Kio pasis, ne revenos.
 501.03 Kio pasis, nin forlasis.
 501.04 Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
 501.05 Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.

 502.  Troeco
 502.01 Ĝi jam staras al mi en la gorĝo.

 503.  Laboro
 503.01 Sidi en laboroj ĝis super la oreloj.

 504.  Devigo
 504.01 Alpremi iun al muro.

 505.  Senelireco
 505.01 Venis tranĉilo al la gorĝo.
 505.02 Situacio sen eliro.
 505.03 Nek transnaĝeble, nek transireble.
 505.04 La vivo staras sur la karto.
 505.05 Sola vojo libera al la fundo rivera.

 506.  Krio
 506.01 Krii el la tuta gorĝo.

 507.  Ploro
 507.01 Ne helpas ploro al doloro.
 507.02 Ne servas larmo anstataŭ armo.
 507.03 Larmoj pravecon ne pruvas.
 507.04 Larmoj ŝuldon ne pagas.
 507.05 Plendoj stomakon ne plenigas.
 507.06 Ne sufiĉas ploro al kreditoro.

 508.  Loko
 508.01 Alia urbo, alia moro.
 508.02 Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas.
 508.03 Aliaj domoj, aliaj homoj.
 508.04 En ĉiu angulo alia postulo.
 508.05 Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko.

 509.  Ĉirkaŭaĵo
 509.01 Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo.

 510.  Neĝusteco
 510.01 Nek al teksto, nek al preteksto.
 510.02 Saltadi el unua al deka.
 510.03 Saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero.

 511.  Braveco
 511.01 Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
 511.02 Granda parolisto, malgranda faristo.
 511.03 Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.
 511.04 En sia dometo li estas atleto.
 511.05 Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
 511.06 Kuraĝa mieno antaŭ propra kameno.
 511.07 En sia angulo li estas bravulo.
 511.08 Brava batalanto kontraŭ plado bolanta.

 512.  Kuraĝo
 512.01 Kuraĝo ĉion atingas.
 512.02 Kiu ne riskas, tiu ne havas.
 512.03 Kiu kuraĝe aliras, facile akiras.

 513.  Senefikeco
 513.01 Ĝi glitas de li kiel pizo de muro.

 514.
 514.01 Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota.
 514.02 Azen' al azeno riproĉas malsaĝon.
 514.03 Ridas blindulo pri lamulo.
 514.04 Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
 514.05 Unu pasero alian valoras.
 514.06 De sama koloro, de sama valoro.
 514.07 El sama tero devenas, saman sukon entenas.

 515.  Malŝpareco
 515.01 Li havas truon en la manplato.

 516.  Malfrueco
 516.01 Ĝi estas mustardo post la manĝo.

 517.  Forto
 517.01 Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
 517.02 Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas.
 517.03 Kiu havas forton, havas rajton.
 517.04 Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.

 518.  Sameco
 518.01 Kia la poto, tia la kovrilo.
 518.02 Kia la kapo, tia la ĉapo.
 518.03 Kia la birdo, tia la kaĝo.
 518.04 Kia la homo, tia lia nomo.
 518.05 Kia ago, tia pago.
 518.06 Kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas.

 519.  Edzino
 519.01 Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.

 520.  Disiĝo
 520.01 Post alkutimiĝo doloras disiĝo.

 521.  Laboro
 521.01 Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas.
 521.02 Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
 521.03 Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
 521.04 Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
 521.05 Ne venas honoro sen laboro.

 522.  Lerno
 522.01 Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
 522.02 Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.

 523.  Kontraŭaĵo
 523.01 Muso satiĝis, faruno malboniĝis.

 524.  Kaŭzo
 524.01 Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.
 524.02 Se brulas nenio, fumo ne iras.

 525.  Ĝustatempeco
 525.01 Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
 525.02 Fleksu arbon dum ĝia juneco.
 525.03 Lernu juna, por esti saĝa maljuna.
 525.04 Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias.
 525.05 Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
 525.06 Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estas.
 525.07 Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
 525.08 Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
 525.09 Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.

 526.  Tuj
 526.01 Ĉe l' freŝa faro.
 526.02 Kun la peko en mano.

 527.  Maltrankvilo
 527.01 Sidi sur pingloj.

 528.  Gasto
 528.01 Kia regalato, tia regalado.
 528.02 Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston.

 529.  Gasto
 529.01 Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
 529.02 Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
 529.03 Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas.

 530.  Gasto
 530.01 Gasto tro petata foriras malsata.
 530.02 Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.

 531.  Gasto
 531.01 Agrabla estas gasto, se ne longe li restas.
 531.02 Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.

 532.  Gasto
 532.01 Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
 532.02 Por gasto ne petita mankas kulero.
 532.03 Por malfrua gasto restas nur osto.

 533.  Gasto
 533.01 Gasto sen avizo estas agrabla surprizo.

 534.  Gasto
 534.01 Gasto havas akrajn okulojn.
 534.02 Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.

 535.  Frue
 535.01 Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue.
 535.02 Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
 535.03 Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.

 536.  Hejmo
 536.01 Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.

 537.
 537.01 Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
 537.02 Vole-nevole.
 537.03 Kiu devas, tiu elekti ne povas.
 537.04 El la neceseco oni devas fari virton.
 537.05 Se devigas neceso, faru kun kareso.

 538.  Falsvirto
 538.01 Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
 538.02 En buŝo Biblio, en koro malpio.
 538.03 Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.

 539.  Nekomprenado
 539.01 Ĝi estas por mi ĥina scienco.

 540.  Maltrafo
 540.01 Fungon englutis!
 540.02 Li bruligis al si la lipharojn.
 540.03 Li foriris kun longa nazo.

 541.  Tombo
 541.01 Stari per unu piedo en la tombo.

 542.  Espero
 542.01 Altan arbon batas la fulmo.
 542.02 Kie estas sufero, estas ankaŭ espero.
 542.03 Post vetero malbela lumas suno plej hela.

 543.  Sonĝo
 543.01 Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.

 544.  Minaco
 544.01 Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
 544.02 Kiu multe parolas, ne multe faras.
 544.03 Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
 544.04 Ne ĉio batas, kio tondras.
 544.05 Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.
 544.06 Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
 544.07 Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
 544.08 Hundo bojas, homo vojas.
 544.09 Sen povo kolero estas ridinda afero.
 544.10 Kiu minacas, tiu avertas.
 544.11 Koko krias fiere, sed ne danĝere.
 544.12 Li minacas per fingro en la poŝo.
 544.13 Minacoj ne mortigas.
 544.14 Minacas dento al la vento.
 544.15 Kolero montras malsaĝulon.

 545.  Fanfaronado
 545.01 Barelo malplena sonas plej laŭte.

 546.  Danĝero
 546.01 Tondro kampulon memorigas pri Dio.
 546.02 Ekzistas ezoko, ke fiŝetoj ne dormu.
 546.03 Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus.

 547.
 547.01 Ankaŭ por diablo tondro ekzistas.

 548.  Bagatelo, Senproporcieco
 548.01 Pli da bruo, ol da faro.
 548.02 Bruo potenca, nula esenco.
 548.03 Multe da peno, neniom da pano.
 548.04 Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
 548.05 Ludi ventobatadon.
 548.06 Granda nubo, eta pluvo.
 548.07 Granda frakaso en malgranda glaso.

 549.  Mono
 549.01 Por sia oro ĉiu estas sinjoro.
 549.02 Mono mondon regas.
 549.03 Montru moneron, ĉio fariĝos.
 549.04 Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
 549.05 Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.
 549.06 Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.

 550.  Fiero
 550.01 Li tenas la nazon supren.

 551.  Eraro
 551.01 Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.
 551.02 Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
 551.03 Homo senpeka neniam ekzistis.

 552.  Peko
 552.01 Pekon serĉi oni ne bezonas.
 552.02 De peko kaj mizero estas plena la tero.
 552.03 Kiu ne pekis, kiu ne eraris?
 552.04 Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
 552.05 Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
 552.06 Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.
 552.07 Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
 552.08 Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.

 553.  Peko
 553.01 Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.
 553.02 Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
 553.03 Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
 553.04 Sango bolas, juneco petolas.
 553.05 Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.
 553.06 Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.

 554.  Neatenditaĵo
 554.01 Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.
 554.02 Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.

 555.  Peko
 555.01 Por peko senkonscia puno nenia.
 555.02 Filo konfesis, patro forgesis.

 556.  Pento
 556.01 Fajron estingas akvo, pekon pardono.
 556.02 Pekinto pentas, kolero silentas.
 556.03 Ne iras hakilo al kolo humila.
 556.04 Post konfeso venas forgeso.

 557.  Akiro
 557.01 Peke akirita ne estas profita.

 558.  Moko
 558.01 Dion kolerigis, homojn ridigis.
 558.02 Suferoj sufokas kaj homoj mokas.

 559.  Neatingebleco
 559.01 Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
 559.02 Deziro tre granda, sed mankas la forto.
 559.03 Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.

 560.  Iele
 560.01 Iele, iome, duone malbone.

 561.  Peko
 561.01 Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
 561.02 Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.

 562.  Malvirto
 562.01 Vivis puninde, mortis ridinde.
 562.02 Kia vivo, tia morto.

 563.  Malriĉo
 563.01 Malplena sako puŝas al peko.
 563.02 Sako malplena sin rekte ne tenas.

 564.  Falo
 564.01 Trafi per la vizaĝo en koton.
 564.02 Enbatiĝi.

 565.  Sintenado
 565.01 Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn.
 565.02 Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos.
 565.03 Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.

 566.  Obstino
 566.01 Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
 566.02 Kiu koleras, tiu perdas.
 566.03 Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
 566.04 Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas.
 566.05 Kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble.

 567.  Promeso
 567.01 Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn.
 567.02 Nutri per promesoj.
 567.03 Promesi orajn montojn.

 568.
 568.01 Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis.
 568.02 Ĝi iris al li preter la buŝon.

 569.  Trojuneco
 569.01 Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj.
 569.02 Li havas ankoraŭ printempon en kapo.
 569.03 Li ĵus elrampis el la ova ŝelo.
 569.04 Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn.

 570.  Silento
 570.01 Silente!
 570.02 Ne movi la buŝon!
 570.03 Ne ekpepi!
 570.04 Sidi kiel muso sub balailo.

 571.  Devo
 571.01 Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
 571.02 Kiu sin enjungis, devas tiri.
 571.03 Kiu entreprenis, tiu sin tenu.
 571.04 Kiu amas honoron, amu laboron.
 571.05 Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon.

 572.  Petolo
 572.01 Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
 572.02 Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro.
 572.03 Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
 572.04 Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
 572.05 Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos.

 573.  Senlaboreco
 573.01 Juneco petolis, maljuneco malsatos.
 573.02 Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj.

 574.  Senprofiteco
 574.01 Multe en kapo, sed nenio en poŝo.
 574.02 Multe da sprito, sed neniom da profito.

 575.  Silento
 575.01 Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
 575.02 Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo.

 576.  Alternativo
 576.01 Aŭ festo, aŭ fasto.
 576.02 Aŭ festene, aŭ malplene.
 576.03 Aŭ ĉio, aŭ nenio.
 576.04 Aŭ kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo.
 576.05 Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
 576.06 Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon.

 577.  Laboro
 577.01 Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.

 578.  Malŝpareco
 578.01 Ofta festo, malplena kesto.
 578.02 Imiti grandsinjoron, perdi baldaŭ la oron.
 578.03 Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.

 579.  Dando
 579.01 Bela birdo!
 579.02 Dando el reĝa hundejo.

 580.  Senefikeco
 580.01 Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron.
 580.02 Ĝi glitas de li kiel pizo de muro.
 580.03 Ĝi eĉ ne tuŝas lian orelon.
 580.04 Vi povas eĉ haki lignon sur lia kapo.
 580.05 Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero.
 580.06 Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara.
 580.07 Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.

 581.  Ĝustmezureco
 581.01 Senlanigu, sed ne senhaŭtigu.
 581.02 Eliri sen frakaso el granda embaraso.
 581.03 Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon.

 582.  Malproksimo
 582.01 Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo.
 582.02 Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros.
 582.03 Ankoraŭ la gajno ne estas en la mano.
 582.04 La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
 582.05 Ĝi estas ankoraŭ birdo sur la tegmento.
 582.06 Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero.
 582.07 Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.

 583.  Saĝo
 583.01 Li ne estas el la grandaj saĝuloj.
 583.02 Li ne elpensis la filozofian ŝtonon.
 583.03 Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.

 584.  Disiĝo
 584.01 Post alkutimiĝo doloras disiĝo.
 584.02 Ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj.
 584.03 Amo pli kora, disiĝo pli dolora.
 584.04 Post dolĉa vino restas acida vinagro.

 585.  Trankvileco
 585.01 Kiu iras trankvile, iras facile.
 585.02 Tro rapida akcelo ne kondukas al celo.
 585.03 Tro rapida faro estas nur baro.
 585.04 Rapidu malrapide.
 585.05 Kiu tro pelas, nur malakcelas.

 586.  Elvoko
 586.01 Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
 586.02 Ne elvoku lupon el la arbaro.

 587.  Reservo
 587.01 Servo postulas reservon.
 587.02 Vi amas preni, amu redoni.
 587.03 Vi min manĝigos, mi vin trinkigos.
 587.04 Kiu donacon prenas, tiu sin katenas.
 587.05 De kantado senpaga doloras la gorĝo.

 588.  Donaco
 588.01 Donacetoj subtenas amikecon.

 589.  Donaco
 589.01 Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.

 590.  Donaco
 590.01 Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras.

 591.  Donaco
 591.01 Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo.
 591.02 Kiu akceptas donacon, perdas la pacon.

 592.  Senpageco
 592.01 Por nenio oni faras nenion.
 592.02 Nenia ago fariĝas sen pago.
 592.03 Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon.

 593.  Malsincereco
 593.01 Donaco nesincera estas donaco infera.
 593.02 Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
 593.03 Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
 593.04 Ne donu kaj ne boju.
 593.05 Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
 593.06 Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
 593.07 Li salutas profunde kaj mordas hunde.
 593.08 Mielo sur lango, kaj glacio en koro.
 593.09 Lango miela, sed koro kruela.
 593.10 Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero.

 594.  Dono
 594.01 Pli feliĉa estas donanto ol prenanto.

 595.  Dono
 595.01 Doni ovon, por ricevi bovon.
 595.02 Bovo prenita, koko donita kaj--kvita.

 596.  Maltrafo
 596.01 Pafi--maltrafi.
 596.02 Celis paseron, trafis anseron.
 596.03 Pelis pavon, falis kavon.

 597.  Malapero
 597.01 Malaperis kiel vaporo.
 597.02 Li pafis sin for.

 598.  Mallaŭdo
 598.01 Fari al iu bonan lavon.
 598.02 Fari al iu predikon pri moroj.
 598.03 Tani al iu la haŭton.

 599.  Nebuligo
 599.01 Ĵeti polvon en la okulojn.
 599.02 Nebuligi al iu la okulojn.

 600.  Promeso
 600.01 Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
 600.02 Per promesoj estas pavimita la infero.

 601.  Promeso
 601.01 Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
 601.02 Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
 601.03 Promeso ne satigas.
 601.04 Venis mizero,--helpu min, frato; pasis mizero,--for, malamato.
 601.05 Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas; danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.

 602.  Firmeco
 602.01 Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
 602.02 Estu sinjoro de via vorto.
 602.03 Vorto donita estas kiel leĝo.
 602.04 Pripensu malrapide kaj agu decide.
 602.05 Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
 602.06 Antaŭe intencu kaj poste komencu.

 603.  Simileco
 603.01 Li estas la portreto de sia patro.

 604.  Dono
 604.01 Silentu donante, parolu ricevante.

 605.  Kapablo
 605.01 Dio donis oficon, Dio donas kapablon.

 606.
 606.01 Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.

 607.  Avideco
 607.01 Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
 607.02 Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.

 608.  Senpartieco
 608.01 Ne rapidu, trankvile decidu.
 608.02 Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
 608.03 Ne aŭskultinte, ne kondamnu.
 608.04 Juĝanto devas havi du orelojn.

 609.  Mortinto
 609.01 Paco al lia cindro!
 609.02 Li ripozu trankvile!

 610.  Rezignacio
 610.01 Dio donis, Dio prenis.

 611.  Dio
 611.01 Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.

 612.  Deziro
 612.01 Ju pli oni posedas, des pli oni avidas.
 612.02 Oni estas riĉa neniam sufiĉe.
 612.03 Dum la manĝado venas apetito.

 613.  Dio
 613.01 Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos.

 614.  Malfrueco
 614.01 Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.
 614.02 Post morto kuracilo jam estas sen utilo.
 614.03 Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo.

 615.  Dono
 615.01 Almozoj ne malriĉigas.
 615.02 Dio al vi donis, por ke vi povu doni.

 616.  Neŝatado
 616.01 Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
 616.02 Bono posedata ne estas ŝatata.
 616.03 En juneco logas, en maljuneco tedas.
 616.04 Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas.
 616.05 Juneco ne scias, maljuneco ne povas.

 617.  Dono
 617.01 Ĉia dono estas bono.

 618.  Paro
 618.01 Du botoj faras paron.
 618.02 Bela paro por altaro.
 618.03 Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.

 619.  Malpaco
 619.01 Ne taŭgas du ursoj por unu nesto.
 619.02 En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.
 619.03 Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno--neniam vivas sen reciproka malbeno.

 620.  Esenco
 620.01 Nomo egala, sed esenco mala.

 621.  Necerteco
 621.01 Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.
 621.02 Ĉio dependas de "se" kaj "kiam".
 621.03 La sama afero, sed kun la kapo al tero.
 621.04 Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
 621.05 Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.

 622.  Pli
 622.01 Unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj.
 622.02 Pli da okuloj, pli da certeco.

 623.  Certeco
 623.01 Certe, kiel duoble du kvar.
 623.02 Certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo.

 624.  Plimulteco
 624.01 Du kontraŭ unu prezentas armeon.
 624.02 Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.

 625.  Unufoje
 625.01 Deko da pekoj, unu la puno.
 625.02 De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.
 625.03 Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras.

 626.  Samtempeco
 626.01 Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.

 627.  Kontentigo
 627.01 Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.

 628.  Avideco
 628.01 Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun.
 628.02 Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
 628.03 Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.

 629.  Duflankeco
 629.01 Ĉiu medalo du flankojn posedas.

 630.  Morto
 630.01 Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.

 631.  Malbono
 631.01 El du malbonoj pli malgrandan elektu.

 632.  Piede
 632.01 Veturi sur sia paro da kruroj.

 633.  Najbaro
 633.01 Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
 633.02 Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.

 634.  Havo
 634.01 Malpli da havo, malpli da zorgoj.

 635.  Malriĉo
 635.01 Li havas nek ĉelon, nek kelon.

 636.  Pasemeco
 636.01 Matenas, vesperas--kaj tago malaperas.

 637.  Pasemeco
 637.01 Tago aranĝas, tago ŝanĝas.
 637.02 Tago tagon sekvas, sed ne similas.
 637.03 Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
 637.04 Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
 637.05 Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.
 637.06 De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.

 638.  Zorgo
 638.01 Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon.

 639.  Festo
 639.01 Tago festa--for aferoj.
 639.02 Festotaga laboro estas sen valoro.

 640.  Antaŭtempeco
 640.01 Laŭdu tagon nur vespere.
 640.02 Antaŭ vespero ne estu fiera.

 641.  Dio
 641.01 Dio donis tagon, Dio donos manĝon.

 642.  Neniam
 642.01 En la tago de la sankta Neniamo.
 642.02 En la triĵaŭda semajno.

 643.  Malkaŝeco
 643.01 En luma tago.

 644.  Alfluo
 644.01 Mono kuras al mono.
 644.02 Mono monon naskas.
 644.03 Al bona ĉasisto iras mem la besto.
 644.04 Riveretoj fluas al riveroj.

 645.  Riĉo
 645.01 Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.

 646.  Mono
 646.01 La dorm' estas bona, se mankas la mono.

 647.  Mono
 647.01 Sen mono en urbon ne iru.
 647.02 Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
 647.03 Kiu havas nenion, estas nenio.

 648.  Mono
 648.01 Pli da mono, pli da zorgo.
 648.02 Pli da havo, pli da klopodoj.
 648.03 Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone.

 649.  Gloro
 649.01 Neniom da oro, sed bona gloro.

 650.  Mono
 650.01 Ora ŝlosilo ĉion malfermas.

 651.  Utilo
 651.01 Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
 651.02 Eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan.
 651.03 Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
 651.04 Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.

 652.  Pago
 652.01 Kia pago, tia ago.

 653.  Pago
 653.01 Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.

 654.  Mono
 654.01 Amo estas forta, sed mono pli forta.
 654.02 Amo faras ion, mono ĉion.
 654.03 Eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.

 655.  Mono
 655.01 Li havas pli da mono ol da bezono.
 655.02 Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.

 656.  Interkonsento
 656.01 Interkonsento estas pli bona ol mono.

 657.  Feliĉo
 657.01 Amaso da mono kaj titolo de barono.

 658.  Ŝparo
 658.01 Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.

 659.  Mono
 659.01 Spesmilo vojon trabatas.
 659.02 Kiu bone ŝmiras, bone veturas.

 660.  Mono, Perforteco, Superfluo
 660.01 Mono estas reĝo, mono estas leĝo.
 660.02 Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.
 660.03 Sen mono oni estas nulo, kun mono--saĝulo.

 661.  Mono
 661.01 Naskiĝu, edziĝu kaj mortu--ĉiam monon alportu.

 662.  Kalkulo
 662.01 Mono amas kalkulon.
 662.02 Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj.
 662.03 Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu.
 662.04 Amikeco aparte, afero aparte.
 662.05 Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.
 662.06 Negocaj aferoj estas severaj.

 663.  Sendependeco
 663.01 Por mia mono mi ankaŭ estas barono.
 663.02 Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas.

 664.  Ŝparo
 664.01 Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
 664.02 Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
 664.03 Sen speso unua ne ekzistas la dua.
 664.04 Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj.
 664.05 Unu guto plenigas la glason.

 665.  Malŝpareco
 665.01 El lia mano ĉiu monero elglitas.

 666.
 666.01 Tro da enspezo ne estas tro da pezo.
 666.02 Tro da bono ne turmentas.
 666.03 Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.
 666.04 De pli da suko ne malboniĝas la kuko.

 667.
 667.01 Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.

 668.  Malsaĝo
 668.01 Malsaĝa kiel ŝtipo.

 669.  Ĝustatempeco
 669.01 Fleksu arbon dum ĝia juneco.

 670.  Senforteco
 670.01 Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.
 670.02 Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.
 670.03 Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas.

 671.  Malatento
 671.01 Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
 671.02 En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis.

 672.  Humileco
 672.01 Arbo krakanta venton ne timas.

 673.  Profito
 673.01 Hakado de ligno donas lignerojn.

 674.  Dise, Malnova
 674.01 Unu orienten, alia okcidenten.

 675.  Esenco
 675.01 Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.

 676.  Severo
 676.01 Teni iun per fera mano.

 677.  Atento
 677.01 Teni la okulojn en streĉo.
 677.02 Havi la orelojn sur ĝusta loko.
 677.03 Streĉi la orelojn.

 678.  Babilo
 678.01 Teni sian langon en la buŝo.
 678.02 Kiu sian langon katenas, Dio lin benas.
 678.03 Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
 678.04 Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
 678.05 Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
 678.06 Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.

 679.
 679.01 Amu domon novan kaj amikon malnovan.

 680.  Malpaco
 680.01 La mano lin jukas.
 680.02 Malpaculo.

 681.  Diskreteco
 681.01 Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.

 682.  Parenco
 682.01 Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.

 683.  Sensenceco
 683.01 Li parolas sen senco kaj sen interligo.
 683.02 Nek al temo, nek al celo.
 683.03 Muele sencele.

 684.  Braveco
 684.01 Li ne estas el la regimento de timuloj.
 684.02 Li dentojn prunti ne bezonas.
 684.03 Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo.
 684.04 Li havas la kapon fortike sur la kolo.
 684.05 Li estas homo sperta kaj lerta.

 685.  Miraklo
 685.01 Miraklo inter mirakloj.

 686.  Peto
 686.01 Infano ne krias, patrino ne scias.
 686.02 Kiu ne petas, tiu ne ricevas.
 686.03 Kiu frapas, al tiu oni malfermas.

 687.  Infano
 687.01 Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
 687.02 Pli da infanoj, pli da manoj.
 687.03 Pli da infanoj, pli da beno.
 687.04 Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas.

 688.
 688.01 Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.

 689.  Deveno
 689.01 Kia naskinto, tiaj naskitoj.
 689.02 Ne falas frukto malproksime de l' arbo.
 689.03 Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.
 689.04 Kia patrino, tia filino.
 689.05 Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.
 689.06 Plej juna katido musojn jam pelas.

 690.  Infano
 690.01 Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj--doloron.

 691.  Imito
 691.01 Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj.

 692.  Infano
 692.01 Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.

 693.  Infano
 693.01 Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
 693.02 Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.

 694.  Juneco
 694.01 En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas.

 695.
 695.01 Fabeloj por infanoj.

 696.  Nekomprenado
 696.01 Mi ne povas kapti en ĝi la sencon.
 696.02 Ĝi estas por mi volapukaĵo.
 696.03 Venis fino al mia latino.

 697.  Bonfaro
 697.01 Bonfaron oni facile forgesas.
 697.02 Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.

 698.  Bonfaro
 698.01 Plej kruela estas redono por farita bono.
 698.02 Kiu neniun savis, malamikon ne havas.
 698.03 Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.

 699.  Konscienco
 699.01 Kiu bone agas, timi ne bezonas.
 699.02 Pura ĉielo fulmon ne timas.
 699.03 Pura konscienco estas plej granda potenco.
 699.04 Foresto de ofendo estas plej bona defendo.

 700.  Honoro
 700.01 Ne ekzistas honoro sen laboro.

 701.  Bono
 701.01 En ĉiu malbono estas iom da bono.
 701.02 Eĉ plej granda malbono al bono kondukas.

 702.  Plibonigo
 702.01 Plibono estas malamiko de bono.
 702.02 Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu.
 702.03 Eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.
 702.04 Kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas.
 702.05 En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo.

 703.  Tempo
 703.01 En la bona malnova tempo.

 704.  For
 704.01 Iri for en bona hor'.
 704.02 Enpakiĝu kaj foriĝu.
 704.03 En bona ordo tra la pordo!

 705.  For
 705.01 Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!

 706.  Antaŭvido
 706.01 Kiu povas antaŭvidi!
 706.02 Pri nenio oni povas ĵuri.
 706.03 Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.

 707.  Fremdo
 707.01 Pri havo najbara oni estas malavara.
 707.02 El fremda poŝo oni pagas facile.
 707.03 El fremda ledo oni tranĉas larĝe.

 708.  Perforteco
 708.01 Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.

 709.  Famo
 709.01 Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
 709.02 Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias.
 709.03 Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.

 710.  Virto
 710.01 Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
 710.02 Vesto eluzita, sed pureco spirita.
 710.03 Mono perdita, nenio perdita; honoro perdita, ĉio perdita.

 711.  Afableco
 711.01 Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.
 711.02 De vorto ĝentila ne doloras la lango.

 712.  Bezono
 712.01 Dio scias bone pri niaj bezonoj.

 713.  Mono
 713.01 Kiu havas oron, havas honoron.

 714.  Bono
 714.01 Troviĝas bonaj homoj en la mondo.

 715.  Bondeziro
 715.01 En bona horo!

 716.  Ĉaso
 716.01 Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas.

 717.  Kontenteco
 717.01 Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
 717.02 Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.

 718.  Konfido
 718.01 Konfido naskas konfidon.

 719.  Malfrueco
 719.01 Kiam havo malaperis, saĝo aperis.
 719.02 Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato.
 719.03 Estis la tempo, ni ne komprenis,--pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
 719.04 Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj.
 719.05 Post la batalo preĝo ne helpas.
 719.06 Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.
 719.07 Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos.

 720.  Malatento
 720.01 Okulo ne atentas,--dorso eksentas.

 721.  Sengajneco
 721.01 Li trafis el sub pluvo en riveron.
 721.02 El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
 721.03 Tapiŝon ne deziris, maton akiris.
 721.04 Trafi de Scilo al Ĥaribdo.
 721.05 Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.

 722.  Neniam
 722.01 En la tago de la sankta Neniamo.

 723.  Kontraŭstaro
 723.01 Trafis pugno pugnon.
 723.02 Trafis falĉilo sur ŝtonon.
 723.03 Trafis hakilo al ligno malmola.
 723.04 Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo.
 723.05 Ankaŭ diablo tondron suferos.
 723.06 Renkontiĝis la kato kun sentima rato.
 723.07 Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.

 724.  Mortigo
 724.01 Doni al iu la baton de morto.
 724.02 Elpeli iun el la mondo de la vivuloj.
 724.03 Enpremi en la teron.

 725.  Konstanteco
 725.01 Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.

 726.  Obstino, Persisteco
 726.01 Enbati al si en la kapon.
 726.02 Ripetado estas plej bona lernado.
 726.03 Hako post hako estas la plej efika atako.

 727.  Morto
 727.01 Li diris adiaŭ al la mondo surtera.
 727.02 Li faris sian lastan translokiĝon.

 728.  Resaniĝo
 728.01 Ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos.

 729.  Dormo
 729.01 Longa dormado ŝuldojn kreskigas.
 729.02 Lupo dormanta ŝafon ne kaptas.
 729.03 Kiu dormas longe, vivas mallonge.

 730.  Virino
 730.01 Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.

 731.  Malproksimo
 731.01 Ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo.

 732.  Ŝuldo
 732.01 Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas.
 732.02 Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.
 732.03 Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
 732.04 Ŝuldoj kaj mizero estas najbaroj.

 733.  Ŝuldo
 733.01 Ŝuldo estas unua heredanto.

 734.  Ŝuldo
 734.01 Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
 734.02 Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas.
 734.03 Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.

 735.  Kvanto
 735.01 Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto.
 735.02 De malbona ŝafo estas bona eĉ tufo.

 736.  Pago
 736.01 Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.

 737.  Ŝuldo
 737.01 Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas.
 737.02 Ŝuldo havas longan vivon.
 737.03 Ŝuldon tempo ne kuracas.

 738.  Ŝuldo
 738.01 Ŝuldo kaj mizero estas najbaroj.

 739.  Prunto
 739.01 Prunto amikon forpelas.
 739.02 Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
 739.03 Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.

 740.  Ŝuldo
 740.01 Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.
 740.02 Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.
 740.03 Eminenta ŝuldanto, malbona paganto.

 741.  Ŝuldo
 741.01 Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
 741.02 Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.

 742.  Ŝuldo
 742.01 Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.
 742.02 Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.

 743.
 743.01 Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.

 744.  Malproksimo
 744.01 Se okulo ne vidas, koro ne avidas.

 745.  Plenumo
 745.01 Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
 745.02 Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
 745.03 Pano estas alportita, korbo estu forĵetita.

 746.  For
 746.01 For!
 746.02 Forigu lin!

 747.  Malfeliĉo
 747.01 Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.

 748.  Kontenteco
 748.01 Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
 748.02 Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
 748.03 Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.

 749.  Nova
 749.01 Bona estas domo nova kaj amiko malnova.

 750.  Akiro
 750.01 Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
 750.02 Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.

 751.  Hejmo
 751.01 Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.
 751.02 Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
 751.03 Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu.
 751.04 Hejma dometo estas kiel patrineto.
 751.05 Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.
 751.06 Mia loĝejo estas mia reĝejo.
 751.07 En propra angulo ĉiu estas fortulo.

 752.  Edzino
 752.01 Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.

 753.  Libero
 753.01 Kiam kato promenas, la musoj festenas.

 754.  Paco
 754.01 Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
 754.02 Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
 754.03 Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.

 755.  Fremdo
 755.01 Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.

 756.  Malsaĝo
 756.01 Mankas klapo en lia kapo.
 756.02 Li havas cerbon ne tro potencan.
 756.03 Li havas en la cerbo tro multe da herbo.

 757.  Tuteco
 757.01 Kun sia tuta posedo kaj heredo.
 757.02 Kun sia tuta domo kaj havo.

 758.  Duonpatrino
 758.01 Urson evitu, duonpatrinon ne incitu.

 759.  Merito
 759.01 Kiel li meritis, tiel li profitis.
 759.02 Prave li ricevas.
 759.03 Prave punite laŭmerite.

 760.  Laboro
 760.01 Vojon batitan herbo ne kovras.

 761.  Publikeco
 761.01 Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas.
 761.02 Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.

 762.  Kosto
 762.01 Kio multe kostas, multe valoras.
 762.02 Kio kostas malmulte, kostas plej kare.

 763.  Ĝustatempeco
 763.01 Kara estas dono en minuto de bezono.
 763.02 Kiu donas rapide, donas duoble.
 763.03 Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.
 763.04 Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.
 763.05 Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.

 764.  Valoro
 764.01 Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
 764.02 Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.
 764.03 Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
 764.04 La ludo kandelon ne valoras.
 764.05 La felo tanadon ne valoras.
 764.06 Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.

 765.  Siaĵo
 765.01 Sia estas kara pli ol najbara.

 766.  Bagatelo
 766.01 Homo bagatelema.

 767.  Malatento
 767.01 Pro eraro ne praviĝas la faro.
 767.02 Okulo ne atentas,--dorso eksentas.

 768.  Ŝparo
 768.01 Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
 768.02 Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.

 769.  Sentaŭgeco
 769.01 Ĝi estas nek lakto, nek selakto.
 769.02 Ĝi estas nek viando nek fiŝo.
 769.03 Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
 769.04 Nek pikite, nek hakite.
 769.05 Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.

 770.  Malfrueco
 770.01 Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
 770.02 Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo.
 770.03 Aperas prudento, kiam pasis la momento.

 771.  Flato
 771.01 Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
 771.02 Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon.

 772.  Praktikeco
 772.01 Li eĉ el sablo vipojn tordas.
 772.02 Por li eĉ la muso ne estas sen felo.

 773.  Modereco
 773.01 Senlanigu, sed ne senfeligu.

 774.  Servanto
 774.01 Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.

 775.  Atento
 775.01 Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.

 776.  Esenco
 776.01 Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.

 777.  Timo
 777.01 Tremo atakas.
 777.02 La haroj streĉiĝas.
 777.03 Li tremas, kiel aŭtuna folio.

 778.  Laboro
 778.01 Pli bone estas ŝviti ol tremi.

 779.  Averto
 779.01 Oni tondas ŝafinojn,--tremas la ŝafoj.
 779.02 Al vi oni predikas kaj nin oni pikas.
 779.03 Por Paŭlo sperto,--por Petro averto.

 780.  Alia
 780.01 Aliaj tempoj, aliaj moroj.

 781.  Alia
 781.01 Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu.
 781.02 Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos.
 781.03 Kritiki estas facile, fari malfacile.
 781.04 En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
 781.05 Estu saĝa homo en via propra domo.
 781.06 Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
 781.07 En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
 781.08 Montroj kaj konsiloj estas facilaj.
 781.09 Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
 781.10 Aliajn gvidas kaj mem ne vidas.
 781.11 Pli facile estas regi ol agi.

 782.  Alia, Malico
 782.01 Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.
 782.02 En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo.
 782.03 Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.

 783.  Imito
 783.01 Propra opinio ne estas leĝo por alia.
 783.02 Ekzemplo proponas, sed ne ordonas.
 783.03 Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
 783.04 Komparo ne estas pruvo.
 783.05 Kion rajtas leono, ne rajtas azeno.
 783.06 Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo.

 784.  Amiko
 784.01 Amikon montras malfeliĉo.

 785.  Amiko
 785.01 Amiko--intimulo.
 785.02 Amiko en ĝojo kaj ploro.

 786.  Amiko
 786.01 Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
 786.02 Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.

 787.  Amiko
 787.01 Kun kiu vi festas, tia vi estas.

 788.  Amiko
 788.01 Amiko fidela estas trezoro plej bela.

 789.  Amiko
 789.01 Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.
 789.02 Ŝatu amikon laŭ la dato de akiro.

 790.  Amiko
 790.01 Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
 790.02 Por amiko komplezo neniam estas tro peza.
 790.03 Amiko de amiko estas ankaŭ amiko.
 790.04 Se amiko petas, li neniam ripetas.

 791.  Fido
 791.01 Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido.

 792.  Siaĵo
 792.01 Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara.
 792.02 Pli valoras propra ĉemizo ol fremda plena valizo.
 792.03 Pli kara estas kapo ol ĉapo.

 793.  Atako
 793.01 Amikon ŝatu, malamikon ne batu.
 793.02 Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu.
 793.03 Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu.

 794.  Konfido
 794.01 Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.

 795.  Profito
 795.01 Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla.
 795.02 Sako ne sonas,--amiko ne konas.

 796.  Amiko
 796.01 Gardu min Dio kontraŭ amikoj,--kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
 796.02 Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.

 797.  Malamiko
 797.01 Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.

 798.  Amiko
 798.01 Amikeco aparte, ofico aparte.
 798.02 Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco.
 798.03 Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas.

 799.  Obeo
 799.01 Danci laŭ ies fajfilo.

 800.  Neatenditaĵo
 800.01 Homo esperas,--morto aperas.
 800.02 Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
 800.03 Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
 800.04 Homo proponas, Dio disponas.
 800.05 Neniu vidas, kio lin insidas.
 800.06 Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
 800.07 Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis.
 800.08 Miljaroj ne povis,--minuto elŝovis.

 801.  Neatenditaĵo
 801.01 Ne esperite, ne sonĝite.
 801.02 El aero al tero.

 802.  Pripenso
 802.01 Antaŭe intencu kaj poste komencu.
 802.02 Antaŭ la lango laboru la cerbo.

 803.  Malsaĝo
 803.01 Malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
 803.02 Kapo kun herbo, sen guto da cerbo.
 803.03 Malsaĝa kiel ŝtipo.
 803.04 Mankas klapo en lia kapo.

 804.  Malsaĝo
 804.01 Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.

 805.  Malsaĝo
 805.01 Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.

 806.  Malsaĝo
 806.01 Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo.
 806.02 Malsaĝulo kiel tamburo,--kiu pasas, lin batas.

 807.  Averto
 807.01 Por malsaĝulo bastono--por saĝulo leciono.

 808.  Malsaĝo
 808.01 Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.

 809.  Malsaĝo
 809.01 Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
 809.02 Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
 809.03 Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon.

 810.  Malsaĝo
 810.01 Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas.

 811.  Malsaĝo
 811.01 Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.

 812.  Malsaĝo
 812.01 Malsaĝulon favoras feliĉo.
 812.02 Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
 812.03 Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
 812.04 Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.

 813.  Malsaĝo
 813.01 Atakis lin horo malsaĝa.
 813.02 Lia cerbo iris promeni.

 814.  Humoro
 814.01 Li estas en acida humoro.

 815.  Senkuraĝeco
 815.01 Perdi la kuraĝon.
 815.02 Lasi fali la manojn.
 815.03 Liaj flugiloj paraliziĝis.

 816.  Profito
 816.01 Kuiriston vaporo satigas.
 816.02 Ne ekzistas ofico sen benefico.
 816.03 Kiu panon donas, malsaton ne konas.

 817.  Malapero
 817.01 Malaperis kiel vaporo.

 818.  Koro
 818.01 Kio iras el koro, venas al koro.
 818.02 Konfido naskas konfidon.

 819.  Teruro
 819.01 Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.
 819.02 Frosto lin atakis.
 819.03 Li tremas kiel aŭtuna folio.
 819.04 Vento al li ekflugis sub la haŭto.
 819.05 Atakis teruro, ektremis la kruro.

 820.  Virto
 820.01 Vesto eluzita, sed pureco spirita.

 821.  Fremdo
 821.01 Fremda animo estas abismo sen limo.
 821.02 Por fremda koro ne ekzistas esploro.
 821.03 Fremda medito estas kaŝita.

 822.  Intimeco
 822.01 Vivi kun iu en fido kaj konfido.
 822.02 Vivi kun iu en intima amikeco.
 822.03 Ili vivas per unu animo en du korpoj.

 823.  Konscienco
 823.01 Havi larĝan konsciencon.
 823.02 Kovri la buŝon de sia konscienco.
 823.03 La konscienco lin ne turmentas.

 824.  Vero
 824.01 Diri la puran veron.

 825.  Abundo
 825.01 Kiom la koro deziras.

 826.  Plaĉo
 826.01 Tio ĉi estas laŭ lia gusto.
 826.02 Li prenos kaj benos.
 826.03 Tute ĝuste laŭ lia gusto.
 826.04 Ĝi estas al li tre bonvena.
 826.05 Venas kvazaŭ vokita kaj petita.
 826.06 Ĝi estas akvo al lia muelilo.

 827.  Malkareso
 827.01 Raporti pri ĉiuj cirkonstancoj kaj nuancoj.
 827.02 Rakonti ĉion faritan kaj kaŝitan.
 827.03 Malkovri antaŭ iu sian koron.
 827.04 Kion koro sentas, lango prezentas.
 827.05 Kio en la kapo, tio sur la lango.

 828.  Kaprico
 828.01 Li havas siajn kapricojn.

 829.  Obstino
 829.01 Stariĝi obstine.
 829.02 Kontraŭstari per ĉiuj fortoj.
 829.03 La haroj disstariĝas.

 830.  Kaŭzo
 830.01 Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.

 831.  Fumo
 831.01 Tie iras fumo per densaj nuboj.

 832.  Malgrando
 832.01 Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.

 833.  Kaŝitaĵo
 833.01 Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
 833.02 Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj.
 833.03 Nenia peketo restas longe sekreto.
 833.04 La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
 833.05 Eĉ el sub la tero aperas la vero.
 833.06 Neĝo kaŝas nur ĝis printempo.

 834.  Tombo
 834.01 Stari per unu piedo en la tombo.
 834.02 Li jam faras la lastan spiron.
 834.03 Staras la morto jam en la korto.

 835.  Helpo
 835.01 Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
 835.02 Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas.

 836.  Parolo
 836.01 Virino bonorda estas muta kaj surda.
 836.02 Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
 836.03 Por parolo delira ne ekzistas rediro.

 837.  Fraŭleco
 837.01 Resti maljuna knabino.
 837.02 Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.

 838.  Kaŭzo
 838.01 Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
 838.02 Ne ekzistas fumo sen brulo.
 838.03 Ne batas bastono sen persono.
 838.04 Ĉiu "tial" havas sian "kial."

 839.  Kaŭzo
 839.01 Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.

 840.  Senelekteco
 840.01 Kion fari!
 840.02 Volu-ne-volu,--elekto ne ekzistas.

 841.  Malbono
 841.01 Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
 841.02 Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.

 842.  Promeso
 842.01 Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
 842.02 Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.

 843.  Tuj
 843.01 Dirite, farite.

 844.  Plenumo
 844.01 La afero estas plenumita.
 844.02 Aranĝite, ordigite.

 845.  Plenumo
 845.01 Multe komencite, malmulte plenumite.

 846.  Temo
 846.01 Pri kio estas la afero?

 847.  Malsukceso
 847.01 La afero malsukcesis.
 847.02 Ŝiriĝis fadeno sur la bobeno.
 847.03 Krevis la vazo antaŭ la nazo.
 847.04 Oni metis makulon en mian kalkulon.
 847.05 Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.

 848.  Malhelpo
 848.01 Hoko elsaltis, afero haltis.
 848.02 La afero ne iras glate.
 848.03 Estas tubero en la afero.

 849.  Urĝo
 849.01 La afero havas tempon.
 849.02 La afero ne urĝas.
 849.03 La afero ne staras sur pinto de ponto.

 850.  Prokrasto
 850.01 Laboro ne estas leporo,--ĝi haltos, ne forsaltos.
 850.02 Prokrastita ne estas perdita.
 850.03 Morgaŭ frue venos plue.
 850.04 Kelktempa ĉeso ne estas forgeso.

 851.  Valoro
 851.01 Faro farinton rekomendas.
 851.02 Koniĝas majstro laŭ sia verko.
 851.03 Kia estas la homo, tia estas lia nomo.
 851.04 Kia estas via laboro, tia estas via valoro.

 852.  Ofico
 852.01 Amikeco aparte, ofico aparte.

 853.  Fremdo
 853.01 Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.
 853.02 Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
 853.03 Mi lavas al mi la manojn.
 853.04 Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo.

 854.  Formeto
 854.01 Formeti la aferon en la keston de forgeso.
 854.02 Formeti ĝis la grekaj kalendoj.
 854.03 Formeti en arĥivon.

 855.  Faro
 855.01 Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
 855.02 De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco.
 855.03 Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
 855.04 Granda parolisto estas duba faristo.
 855.05 Granda parolo, sed malgranda volo.
 855.06 Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.

 856.  Faro
 856.01 Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.

 857.  Fremdo
 857.01 Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
 857.02 Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj.
 857.03 Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas.
 857.04 Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
 857.05 Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.
 857.06 Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.

 858.  Ripozo
 858.01 Laboro finita,--ripozo merita.

 859.  Devo
 859.01 Antaŭ ĉio zorgu oficon,--plezuro atendos sian vicon.
 859.02 Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.

 860.  Ĝustatempeco
 860.01 Por ĉiu faro estas horo.

 861.  Afero
 861.01 Al la afero!

 862.  Merito
 862.01 Ricevis bandito laŭ sia merito.
 862.02 Prave li ricevas.
 862.03 Prave punite laŭmerite.
 862.04 Bona puno por malbona peno.

 863.  Puno
 863.01 Kiu pekis, tiu pagas.
 863.02 Kune kaptite, kune punite.

 864.  Laboro
 864.01 Sidi en laboroj ĝis super la oreloj.

 865.  Senlaboreco
 865.01 Ne gutas mielo el la ĉielo.

 866.  Moviĝemo
 866.01 Li estas vera hidrargo.
 866.02 Flugema kiel vento.

 867.  Severo
 867.01 Teni iun per fera mano.
 867.02 Butonumi iun malvaste.

 868.  Bonkoreco
 868.01 Karaktero olea.
 868.02 Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.
 868.03 Mola kiel vakso.

 869.  Nomo
 869.01 Nomo egala, sed esenco mala.

 870.  Sensenceco
 870.01 Paroli sensencaĵon.
 870.02 Babilas, muelas, kion lango elpelas.

 871.  Io
 871.01 Pli bona io, ol nenio.

 872.  Forpreno
 872.01 Reĝo donacis, sed polico minacas.
 872.02 Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.

 873.  Ve
 873.01 Kia domaĝo!
 873.02 Ho ve!
 873.03 Bedaŭrinde!
 873.04 Dio kompatu!

 874.  Profito
 874.01 Sako ne sonas,--amiko ne konas.

 875.  Helpo
 875.01 Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto.
 875.02 Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
 875.03 Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas.

 876.  Penado
 876.01 Ne ŝpari monon nek penon.
 876.02 Klopodi sen limo per korpo kaj animo.
 876.03 Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.

 877.  Ripeto
 877.01 Maĉi kaj remaĉi.

 878.  Atendo
 878.01 Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo.
 878.02 Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.
 878.03 Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.

 879.  Atendo
 879.01 Li atendas kaj plendas kaj denove atendas.
 879.02 La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
 879.03 Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo.
 879.04 De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.

 880.  Atendo
 880.01 Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo.

 881.  Senlaboreco
 881.01 Ne venas rato mem al kato.

 882.  Atendo
 882.01 Unua venis, unua prenis.
 882.02 Kiu venis unue, muelas pli frue.
 882.03 Kiu jam havas, tiu pravas.
 882.04 Se unu ne venis, dek ne atendas.
 882.05 Por malfrua gasto restas nur osto.
 882.06 La lastan el amaso atakas la hundo.
 882.07 Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.

 883.  Atendo
 883.01 Bovidon mi atendis,--infanon Dio sendis.
 883.02 Esperis flaton,--ricevis baton.
 883.03 Espero logas, espero mensogas.
 883.04 Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.
 883.05 Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
 883.06 Ne fidu heredon, fidu posedon.

 884.  Bondeziro
 884.01 Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
 884.02 Deziri al iu ĉion bonan.

 885.  Avideco
 885.01 Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
 885.02 Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
 885.03 Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan.
 885.04 Tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj.
 885.05 Kiu tro alte svingas, nenion atingas.
 885.06 Tro da metioj,--profitoj neniaj.
 885.07 Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.

 886.  Deziro
 886.01 Piaj deziroj.
 886.02 Bela celo por fabelo.

 887.  Edzino
 887.01 Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.

 888.  Domo
 888.01 Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.

 889.  Edzino
 889.01 Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.

 890.  Amo
 890.01 Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore.
 890.02 Geamantoj sin pikas.
 890.03 Amo supermezura ne estas plezura.

 891.  Privateco
 891.01 Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
 891.02 Vivon privatan kaŝu la muroj.

 892.  Privateco
 892.01 Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.

 893.  Ŝanĝo
 893.01 Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas.
 893.02 Nova stato,--nova vivo.
 893.03 Novaj sinjoroj,--novaj moroj.

 894.  Edzeco
 894.01 Edzo kaj edzino--ĉiela difino.

 895.  Edzeco
 895.01 Edziĝo tro momenta estas longapenta.
 895.02 Tro rapida edziĝo--porĉiama kateniĝo.

 896.  Edzeco
 896.01 Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna.
 896.02 De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas.
 896.03 Edzigu filon, kiam vi volas,--edzinigu filinon, kiam vi povas.

 897.  Edzeco
 897.01 Kiam sako mizeras, amo malaperas.
 897.02 Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
 897.03 Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro.

 898.  Malfrueco
 898.01 Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝas.

 899.  Fianĉo
 899.01 Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.

 900.  Virino
 900.01 Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
 900.02 Virina rideto pli kaptas ol reto.
 900.03 Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.

 901.  Virino
 901.01 La lango de virino estas ŝia glavo.
 901.02 Virino batas per lango,--aperas vundo plej sanga.

 902.  Bezono
 902.01 Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
 902.02 Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
 902.03 Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
 902.04 Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas.

 903.  Vundo
 903.01 Tranĉi rekte en la karnon.
 903.02 Piki al iu la vundan lokon.

 904.  Rapideco
 904.01 Rapide--senvide.
 904.02 Kudri per fluganta kudrilo.
 904.03 Superpinte--nur tuŝinte.
 904.04 Transsalte-senhalte.

 905.  Vivo
 905.01 Treni sian vivon de mizero al mizero.
 905.02 Vivi iele-trapele.

 906.  Abundo
 906.01 Tro sata, tro bata.

 907.  Emerito
 907.01 Vivi emerite.

 908.  Senlaboreco
 908.01 Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
 908.02 Okupi sen celo lokon sub ĉielo.
 908.03 De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo.

 909.  Antaŭzorgo
 909.01 Vivi per sistemo de "el mano al buŝo".
 909.02 El la poŝo al la buŝo.

 910.  Modereco
 910.01 Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj.
 910.02 Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere.
 910.03 Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.

 911.  Lukso
 911.01 Vivi larĝe kaj lukse.

 912.  Bonstato
 912.01 Vivi sate kaj glate.
 912.02 Vivi kiel ĉe la brusto de Dio.
 912.03 Vivi kiel kuko en butero.
 912.04 Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
 912.05 Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.

 913.  Mastrumado
 913.01 Li estas sia propra mastrino.

 914.  Konsumado
 914.01 Vivi de ŝparita kaso.
 914.02 Konsumi sian antaŭan grason.

 915.  Konsumado
 915.01 Vivi de estontaj enspezoj.
 915.02 Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo.

 916.  Kalkulo
 916.01 Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo.
 916.02 Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
 916.03 Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
 916.04 Estu ĉapo laŭ la kapo.

 917.  Kalkulo
 917.01 Ne faru kalkulon sen la mastro.

 918.  Malproksimo
 918.01 Loĝi en la fino de la mondo.
 918.02 Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas.

 919.  Konformeco
 919.01 Inter lupoj kriu lupe.

 920.  Sorto
 920.01 Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.

 921.  Morto
 921.01 Li diris adiaŭ al la mondo surtera.

 922.  Avideco
 922.01 Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.
 922.02 Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu.
 922.03 Senlanigu, sed ne senfeligu.

 923.  Reciprokeco
 923.01 Vi min manĝigos, mi vin trinkigos.

 924.  Trankvileco
 924.01 Kiu vivas trankvile, vivas facile.
 924.02 Vivo modera estas vivo sendanĝera.
 924.03 Kiu akvon evitas, droni ne timas.
 924.04 Konscienco senmakula estas kuseno plej mola.

 925.  Vivmaniero
 925.01 Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
 925.02 Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
 925.03 En ĉiu kranio estas sia opinio.
 925.04 Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas.

 926.  Merito
 926.01 Kiel oni vin vidas, tiel oni vin taksas.
 926.02 Kia estas via laboro, tia estas via valoro.
 926.03 Kia ago, tia pago.
 926.04 Kia la semo, tia la rikolto.
 926.05 Laŭ la agoj de l' homo estas lia nomo.

 927.  Malvirto
 927.01 Vivis puninde, mortis ridinde.

 928.  Malriĉo
 928.01 Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti.

 929.  Estonteco
 929.01 Kiu vivos, tiu vidos.
 929.02 La tempo venos, ni ĉion komprenos.
 929.03 La parto plej vasta venos la lasta.

 930.  Feliĉo
 930.01 Kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta.
 930.02 Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas.

 931.  Akiro
 931.01 Kiel akirite, tiel perdite.

 932.  Enspezo
 932.01 Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.

 933.  Ĝuado
 933.01 Li vivas en ĝuo kaj bruo.
 933.02 Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.

 934.  Vivo
 934.01 Li vivas sur la tero kiel en infero.
 934.02 Hunda vivo.

 935.  Decido
 935.01 La loto estas tirita.
 935.02 La ĵeto estas farita.

 936.  Por
 936.01 La "por" kaj la "kontraŭ".

 937.  Eraro
 937.01 Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon.
 937.02 Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.

 938.  Envio
 938.01 Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.

 939.  Bonstato
 939.01 Pli bone estas enviigi, ol kompatigi.
 939.02 Pli bone estas ŝviti, ol tremi.
 939.03 Tro da enspezo ne estas tro da pezo.
 939.04 De pli da suko ne malboniĝas la kuko.

 940.  Envio
 940.01 Envia moko sukceson ne detruas.

 941.  Morgaŭ
 941.01 Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj.

 942.  Prokrasto
 942.01 Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
 942.02 Faru hodiaŭ, kion vi povas,--morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
 942.03 Ju pli frue, des pli certe,--ju pli volonte, des pli lerte.
 942.04 Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.

 943.  Vico
 943.01 Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi.

 944.  Pentofaro
 944.01 Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn.

 945.  Flamiĝemo
 945.01 Eksplodis kiel pulvo.
 945.02 Flamiĝema kiel ligno rezina.

 946.  Konfuzo
 946.01 Fari al iu bonan lavon.
 946.02 Ŝuti polvon en la okulojn.
 946.03 Sapumi la okulojn.

 947.  Regado
 947.01 Doni la tonon.
 947.02 Konduki la dancojn.
 947.03 Havi la ĉefan voĉon.

 948.  Malfrueco
 948.01 Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.

 949.  Malpaco
 949.01 Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.

 950.  Vundo
 950.01 Tranĉi rekte en la karnon.

 951.  Resaniĝo
 951.01 Ĝis la edziĝo venos resaniĝo.

 952.  Amiko
 952.01 Amiko en ĝojo kaj malĝojo.

 953.  Maljuneco
 953.01 Atingi la vesperon de sia vivo.

 954.  Ebrieco
 954.01 Tralavi la gorĝon.
 954.02 Havi iom da vaporo en la kapo.
 954.03 Li esploris iom la fundon de la glaso.

 955.  Veto
 955.01 Per kio la veto?

 956.  Garantio
 956.01 Disputu pri ĉio, sed sen garantio.
 956.02 Disputo kredigas, sed ne certigas.
 956.03 Pri nenio oni povas ĵuri.

 957.  Magio
 957.01 Magia rondo.

 958.  Leĝo
 958.01 Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras.
 958.02 Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas.
 958.03 Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas.

 959.  Leĝo
 959.01 Leĝo pasintaĵon ne tuŝas.

 960.  Leĝo
 960.01 Sur leĝa bazo.
 960.02 Leĝe kaj rajte.

 961.  Praviĝo
 961.01 Nesciado de leĝo neniun pravigas.
 961.02 Pro eraro ne praviĝas la faro.
 961.03 Senkonscie vi agis,--konscie vi pagos.

 962.  Trinko
 962.01 Eltrinki per unu tiro.

 963.  Tento
 963.01 Eĉ per dolĉa kuko vi min ne allogos.
 963.02 Vane vi tentas, mi ne konsentos.

 964.  Malpureco
 964.01 Malpurulo.
 964.02 Cindrulino.

 965.  Superfluo
 965.01 Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.

 966.  Malpermeso
 966.01 Frukto malpermesita estas plej bongusta.
 966.02 Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
 966.03 Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas.

 967.  Provo
 967.01 Tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas.
 967.02 Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
 967.03 Marĉando aĉeti ne devigas.
 967.04 Ĉiu provas, kion li povas.
 967.05 Ne ĉiu aspiranto devas esti prenanto.
 967.06 Demando ne kostas, demando ne devigas.

 968.  Memoro
 968.01 Enskribu en vian memoron.

 969.  Mateno
 969.01 Horo matena estas horo bena.
 969.02 Vespero lacigas, mateno freŝigas.
 969.03 Matena horo estas plena de oro.
 969.04 Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas.
 969.05 Post nokta ripozo helpas la muzo.
 969.06 Post dorma trankvilo venas bona konsilo.

 970.  Mateno
 970.01 Ĉe la tagiĝo.

 971.  Embaraso
 971.01 Esti en granda embaraso.
 971.02 Esti en situacio sen eliro.
 971.03 Sidi en amaso da embaraso.
 971.04 Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj.

 972.  Malhelpo
 972.01 Ĵeti bastonon en la radon.
 972.02 Meti trabojn sur la vojon.

 973.  Petolo
 973.01 Troa petolo estas danĝera por la kolo.

 974.  Entrepreno
 974.01 Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.

 975.  Laboro
 975.01 Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.

 976.  Malapero
 976.01 Malaperis kiel vaporo.
 976.02 Kaptu lin kiel forflugintan venton.
 976.03 Notu en la kamentubo.

 977.  Ĝustulo
 977.01 Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
 977.02 Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.

 978.  Famo, Sano
 978.01 Sonorado al li venas, sed de kie--li ne komprenas.

 979.
 979.01 Ĝi estu por vi al sano!
 979.02 Trinki pro ies sano.

 980.  Samkvaliteco
 980.01 Kia greno, tia pano.
 980.02 De semo putra venas frukto ne nutra.
 980.03 Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon.
 980.04 Kia patrino, tia filino.
 980.05 Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.

 981.  Kolekto
 981.01 El multaj milonoj fariĝas milionoj.
 981.02 Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
 981.03 Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
 981.04 El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.

 982.  Akordo
 982.01 Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro.
 982.02 Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas.
 982.03 Ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo.

 983.  Evito
 983.01 Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
 983.02 Pli bone ne fari, ol erari.

 984.  Evito
 984.01 Neevitebla malbono.

 985.  Kolero
 985.01 Elverŝi sur iun sian koleron.

 986.  Kolero
 986.01 Kolera kiel cento da diabloj.
 986.02 Kolera kiel rabia hundo.

 987.  Serpento
 987.01 Dorloti serpenton sur sia brusto.
 987.02 Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.

 988.  Konateco
 988.01 Konateco ne estas hereda.
 988.02 Okaza komplimento ne iras al testamento.

 989.  Nesciado
 989.01 Mi havas pri tio nek scion nek supozon.
 989.02 Mi hejme sidis, nenion vidis.

 990.  Intereso
 990.01 Mi ne volas tion ĉi scii.
 990.02 Ni facile forgesas, kio nin ne interesas.

 991.  Taksado
 991.01 Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
 991.02 Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.

 992.  Scio
 992.01 Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
 992.02 Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
 992.03 Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion.
 992.04 Post la falo oni fariĝas singarda.

 993.  Scio
 993.01 Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos.
 993.02 De tro multa scio krevas la kranio.

 994.  Kompreno
 994.01 Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento.
 994.02 Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.

 995.  Sperto
 995.01 Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron.
 995.02 Li ne enlasas puŝon en sian buŝon.
 995.03 Sur lia nuko sidas pli ol peruko.
 995.04 Li estas frotita kaj polurita.
 995.05 Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
 995.06 Ne el unu forno li manĝis jam panon.
 995.07 Pasero sperta ne bezonas averton.
 995.08 Li havas la kapon sur la ĝusta loko.
 995.09 Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
 995.10 Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis.

 996.  Diskreteco
 996.01 Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.

 997.  Festo
 997.01 Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta.
 997.02 Malamanto de faro estas amanto de kalendaro.

 998.  Scio
 998.01 Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio.

 999.  Prudento
 999.01 Saĝa scias, kion li diras,--malsaĝa diras, kion li scias.
 999.02 Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta.

 1000.  Perditaĵo
 1000.01 Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
 1000.02 Kion ni havas, por ni ne valoras,--kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
 1000.03 Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras.
 1000.04 Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto.

 1001.  Fremdo
 1001.01 Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
 1001.02 Restu tajloro ĉe via laboro.
 1001.03 Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas.
 1001.04 Ekster via ofico estas ekster via vico.
 1001.05 Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio.

 1002.  Estimo
 1002.01 Konu nin, ŝatu nin!
 1002.02 Jen kiaj ni estas!

 1003.
 1003.01 Scion akiru, sed ne ĉion eldiru.
 1003.02 La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo.
 1003.03 Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.

 1004.  Kono
 1004.01 Mi konas miajn homojn.
 1004.02 Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas.

 1005.  Mono
 1005.01 Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.
 1005.02 Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
 1005.03 Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
 1005.04 Vorto sona estas plej admona.
 1005.05 Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas.

 1006.  Provo
 1006.01 Fajro provas la oron, mizero la koron.
 1006.02 Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.

 1007.  Malfeliĉo
 1007.01 Kontraŭ malfeliĉo ne defendas eĉ riĉo.
 1007.02 Ne defendas oro kontraŭ doloro.
 1007.03 Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.

 1008.  Atento
 1008.01 Atentu!
 1008.02 Streĉu la okulojn!
 1008.03 Rigardu per ambaŭ okuloj!
 1008.04 Se okulo ne atentas, dorso eksentas.

 1009.  Aĝo
 1009.01 Matura aĝo.

 1010.  Matureco
 1010.01 Atesto de matureco.

 1011.  Senrigarde
 1011.01 Sen rigardo, sen gardo.

 1012.  Silento
 1012.01 Gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj.

 1013.  Murmuro
 1013.01 Murmuri tra la dentoj.

 1014.  Perforteco
 1014.01 Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas.

 1015.  Babilo
 1015.01 Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos.

 1016.  Malsato
 1016.01 Liaj dentoj povas festi sabaton.
 1016.02 Liaj dentoj povas forgesi sian metion.

 1017.  Ĉikano
 1017.01 Preni iun sur la dentojn.

 1018.  Esploro
 1018.01 Palpi al iu la pulson.

 1019.  Malgrando
 1019.01 Eĉ malgranda muŝo ne estas sen buŝo.
 1019.02 Eĉ najtingalo ne estas sen galo.
 1019.03 Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.

 1020.  Sindefendo
 1020.01 Li havas dentojn ne por parado.
 1020.02 Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango.
 1020.03 Li vorton en la poŝo ne serĉas.
 1020.04 Li kuraĝon kolekti ne bezonas.
 1020.05 Li mem estas patrono por sia persono.
 1020.06 Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas.

 1021.  Rigardaĉo
 1021.01 Rigardaĉi kiel bovido.
 1021.02 Elmeti la okulon kaj vidi nulon.

 1022.  Rigardaĉo
 1022.01 Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.

 1023.  Malatento
 1023.01 Fordormi la okazon.

 1024.  Obeo
 1024.01 Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras.

 1025.  Maltrankvilo
 1025.01 Sidi kiel sur pingloj.

 1026.  Afero, Ludo
 1026.01 Ludo aparte, kaj afero aparte.

 1027.  Senvaloreco
 1027.01 La tuta ludo ne valoras kandelon.

 1028.  Malpaco
 1028.01 Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco.

 1029.  Evito
 1029.01 Pli facile estas eviti ol spiti.
 1029.02 Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri.

 1030.  Perfido
 1030.01 Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas.

 1031.  Pasintaĵo
 1031.01 Serĉi la tagon pasintan.
 1031.02 Li serĉas la venton sur la kampo.
 1031.03 Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.

 1032.  Aliulo
 1032.01 Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu.
 1032.02 Profiton celu, sed aliajn ne pelu.

 1033.  Avideco
 1033.01 Kion vi ne perdis, tion ne serĉu.

 1034.  Serĉado
 1034.01 Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
 1034.02 Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.

 1035.  Escepto, Regulo
 1035.01 Ne ekzistas regulo sen escepto.

 1036.  Delonge
 1036.01 Depost tempo nememorebla.

 1037.  Malgrando
 1037.01 De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
 1037.02 Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela.
 1037.03 Pro karta preno perdiĝis bieno.

 1038.  Leĝo
 1038.01 Laŭ ĉiuj leĝoj de la arto.

 1039.  Silento
 1039.01 La lumo por vero ofte estas danĝero.
 1039.02 Sciu funde, sed tenu profunde.

 1040.  Se
 1040.01 Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.
 1040.02 Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve".
 1040.03 Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
 1040.04 Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.
 1040.05 Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
 1040.06 Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!

 1041.  Libero
 1041.01 Tute libera, kiel birdo aera.
 1041.02 Birdo petolas, kiom ĝi volas.

 1042.  Publikaĵo
 1042.01 Por regna speso ne ekzistas forgeso.
 1042.02 Mono publika estu fortika.

 1043.  Juĝo
 1043.01 Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
 1043.02 Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
 1043.03 Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan.

 1044.  Sameco
 1044.01 Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj.
 1044.02 Kia sufloro, tia aktoro.
 1044.03 Komenca inklino daŭras ĝis la fino.
 1044.04 Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
 1044.05 Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.

 1045.  Detruo
 1045.01 Eĉ signo ne restis, kie urbo estis.
 1045.02 Detruita ĝis la fundo de l' fundamento.

 1046.  Falpuŝiĝo
 1046.01 Ŝtono de falpuŝiĝo.

 1047.  Senĉeseco
 1047.01 Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
 1047.02 De guto post guto disfalas granito.

 1048.  Mortigo
 1048.01 Doni la finofaran baton.

 1049.  Poŝo
 1049.01 Sin turni al la poŝo.

 1050.  Minaco
 1050.01 Minaci per pugno en la poŝo.

 1051.  Kvalito
 1051.01 Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito.

 1052.  Faraĉo
 1052.01 El la faraĉo fariĝis kaĉo.

 1053.  Pago
 1053.01 Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.
 1053.02 Kiu rompis la glason, ordigu la kason.

 1054.  Frue
 1054.01 Frue leviĝu kaj frue edziĝu.

 1055.  Potenco
 1055.01 Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo.
 1055.02 Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.

 1056.  Kalumnio
 1056.01 Se kalumnio eĉ pasas, ĝi ĉiam ion lasas.
 1056.02 Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam.
 1056.03 Kontraŭ kalumnio helpas nenio.
 1056.04 Kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas.
 1056.05 Se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas.
 1056.06 Kontraŭ kalumnio ne povas batali eĉ Dio.
 1056.07 Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni.

 1057.  Rimedo
 1057.01 Oni elbatas kojnon per kojno.
 1057.02 Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo.
 1057.03 Unu vundo alian kuracas.

 1058.  Senrimedeco
 1058.01 Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas.
 1058.02 Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas.
 1058.03 Sur ĉiu flanko nur manko kaj manko.
 1058.04 Restas nek konsilo, nek konsolo.
 1058.05 Malantaŭe mizero, antaŭe malespero.
 1058.06 Nek eniro, nek eliro.

 1059.  Legado
 1059.01 De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.

 1060.  Penado
 1060.01 Streĉiĝi el la haŭto.

 1061.  Propeka
 1061.01 Propeka kapro.

 1062.  Senefikeco
 1062.01 Kiom ajn vi penos, nenio elvenos.

 1063.  Trograndigo
 1063.01 Fari el muŝo elefanton.

 1064.  Amataĵo
 1064.01 Tio estas lia amata ĉevaleto.

 1065.  Fino
 1065.01 La fino kronas la verkon.
 1065.02 Fino bona, ĉio bona.

 1066.  Fino
 1066.01 Ĉio havas finon.

 1067.  Beleco
 1067.01 Bela vizaĝo estas duono da doto.

 1068.  Beleco
 1068.01 Beleco logas, virto apogas.
 1068.02 Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.

 1069.  Elvoko
 1069.01 Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
 1069.02 En abelujon ne blovu.

 1070.  Ĝustatempeco
 1070.01 Ĝustatempa vorto estas granda forto.
 1070.02 Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.

 1071.  Komerco
 1071.01 Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas.
 1071.02 Malsaĝulo en foiro estas bona akiro.
 1071.03 Malsaĝulo venas, komercisto festenas.

 1072.  Amanto
 1072.01 Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.

 1073.  Aspiro
 1073.01 Ekzameni ne devigas preni.
 1073.02 Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri.

 1074.  Rerakonto
 1074.01 Kio al mi sonis, tion mi resonas.

 1075.  Tuteco
 1075.01 Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.

 1076.  Troeco
 1076.01 Eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino.
 1076.02 Eĉ najtingalo ne estas sen galo.
 1076.03 Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.
 1076.04 Eĉ muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas.
 1076.05 Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
 1076.06 Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.
 1076.07 Ĉio supermezura estas terura.
 1076.08 Troa festeno estas veneno.

 1077.  Braveco
 1077.01 Brava homo en sia domo.
 1077.02 Li estas bravulo en sia angulo.
 1077.03 Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila.
 1077.04 Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras.
 1077.05 Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo.

 1078.  Paco
 1078.01 Kie estas harmonio, estas beno de Dio.
 1078.02 Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
 1078.03 Ŝafaro harmonia lupon ne timas.
 1078.04 Konsento konstruas, malpaco detruas.
 1078.05 Kie regas konkordo, regas ordo.
 1078.06 Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
 1078.07 Kontenteco estas pli bona ol riĉeco.
 1078.08 Unueco donas fortecon.
 1078.09 Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi.
 1078.10 Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
 1078.11 Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.

 1079.  Fino
 1079.01 Bona vino al la fino.

 1080.  Bono
 1080.01 Bongusta peco longe ne atendas.

 1081.  Facila
 1081.01 Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila.

 1082.  Lerteco
 1082.01 La enigmo simple solviĝas.
 1082.02 Lerteco sorĉon ne bezonas.

 1083.  Afableco
 1083.01 Per vorto ĝentila ĉio estas facila.
 1083.02 Kiu agas afable, vivas agrable.
 1083.03 De bona vorto lango ne doloras.
 1083.04 Afabla vorto pli atingas ol forto.

 1084.  Vorto
 1084.01 Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.

 1085.  Bojo
 1085.01 Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.
 1085.02 Hundo bojas, pasanto vojas.
 1085.03 La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.

 1086.  Imito
 1086.01 Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.

 1087.  Mensogo
 1087.01 Kiu ne mensogas, tiu ne vendas.
 1087.02 Ne taŭgas la vero por komerca afero.

 1088.  Mensogo
 1088.01 Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.

 1089.  Mensogo
 1089.01 Mensoganto devas havi bonan memoron.
 1089.02 Por glate mensogi, oni spriton bezonas.

 1090.  Mensogo
 1090.01 Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.

 1091.  Memoro
 1091.01 Oni bonon forgesos, malbonon memoras.

 1092.  Beleco
 1092.01 Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo.

 1093.  Bono
 1093.01 Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas.
 1093.02 Kvalito bona ne bezonas admonon.

 1094.  Vizaĝo
 1094.01 Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.

 1095.  Allogo
 1095.01 Por kapti ezokon, bongustigu la hokon.

 1096.  Gracio
 1096.01 Li saltas gracie, kiel urso ebria.

 1097.  Mensogo
 1097.01 Mensogo malproksimen ne kondukas.

 1098.  Ebrieco
 1098.01 Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas.
 1098.02 Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.

 1099.  Senlaboreco
 1099.01 Senlaboreco dormon alportas.
 1099.02 Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas.
 1099.03 Kiu laboron evitas, bonon ne vidas.
 1099.04 Laboro homon nutras, sen laboro li putras.
 1099.05 Kiu ŝvitas, tiu profitas.
 1099.06 Akvon senmovan kovras putraĵo.

 1100.  Nekaŝebleco
 1100.01 Arbaro aŭdas, kampo vidas.

 1101.
 1101.01 Unu orienten, alia okcidenten.

 1102.  Malatento
 1102.01 En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas.

 1103.  Aliloke, Diskreteco
 1103.01 Kiel oni, tiel ĉe ni.
 1103.02 Aliloka ĉielo estas sama ĉielo.
 1103.03 Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos.

 1104.  Malgrando
 1104.01 Malgranda aspekte, sed granda intelekte.
 1104.02 Malgranda pezo, sed granda prezo.

 1105.  Akiro
 1105.01 Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
 1105.02 Pli bona estas io, ol nenio.
 1105.03 Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.

 1106.  Antaŭtempeco
 1106.01 Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.

 1107.  Havo
 1107.01 Malpli da havo, malpli da zorgoj.
 1107.02 Malpli da posedo, malpli da tedo.

 1108.  Bono
 1108.01 Kio estas bona por vi, estas bona por mi.

 1109.  Perforteco
 1109.01 Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
 1109.02 Perforta amo estas plej forta malamo.
 1109.03 Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.
 1109.04 Ordonita kiso havas guston maldolĉan.

 1110.  Plaĉo
 1110.01 Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.
 1110.02 Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.

 1111.  Pardonemeco
 1111.01 Pardonemeco superas justecon.
 1111.02 Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.

 1112.  Interkonsento
 1112.01 Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.

 1113.  Preĝo
 1113.01 Preĝu kore kaj laboru fervore.

 1114.  Kompato
 1114.01 Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
 1114.02 Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton.

 1115.  Silento
 1115.01 Silento estas konsento.

 1116.  Plendo
 1116.01 Kiu multe babilas, al si mem malutilas.
 1116.02 Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.

 1117.  Ebrieco
 1117.01 Por ebriulo ne ekzistas danĝero.

 1118.  Toleremeco
 1118.01 Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.

 1119.  Senŝanĝeco
 1119.01 Foriris bovido, revenis bovo.
 1119.02 Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.

 1120.  Fremdlando
 1120.01 Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
 1120.02 Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara.

 1121.  Krudulo
 1121.01 Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
 1121.02 Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos.
 1121.03 Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.

 1122.  Edzeco
 1122.01 Edzo kaj edzino estas nur unu.
 1122.02 Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
 1122.03 Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.

 1123.  Proporcieco
 1123.01 Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.

 1124.  Malfrueco
 1124.01 Bona ideo venas post la pereo.
 1124.02 Venas prudento post la ĝusta momento.

 1125.  Interŝanĝo
 1125.01 Fordoni anseron, por ricevi paseron.

 1126.  Kalkulemeco
 1126.01 Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.

 1127.  Esenco
 1127.01 Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
 1127.02 Valoras ne la vesto, valoras la enesto.

 1128.  Ambicio
 1128.01 Bona kaporalo revas esti generalo.

 1129.  Kompreno
 1129.01 Saĝa kapo duonvorton komprenas.

 1130.  Klereco
 1130.01 Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.

 1131.  Sentaŭgeco
 1131.01 Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
 1131.02 Ĝi estas nek viando, nek fiŝo.
 1131.03 Nek io, nek alio.
 1131.04 Li taŭgas nek por studo, nek por ludo.

 1132.  Nova
 1132.01 Nova balailo bone balaas.

 1133.  Nova
 1133.01 Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas.

 1134.  Nokto
 1134.01 Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.
 1134.02 Nokte eĉ monstro estas belulo.

 1135.  Bezono
 1135.01 Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas.
 1135.02 Bezono estas plej forta ordono.
 1135.03 Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
 1135.04 Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
 1135.05 Instruas mizero manĝi panon sen butero.
 1135.06 Mizero saltas, mizero haltas.

 1136.  Neesto
 1136.01 Kontraŭ neesto ne helpas protesto.
 1136.02 El malplena telero vane ĉerpas kulero.

 1137.  Plendo
 1137.01 Se neniu plendas, neniu defendas.

 1138.  Leĝo
 1138.01 Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe.

 1139.  Moro
 1139.01 Popola kutimo havas valoron de leĝo.
 1139.02 Leĝo malaperas, moro daŭras.

 1140.  Promeso
 1140.01 Promesita trezoro estas sen valoro.
 1140.02 Plena estas la infero de promesitaj aferoj.

 1141.  Unu
 1141.01 Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.
 1141.02 Unu soldato militon ne faras.
 1141.03 Unu hirundo printempon ne alportas.
 1141.04 Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.
 1141.05 Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.

 1142.  Unu
 1142.01 Unu hako kverkon ne faligas.

 1143.  Unu
 1143.01 Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.

 1144.  Unu
 1144.01 Unu kapo facile trovas apogon.

 1145.  Ĉioserva
 1145.01 Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio.

 1146.  Nekonstanteco
 1146.01 Li havas ĉiun horon alian moron.
 1146.02 El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.

 1147.  Ripeto
 1147.01 Ripetata parolo pri la sama titolo.
 1147.02 Malnova afero en nova livero.

 1148.  Regado
 1148.01 Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.

 1149.  Troeco
 1149.01 Pli bone estas sensale, ol tro sale.
 1149.02 Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
 1149.03 Tro akra fajro estas sen daŭro.

 1150.  Skribo
 1150.01 Diron oni neas, skribo ne pereas.
 1150.02 Nigro sur blanko pruvas sen manko.

 1151.  Drinko
 1151.01 Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
 1151.02 Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.

 1152.  Fiero
 1152.01 En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos.

 1153.  Ripeto
 1153.01 Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.

 1154.  Malfrueco
 1154.01 Pli bone malfrue, ol neniam.

 1155.  Pasintaĵo
 1155.01 Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.
 1155.02 Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis.
 1155.03 Pasinta doloro for el memoro.

 1156.  Specialisto
 1156.01 Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.

 1157.  Garantio
 1157.01 Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.
 1157.02 De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.

 1158.  Ordo
 1158.01 Ordo estas beno por ĉiu entrepreno.
 1158.02 Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.

 1159.  Proverbo
 1159.01 Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
 1159.02 Venas proverbo el popola la cerbo.

 1160.  Postmortaĵo
 1160.01 Post mia malapero renversiĝu la tero.

 1161.  Sendito
 1161.01 Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
 1161.02 Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.

 1162.  Ĉieesta
 1162.01 Nenie semata, ĉie trovata.

 1163.  Vero
 1163.01 Kiu diras la veron, havas suferon.

 1164.  Vero
 1164.01 Vero ne bezonas mediti nek spriti.

 1165.  Vero
 1165.01 Amiko estas kara, sed vero pli kara.

 1166.  Kutimo
 1166.01 Kutimo estas dua naturo.

 1167.  Hejmo
 1167.01 Neniu estas profeto en sia urbeto.

 1168.  Ebrieco
 1168.01 Vera opinio montriĝas en ebrio.
 1168.02 Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.

 1169.  Ebrieco, Malsaĝo
 1169.01 Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.

 1170.  Superfluo
 1170.01 Kvina rado ĉe veturado.
 1170.02 De superfluo malboniĝas la ĝuo.

 1171.  Trofrueco
 1171.01 Kiu komencas tro frue, finas malfrue.

 1172.  Ĵaluzo
 1172.01 Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj.

 1173.  Metio
 1173.01 Al posedanto de metio mankas nenio.
 1173.02 Kiu metion disponas, mizeron ne konas.
 1173.03 Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.

 1174.  Patrino
 1174.01 Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.

 1175.  Vino
 1175.01 Fiŝo volas naĝi.
 1175.02 Fiŝo sen vino estas veneno.

 1176.  Samgenteco
 1176.01 Sama gento, sama sento.

 1177.  Frato
 1177.01 Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.

 1178.  Siaĵo
 1178.01 Propran vangon neniu batas.
 1178.02 Ĉiu besto zorgas pri sia nesto.

 1179.  Forto
 1179.01 Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.
 1179.02 Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.

 1180.  Trankvileco
 1180.01 Kiu iras trankvile, iras facile.
 1180.02 Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.

 1181.  Avareco
 1181.01 Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam.
 1181.02 Avarulo avaras, heredantoj malŝparas.

 1182.  Honoro
 1182.01 Honoro ne donas, kion stomako bezonas.
 1182.02 Ekstere honoro, interne doloro.
 1182.03 Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.
 1182.04 Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.

 1183.  Vorto
 1183.01 Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.
 1183.02 Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.

 1184.  Vorto
 1184.01 Sprita vorto tentas, nenion atentas.
 1184.02 Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.
 1184.03 Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.

 1185.  Servo
 1185.01 Servo ne petita ne estas merita.

 1186.  Aŭskulto
 1186.01 Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.

 1187.  Nutro
 1187.01 Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas.
 1187.02 Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.

 1188.  Aŭskulto
 1188.01 Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.
 1188.02 Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.

 1189.  Trovo
 1189.01 Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.

 1190.  Morto
 1190.01 Ne ekzistas forto kontraŭ la morto.
 1190.02 La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.
 1190.03 Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
 1190.04 Kapoj diferencas, kranioj egalas.

 1191.  Elvoko
 1191.01 La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
 1191.02 Abelujon ne incitu, amason ne spitu.

 1192.  Moko
 1192.01 Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.

 1193.  Konscienco
 1193.01 Konscienco trankvila estas bona dormilo.

 1194.  Deziro
 1194.01 Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro.
 1194.02 Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo.

 1195.  Trankvileco
 1195.01 La afero ne brulas.

 1196.  Rimedo
 1196.01 Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo.
 1196.02 Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo.

 1197.  Sperto
 1197.01 Pasero sperta estas lerta.

 1198.  Maljuneco
 1198.01 Aĝo maljuna ne estas oportuna.
 1198.02 Aĝo tro matura ne estas plezura.

 1199.  Timo
 1199.01 Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
 1199.02 Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.

 1200.  Proceso
 1200.01 Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
 1200.02 Kiu komencas juĝon, iras sub jugon.

 1201.  Juĝo
 1201.01 Pri propra afero neniu juĝas libere.

 1202.  Promeso
 1202.01 Kiu promesojn faras, tiu ne avaras.
 1202.02 Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa.
 1202.03 Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu".
 1202.04 Promeso ne satigas.
 1202.05 Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.

 1203.  Feliĉo
 1203.01 Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
 1203.02 Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.

 1204.  Feliĉo
 1204.01 Feliĉon oni ne heredas nek cedas.
 1204.02 Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.

 1205.  Feliĉo
 1205.01 Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.

 1206.  Malsaĝo
 1206.01 Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.

 1207.  Pacienco
 1207.01 Laboro kaj pacienco kondukas al potenco.
 1207.02 Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.

 1208.  Trankvileco
 1208.01 Akvo trankvila estas akvo danĝera.
 1208.02 Akvo silenta subfosas la bordon.

 1209.  Rapideco
 1209.01 Unu, du, tri, kvar, kaj finita la far'.

 1210.  Prudento
 1210.01 Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
 1210.02 Saĝo abunda, sed ne profunda.

 1211.  Komerco
 1211.01 Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas.
 1211.02 Per lerta admono alfluas la mono.

 1212.  Dronanto
 1212.01 Dronanto eĉ herbeton kaptas avide.

 1213.  Lerno
 1213.01 Kio estas lernita, ne estas perdita.
 1213.02 Kiu iras sperte, iras certe.

 1214.  Kompetenteco
 1214.01 Al la fiŝo ne instruu naĝarton.
 1214.02 Al kokino la ovo lecionojn ne donu.
 1214.03 Ne prediku knabino al via patrino.

 1215.  Trofrueco
 1215.01 Ne diru "hop" antaŭ la salto.
 1215.02 Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.
 1215.03 Plej bone ridas, kiu laste ridas.
 1215.04 Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
 1215.05 Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.

 1216.  Memlaŭdo
 1216.01 Kiu mem sin adoras, nenion valoras.
 1216.02 Kiu mem sin laŭdas, tiun neniu aplaŭdas.
 1216.03 Kiu mem sin gloras, malbone odoras.

 1217.  Ornamo
 1217.01 Eĉ ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos.

 1218.  Alternativo
 1218.01 Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo.

 1219.  Malbono
 1219.01 Malbona herbo froston ne timas.
 1219.02 Malbonulon diablo ne prenas.

 1220.  Bonstato
 1220.01 Kiam kreskas honoro, kreskas humoro.
 1220.02 Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.

 1221.  Rifuzo
 1221.01 Oni invitas--venu, oni donacas--prenu.
 1221.02 Ne prenis pastro la donon--rekaŝu sako la monon.

 1222.  Fremdo
 1222.01 En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.
 1222.02 Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.

 1223.  Rango
 1223.01 Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.

 1224.  Fremdo
 1224.01 Fremda manĝo havas bonan guston.
 1224.02 Propra supo brogas, fremda allogas.

 1225.  Fremdo
 1225.01 Ne doloras frapo sur fremda kapo.

 1226.  Fremdo
 1226.01 De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo.
 1226.02 Fremda spesmilo estas sen utilo.

 1227.  Fremdo
 1227.01 Pagi sen partopreno por fremda festeno.

 1228.  Kiso
 1228.01 Kiso publika estas kiso malamika.
 1228.02 Kiso malsincera estas danĝera.
 1228.03 Kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso.

 1229.  Lango
 1229.01 Lang' estas mola kaj laŭvole petola.

 1230.  Demando
 1230.01 Plej bona gvidilo estas la lango.
 1230.02 Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.

 1231.  Lango
 1231.01 Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas.

 1232.  Lango
 1232.01 Sidu lango malantaŭ la vango.

Fino bona--ĉio bona; finiĝis malbona--des pli bone.


ALFABETA REGISTRO

A

Abundo, 409, 825, 906.
Afableco, 711, 1083.
Afero, 861, 1026.
Aĝo, 1009.
Akiro, 55, 56, 99, 557, 750, 931, 1105.
Akordo, 982.
Akvo, 265.
Alfluo, 644.
Alia, 780, 781, 782.
Aliloke, 1103.
Aliulo, 1032.
Alkonformiĝo, 289.
Allogo, 1095.
Almozo, 227.
Alternativo, 576, 1218.
Altrudo, 352.
Aludo, 450.
Amanto, 1072.
Amataĵo, 1064.
Ambicio, 1128.
Amboso, 205.
Amiko, 89, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 796, 798, 952.
Amo, 170, 890.
Antaŭtempeco, 640, 1106.
Antaŭvido, 132, 706.
Antaŭzorgo, 909.
Antikvaĵo, 5.
Aplaŭdo, 190.
Aprilo, 22, 23, 24.
Aspiro, 1073.
Atako, 793.
Atendo, 878, 879, 880, 882, 883.
Atento, 138, 426, 677, 775, 1008.
Atingo, 91, 258.
Aŭskulto, 1186, 1188.
Avareco, 16, 1181.
Averto, 47, 779, 807.
Avideco, 10, 226, 428, 607, 628, 885, 922, 1033.

B

Babilo, 151, 451, 454, 455, 678, 1015.
Bagatelo, 484, 548, 766.
Barbo, 153, 155, 156.
Bato, 69, 80, 81.
Batalo, 75.
Bedaŭro, 196, 495.
Beleco, 1067, 1068, 1092.
Bezono, 213, 379, 712, 902, 1135.
Bojo, 163, 167, 298, 1085.
Bondeziro, 715, 884.
Bonfaro, 179, 697, 698.
Bonkoreco, 868.
Bono, 701, 714, 1080, 1093, 1108.
Bonstato, 912, 939, 1220.
Braveco, 418, 511, 684, 1077.

C Ĉ

Certeco, 389, 623.
Cirkonstancoj, 392.
Ĉaso, 716.
Ĉefaĵo, 254.
Ĉefo, 416.
Ĉieesta, 1162.
Ĉioserva, 1145.
Ĉikano, 1017.
Ĉirkaŭaĵo, 509.
Ĉiu, 369.

D

Dando, 579.
Danĝero, 32, 125, 546.
Decido, 207, 935.
Defendo, 470, 487.
Delonge, 1036.
Demando, 144, 1230.
Detaloj, 4.
Detruo, 1045.
Deveno, 689.
Devigo, 504.
Devo, 571, 859.
Deziro, 424, 612, 886, 1194.
Difekto, 345.
Dio, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 130, 133, 611, 613, 641.
Dise, 674.
Disiĝo, 520, 584.
Diskreteco, 681, 996, 1103.
Doloro, 142, 407, 461.
Domo, 888.
Donaco, 588, 589, 590, 591.
Dono, 176, 351, 594, 595, 604, 615, 617.
Dormo, 729.
Doto, 101.
Drinko, 1151.
Dronanto, 1212.
Dubo, 43.
Duflankeco, 629.
Duonpatrino, 758.

E

Ebleco, 1.
Ebrieco, 954, 1098, 1117, 1168, 1169.
Edzeco, 348, 373, 388, 894, 895, 896, 897, 1122.
Edzino, 69, 519, 752, 887, 889.
Egaleco, 344.
Eksamiko, 472.
Eksteraĵo, 365, 368.
Elektemeco, 374.
Elemento, 203.
Elporto, 381.
Elvoko, 92, 221, 278, 586, 1069, 1191.
Embaraso, 231, 971.
Emerito, 907.
Enspezo, 932.
Entrepreno, 246, 974.
Entrudiĝo, 384.
Envio, 413, 938, 940.
Eraro, 259, 346, 551, 937.
Escepto, 1035.
Esenco, 378, 620, 675, 776, 1127.
Espero, 2, 3, 120, 542.
Esploro, 1018.
Estimo, 1002.
Estonteco, 929.
Evito, 983, 984, 1029.

F

Fabelo, 95.
Facila, 1081.
Falo, 564.
Falpuŝiĝo, 1046.
Falsvirto, 538.
Famo, 436, 709, 978.
Fanfaronado, 158, 545.
Faraĉo, 1052.
Faro, 855, 856.
Faritaĵo, 73, 208, 248.
Feliĉo, 44, 236, 276, 324, 367, 657, 930, 1203, 1204, 1205.
Festo, 336, 639, 997.
Fianĉo, 899.
Fido, 791.
Fiero, 134, 139, 276, 383, 444, 490, 491, 550, 1152.
Finitaĵo, 270.
Fino, 1065, 1066, 1079.
Firmeco, 602.
Flamiĝemo, 339, 945.
Flato, 232, 419, 771.
Flikitaĵo, 322.
For, 704, 705, 746.
Foresto, 429.
Formeto, 854.
Forpreno, 872.
Forto, 148, 411, 517, 1179.
Frato, 173, 1177.
Fraŭleco, 837.
Fremdo, 140, 223, 233, 500, 707, 755, 821, 853, 857, 1001, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227.
Fremdlando, 198, 1120.
Frenezo, 230.
Frue, 535, 1054.
Frukto, 256.
Fumo, 831.

G Ĝ

Garantio, 382, 956, 1157.
Gasto, 333, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534.
Gloro, 57, 649.
Gracio, 1096.
Grando, 149.
Gravaĵo, 293.
Gusto, 53, 262, 371.
Ĝibulo, 489.
Ĝuado, 31, 396, 933.
Ĝustatempeco, 458, 525, 669, 763, 860, 1070.
Ĝustmezureco, 581.
Ĝustulo, 977.

H

Havo, 634, 1107.
Hejmo, 358, 536, 751, 1167.
Helpo, 217, 835, 875.
Hipokriteco, 154.
Honesto, 229.
Honoro, 700, 1182.
Honto, 129, 412.
Humileco, 84, 288, 448, 672.
Humoro, 498, 814.

I

Iele, 560.
Imito, 691, 783, 1086.
Infano, 104, 687, 690, 692, 693.
Infekto, 157.
Insulto, 167.
Intereso, 990.
Interkonsento, 656, 1112.
Interŝanĝo, 1125.
Intimeco, 822.
Io, 871.

J Ĵ

Jen, 42.
Juĝo, 1043, 1201.
Juneco, 26, 694.
Justeco, 117.
Ĵaluzo, 1172.
Ĵuro, 135, 136, 401.

K

Kalkulo, 280, 662, 916, 917.
Kalkulemeco, 1126.
Kalumnio, 1056.
Kamarado, 66.
Kapablo, 376, 377, 605.
Kapo, 464, 465.
Kaprico, 370, 828.
Karaktero, 279, 284.
Kareso, 422.
Kaŝitaĵo, 224, 833.
Kaŭzo, 166, 399, 524, 830, 838, 839.
Kiso, 1228.
Klereco, 1130.
Kolekto, 981.
Kolero, 171, 239, 985, 986.
Komenco, 6, 356.
Komerco, 1071, 1211.
Kompato, 1114.
Kompetenteco, 1214.
Kompreno, 442, 994, 1129.
Konateco, 988.
Konfido, 234, 390, 718, 794.
Konformeco, 189, 919.
Konfuzo, 946.
Kono, 283, 1004.
Konscienco, 699, 823, 1193.
Konsilo, 462.
Konsolo, 216.
Konstanteco, 725.
Konsumado, 914, 915.
Kontenteco, 717, 748.
Kontentigo, 159, 291, 343, 362, 627.
Kontraŭaĵo, 523.
Kontraŭstaro, 723.
Koro, 818.
Kosto, 762.
Kredito, 249.
Krio, 506.
Kritiko, 252.
Krudulo, 1121.
Kulpo, 260, 314.
Kuraĝo, 512.
Kuro, 321.
Kutimo, 1166.
Kvalito, 1051.
Kvanto, 735.

L

Laboro, 72, 406, 446, 503, 521, 577, 760, 778, 864, 975.
Lango, 164, 1229, 1231, 1232.
Lasta, 242.
Legado, 1059.
Leĝo, 958, 959, 960, 1038, 1138.
Lerno, 187, 386, 522, 1213.
Lerteco, 1082.
Libero, 266, 300, 301, 753, 1041.
Lojaleco, 162.
Loko, 204, 361, 508.
Longedaŭro, 146.
Ludo, 1026.
Lukso, 911.

M

Magio, 957.
Malamiko, 323, 797.
Malapero, 210, 271, 597, 817, 976.
Malatento, 435, 447, 466, 671, 720, 767, 1023, 1102.
Malbelulo, 30.
Malbonaĵo, 493.
Malbono, 631, 841, 1219.
Malegaleco, 496.
Malespero, 480.
Malfacileco, 123.
Malfeliĉo, 145, 214, 494, 747, 1007.
Malforteco, 414.
Malfrueco, 516, 614, 719, 770, 898, 948, 1124, 1154.
Malgrando, 238, 832, 1019, 1037, 1104.
Malĝojo, 497.
Malhelpo, 848, 972.
Malico, 782.
Maljuneco, 953, 1198.
Malkareso, 420, 827.
Malkaŝeco, 431, 643.
Malklaraĵo, 269.
Mallaŭdo, 137, 598.
Malmodereco, 51.
Malnova, 674.
Malpaco, 82, 400, 404, 619, 680, 949, 1028.
Malpermeso, 966.
Malprofito, 202.
Malproksimo, 186, 188, 255, 485, 486, 582, 731, 744, 918.
Malpureco, 964.
Malriĉo, 19, 185, 228, 385, 479, 481, 563, 635, 928.
Malsaĝo, 127, 212, 292, 439, 440, 441, 668, 756, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 1169, 1206.
Malsato, 183, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 1016.
Malsincereco, 593.
Malsukceso, 847.
Malŝpareco, 515, 578, 665.
Maltrafo, 305, 540, 596.
Maltrankvilo, 527, 1025.
Malvirto, 562, 927.
Maniero, 54.
Manko, 59.
Maro, 60.
Mastrumado, 913.
Mateno, 969, 970.
Matureco, 1010.
Memhelpo, 122.
Memlaŭdo, 1216.
Memoro, 968, 1091.
Memstareco, 355, 359, 360.
Mensogo, 325, 326, 327, 328, 329, 1087, 1088, 1089, 1090, 1097.
Merito, 354, 759, 862, 926.
Metio, 1173.
Mieno, 201.
Milito, 85.
Minaco, 544, 1050.
Miraklo, 685.
Mizero, 215, 218, 219, 220.
Modereco, 51, 773, 910.
Moko, 558, 1192.
Mono, 14, 15, 549, 646, 647, 648, 650, 654, 655, 659, 660, 661, 713, 1005.
Morgaŭ, 941.
Moro, 1139.
Mortigo, 724, 1048.
Mortinto, 609.
Morto, 630, 727, 921, 1190.
Moviĝemo, 866.
Murmuro, 1013.

N

Naiveco, 95.
Najbaro, 633.
Naturo, 303.
Neatenditaĵo, 554, 800, 801.
Neatingebleco, 559.
Nebuligo, 599.
Necerteco, 621.
Neesto, 1136.
Neĝusteco, 510.
Nekaŝebleco, 1100.
Nekomprenado, 539, 696.
Nekompetenteco, 8.
Nekonstanteco, 1146.
Nematureco, 9.
Neniam, 642, 722.
Nenio, 482.
Nesciado, 7, 989.
Nesto, 318.
Neŝatado, 616.
Nokto, 1134.
Nomo, 869.
Nova, 243, 749, 1132, 1133.
Nutro, 1187.

O

Obeo, 799, 1024.
Observado, 12, 432.
Obstino, 195, 566, 726, 829.
Ofico, 273, 852.
Okazo, 182.
Okulo, 408, 425.
Ombro, 410.
Opinio, 245, 469.
Ordo, 1158.
Ornamo, 1217.

P

Pacienco, 27, 1207.
Paco, 423, 754, 1078.
Pago, 143, 287, 652, 653, 736, 1053.
Papero, 191.
Papo, 206.
Pardonemeco, 1111.
Parenco, 88, 89, 264, 682.
Paro, 618.
Parolo, 452, 453, 459, 460, 836.
Pasemeco, 499, 636, 637.
Pasintaĵo, 501, 1031, 1155.
Pasio, 263.
Patrino, 1174.
Peko, 41, 131, 169, 552, 553, 555, 561.
Penado, 876, 1060.
Penso, 83, 463.
Pento, 468, 556.
Pentofaro, 944.
Perditaĵo, 244, 277, 1000.
Perdo, 471.
Pereo, 178.
Perfido, 1030.
Perforteco, 660, 708, 1014, 1109.
Persisteco, 726.
Peto, 686.
Petolo, 46, 572, 973.
Piede, 632.
Piko, 402.
Plaĉo, 826, 1110.
Plendo, 141, 1116, 1137.
Plenumo, 745, 844, 845.
Pli, 622.
Plibonigo, 702.
Plimulteco, 624.
Ploro, 251, 507.
Por, 936.
Porko, 68.
Postmortaĵo, 1160.
Poŝo, 1049.
Potenco, 1055.
Povo, 103.
Praktikeco, 772.
Praviĝo, 961.
Prediko, 443.
Preĝo, 1113.
Preno, 174, 175.
Preparo, 168.
Preteksto, 74.
Pripenso, 802.
Privateco, 891, 892.
Proceso, 1200.
Profesio, 13.
Profito, 17, 209, 294, 398, 403, 673, 795, 816, 874.
Prokrasto, 850, 942.
Promeso, 364, 488, 567, 600, 601, 842, 1140, 1202.
Propeka, 1061.
Proporcieco, 149, 1123.
Propraĵo, 347.
Protekto, 44, 126.
Proverbo, 1159.
Provo, 967, 1006.
Prudento, 128, 999, 1210.
Prunto, 739.
Pruvo, 315.
Publikaĵo, 1042.
Publikeco, 193, 761.
Puno, 78, 79, 199, 261, 285, 319, 863.

R

Rango, 1223.
Rapideco, 904, 1209.
Reago, 29, 77, 391.
Reboniĝo, 397.
Reciprokeco, 48, 307, 923.
Regado, 947, 1148.
Regalo, 65.
Regulo, 1035.
Renkonto, 483.
Rerakonto, 1074.
Resaniĝo, 728, 951.
Reservo, 11, 587.
Revo, 275.
Rezervo, 121.
Rezignacio, 610.
Riĉo, 96, 97, 98, 100, 102, 106, 107, 645.
Rifuzo, 437, 1221.
Rigardaĉo, 1021, 1022.
Rimedo, 1057, 1196.
Ripeto, 877, 1147, 1153.
Ripozo, 858.
Riproĉo, 375.
Risko, 3.

S Ŝ

Saĝo, 583.
Sameco, 518, 1044.
Samgenteco, 1176.
Samkvaliteco, 980.
Samtempeco, 626.
Samvaloreco, 260.
Sanktulo, 116, 394.
Sano, 978.
Sato, 184.
Scio, 992, 993, 998.
Se, 1040.
Sekreto, 253, 457.
Sencelaĵo, 45, 268.
Senĉeseco, 1047.
Sendependeco, 663.
Sendito, 1161.
Senefikeco, 197, 247, 513, 580, 1062.
Senelekteco, 341, 840.
Senelireco, 505.
Senforteco, 70, 225, 670.
Sengajneco, 721.
Senkulpeco, 372.
Senkuraĝeco, 815.
Senlaboreco, 20, 282, 430, 573, 865, 881, 908, 1099.
Senpageco, 592.
Senpartieco, 342, 608.
Senprofiteco, 574.
Senproporcieco, 150, 153, 548.
Senrigarde, 1011.
Senrimedeco, 1058.
Sensenceco, 683, 870.
Senŝanĝeco, 1119.
Sentaŭgeco, 124, 769, 1131.
Sento, 395.
Senvaloreco, 237, 250, 1027.
Serĉado, 1034.
Serpento, 987.
Servanto, 172, 774.
Servo, 1185.
Severo, 366, 449, 676, 867.
Sezono, 240.
Siaĵo, 90, 349, 350, 353, 357, 765, 792, 1178.
Silento, 21, 456, 570, 575, 1012, 1039, 1115.
Simileco, 380, 603.
Sindefendo, 1020.
Singardo, 62, 64, 272.
Sinjoro, 50, 52.
Sintenado, 565.
Sklavo, 304, 405.
Skribo, 1150.
Solidareco, 302.
Sonĝo, 543.
Sorto, 194, 200, 920.
Specialisto, 1156.
Sperto, 71, 192, 995, 1197.
Stomako, 180, 181.
Subitaĵo, 118, 211, 235.
Sufero, 147.
Sukceso, 28, 335.
Superfluo, 660, 965, 1170.
Ŝajno, 87, 286, 337, 338.
Ŝanĝo, 393, 421, 893.
Ŝerco, 438.
Ŝparo, 61, 63, 445, 658, 664, 768.
Ŝtelo, 18, 94, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 320.
Ŝuldo, 105, 732, 733, 734, 737, 738, 740, 741, 742.

T

Taksado, 25, 256, 257, 368, 991.
Temo, 846.
Tempo, 267, 330, 331, 332, 334, 703.
Tento, 309, 963.
Teruro, 819.
Timo, 160, 161, 165, 281, 306, 434, 777, 1199.
Toleremeco, 1118.
Tombo, 541, 834.
Trankvileco, 585, 924, 1180, 1195, 1208.
Trinko, 962.
Trio, 108.
Troalteco, 427.
Troeco, 502, 1076, 1149.
Trofrueco, 241, 1171, 1215.
Trograndigo, 1063.
Trojuneco, 569.
Tromulteco, 295, 296, 433.
Trompo, 86.
Trovo, 1189.
Tuj, 467, 526, 843.
Tuteco, 757, 1075.

U

Unu, 1141, 1142, 1143, 1144.
Unufoje, 222, 363, 625.
Urĝo, 849.
Utilo, 651.

V

Valoro, 764, 851.
Ve, 873.
Vero, 177, 824, 1163, 1164, 1165.
Vesto, 340.
Veto, 955.
Vico, 943.
Virino, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 415, 730, 900, 901.
Virto, 710, 820.
Vino, 1175.
Vivmaniero, 925.
Vivo, 387, 905, 934.
Vizaĝo, 1094.
Volo, 297, 299, 417.
Vorto, 1084, 1183, 1184.
Vundo, 903, 950.

Z

Zorgo, 492, 638.


LAŬNUMERA REGISTRO

  1. Ebleco
  2. Espero
  3. Espero, Risko
  4. Detaloj
  5. Antikvaĵo
  6. Komenco
  7. Nesciado
  8. Nekompetenteco
  9. Nematureco
  10. Avideco
  11. Reservo
  12. Observado
  13. Profesio
  14. Mono
  15. Mono
  16. Avareco
  17. Profito
  18. Ŝtelo
  19. Malriĉo
  20. Senlaboreco
  21. Silento
  22. Aprilo
  23. Aprilo
  24. Aprilo
  25. Taksado
  26. Juneco
  27. Pacienco
  28. Sukceso
  29. Reago
  30. Malbelulo
  31. Ĝuado
  32. Danĝero
  33. Virino
  34. Virino
  35. Virino
  36. Virino
  37. Virino
  38. Virino
  39. Virino
  40. Virino
  41. Peko
  42. Jen
  43. Dubo
  44. Feliĉo, Protekto
  45. Sencelaĵo
  46. Petolo
  47. Averto
  48. Reciprokeco
  49. [mankas]
  50. Sinjoro
  51. Malmodereco, Modereco
  52. Sinjoro
  53. Gusto
  54. Maniero
  55. Akiro
  56. Akiro
  57. Gloro
  58. [mankas]
  59. Manko
  60. Maro
  61. Ŝparo
  62. Singardo
  63. Ŝparo
  64. Singardo
  65. Regalo
  66. Kamarado
  67. [mankas]
  68. Porko
  69. Bato, Edzino
  70. Senforteco
  71. Sperto
  72. Laboro
  73. Faritaĵo
  74. Preteksto
  75. Batalo
  76. [mankas]
  77. Reago
  78. Puno
  79. Puno
  80. Bato
  81. Bato
  82. Malpaco
  83. Penso
  84. Humileco
  85. Milito
  86. Trompo
  87. Ŝajno
  88. Parenco
  89. Amiko, Parenco
  90. Siaĵo
  91. Atingo
  92. Elvoko
  93. Dio
  94. Ŝtelo
  95. Fabelo, Naiveco
  96. Riĉo
  97. Riĉo
  98. Riĉo
  99. Akiro
 100. Riĉo
 101. Doto
 102. Riĉo
 103. Povo
 104. Infano
 105. Ŝuldo
 106. Riĉo
 107. Riĉo
 108. Trio
 109. Dio
 110. Dio
 111. Dio
 112. Dio
 113. Dio
 114. Dio
 115. Dio
 116. Sanktulo
 117. Justeco
 118. Subitaĵo
 119. Dio
 120. Espero
 121. Rezervo
 122. Memhelpo
 123. Malfacileco
 124. Sentaŭgeco
 125. Danĝero
 126. Protekto
 127. Malsaĝo
 128. Prudento
 129. Honto
 130. Dio
 131. Peko
 132. Antaŭvido
 133. Dio
 134. Fiero
 135. Ĵuro
 136. Ĵuro
 137. Mallaŭdo
 138. Atento
 139. Fiero
 140. Fremdo
 141. Plendo
 142. Doloro
 143. Pago
 144. Demando
 145. Malfeliĉo
 146. Longedaŭro
 147. Sufero
 148. Forto
 149. Grando, Proporcieco
 150. Senproporcieco
 151. Babilo
 152. [mankas]
 153. Barbo, Senproporcieco
 154. Hipokriteco
 155. Barbo
 156. Barbo
 157. Infekto
 158. Fanfaronado
 159. Kontentigo
 160. Timo
 161. Timo
 162. Lojaleco
 163. Bojo
 164. Lango
 165. Timo
 166. Kaŭzo
 167. Bojo, Insulto
 168. Preparo
 169. Peko
 170. Amo
 171. Kolero
 172. Servanto
 173. Frato
 174. Preno
 175. Preno
 176. Dono
 177. Vero
 178. Pereo
 179. Bonfaro
 180. Stomako
 181. Stomako
 182. Okazo
 183. Malsato
 184. Sato
 185. Malriĉo
 186. Malproksimo
 187. Lerno
 188. Malproksimo
 189. Konformeco
 190. Aplaŭdo
 191. Papero
 192. Sperto
 193. Publikeco
 194. Sorto
 195. Obstino
 196. Bedaŭro
 197. Senefikeco
 198. Fremdlando
 199. Puno
 200. Sorto
 201. Mieno
 202. Malprofito
 203. Elemento
 204. Loko
 205. Amboso
 206. Papo
 207. Decido
 208. Faritaĵo
 209. Profito
 210. Malapero
 211. Subitaĵo
 212. Malsaĝo
 213. Bezono
 214. Malfeliĉo
 215. Mizero
 216. Konsolo
 217. Helpo
 218. Mizero
 219. Mizero
 220. Mizero
 221. Elvoko
 222. Unufoje
 223. Fremdo
 224. Kaŝitaĵo
 225. Senforteco
 226. Avideco
 227. Almozo
 228. Malriĉo
 229. Honesto
 230. Frenezo
 231. Embaraso
 232. Flato
 233. Fremdo
 234. Konfido
 235. Subitaĵo
 236. Feliĉo
 237. Senvaloreco
 238. Malgrando
 239. Kolero
 240. Sezono
 241. Trofrueco
 242. Lasta
 243. Nova
 244. Perditaĵo
 245. Opinio
 246. Entrepreno
 247. Senefikeco
 248. Faritaĵo
 249. Kredito
 250. Senvaloreco
 251. Ploro
 252. Kritiko
 253. Sekreto
 254. Ĉefaĵo
 255. Malproksimo
 256. Frukto, Taksado
 257. Taksado
 258. Atingo
 259. Eraro
 260. Kulpo, Samvaloreco
 261. Puno
 262. Gusto
 263. Pasio
 264. Parenco
 265. Akvo
 266. Libero
 267. Tempo
 268. Sencelaĵo
 269. Malklaraĵo
 270. Finitaĵo
 271. Malapero
 272. Singardo
 273. Ofico
 274. [mankas]
 275. Revo
 276. Feliĉo, Fiero
 277. Perditaĵo
 278. Elvoko
 279. Karaktero
 280. Kalkulo
 281. Timo
 282. Senlaboreco
 283. Kono
 284. Karaktero
 285. Puno
 286. Ŝajno
 287. Pago
 288. Humileco
 289. Alkonformiĝo
 290. [mankas]
 291. Kontentigo
 292. Malsaĝo
 293. Gravaĵo
 294. Profito
 295. Tromulteco
 296. Tromulteco
 297. Volo
 298. Bojo
 299. Volo
 300. Libero
 301. Libero
 302. Solidareco
 303. Naturo
 304. Sklavo
 305. Maltrafo
 306. Timo
 307. Reciprokeco
 308. [mankas]
 309. Tento
 310. Ŝtelo
 311. Ŝtelo
 312. Ŝtelo
 313. Ŝtelo
 314. Kulpo
 315. Pruvo
 316. Ŝtelo
 317. Ŝtelo
 318. Nesto
 319. Puno
 320. Ŝtelo
 321. Kuro
 322. Flikitaĵo
 323. Malamiko
 324. Feliĉo
 325. Mensogo
 326. Mensogo
 327. Mensogo
 328. Mensogo
 329. Mensogo
 330. Tempo
 331. Tempo
 332. Tempo
 333. Gasto
 334. Tempo
 335. Sukceso
 336. Festo
 337. Ŝajno
 338. Ŝajno
 339. Flamiĝemo
 340. Vesto
 341. Senelekteco
 342. Senpartieco
 343. Kontentigo
 344. Egaleco
 345. Difekto
 346. Eraro
 347. Propraĵo
 348. Edzeco
 349. Siaĵo
 350. Siaĵo
 351. Dono
 352. Altrudo
 353. Siaĵo
 354. Merito
 355. Memstareco
 356. Komenco
 357. Siaĵo
 358. Hejmo
 359. Memstareco
 360. Memstareco
 361. Loko
 362. Kontentigo
 363. Unufoje
 364. Promeso
 365. Eksteraĵo
 366. Severo
 367. Feliĉo
 368. Eksteraĵo, Taksado
 369. Ĉiu
 370. Kaprico
 371. Gusto
 372. Senkulpeco
 373. Edzeco
 374. Elektemeco
 375. Riproĉo
 376. Kapablo
 377. Kapablo
 378. Esenco
 379. Bezono
 380. Simileco
 381. Elporto
 382. Garantio
 383. Fiero
 384. Entrudiĝo
 385. Malriĉo
 386. Lerno
 387. Vivo
 388. Edzeco
 389. Certeco
 390. Konfido
 391. Reago
 392. Cirkonstancoj
 393. Ŝanĝo
 394. Sanktulo
 395. Sento
 396. Ĝuado
 397. Reboniĝo
 398. Profito
 399. Kaŭzo
 400. Malpaco
 401. Ĵuro
 402. Piko
 403. Profito
 404. Malpaco
 405. Sklavo
 406. Laboro
 407. Doloro
 408. Okulo
 409. Abundo
 410. Ombro
 411. Forto
 412. Honto
 413. Envio
 414. Malforteco
 415. Virino
 416. Ĉefo
 417. Volo
 418. Braveco
 419. Flato
 420. Malkareso
 421. Ŝanĝo
 422. Kareso
 423. Paco
 424. Deziro
 425. Okulo
 426. Atento
 427. Troalteco
 428. Avideco
 429. Foresto
 430. Senlaboreco
 431. Malkaŝeco
 432. Observado
 433. Tromulteco
 434. Timo
 435. Malatento
 436. Famo
 437. Rifuzo
 438. Ŝerco
 439. Malsaĝo
 440. Malsaĝo
 441. Malsaĝo
 442. Kompreno
 443. Prediko
 444. Fiero
 445. Ŝparo
 446. Laboro
 447. Malatento
 448. Humileco
 449. Severo
 450. Aludo
 451. Babilo
 452. Parolo
 453. Parolo
 454. Babilo
 455. Babilo
 456. Silento
 457. Sekreto
 458. Ĝustatempeco
 459. Parolo
 460. Parolo
 461. Doloro
 462. Konsilo
 463. Penso
 464. Kapo
 465. Kapo
 466. Malatento
 467. Tuj
 468. Pento
 469. Opinio
 470. Defendo
 471. Perdo
 472. Eksamiko
 473. Malsato
 474. Malsato
 475. Malsato
 476. Malsato
 477. Malsato
 478. Malsato
 479. Malriĉo
 480. Malespero
 481. Malriĉo
 482. Nenio
 483. Renkonto
 484. Bagatelo
 485. Malproksimo
 486. Malproksimo
 487. Defendo
 488. Promeso
 489. Ĝibulo
 490. Fiero
 491. Fiero
 492. Zorgo
 493. Malbonaĵo
 494. Malfeliĉo
 495. Bedaŭro
 496. Malegaleco
 497. Malĝojo
 498. Humoro
 499. Pasemeco
 500. Fremdo
 501. Pasintaĵo
 502. Troeco
 503. Laboro
 504. Devigo
 505. Senelireco
 506. Krio
 507. Ploro
 508. Loko
 509. Ĉirkaŭaĵo
 510. Neĝusteco
 511. Braveco
 512. Kuraĝo
 513. Senefikeco
 514. [mankas]
 515. Malŝpareco
 516. Malfrueco
 517. Forto
 518. Sameco
 519. Edzino
 520. Disiĝo
 521. Laboro
 522. Lerno
 523. Kontraŭaĵo
 524. Kaŭzo
 525. Ĝustatempeco
 526. Tuj
 527. Maltrankvilo
 528. Gasto
 529. Gasto
 530. Gasto
 531. Gasto
 532. Gasto
 533. Gasto
 534. Gasto
 535. Frue
 536. Hejmo
 537. [mankas]
 538. Falsvirto
 539. Nekomprenado
 540. Maltrafo
 541. Tombo
 542. Espero
 543. Sonĝo
 544. Minaco
 545. Fanfaronado
 546. Danĝero
 547. [mankas]
 548. Bagatelo, Senproporcieco
 549. Mono
 550. Fiero
 551. Eraro
 552. Peko
 553. Peko
 554. Neatenditaĵo
 555. Peko
 556. Pento
 557. Akiro
 558. Moko
 559. Neatingebleco
 560. Iele
 561. Peko
 562. Malvirto
 563. Malriĉo
 564. Falo
 565. Sintenado
 566. Obstino
 567. Promeso
 568. [mankas]
 569. Trojuneco
 570. Silento
 571. Devo
 572. Petolo
 573. Senlaboreco
 574. Senprofiteco
 575. Silento
 576. Alternativo
 577. Laboro
 578. Malŝpareco
 579. Dando
 580. Senefikeco
 581. Ĝustmezureco
 582. Malproksimo
 583. Saĝo
 584. Disiĝo
 585. Trankvileco
 586. Elvoko
 587. Reservo
 588. Donaco
 589. Donaco
 590. Donaco
 591. Donaco
 592. Senpageco
 593. Malsincereco
 594. Dono
 595. Dono
 596. Maltrafo
 597. Malapero
 598. Mallaŭdo
 599. Nebuligo
 600. Promeso
 601. Promeso
 602. Firmeco
 603. Simileco
 604. Dono
 605. Kapablo
 606. [mankas]
 607. Avideco
 608. Senpartieco
 609. Mortinto
 610. Rezignacio
 611. Dio
 612. Deziro
 613. Dio
 614. Malfrueco
 615. Dono
 616. Neŝatado
 617. Dono
 618. Paro
 619. Malpaco
 620. Esenco
 621. Necerteco
 622. Pli
 623. Certeco
 624. Plimulteco
 625. Unufoje
 626. Samtempeco
 627. Kontentigo
 628. Avideco
 629. Duflankeco
 630. Morto
 631. Malbono
 632. Piede
 633. Najbaro
 634. Havo
 635. Malriĉo
 636. Pasemeco
 637. Pasemeco
 638. Zorgo
 639. Festo
 640. Antaŭtempeco
 641. Dio
 642. Neniam
 643. Malkaŝeco
 644. Alfluo
 645. Riĉo
 646. Mono
 647. Mono
 648. Mono
 649. Gloro
 650. Mono
 651. Utilo
 652. Pago
 653. Pago
 654. Mono
 655. Mono
 656. Interkonsento
 657. Feliĉo
 658. Ŝparo
 659. Mono
 660. Mono, Perforteco, Superfluo
 661. Mono
 662. Kalkulo
 663. Sendependeco
 664. Ŝparo
 665. Malŝpareco
 666. [mankas]
 667. [mankas]
 668. Malsaĝo
 669. Ĝustatempeco
 670. Senforteco
 671. Malatento
 672. Humileco
 673. Profito
 674. Dise, Malnova
 675. Esenco
 676. Severo
 677. Atento
 678. Babilo
 679. [mankas]
 680. Malpaco
 681. Diskreteco
 682. Parenco
 683. Sensenceco
 684. Braveco
 685. Miraklo
 686. Peto
 687. Infano
 688. [mankas]
 689. Deveno
 690. Infano
 691. Imito
 692. Infano
 693. Infano
 694. Juneco
 695. [mankas]
 696. Nekomprenado
 697. Bonfaro
 698. Bonfaro
 699. Konscienco
 700. Honoro
 701. Bono
 702. Plibonigo
 703. Tempo
 704. For
 705. For
 706. Antaŭvido
 707. Fremdo
 708. Perforteco
 709. Famo
 710. Virto
 711. Afableco
 712. Bezono
 713. Mono
 714. Bono
 715. Bondeziro
 716. Ĉaso
 717. Kontenteco
 718. Konfido
 719. Malfrueco
 720. Malatento
 721. Sengajneco
 722. Neniam
 723. Kontraŭstaro
 724. Mortigo
 725. Konstanteco
 726. Obstino, Persisteco
 727. Morto
 728. Resaniĝo
 729. Dormo
 730. Virino
 731. Malproksimo
 732. Ŝuldo
 733. Ŝuldo
 734. Ŝuldo
 735. Kvanto
 736. Pago
 737. Ŝuldo
 738. Ŝuldo
 739. Prunto
 740. Ŝuldo
 741. Ŝuldo
 742. Ŝuldo
 743. [mankas]
 744. Malproksimo
 745. Plenumo
 746. For
 747. Malfeliĉo
 748. Kontenteco
 749. Nova
 750. Akiro
 751. Hejmo
 752. Edzino
 753. Libero
 754. Paco
 755. Fremdo
 756. Malsaĝo
 757. Tuteco
 758. Duonpatrino
 759. Merito
 760. Laboro
 761. Publikeco
 762. Kosto
 763. Ĝustatempeco
 764. Valoro
 765. Siaĵo
 766. Bagatelo
 767. Malatento
 768. Ŝparo
 769. Sentaŭgeco
 770. Malfrueco
 771. Flato
 772. Praktikeco
 773. Modereco
 774. Servanto
 775. Atento
 776. Esenco
 777. Timo
 778. Laboro
 779. Averto
 780. Alia
 781. Alia
 782. Alia, Malico
 783. Imito
 784. Amiko
 785. Amiko
 786. Amiko
 787. Amiko
 788. Amiko
 789. Amiko
 790. Amiko
 791. Fido
 792. Siaĵo
 793. Atako
 794. Konfido
 795. Profito
 796. Amiko
 797. Malamiko
 798. Amiko
 799. Obeo
 800. Neatenditaĵo
 801. Neatenditaĵo
 802. Pripenso
 803. Malsaĝo
 804. Malsaĝo
 805. Malsaĝo
 806. Malsaĝo
 807. Averto
 808. Malsaĝo
 809. Malsaĝo
 810. Malsaĝo
 811. Malsaĝo
 812. Malsaĝo
 813. Malsaĝo
 814. Humoro
 815. Senkuraĝeco
 816. Profito
 817. Malapero
 818. Koro
 819. Teruro
 820. Virto
 821. Fremdo
 822. Intimeco
 823. Konscienco
 824. Vero
 825. Abundo
 826. Plaĉo
 827. Malkareso
 828. Kaprico
 829. Obstino
 830. Kaŭzo
 831. Fumo
 832. Malgrando
 833. Kaŝitaĵo
 834. Tombo
 835. Helpo
 836. Parolo
 837. Fraŭleco
 838. Kaŭzo
 839. Kaŭzo
 840. Senelekteco
 841. Malbono
 842. Promeso
 843. Tuj
 844. Plenumo
 845. Plenumo
 846. Temo
 847. Malsukceso
 848. Malhelpo
 849. Urĝo
 850. Prokrasto
 851. Valoro
 852. Ofico
 853. Fremdo
 854. Formeto
 855. Faro
 856. Faro
 857. Fremdo
 858. Ripozo
 859. Devo
 860. Ĝustatempeco
 861. Afero
 862. Merito
 863. Puno
 864. Laboro
 865. Senlaboreco
 866. Moviĝemo
 867. Severo
 868. Bonkoreco
 869. Nomo
 870. Sensenceco
 871. Io
 872. Forpreno
 873. Ve
 874. Profito
 875. Helpo
 876. Penado
 877. Ripeto
 878. Atendo
 879. Atendo
 880. Atendo
 881. Senlaboreco
 882. Atendo
 883. Atendo
 884. Bondeziro
 885. Avideco
 886. Deziro
 887. Edzino
 888. Domo
 889. Edzino
 890. Amo
 891. Privateco
 892. Privateco
 893. Ŝanĝo
 894. Edzeco
 895. Edzeco
 896. Edzeco
 897. Edzeco
 898. Malfrueco
 899. Fianĉo
 900. Virino
 901. Virino
 902. Bezono
 903. Vundo
 904. Rapideco
 905. Vivo
 906. Abundo
 907. Emerito
 908. Senlaboreco
 909. Antaŭzorgo
 910. Modereco
 911. Lukso
 912. Bonstato
 913. Mastrumado
 914. Konsumado
 915. Konsumado
 916. Kalkulo
 917. Kalkulo
 918. Malproksimo
 919. Konformeco
 920. Sorto
 921. Morto
 922. Avideco
 923. Reciprokeco
 924. Trankvileco
 925. Vivmaniero
 926. Merito
 927. Malvirto
 928. Malriĉo
 929. Estonteco
 930. Feliĉo
 931. Akiro
 932. Enspezo
 933. Ĝuado
 934. Vivo
 935. Decido
 936. Por
 937. Eraro
 938. Envio
 939. Bonstato
 940. Envio
 941. Morgaŭ
 942. Prokrasto
 943. Vico
 944. Pentofaro
 945. Flamiĝemo
 946. Konfuzo
 947. Regado
 948. Malfrueco
 949. Malpaco
 950. Vundo
 951. Resaniĝo
 952. Amiko
 953. Maljuneco
 954. Ebrieco
 955. Veto
 956. Garantio
 957. Magio
 958. Leĝo
 959. Leĝo
 960. Leĝo
 961. Praviĝo
 962. Trinko
 963. Tento
 964. Malpureco
 965. Superfluo
 966. Malpermeso
 967. Provo
 968. Memoro
 969. Mateno
 970. Mateno
 971. Embaraso
 972. Malhelpo
 973. Petolo
 974. Entrepreno
 975. Laboro
 976. Malapero
 977. Ĝustulo
 978. Famo, Sano
 979. [mankas]
 980. Samkvaliteco
 981. Kolekto
 982. Akordo
 983. Evito
 984. Evito
 985. Kolero
 986. Kolero
 987. Serpento
 988. Konateco
 989. Nesciado
 990. Intereso
 991. Taksado
 992. Scio
 993. Scio
 994. Kompreno
 995. Sperto
 996. Diskreteco
 997. Festo
 998. Scio
 999. Prudento
 1000. Perditaĵo
 1001. Fremdo
 1002. Estimo
 1003. [mankas]
 1004. Kono
 1005. Mono
 1006. Provo
 1007. Malfeliĉo
 1008. Atento
 1009. Aĝo
 1010. Matureco
 1011. Senrigarde
 1012. Silento
 1013. Murmuro
 1014. Perforteco
 1015. Babilo
 1016. Malsato
 1017. Ĉikano
 1018. Esploro
 1019. Malgrando
 1020. Sindefendo
 1021. Rigardaĉo
 1022. Rigardaĉo
 1023. Malatento
 1024. Obeo
 1025. Maltrankvilo
 1026. Afero, Ludo
 1027. Senvaloreco
 1028. Malpaco
 1029. Evito
 1030. Perfido
 1031. Pasintaĵo
 1032. Aliulo
 1033. Avideco
 1034. Serĉado
 1035. Escepto, Regulo
 1036. Delonge
 1037. Malgrando
 1038. Leĝo
 1039. Silento
 1040. Se
 1041. Libero
 1042. Publikaĵo
 1043. Juĝo
 1044. Sameco
 1045. Detruo
 1046. Falpuŝiĝo
 1047. Senĉeseco
 1048. Mortigo
 1049. Poŝo
 1050. Minaco
 1051. Kvalito
 1052. Faraĉo
 1053. Pago
 1054. Frue
 1055. Potenco
 1056. Kalumnio
 1057. Rimedo
 1058. Senrimedeco
 1059. Legado
 1060. Penado
 1061. Propeka
 1062. Senefikeco
 1063. Trograndigo
 1064. Amataĵo
 1065. Fino
 1066. Fino
 1067. Beleco
 1068. Beleco
 1069. Elvoko
 1070. Ĝustatempeco
 1071. Komerco
 1072. Amanto
 1073. Aspiro
 1074. Rerakonto
 1075. Tuteco
 1076. Troeco
 1077. Braveco
 1078. Paco
 1079. Fino
 1080. Bono
 1081. Facila
 1082. Lerteco
 1083. Afableco
 1084. Vorto
 1085. Bojo
 1086. Imito
 1087. Mensogo
 1088. Mensogo
 1089. Mensogo
 1090. Mensogo
 1091. Memoro
 1092. Beleco
 1093. Bono
 1094. Vizaĝo
 1095. Allogo
 1096. Gracio
 1097. Mensogo
 1098. Ebrieco
 1099. Senlaboreco
 1100. Nekaŝebleco
 1101. [mankas]
 1102. Malatento
 1103. Aliloke, Diskreteco
 1104. Malgrando
 1105. Akiro
 1106. Antaŭtempeco
 1107. Havo
 1108. Bono
 1109. Perforteco
 1110. Plaĉo
 1111. Pardonemeco
 1112. Interkonsento
 1113. Preĝo
 1114. Kompato
 1115. Silento
 1116. Plendo
 1117. Ebrieco
 1118. Toleremeco
 1119. Senŝanĝeco
 1120. Fremdlando
 1121. Krudulo
 1122. Edzeco
 1123. Proporcieco
 1124. Malfrueco
 1125. Interŝanĝo
 1126. Kalkulemeco
 1127. Esenco
 1128. Ambicio
 1129. Kompreno
 1130. Klereco
 1131. Sentaŭgeco
 1132. Nova
 1133. Nova
 1134. Nokto
 1135. Bezono
 1136. Neesto
 1137. Plendo
 1138. Leĝo
 1139. Moro
 1140. Promeso
 1141. Unu
 1142. Unu
 1143. Unu
 1144. Unu
 1145. Ĉioserva
 1146. Nekonstanteco
 1147. Ripeto
 1148. Regado
 1149. Troeco
 1150. Skribo
 1151. Drinko
 1152. Fiero
 1153. Ripeto
 1154. Malfrueco
 1155. Pasintaĵo
 1156. Specialisto
 1157. Garantio
 1158. Ordo
 1159. Proverbo
 1160. Postmortaĵo
 1161. Sendito
 1162. Ĉieesta
 1163. Vero
 1164. Vero
 1165. Vero
 1166. Kutimo
 1167. Hejmo
 1168. Ebrieco
 1169. Ebrieco, Malsaĝo
 1170. Superfluo
 1171. Trofrueco
 1172. Ĵaluzo
 1173. Metio
 1174. Patrino
 1175. Vino
 1176. Samgenteco
 1177. Frato
 1178. Siaĵo
 1179. Forto
 1180. Trankvileco
 1181. Avareco
 1182. Honoro
 1183. Vorto
 1184. Vorto
 1185. Servo
 1186. Aŭskulto
 1187. Nutro
 1188. Aŭskulto
 1189. Trovo
 1190. Morto
 1191. Elvoko
 1192. Moko
 1193. Konscienco
 1194. Deziro
 1195. Trankvileco
 1196. Rimedo
 1197. Sperto
 1198. Maljuneco
 1199. Timo
 1200. Proceso
 1201. Juĝo
 1202. Promeso
 1203. Feliĉo
 1204. Feliĉo
 1205. Feliĉo
 1206. Malsaĝo
 1207. Pacienco
 1208. Trankvileco
 1209. Rapideco
 1210. Prudento
 1211. Komerco
 1212. Dronanto
 1213. Lerno
 1214. Kompetenteco
 1215. Trofrueco
 1216. Memlaŭdo
 1217. Ornamo
 1218. Alternativo
 1219. Malbono
 1220. Bonstato
 1221. Rifuzo
 1222. Fremdo
 1223. Rango
 1224. Fremdo
 1225. Fremdo
 1226. Fremdo
 1227. Fremdo
 1228. Kiso
 1229. Lango
 1230. Demando
 1231. Lango
 1232. LangoNoto

[Pri ĉi tiu dosiero]

Ĉi tiu elektronika Proverbaro Esperanta estas kopiita
ĉefe de la unua plena eldono aperinta en 1910. 
Kvankam mi faris ĝin uzante la programon WordPerfect
5.1 (DOS), kiu provizas esperantajn literojn, ĝi
aperas ĉi tie en "askiksa" formato, t.e., ĉiu
supersignita litero aperas sen supersigno, sed kun
postmetita ikso (x).

Mi aldonas la Antaŭparolon de Zamenhof patro el la
unua kajero (1905) de planita seria eldono, kiu devis
aperi paralele kun la kvarlingva versio. Tiun tutan
entreprenon, al kiu la aŭtoro volis ankoraŭ aldoni
latinan kaj hebrean partojn, haltigis lia morto. Lia
Antaŭparolo emfazis la multlingvan aspekton de lia
projekto, kiu tamen pluvivas preskaŭ nur en sia
Esperanta versio, kaj ĝi cetere menciis rusajn
"kapvortojn," kiuj ne plu vidiĝis en la eldono de
1910, kvankam al ili ankoraŭ ŝuldiĝas la vicordo de
la proverbgrupoj.

La nur esperantlingva Proverbaro de 1910 aperis kun
"alfabeta registro" aŭ indekso de temoj, kiel
klarigite en la Antaŭparolo de Zamenhof filo. 
Miaopinie, la aldono de temvortoj en la ĉefparto faras
ĝin iom pli legalloga, do mi aldonis tiajn vortojn,
prenante ilin el la indekso. Mi aldonis laŭnumeran
registron post la alfabeta. Notu, ke kvankam la plej
multaj proverbgrupoj havas po unu temvorto, kelkaj tute
ne havas (la indekso preterlasis ilin), kelkaj havas po
du, kaj unu havas tri. Menciinde, la temoj grandparte
ne tradukas la kapvortojn de Zamenhof patro.

Krom la aldono de temvortoj kaj korekto de evidentaj
preseraroj, mi ŝanĝis la aranĝon de la proverboj per
tio, ke mi donis al ĉiu apartan decimalan numeron
interne de ties grupo. En la eldono de 1910, ĉiu
grupo staras simple kiel numerita alineo.

Havi la Proverbaron en elektronika formo prezentas
diversajn avantaĝojn por esplorado, sed kompreneble la
uzanto transskribu ĝin al papero laŭplaĉe kaj laŭ
ebleco.

Ĉiu bonvolu uzi kaj kopii ĉi tiun Proverbaron
laŭdezire, ŝanĝante formaton kaj/aŭ aranĝon kiel
oportune.

                        Karl Pov

Postnoto: Dank' al atenta provlegado de Harri Laine, 
kiu mem elektronikigis la Proverbaron laŭ iom alia 
aranĝo, aperas korektoj en ĉi tiu eldono ĉe 
proverboj 15.05, 154.05, 173.01, 316.01, 354.01, 
456.01, 457.01, 504.01, 505.03, 529.01, 922.01, 961.03,
1067.01 kaj 1215.01.

                           KP

Aranĝo por TTT: Jouko Lindstedt