Forskning

 • Monografi om jämförande reklam under arbete.


Publikationer

 

A1. Monografier:

 • J. Bärlund: Sociala prestationshinder i konsumentavtal. NÄK-rapport 6/1990, 89 s.
 • J. Bärlund: Reklamation i konsumentavtal - En kontraktsrättslig studie av konsumentens reklamation som en förutsättning för att konsumenten skall kunna åberopa näringsidkarens avtalsbrott. Jyväskylä 2002, xviii + 573 s. (diss.). ISBN 952-14-0625-9.

A2. Monografier i universitetets institutioners publikationsserier:

 • J. Bärlund: Korruptionsbrotten inom näringslivet. Publikationer av institutionen för privaträtt vid Helsingfors universitet 37, Helsingfors 1990, 192 s.

A3. Redigerade verk:

 • J. Bärlund (red.): Konkurrensreglerna i det integrerade Europa (EU/EES). Publikationer utgivna av Institutet för internationell ekonomisk rätt vid Helsingfors universitet 23, Helsingfors 1995, 299 s.
 • J. Bärlund, F. Nybergh, K. Petrell (red.): Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. Pieksämäki 2000, xx + 449 s. (2 oförändr. uppl. Vanda 2003, 3 revid. uppl. Jyväskylä 2005, 4 revid. uppl. utkommer 2010)

A4. Läroböcker:

 • E. Routamo, J. Bärlund: Ränta. Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion (red. J. Bärlund, F. Nybergh, K. Petrell). 3 revid. uppl. Jyväskylä 2005, 206-210
 • E. Routamo, J. Bärlund: När och hur förpliktelser upphör på grund av betalning eller annan prestation. Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion (red. J. Bärlund, F. Nybergh, K. Petrell). 3 revid. uppl. Jyväskylä 2005, 211-219
 • E. Routamo, J. Bärlund  (avsnitt '4.7.1 Preskription' tillsammans med F. Nybergh): Fordringars upphörande helt utan prestation. Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion (red. J. Bärlund, F. Nybergh, K. Petrell). 3 revid. uppl. Jyväskylä 2005, 219-226
 • E. Routamo, J. Bärlund: Ersättningsskyldighet i företagsverksamhet. Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion (red. J. Bärlund, F. Nybergh, K. Petrell). 3 revid. uppl. Jyväskylä 2005, 324-331
 • E. Routamo, J. Bärlund: Offentliga samfund som ersättningsskyldiga. Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion (red. J. Bärlund, F. Nybergh, K. Petrell). 3 revid. uppl. Jyväskylä 2005, 331-334
 • E. Routamo, J. Bärlund: Ersättningens belopp. Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion (red. J. Bärlund, F. Nybergh, K. Petrell). 3 revid. uppl. Jyväskylä 2005, 346-348
 • E. Routamo, J. Bärlund: Jämkning av skadeståndet. Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion (red. J. Bärlund, F. Nybergh, K. Petrell). 3 revid. uppl. Jyväskylä 2005, 349-351
 • A. Kivivuori, J. Bärlund: Yksilöllinen kuluttajansuoja (kapitel 5 i avdelning VI Kuluttajansuoja). I verket K. Rissanen, M. Airaksinen, J. Bärlund, M. Castrén, I. Harju, J. Jauhiainen, T. Kaisanlahti, A. Kivivuori, P. Kuoppamäki, J. Mähönen, S. Villa, Th. Wilhelmsson: Yritysoikeus online. http://www.wsoy.fi/pro/index.jsp?c=product&isbn=951-670-007-1
 • A. Kivivuori, J. Bärlund: Yksilöllinen kuluttajansuoja. I verket K. Rissanen, M. Airaksinen, J. Bärlund, M. Castrén, I. Harju, J. Jauhiainen, T. Kaisanlahti, A. Kivivuori, P. Kuoppamäki, J. Mähönen, S. Villa, Th. Wilhelmsson: Yritysoikeus. Juva 2006, 983-1061
B1. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter med referee:
 • J. Bärlund: Henkilörekisterilaki ja sukututkimus, Genos 1/1988, 1-2 (Personregisterlagen och släktforskningen, Genos 1/1988, 3-4)
 • J. Bärlund: Köplagens marknadsföringsregler och formbundna avtal. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1-2/1992, 1-24
 • J. Bärlund: Premiering av återförsäljarledet vid inköp och försäljning. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 3/1992, 153-182
 • J. Bärlund: Om bruttopriser och prissamarbete enligt finsk rätt. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/1993, 99-101
 • J. Bärlund: Varför får tobaksindustrin ljuga? Retfærd 60, 1/1993, 68-75
 • J. Bärlund: Henkilörekisterilaki ja ammattisukututkija. Sukutieto 4/1994, 14-15
 • J. Bärlund: Om den skadelidandes medverkan enligt järnvägsansvarighetslagen. Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2-3/1995, 100-110
 • J. Bärlund: Sukututkimus ja uuden henkilötietolain soveltamisala. Sukutieto 3/1999, 16-18
 • J. Bärlund: Reklamation i konsumentavtal. Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 3/2002, 318-321
 • J. Bärlund: Reklamation vid företagsköp. Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 3/2003, 317-337
 • J. Bärlund: Om högsta domstolen som besvärsinstans i vissa marknadsrättsliga ärenden. Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 4-5/2005, 418-433
 • J. Bärlund: Reklamation som förutsättning för påföljder vid gruppklagomål och grupptalan. Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 5-6/2007, 481-492
 • J. Bärlund: Oikeudenmukainen arvosana? - Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan arvosanakäytännöistä. Oikeus 2/2009, 159-178
 • J. Bärlund: Vem är näringsidkare enligt konsumentskyddslagen? Manuskript som erbjuds för publicering i Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2010

B2. Artiklar i vetenskapliga samlingsverk:

 • J. Bärlund: Matkanjärjestäjän vastuu suhteessa matkustajaan EY:n matkapakettidirektiivin mukaan. Euroopan integraatio ja sosiaalinen sopimusoikeus (red. T. Wilhelmsson och K. Kaukonen). Jyväskylä 1993, 319-374 
 • J. Bärlund: Reklamationsregeln i EG:s paketresedirektiv och implementeringen av den i några europeiska länder. Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997 (red. V. Hagstrøm, P. Lødrup og M. Aarbakke). Otta 1997, 249-264
 • J. Bärlund: Postilaitoksen yhtiöittämisen vaikutukset kuluttajan reklamaatiovelvollisuuteen. Pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta (T. Wilhelmsson ym.). Vantaa 2000, 133-149
 • J. Bärlund: Pedagogiska utmaningar för juristutbildningen. Nykyajan muuttuva oikeus — Nutida rätt i förändring. R.f. Justus ry. 10 vuotta/år (toim. K. Nuotio, C. Herler ja J. Boucht). Saarijärvi 2001, 237-248
 • J. Bärlund: Interimistiska förbud i marknadsrättsliga ärenden. Business Law Forum 2004 (toim. E. Kolehmainen). Helsingfors 2004, 1-23
 • J. Bärlund: Hur och inom vilken tid skall krav på jämkning av en sämjoavvittring framställas? Avtalslagen 90 år – Aktuell nordisk rättspraxis (red. L. Gorton, B. Flodgren, E. Lindell-Frantz, P. Samuelsson) Stockholm 2005, 185-193
 • J. Bärlund: The Regulation of Comparative Advertising and Cultural Variations. Private Law and the Many Cultures of Europe (eds. T. Wilhelmsson, E. Paunio and A. Pohjolainen), Alphen aan den Rijn 2007, 269-281
 • J Bärlund: National Report — Finland. Personality Rights in European Tort Law (eds. G. Brüggemeier , A. Colombi Ciacchi and P. O Callaghan), Cambridge 2010,  88-92, 157-159, 185-186, 210-212, 233-234, 260, 281-284, 323-324, 353-354, 387-388, 417-418, 438-439, 460-461, 479-480, 495-496, 517-518, 546
B5. Artiklar riktade till allmänheten:
 • J. Bärlund: Elämäntilanteiden muutokset ja sopimussuhteet. Pohjoismaisia raportteja. Kuluttajansuoja 3/1990, 10-13
 • J. Bärlund: Tobaksprocessen i Helsingfors avslöjar. Tobaksindustrins moral.
 • - Replik 6-7, nykterhetsrörelsens tidning, 1991
  - Hufvudstadsbladet, 28.6.1991
 • J. Bärlund: Tobaksprocessen rullar vidare. Hufvudstadsbladet 29.3.1992
 • J. Bärlund: Slöseri med allmänna medel? Hufvudstadsbladet 14.7.1992
 • J. Bärlund: ETA-sopimus muuttaa kuluttajansuojalakia. Kuluttajansuoja 4/1992, 4-6
 • J. Bärlund: Valmismatkoista säädetään lailla. Kuluttajansuoja 4/1992, 6-8
 • J. Bärlund: Raserar EES-avtalet vårt konsumentskydd? Hufvudstadsbladet 13.10.1992
 • J. Bärlund: Tobaksmålet bör prövas av HD. Hufvudstadsbladet 23.2.1999
 • J. Bärlund: HD felbedömer marknadsföringsansvar. Hufvudstadsbladet 12.6.2001
 • J. Bärlund: Trasig söm i baddräkten - Vad göra? Hufvudstadsbladet 23.9.2001
 • J. Bärlund: Problem i släktforskningen. Hufvudstadsbladet 25.11.2001
 • J. Bärlund: Inköp på Internet. Hufvudstadsbladet 6.1.2002
 • J. Bärlund: Påskrifter om tillverkningsland. Hufvudstadsbladet 24.3.2002
 • J. Bärlund: Bytesrätt vid elektronisk leverans. Hufvudstadsbladet 2.6.2002
 • J. Bärlund: Städning och förlorat handresgods. Hufvudstadsbladet 8.9.2002
 • J. Bärlund: Farlig lekplats. Hufvudstadsbaldet 27.10.2002
 • J. Bärlund: Dolt fel i fastighet. Hufvudstadsbladet 8.12.2002
 • J. Bärlund: Ofullbordad gåva. Hufvudstadsbladet 26.1.2003
 • J. Bärlund: Fastighetsmäklares ansvar. Hufvudstadsbladet 16.2.2003
 • J. Bärlund: Upphovsrätt och god sed. Hufvudstadsbladet 30.3.2003
 • J. Bärlund: Skadeståndsrätt och god sed. Hufvudstadsbladet 12.4.2003
 • J. Bärlund: Fel i paketresa. Hufvudstadsbladet 11.5.2003
 • J. Bärlund: Ränta och olagligt förmedlingsarvode. Hufvudstadsbladet 8.6.2003
 • J. Bärlund: Upplösa förening. Hufvudstadsbladet 7.9.2003
 • J. Bärlund: Resa med förening. Hufvudstadsbladet 19.10.2003
 • J. Bärlund: Uteslutning ur förening. Hufvudstadsbladet 23.11.2003
 • J. Bärlund: Återbetalning av felaktig avgift. Hufvudstadsbladet 11.1.2004
 • J. Bärlund: Rätt till egen bild. Hufvudstadsbladet 22.2.2004
 • J. Bärlund: Arv och arvsskatt. Hufvudstadsbladet 18.4.2004
 • J. Bärlund: Vad får man skriva i tidningen om personrelationer? Hufvudstadsbladet 30.5.2004
 • J. Bärlund: Studentmössa och kikare på köpet? Hufvudstadsbladet 22.8.2004
 • J. Bärlund: Obetalt underhåll. Hufvudstadsbladet 19.9.2004
 • J. Bärlund: Underhållet slut? Hufvudstadsbladet 12.12.2004
 • J. Bärlund: Julgåva eller muta? Hufvudstadsbladet 9.1.2005
 • J. Bärlund: Kränkande information. Hufvudstadsbladet 30.1.2005
 • J. Bärlund: Personuppgifter i skolmatriklar. Hufvudstadsbladet 13.3.2005
 • J. Bärlund: Missnöje med styrelsen. Hufvudstadsbladet 22.5.2005
 • J. Bärlund: Får man ersatt för rörreparation? Hufvudstadsbladet 11.9.2005
 • J. Bärlund: Renovering av badrum kan kräva tillstånd. Hufvudstadsbladet 23.10.2005
 • J. Bärlund: Oanmäld invånare och vattenavgift. Hufvudstadsbladet 27.11.2005
 • J. Bärlund: Raserad ekonomi efter borgen. Hufvudstadsbladet 29.1.2006
 • J. Bärlund: Fel i begagnad bostad. Hufvudstadsbladet 19.3.2006
 • J. Bärlund. Olaglig uppsägning av hyresgäst. Hufvudstadsbladet 23.4.2006
 • J. Bärlund: Då hyresbetalningen dröjer. Hufvudstadsbladet 11.6.2006
 • J. Bärlund: Domkyrkan brann - vem ersätter? Hufvudstadsbaldet 11.9.2006
 • J. Bärlund: Kort garantitid och fel i varan. Hufvudstadsbladet 9.10.2006
 • J. Bärlund: Personregister. Uppslagsverket Finland 4 (Oma-Sus) (red.H. Ekberg et al.). Keuru 2006, 90
 • J. Bärlund: Produktansvar. Uppslagsverket Finland 4 (Oma-Sus) (red.H. Ekberg et al.). Keuru 2006, 147-148
 • J. Bärlund: Skuldrådgivning. Uppslagsverket Finland 4 (Oma-Sus) (red.H. Ekberg et al.). Keuru 2006, 482
 • J. Bärlund: Mötesnärvaro i sin frånvaro? Hufvudstadsbladet 27.11.2006
 • J. Bärlund: Varor från utlandet. Hufvudstadsbladet 8.1.2007
 • J. Bärlund: Kan förteckning över medlemmar publiceras? Hufvudstadsbladet 22.1.2007
 • J. Bärlund: De svarta listorna. Hufvudstadsbladet 12.3.2007
 • J. Bärlund: Får tårtor kopieras? Hufvudstadsbladet 23.4.2007
 • J. Bärlund: Felaktig information om såld fastighet. Hufvudstadsbladet 11.6.2007
 • J. Bärlund: Vidareöverlåtelse av sommarstuga. Hufvudstadsbladet 27.8.2007
 • J. Bärlund: Hur bli av med övergiven båt? Hufvudstadsbladet 17.9.2007
 • J. Bärlund: Upphovsrätt. Uppslagsverket Finland 5 (Sut-Öve) (red.H. Ekberg et al.). Keuru 2007, 266-267
 • J. Bärlund: Ångerrätt. Uppslagsverket Finland 5 (Sut-Öve) (red.H. Ekberg et al.). Keuru 2007, 541
 • J. Bärlund: Öppettider. Uppslagsverket Finland 5 (Sut-Öve) (red.H. Ekberg et al.). Keuru 2007, 559
 • J. Bärlund: Måste jag lämna tom rad i elevmatrikeln? Hufvudstadsbladet 19.11.2007
 • J. Bärlund: Efterskänkt skuld. Hufvudstadsbladet 17.12.2007
 • J. Bärlund: Kreditfakta i register. Hufvudstadsbladet 14.1.2008
 • J. Bärlund: Kilpailu- ja kuluttajaoikeuden harrastajat koolla. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/2008, 3
 • J. Bärlund: Störande ljud i höghus. Hufvudstadsbladet 11.2.2008
 • J. Bärlund: Oskäligt vederlag. Hufvudstadsbladet 14.4.2008
 • J. Bärlund: Ansvar för murket träd. Hufvudstadsbladet 28.4.2008
 • J. Bärlund: Oöverlagt köp av golfaktier. Hufvudstadsbladet 9.6.2008
 • J. Bärlund: Väcka sovande förening till liv. Hufvudstadsbladet 25.8.2008
 • J. Bärlund: Värdelös cykel. Hufvudstadsbladet 29.9.2008
 • J. Bärlund: Skada i uthyrd bostad. Hufvudstadsbladet 13.10.2008
 • J. Bärlund: Kohti laadukkaampaa juristikoulutusta. Edilex 21.11.2008. http://www.edilex.fi/uutiset/18984.html
 • J. Bärlund: Reklamförbud. Hufvudstadsbladet 15.12.2008
 • J. Bärlund: Slarv och skador. Hufvudstadsbladet 19.1.2009
 • J. Bärlund: Bil skadad av brand på gård. Hufvudstadsbladet 16.3.2009
 • J. Bärlund: Köp på internet. Hufvudstadsbladet 18.5.2009
 • J. Bärlund: Revisor i bostads-ab och förening. Hufvudstadsbladet 15.6.2009
 • J. Bärlund: Minskad språklig mångfald. Hufvudstadsbladet 14.9.2009
 • J. Bärlund: Annullering av internetköp. Hufvudstadsbladet 20.9.2009
 • J. Bärlund: Stora fel vid bostadsköp. Hufvudstadsbladet 15.11.2009
 • J. Bärlund: Störande ljud i husbolag. Hufvudstadsbladet 20.12.2009
 • J. Bärlund: Barnvakt och skadeståndsansvar. Hufvudstadsbladet 17.1.2010
 • J. Bärlund: Vem har gravrätt? Hufvudstadsbladet 28.2.2010
 • J. Bärlund: Försenad bolagsstämma? Hufvudstadsbladet 11.4.2010
 • J. Bärlund: Dolda fel i fastighet. Hufvudstadsbladet 30.5.2010

Recensioner:

 • Recension av verket, Ulf Stridbeck: Från kontrakt till social rättighet. Retfærd 62, 1993, 89-91
 • Recension av verket, Lars Erik Taxell: Skadestånd vid avtalsbrott. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1/1994, 101-104
 • Recension av verket, Tuula Ämmälä: Uudistunut kuluttajansuoja. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 4/1996, 301-308
 • Recension av verket, Anja Peltonen och Marjatta Turunen: Kuluttajansuojalain markkinointisäännökset käytännössä. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2/1998, 169-171
 • Recension av verket, Pauli Ståhlberg (red.): Kuluttajavalituslautakunnan täysistuntoratkaisuja 1991-1995. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2/1998, 171-174
 • Recension tillsammans med Th. Wilhelmsson, S. Paasilehto, S. Hurri, F. Nybergh och K. Viitanen av verket, Chris Willett (Ed.): Public Sector and the Citizen's Charter. Journal of Consumer Policy 23(2) (2000), 203-211
 • Recension av verket, Eija Siitari-Vanne: Markkinaoikeus. Kilpailu-, hankinta- ja markkinaoikeudellisten asioiden uusi erityistuomioistuin. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 6/2003, 708-711
 • Recension av verket, Erkki Aurejärvi: Erään murhan anatomia - suomalainen tupakkatuomio. Hufvudstadsbladet 18.6.2004

Personalia:

 • De juridiske fakulteter og andre rettsvitenskapelige institusjoner i Norden i 1994. Finland. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2-3/1995, 461, 462, 466
 • De juridiske fakulteter og andre rettsvitenskapelige institusjoner i Norden i 1994 og 1995. Finland. Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/1996, 413-415, 418-419
 • De juridiske fakulteter og andre rettsvitenskapelige institusjoner i Norden i 1996. Finland. Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/1997, 496-497, 499, 501-503
 • De juridiske fakulteter og andre rettsvitenskapelige institusjoner i Norden. Finland. Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/1998, 986-990, 994-996
 • Berndt Godenhielm in memoriam. Genos - Tidskrift utgiven av Genealogiska Samfundet i Finland 1/1999, 50
 • De juridiske fakulteter og andre rettsvitenskapelige institusjoner i Norden i 1998. Finland. Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/1999, 952-957, 959, 961-962
 • De juridiske fakulteter og andre rettsvitenskapelige institusjoner i Norden i 1999. Finland. Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/2000, 1045-1048, 1051, 1053-1054
 • J. Bärlund: En gymnasists dröm går i uppfyllelse. Miten meistä tuli oikeustieteen tohtoreita (red. H. Halila och P. Timonen). Jyväskylä 2003, 538-542
 • J. Bärlund: Handledning i västerled. 57°53'10.25"N/11°34'40.5"O - Marstrandsseminariet 10 år 1998-2007 (red. Claes Martinson, Andreas Moberg och Eva-Maria Svensson). Västra Frölunda 2008, 91-96
 • N. Bruun, J. Bärlund, F. Nybergh: Grattis Thomas! Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 3-4/2009, 175-177

Övrigt:

 • L. Sisula-Tulokas, J. Bärlund: Introduktion. Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 6/2009, 751-752

   

  Uppdaterad 3.6.2010


  Tillbaka