Koulutus Yhteystiedot

YTY
Siltavuorenpenger 5 A, 4. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Puh.: 0294 1911 (vaihde)

Sähköposti kurssiasioissa:
yty-yopeda@helsinki.fi

Yliopistopedagogiikan koulutus, yleistä

Yliopistopedagogiikka on Helsingin yliopiston opettajille ja opettaville tutkijoille tarkoitettua henkilöstökoulutusta.

Tohtorikoulutettavien pedagogisesta koulutuksesta huolehtivat kunkin tiedekunnan pedagogiset yliopistonlehtorit.

Lisätietoja koulutusten sisällöistä, ajoituksesta ja hakuehdoista sivuillamme Yliopistopedagogiikka I ja Yliopistopedagogiikka II (linkit vasemmalla) sekä ruotsin- ja englanninkielisillä sivuillamme.

Pedagogisen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

1. Perusopinnot (25 op) toteutetaan henkilöstökoulutuksena:

 • Yliopistopedagogiikka I (10 op) koulutus kestää yhden lukukauden ja se sisältää jaksot
  YP1 Opetus ja oppiminen yliopistossa 5 op
  YP2 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op

  (lisätiedot: Yliopistopedagogiikka I, linkki vasemmalla)
 • Yliopistopedagogiikka II, perusopintojen jatko-osat (15 op) koostuvat kolmesta erillisestä opintojaksosta:
  YP3 Ohjaus yliopistossa – tieteellisten työprosessien ohjaus 5 op
  YP4 Oppimisen arviointi ja laatu 5 op
  YP5 Oman opetuksen kehittäminen ja opetushajoittelu 5 op.

  (lisätiedot: Yliopistopedagogiikka II, linkki vasemmalla)

  Jatko-osien (Yliopistopedagogiikka II) koulutus järjestetään opintojaksoittain, joihin kaikkiin haetaan erikseen. Kaikki perusopintojen opintojaksot tuottavat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymän yliopistopedagogiikan perusopintojen oppimäärä, 25 op. Perusopintojen loppuarvosana on opintojaksojen laskennallinen keskiarvo.

  Jos olet suorittanut perusopintojen jaksoja aiemmin ja haluat verrata opintojaksojen nimiä ja laajuuksia nykyisiin, tarkista vastaavuus tästä.

2. Aineopinnot (35 op) joihin haetaan tiedekunnan antamien ohjeiden mukaisesti:

 • Yliopistopedagogiikka III -aineopinnot kestävät kaksi lukuvuotta. Nämä Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (perusopinnot 25 op + aineopinnot 35 op) tuottavat opettajan pedagogisen kelpoisuuden. (kts. Yliopistopedagogiikka III, linkki vasemmalla)

  Haku pedagogisiin koulutuksiin:

  1. Helsingin yliopiston opetushenkilöstölle tarkoitettuihin perusopintojen koulutuksiin haetaan Henkan kautta, jollei toisin mainita.
  2. Erillisiin opettajan pedagogisen kelpoisuuden tuottaviin opintoihin haku erillisohjeiden mukaan joka toinen vuosi.

Etusijalla osallistujavalinnoissa ovat Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat henkilöt, jotka toimivat opetustehtävissä. Sivutoimisilta tuntiopettajilta edellytetään 1 työtuntia / viikko, jotta työsuhde-ehto täyttyisi.
Muut kuin HY:oon työsuhteessa olevat opettajat (HUS:n, Hankenin tai muu yhteistyötahon rahoitus) voivat hakea koulutukseen pyytämällä lisäohjeita sähköpostiosoitteella
yty-yopeda@helsinki.fi
.

Tutkintovaatimukset opettajan pedagogisen
pätevyyden tuottaviin opintoihin 2013-2015