AlmaLab


AlmaLab-esite [PDF]

Monipuolinen laboratoriokokonaisuus

AlmaLab on erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvä Lahden ympäristökampuksella sijaitseva laboratoriokokonaisuus, josta löytyvät valmiudet monipuolisiin kemiallisiin, biologisiin, ja mikro- ja molekyylibiologisiin tutkimuksiin. AlmaLab palvelee ympäristöekologian osaston lisäksi Aalto-yliopiston Lahden keskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun opetusta ja tutkimusta.

AlmaLab sisältää 720 m2 laboratoriotilaa, minkä lisäksi tutkimustoimintaan on käytettävissä 490 m2 muuta tilaa. Allashuoneesta löytyy kahdeksan 250 litran vetoista vesiallasta, joissa on lämpötilan ja valaistuksen säätelymahdollisuus. Opetuslaboratoriossa on tilat 20 opiskelijalle.

AlmaLabin lisäksi ympäristöekologian osasto on viime vuosina panostanut Jokimaan lysimetriaseman kehittämiseen. Asemalla voidaan tehdä ison mittakaavan kontrolloituja ekosysteemitutkimuksia ulkoilmaolosuhteissa. Osastolta löytyy lisäksi moderni tutkimusvene, Alma II, ja vesistötutkimuksiin liittyvää kalustoa.

Suunnitelmasta toteutukseen

Ympäristölaboratorio AlmaLab soveltuu myös yritysten koulutus-, tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamispaikaksi. AlmaLab tarjoaa puitteet ja tekijät tutkimuksille, jotka voivat olla yhteistyöhankkeina toteutettavia opinnäytetöitä tai varta vasten suunniteltuja tutkimushankkeita, joihin osallistuu sekä yrityksen että ympäristöekologian osaston tutkijoita.

Tyypillinen kehityshanke alkaa yrityksessä syntyneestä ideasta, jonka jalostaminen liiketoimintaa tukevaksi tuotteeksi edellyttää tutkimuksia. Yritys ottaa yhteyttä AlmaLabiin, jolloin käydään läpi tavoitteet, tarpeet ja resurssit. Tehdään hankesuunnitelma, jossa määritellään osallistujat, tarvittavat resurssit, kustannukset ja aikataulu. Hanke käynnistyy sopimuksella, jossa sovitaan tulosten julkisuuteen liittyvät ehdot ja käytännöt. Hankkeen etenemistä seurataan ja ohjataan kussakin tapauksessa sovitulla tavalla.

AlmaLabin käyttökustannukset muodostuvat tilavuokrista, laitteiden käyttökustannuksista, tarvike- ja kemikaalikuluista, henkilökuluista sekä mahdollisista raportointikustannuksista. AlmaLabin kautta tutkimushanke saa modernit laboratoriotilat ja laitteet käyttöönsä ilman omia investointeja.

Yhteystiedot

Dos. Jukka Pellinen
Puh. (09) 1912 0316, jukka.pellinen(at)helsinki.fi

Helsingin yliopisto
Ympäristötieteiden laitos / Ympäristöekologia
Niemenkatu 73 , 15140 LAHTI


Laitteet

Alkuaineanalytiikka:
Elan 6000 ICP-MS
Thermo M-series AAS-laitteisto (liekki, grafiittiuuni, hydridigeneraattori)
LECO-CNS-analysaattori

Vesianalytiikka:
Apollo 9000 HS TOC/CO2 -analysaattori
Shimadzu UV-2401PC -spektrofotometri
Lachat QuickChem 8000 -FIA-laitteisto
Wallac Winspectral 1414 -nestetuikelaskin

Orgaaninen analytiikka:
Waters LCT Premier LC-TOF/MS -laitteisto
Waters GCT Premier GC-TOF/MS -laitteisto
Agilent 6890N FID/ECD -kaasukromatografi
Shimadzu QP2010 Ultra -GC/MS-laitteisto
Shimadzu Prominence HPLC-laitteisto

Biotekniikka/mikrobiologia:
Infors Labfors AMGL201 - fermentori
MJ Research DYAD -PCR-laite
Thermocycler Doppio -PCR-laite
MJ Research Opticon 2 real time PCR-laite
Roche LightCycler96 -QPCR-laite
Partec CyFlow Cube 8 -virtausssytometri


Tehtyjä tutkimuksia:

 • Tuhkalannoituksen vaikutukset metsämaahan ja valumavesiin
 • Tuhkalannoituksen vaikutus kadmiumin rikastumiseen ravintoverkoissa
 • Biojätteen kompostointikäsittelyn tehostaminen ja hallinta
 • Triatsiinitorjunta-aineet Suomen luonnossa: esiintyminen, hajoavuus ja remediaatio
 • Työntekijöiden mikrobiologinen turvallisuus kompostointiyrityksissä
 • Ekosysteemin tilan ja kunnostuksen vaikutusten tutkimus Lahden Vesijärvellä
 • Öljyvuotojen bioremediaatio Itämeren rannikkoalueilla
 • Lisäaineiden vaikutukset kompostoinnin tehokkuuteen
 • Koivutisle etanoiden torjunta-aineena
 • Kreosootilla pilaantuneen maan in situ -kunnostus
 • Hormonaalisia vaikutuksia aiheuttavat yhdisteet jätevedenpuhdistamolla ja vastaanottavassa vesistössä
 • Ampumarata-alueiden metallikuormituksen ekotoksikologiset vaikutukset
 • Ampumarata-alueen maaperän ekologisen kunnostamisen mahdollisuudet ja seuranta
 • Voimalaitoksen lauhdevesien vaikutukset järven lämpö- ja happitalouteen
 • Kompostoinnin hajuhaittojen minimointi
 • Suolakyllästämöalueiden maaperän ekotoksikologia
 • Tributyylitinan vaikutukset Helsingin merialueen sedimentissä
 • Peltoviljelyn vesistövaikutukset - tilakohtaisen kuormituksen määrittäminen mallintamalla
 • Jätteiden hyötykäytön ja käsittelyn kehittämishanke: Biokenttätutkimus
 • Hormonaalisia vaikutuksia aiheuttavat yhdisteet jätevedenpuhdistamolla ja vastaanottavassa joessa; passiivisten näytteenkeräinten kehittäminen