Tilat ja sijainti

 Ympäristötieteiden laitos, Viikki
PL 65 (Viikinkaari 1)
00014 Helsingin yliopisto

Ympäristötieteiden laitos, Lahti
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Numerohaku nimellä

Sähköpostiosoitteet

Akvaattiset tieteet


Akvaattisissa tieteissä on lukuvuoden 2011-2012 alusta kolme oppiainetta: meribiologia, kala- ja kalastusbiologia ja limnologia. Näiden välillä on työnjako, missä hydrobiologia suuntautuu lähinnä murto- ja merivesiin, limnologia sisävesiin ja kalataloustiede kala- ja kalastusbiologiaan sekä kalatalouteen.

Akvaattisista tieteistä valmistuneella opiskelijalla tulee olla kokonaisnäkemys vesiekosysteemin rakenteesta ja syy-seuraussuhteista sekä ihmisen vaikutuksesta niihin, menetelmälliset valmiudet kerätä ja käsitellä monitieteellisiä aineistoja sekä monitieteellinen ongelmanratkaisukyky.

Meribiologian opetuksella pyritään tuottamaan biologian alan ammattilaisia, jotka ymmärtävät erityisesti murtovesien ja merivesien ekosysteemien bioottiset ja abioottiset lainalaisuudet ja täten pystyvät tehostamaan vesiekosysteemien suojelua sekä optimoimaan niiden hyväksikäyttöä.

Kala- ja kalastusbiologian opetuksen tavoitteena on perehtyminen kalojen ekologiaan ja kalantuotantoon sekä kalatalouteen ja vesien elollisten luonnonvarojen käyttöön ja alan tutkimusmenetelmiin. Yliopistossa saatavaa kalatalouden asiantuntemusta tarvitaan mm. kalataloustutkimuksessa, -suunnittelussa ja -opetuksessa, kalastushallinnossa, vesienhoidossa ja -suojelussa, kalatalouden järjestötoiminnassa ja kalatalousneuvonnassa, kalanviljelyssä ja -kasvatuksessa sekä kalastuksessa ja kalan markkinoinnissa.

Limnologia on oppi sisävesien luonnontaloudesta, vesistöissä tapahtuvista ja vesistöihin liittyvistä ilmiöistä sekä niiden välisistä syy-yhteyksistä. Limnologian opetusalana on ensisijaisesti sisävesien fysiikka, kemia ja biologia sekä vesistöjen suojelu. Vesien elämän ympäristön ja sen eliömaailman välinen vuorovaikutus on limnologian keskeisintä problematiikkaa.