Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Ett europeiskt toppuniversitet
 

För framtiden allt sedan 1640

Universitetes historia:

Kungliga Akademien i Åbo 1640-1808

Det första skedet i Helsingfors universitets historia sträcker sig från dess grundande 1640 till Finska kriget 1808.

Helsingfors universitet grundades som ett svenskt riksuniversitet i Åbo den 26 mars 1640. Kungliga Akademien i Åbo ingick i ett europeiskt universitetssystem som kännetecknades av gemensamma drag. Undervisningsspråket var latin och universitetet var indelat i fyra fakulteter. Studenterna studerade inledningsvis vid filosofiska fakulteten, varefter de kunde specialisera sig genom studier vid teologiska, juridiska eller medicinska fakulteten.

Under stormaktstiden var Kungliga Akademien i Åbo ett av Sveriges fyra universitet. Dess främsta uppgift var att utbilda präster, tjänstemän, läkare och officerare att förmedla och tillgodogöra sig den bästa tillgängliga kunskapen. Det akademiska samfundet bestod av 11 professorer och 250 studenter. Sin ringa storlek till trots hade universitetet en avgörande betydelse som tankeväckare och idéförmedlare.

Undervisningen och forskningen vid akademien var sammanbunden med den lutterska teologin och den europeiska humanismen. Vid akademien bedrevs forskning och publicerades vetenskapliga rön. Man grubblade över frågor som bl.a. universums sammansättning, materiens väsen och mekanikens lagar. Vid universitetet kartlades även landets resurser och forskades i det finska språket och den finska kulturen.

Se även:

Helsingfors universitetsmuseum