Tutkimus Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen oppiaine kuuluu nykykielten laitokseen ja sijaitsee Metsätalon A-siiven kolmannessa kerroksessa.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Laitoksen puhelinluettelo

Opinnäytteet

Väitöskirjat
Lisensiaatintyöt
Pro gradut

Väitöskirjat

 • Aho, Eija 2010: Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu.
 • Airola, Anu 2007: Coordinated Verb Pairs in Texts.
 • Alamolhoda, Morteza 2000: Phonotactics of the Syllable in Modern Persian. (Yleisen kielitieteen laitos: 30%)
 • Arppe, Antti 2008: Univariate, bivariate, and multivariate methods in corpus-based lexicography - a study of synonymy.
 • Berghäll, Liisa 2010: Mauwake reference grammar.
 • Harjula, Lotta 2004: The Ha Language of Tanzania: Grammar, Texts, Vocabulary. (Yleisen kielitieteen laitos: 20%)
 • Harrikari, Heli 2000: Segmental Length in Finnish - Studies within a Constraint-Based Approach.
 • Heikkilä, Mikko 2014: Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum
 • Heinonen, Tarja 2013: Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta.
 • Helin, Irmeli 1998: VOM BRODVEREIN ZUR CO OP. Terminigeschichte der deutschen Genossenschaftssprache. Ein Beitrag zur Terminologie- forschung. (Yleisen kielitieteen laitos: 65%)
 • Hoyer, Karin 2012: Dokumentation och beskrivning som språkplanering - perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk.
 • Itkonen, Esa 1974: Linguistics and Metascience
 • Kelomäki, Tapani 1998: Ekvatiivilause.
 • Konstenius, Reetta 2014: Empiria, eksperimentti ja etiikka - kielitieteen metateoriaa.
 • Koskenniemi, Kimmo 1983: Two-Level Morphology: A General Computational Model for Word-Form Recognition and Production.
 • Kukkonen, Pirkko 1990: Patterns of Phonological Disturbances in Adult Aphasia.
 • Kuningas, Johanna 2008: Structure informationnelle et constructions du kabyle - Étude de trois types de phrase dans le cadre de la grammaire constructionelle
 • Kärnä, Aino 2000: Die Kategorie 'Partikel' gestern und heute. Ein Überblick über griechische, lateinische und deutsche Grammatiken. (Yleisen kielitieteen laitos: 65%)
 • Leinonen, Marja 1982: Russian Aspect, ``Temporal'naja lokalizajija'', and Definiteness/Indefiniteness.
 • Marttila, Annu 2010: A cross-linguistic study of lexical iconicity and its manifestation in bird names.
 • Miestamo, Matti 2003: Clausal Negation: A Typological Study.
 • Nyman, Martti 1982: Relational and Reconstructive Aspects of Grammatical Systematization: Data-Oriented Studies.
 • Pajunen, Anneli 1989: Verbien leksikaalinen kuvaus.
 • Piippo, Irina 2012: Viewing norms dialogically - An action-oriented approach to sociolinguistic metatheory.
 • Pitkänen, Kari 2003: The Spatio-Temporal Setting in Written Narrative Fiction.
 • Plöger, Willi 1990: Beiträge zu einem klanggestaltlich motivierten Kommunikationsmodell.
 • Posio, Pekka 2012: Pronominal subjects in Peninsular Spanish and European Portuguese: semantics, pragmatics, and formulaic sequences.
 • Rainò, Päivi 2004: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä.
 • Rueter, Jack 2010: Adnominal Person in the Morphological System of Erza.
 • Sarhimaa, Anneli 1999: Syntactic transfer, contact-induced change, and the evolution of mixed codes. Focus on Karelian-Russian language alternation.
 • Sinnemäki, Kaius 2011: Language universals and linguistic complexity - Three case studies in core argument marking.
 • Valkama, Kari 2000: Grammatical Relations in Cebuano.
 • Vilkuna, Maria 1989: Free Word Order in Finnish: Its Syntax and Discourse Functions.
 • Voutilainen, Atro 1994: Three studies of grammar-based surface parsing of unrestricted English text.
 • Wilde, Christopher P. 2008: A Sketch of the Phonology and Grammar of Rajbanshi

Lisensiaatintyöt

 • Birn, Juhani 1989: Långdistansberoenden i svenskan - en strikt ytbaserad processyntaktisk analys.
 • Blåberg, Olli 1987: Svensk sammansättning: teori, korpusanalys och datalingvistik.
 • Carlson, Lauri 1976: Peliteoreettista semantiikkaa. 192 s.
 • Itkonen, Esa 1972: The Sketch of a Unified Semantic Theory.
 • Jokinen, Kristiina 1990: The Morphosyntactic Lexicon. A Study of Interaction between Morphology and Syntax Based on Finnish Verb Derivation.
 • Kelomäki, Tapani 1988: Identiteetti lauserakenteessa.
 • Koskenniemi, Kimmo 1983: Two-Level Morphology: A General Computational Model for Word-Form Recognition and Production. 167 s.
 • Kukkonen, Pirkko 1985: Kielitieteellisen afasiatutkimuksen lähtökohtia.
 • Leiwo, Matti 1972: Suomen inherentisti irresultatiivinen partitiiviobjekti transformaatiokieliopin valossa. 162 s.
 • Lindstedt, Jouko 1983: Aspektuaalisuus ja bulgarian aspekti. 199 s.
 • Määttä, Urho 1985: Ulkoinen evidenssi ja fonologisten ja morfologisten kuvausten psykologinen todellisuus
 • Nyman, Martti 1975: Towards psychological reality of grammatical representations. 59 s.
 • Palviainen, Santeri 2001: Sievers' law in Gothic: A synchronic and diachronic analysis.
 • Peltomaa, Marja 2004: Kielitypologinen malli ydinsyntaksin, semantiikan ja pragmatiikan suhteista.
 • Shi, Yuan 2003: Code-switching in computer-mediated chat.
 • Tiittula, Liisa 1985: Vuoron vaihtuminen keskustelussa: Puheenvuoron alkamista ja päättymistä ilmaiseva verbaalinen ja ei-verbaalinen viestintä ja sen vaikutus vuorojen vaihtumiseen.

Pro gradut

Vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneet gradut on listattu myös laitoksen verkkosivuilla.

 • Ahlqvist, Anders (S) 1970.
 • Ahti-Virtanen, Jaana 1990: Puhelipsahduksista ja niiden implikoimista puheentuoton vaiheista.
 • Aikio, Marjut (S) 1976: Saamen ja suomen kielen suhteesta Angelissa, Lismassa ja Nunnasessa. 52 s.
 • Airola, Anu 1995: Nousta-verbin semantiikkaa.
 • Alamolhoda, Morteza 1993: Phonotactics of Persian.
 • Ala-Sippola, Sanna 2012: Agentin ilmaiseminen suomalaisella viittomakielellä tuotetussa asiatekstissä
 • Alhonen, Miikka-Markus 2005: Literary Ottoman Turkish as a Contact Language
 • Alkula, Riitta 1988: Natural language processing and information retrieval: intermediary system applications.
 • Anttila, Arto 1990: Conversion in English: how to treat categorial homonymy in the lexicon. (Yleinen kielitiede / Englantilainen filologia)
 • Arjava, Heini 2014: Laulava kieli. Kielellisen ja musiikillisen mitallisuuden rajoitukset kuusikielisessä laulukorpuksessa
 • Autio, Johan 1998: Autonomiset lähtöoletukset kielen ymmärtämisen tutkimuksessa - rakenteellisten strategioiden arviointia.
 • Birn, Juhani (S) 1988: En strikt ytbaserad funktionell beskrivning av långdistansberoenden i svenskan.
 • Blåberg, Olli 1984: Svensk böjningsmorfologi. En tvånivåbeskrivning.
 • Brandt-Taskinen, Pia 2001: Suomen romanikielen verbikomplementit.
 • Carlson, Lauri 1975: Peliteoreettista semantiikkaa.
 • Dannenberg, Anna 2004: Puhutun kielen segmentointi lausemaisiksi yksiköiksi.
 • Decewicz-Blaut, Dorota 2008: Acquisition of Polish pronunciation by Finnish and Russian learners
 • Elo, Satu 1998: Kiroileminen ja kielen funktiot.
 • Engelberg, Mila 1992: Suomen kielen geneeris-maskuliiniset ilmaisut - geneerisiä vai maskuliinisia?
 • Erkama, Emilia 2011: Kielelliset oikeudet Suomessa - kielilainsäädännön vaikutus uhanalaisten kielten elvytykseen
 • Eveli, Kari (S) 1979: Kieliteorian perusteet kaksikielisen teoreettisen leksikografian kannalta. 77 s.
 • Filppula, Markku (S) 1975: Chomskyn kieliteorian arvostelua.50 s.
 • Finne, Auvo (S) 1975: Johdatus sanan merkityksen kuvaamiseen Paavalin kielenkäytössä (esimerkkinä sarx). 125 s.
 • Gore, Kevin 1991: The Influence of Culture in Second Language Acquisition: A Qualitative Study of Foreign Adult L2 Learners in Finland.
 • Greed, Teija (S) 2009: Evidentiality in Tatar
 • Haarala, Risto (S) 1980: Erikoisalojen sanastotyön perusteita. 100 s.
 • Hako, Kristiina 2003: Negaatio ja kiistämisen mekanismit.
 • Hakulinen, Auli (S) 1970: Kielitieteellisen terminologian teoriaa.
 • Hautala, Irmeli 1983: Yleiskatsaus syntaksin sosiaalisen vaihtelun tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. 60 s.
 • Heikkilä, Juha 1991: A Lexicon and Feature System for Automatic Morphological Analysis of English. (Yleinen kielitiede / Englantilainen filologia)
 • Heinonen, Tarja Riitta (S) 1992: Lohkeamatyyppisten rakenteiden syntaksia ja pragmatiikkaa. (Yleinen kielitiede / Suomen kieli)
 • Helasvuo, Marja-Liisa (S) 1987: Subjekteina ja objekteina toimivat nominilausekkeet puhutuissa teksteissä. (Suomen kieli / Yleinen kielitiede)
 • Helin, Irmeli 1994: Terminologie und Fachsprache im gesellschaftlichen Wandel.
 • Hemmilä, Ritva 1987: Urimin tematiikkaa.
 • Hinds, Asta 2000: Kuvan ja sanan yhdistyminen painetussa mainonnassa.
 • Hirvonen, Ilkka (S) 1975: Tematiikka, spesies ja sanajärjestys: suomen ja ruotsin vertailua. 86 s.
 • Hirvonen, Ilmari (S) 2012: Analogia morfologisena mallina
 • Holman, Eugene 1975: Allomorphic and dialectal cohesion in the light of Baltic-Finnic grade alternation. 216 s.
 • Honka, Satu 2008: Kiellon voimistaminen ja kieltohakuinen kvanttoripronomini "mikään".
 • Hovila, Seppo 1982: Virheanalyysi ja sanasto. 87 s.
 • Hoyer, Karin 1999: Variation i teckenspråk - En studie av släktskapsterminologi hos finlandssvenska döva.
 • Huovila, Kimmo 1999: Towards a Theory of Aspectual Nesting for New Testament Greek. (Tutkinto 2000.)
 • Hurme, Juha 2012: Suomen jäännöslopukkeet fonologisesta kuvauksesta
 • Huttunen, Silja 1994: Vuoronalkuiset 'e-' ja 'ma'-konnektiivit spontaanissa italiankielisessä keskustelussa.
 • Hämäläinen, Joona 2005: Non-canonical marking of grammatical subjects
 • Hämäläinen, Taina (S) 1993: Adjektiivien semantiikasta: kontrastiivinen tutkielma luokittavasta ja kuvaavasta adjektiiviattribuutista espanjassa ja suomessa.
 • Hännikäinen, Reija 1997: Linguistic and socio-economic factors in comparing minority languages.
 • Härmä, Juhani (S) 1976: Eräiden englannin ja suomen siirtotransformaatioiden soveltamisesta lauserajan yli. 104 s.
 • Itkonen, Esa (S) 1972: The sketch of a unified semantic theory.
 • Janasik, Tapio (S) 2000: Donkey Business Going On? Or: Mentalism and the Dynamic Turn in Formal Semantics.
 • Jantunen, Tommi 2000: Suomalaisen viittomakielen synnystä, vakiintumisesta ja kuvaamisen periaatteista.
 • Jokinen, Kristiina 1986: X'-teoria ja suomen substantiivilausekkeen rakenne.
 • Juhala, Marita (S) 1983: Textsyntax i romanernas första och sista meningar. 53, 46 s.
 • Järventaus, Kristian 2010: Is there a correlation between semantic and phonetic markedness?
 • Järvinen, Liisa 1987: The pronoun system of Mauwake with special reference to the personal pronouns.
 • Järvinen, Timo 1998: Tesnière's Structural Syntax Reworked.
 • Kangas, Kea 1997: Toisen kautta vai suoraan - henkilön määrittäminen viittauksissa.
 • Karjalainen(-Luopajärvi), Henna 1997: Koodinvaihdon ja kielenvaihdon ilmeneminen amerikansuomalaisessa aineistossa.
 • Karjalainen, Ilkka 1998: Suomi ja viro erilaisten sanajärjestystypologioiden, erityisesti Hawkinsin performanssiteorian kannalta. (FM 1999)
 • Karvonen, Pirjo (S) 1992: Leksikaalinen tiheys tekstin kuvaajana.
 • Kelomäki, Tapani 1986: Ekvatiivilauseen syntaksia ja semantiikkaa.
 • Kenttä, Reetta-Leena 2003: Langackerin kongnitiivisen kieliopin metateoreettiinen analyysi: Kognitio-käsite ja tieteellinen argumentaatio kognitiivisessa kielitieteessä. (FM 2004)
 • Kettunen, Kimmo 1987: Dependenssikielioppi ja automaattinen jäsentäminen.
 • Kontkanen, Sanna 2001: Kielenhuoltonormin luonne, synty ja soveltaminen.
 • Koskenniemi, Kimmo (S) 1979: Suomen kielen sananmuotojen perusmuodon automaattinen päättely. Mahdollisuuksien arviointia ja taivutuksen formalisointi.
 • Kuha, Tuija 1994: Language Shift in Ireland.
 • Kukkonen, Pirkko 1982: Tapaustutkimus motorisesta afasiasta: Nuoren aivoinfarktipotilaan kieliopillisia vaikeuksia. 207 s.
 • Kuningas-Autio, Johanna 1997: Raamatun kääntäminen ja konteksti - relevanssiteoria kääntämisen tarkastelussa.
 • Kupula, Mikko 2004: On the Interaction of Zero Morphology in Case Licensing - Evidence from the Double Accusative Construction in Modern Greek.
 • Kuukka, Kari 1995: On the existence of psychologically attainable morphophonological schemata.
 • Kärnä, Aino (S) 1990: Zur Wortartklassifikation in der Geschichte der Grammatik.
 • Laakso, Ville 1999: Perustavastaisuudesta kielitieteessä.
 • Laalo, Klaus (S) 1982: Suomen kielen homografia. 85 s.
 • Lappi-Seppälä, Jyrki 1976: Äidinkielen omaksuminen ja lasten varhaisen kielen syntaksi. 58 s.
 • Laukama, Katariina 1999: Suomalainen kielitiede vuosina 1960-1990 väitöskirjojen valossa.
 • Lehtinen, Jyri 2009: Language change as an evolutionary process (FM 2010).
 • Leinonen, Marja (S) 1976: Perfektiivinen aspekti ja potentiaalisuus.
 • Leiwo, Matti (S) 1969: Sijakieliopista kielentutkimuksen menetelmänä. 121 s.
 • Lepistö, Päivikki 1982: Syntaktisen otoksen reliabiliteettiongelmia. 40 s., 13 liitettä
 • Lindqvist, Päivi 1992: Virheet ja epäröinnit puheen suunnittelun heijastajina.
 • Lindstedt, Jouko 1980: Aspekti ja sen suhde tempukseen bulgariassa. 93 s. (Yleinen kielitiede / Slaavilainen filologia)
 • Luojola, Teemu 2006: Kielellinen merkitys emergenttinä prosessina: esimerkkinä suomen adessiivi
 • Luutonen, Jorma (S) 1986: Syrjäänin kielen paikkaa ilmaisevat sijat, postpositiot ja adverbit luonnollisen morfologian näkökulmasta.
 • Lyytinen, Hanne 2003: Toimiva kaksikielisyys - Opettajien asenteita maahanmuuttajaoppilaiden omankielenopetukseen.
 • Magnusson, Camilla 2002: Analysing the Language of Quarterly Reports Using Collocational Networks.
 • Margelin, Marga (S) 1980: Englannin kielen intonaation opetuksesta. 31, 29 s.
 • Marttila, Annu 2003: Ekstravagantti ekspressiivisyys.
 • Mattson, Joonas 2014: Haarautuvien tieteiden puutarha. Suomalaisen kielitieteen ja sen toimintaympäristöjen muutoksista 2000-luvulla
 • Merikoski-Silius, Tuuli 1998: Kultakypärä survoi pikkumustan kaappiin - Sanomalehtien jääkiekkoselostusten maalintekoa kuvaavien verbien semanttista analyysiä.
 • Mikkonen, Maria (S) 2012: Suomen sijasysteemin opetus S2-oppikirjoissa 2000-luvulla
 • Mustapää, Johanna 2007: Petraeuksen kielioppi kulttuurikontekstinsa tuotteena
 • Mäkinen, Elisa 1994: Aikuisen oman puhunnoksen toistot lapselle suunnatussa puheessa.
 • Määttä, Urho 1978: Kokeellinen testaaminen ja muu ulkoinen evidenssi kielikuvauksessa. 55 s.
 • Nikanne, Urpo (S) 1986: Suomen ablatiivin ja allatiivin semantiikkaa Ray Jackendoffin semanttisen mallin avulla tarkasteltuna. (Suomen kieli / Yleinen kielitiede)
 • Norberg, Markku 1988: Koskenniemen kaksitasomallin mukainen, foneemipohjainen kuvaus ranskan adjektiivien ja substantiivien taivutusmorfologiasta.
 • Norvanne, Juhani (S) 1994: Väriverbien semantiikkaa.
 • Nyman, Martti 1972: Latinan verbien preesensmuodon pitkän vartalovokaalin vaihteluun liittyvät fonologiset ongelmat. 55 s.
 • Ojanen, Jussi (S) 1968.
 • Ojanen, Kaisa(-Riitta) 1997: Tekstin juontamisen keinoja kolmessa suomenkielisessä narratiivilajissa: muistelmissa, paikallistarinassa ja sadussa.
 • Olkinuora, Katri 1988: Toisen kielen opiskelijoiden leksikaalisesta kompetenssista.
 • Opas, Lisa Lena (S) 1984: Kielitieteen terminologiaa. 31, 47 s.
 • Palviainen, Santeri 2001: Sievers' law in Gothic: a synchronic and diachronic analysis.
 • Peltomaa, Marja 2004: Kielitypologinen malli ydinsyntaksin, semantiikan ja pragmatiikan suhteista
 • Pirttisaari, Helena 2002: Suomen romanin partisiippien morfologiaa.
 • Pitkänen, Kari 1994: How to Avoid Death: Euphemisms and Circumlocutions for the Final Journey.
 • Poussa, Patricia (S) 1981: Pidginization, creolization and the evolution of Early Standard English. 53 s.
 • Pälsi, Marja 2001: An application of Construction Grammar to the description of Finnish resultative sentences.
 • Pölhö, Jukka (S) 1986: Lajinnimet ja kielen säännöt.
 • Rantanen, Kati 2013: Kielelliset häiriöt autismissa ja Aspergerin syndroomassa
 • Rantanen, Pekka 1990: PP-Attachment Ambiguities in English: Corpus- Based Study. (Yleinen kielitiede / [S] Englantilainen filologia)
 • Raumolin-Brunberg, Helena (S) 1986: Tekstilauseen NP:n tutkimuksesta: Sir Thomas More ja rekisterivariaatio.
 • Riiho, Timo (S) 1976: Vapaan syntaksin vähittäisestä morfologisoitumisesta: Havaintoja espanjan kielen painottomien obliikvipersoonapronominien historiasta. 97 s.
 • Riukula, Petri (S) 1990: Ferdinand-Mongin de Saussuren lingvistiikan ontologiasta.
 • Ronkainen, Maria 2003: Aspekteja kielen kontrollointiin erityisesti teknisen dokumentaation näkökulmasta.
 • Rosendahl, Erkki 1993: Interjektiot, erityisesti ruotsin kielen valossa.
 • Räsänen, Matti 1993: Glottokronologian ydinsanasto ja sen relevanssi kielitieteessä.
 • Saari, Sinikka 1985: Bine-kielen syntaksin pääpiirteet.
 • Saarinen, Esa (S) 1976: Tutkimuksia peliteoreettisessa semantiikassa. 37, 20 s.
 • Salmi, Olli (S) 1984: Neuvostoliiton dungaanin peruslausetyypit. 109 s.
 • Salo, Merja (S) 1992: Kolmen perusverbin 'istua', 'maata' ja 'seisoa' muodostaminen pohjoisen Euraasian kielissä.
 • Salonen, Laura 2007: Substantiivilausekkeen syntaktinen syvyys ruotsin kielessä
 • Sammallahti, Pekka (S) 1969: Pohjoissaamen generatiivinen fonologia.
 • Sarsa, Risto (S) 2003: Studies in Wára verb morphology.
 • Savolainen, Leena 2006: Viittomakielten kirjoitusjärjestelmien periaatteet ja käytäntö.
 • Schulz, Stephan 2014: Typologinen katsaus nominaalisen omistuksen merkintätapoihin afrikkalaisissa kielissä
 • Seppälä, Sini 2011: Italialaisten maahanmuuttajien tyypilliset ääntämisvirheet suomen kielessä
 • Seppänen, Erkki 2012: Merkityksen evoluution ongelma
 • Service, Elisabet (S) 1982: Dirigerad minnesletning som metod för det mentala lexikonets utforskning. 135 s.
 • Siiroinen, Mari (S) 1987: Tunnekausatiiviverbit. (Suomen kieli / Yleinen kielitiede)
 • Sinnemäki, Kaius 2004: Complex Right-Branching Clauses.
 • Sintonen, Matti (S) 1975: The Role of Intuition in Linguistics. 166 s.
 • Shijaku, Enzo 2003: Suomi-albania-suomi -sanakirjan laatimisen periaatteet.
 • Sphar, William Scott 2006: Phonologically Conditioned Vowel-to-Vowel Coarticulation in VCV Sequences (FM 2007)
 • Stude, Traute (S) 1991: Heterogeenisen yhteiskunnan kielivalinnat: Valinnat Tansaniassa ennen itsenäisyyttä.
 • Suihkonen, Pirkko (S) 1988: Murteiden generointia atk:n avulla: SHOWMUR-ohjelma.
 • Sundman, Marketta (S) 1976: Suomen kielen eksistentiaalilauseiden syntaksista ja semantiikasta. 84 s.
 • Suominen, Mickael 2000: Aikansa eturivissä. Geneveläisestä kielitieteen koulukunnasta.
 • Taivainen, Jorma (S) 1985: Lauseenjäsenten typologisia ominaisuuksia: subjektista unkarin kielessä.
 • Taivainen, Tiina 2007: Somalitaustaisten nuorten kaksikielisyyden, identiteetin ja kaksikielisen opetuksen vaikutus sopeutumiseen Suomeen
 • Tapola, Katri 1993: Naisen kuvasta Nykysuomen sanakirjassa ja Suomen kielen perussanakirjassa.
 • Tepp, Maija-Leena (S) 1984: Explanation in Syntax: With a Special Reference to English Examples of Transformational Grammars. 121 s. (Yleinen kielitiede / Englantilainen filologia)
 • Tiittula, Liisa 1984: Vuoron vaihtuminen keskustelussa: Puheenvuoron alkamista ja päättymistä ilmaiseva verbaalinen ja ei-verbaalinen viestintä ja sen vaikutus vuorojen vaihtumiseen. 166 s.
 • Tikkanen, Bertil (S) 1984: Towards a General Systemic Theory of Coordination and Subordination of Clauses and Sentences. 75 s.
 • Tuomisto-Sahlsten, Marja (S) 1980: Yleiskvanttorit paljon, vähän, enemmän ja vähemmän suomen kielen vertailulauseissa. 66 s.
 • Uusikoski, Risto 2011: Tempuksen ja tempusten määrittelystä
 • Valkama, Kari 1993: Studies in Duri Grammar.
 • Valkama, Mira 2010: Ortografinen syvyys suomessa ja ruotsissa
 • Valkama, Susanne 1993: Notes on Duri Transitivity.
 • Vanamo, Seppo 1990: Kielestä ja ihmisen suhteesta todellisuuteen.
 • Vartiainen, Turo 2005: Tempuksen ja finiittisyyden vaikutus lauseen transitiivisuuteen suomenkielisissä sanomalehtiteksteissä
 • Viestilä, Tuija 2003: Englannin kielen käyttö suomenkielisissä painetuissa mainoksissa.
 • Vilhunen, Tarmo 1992: Selittämisen ongelma historiallisessa kielitieteessä.
 • Vilkki, Liisa 1991: Episteeminen modaalisuus semanttisena alueena.
 • Vilkuna, Maria (S) 1974: Kirjoitettuun kielimuotoon kasvaminen: Lauserakenteiden kehitys 8-12 -vuotiailla helsinkiläislapsilla. 165, 8 s.
 • Vilva, Tuula 2010: Kaksinkertaisten keskeisupotusten hyväksyttävyys japanin kielessä
 • Voionmaa, Kaarlo 1977: Alkoholistien huoltola viestintäyhteisönä - Perniön huoltolan henkilöryhmien interaktioiden tarkastelua. 128 s.
 • Voutilainen, Atro 1988: Kirjoitetun kielen syntaktisesta ymmärrettävyydestä.
 • Voutilainen, Tytti 2008: Manresalaisten kielellinen identiteetti haastattelututkimuksen valossa
 • Vuori, Jussi (S) 1991:Vietnamin sanaston rakenteesta.
 • Väänänen, Milja 2003: Nauraminen kielioppina? Keskusteluanalyysin tutkimuskohteista.
 • Välimaa, Suvi 2012: Ylioppilasaineiden ja lakikielen virkkeiden kompleksisuudesta
 • Wilde, Chris Pekka 2001: Preliminary phonological analysis of the Limi dialect of Humla Bhotia.
 • Wong, Phoebe 1999: A Study of Language Attitudes of Cantonese Chinese People towards Cantonese and Finnish in Finland.
 • Yeung, Elliot 2000: Nature of swearwords. A case study of Cantonese.
 • Yliniemi, Juha 2005: Preliminary Phonological Analysis of Denjongka of Sikkim.
 • Östman, Jan-Ola (S) 1981: Pragmatic particles in a cross-linguistic perspective.