Kontaktuppgifter

Allmän språkvetenskap tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2 941 911 (telefonväxel)

Studier

Syftet med grundstudierna är att introducera studenterna i språkliga och språkforsforskningens grundbegrepp på lingvistikens olika områden (fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik). Grundstudierna består i huvudsak av övningskurser där studenterna gör övningar med anknytning till temat, vid sidan av att de inhämtar teoretisk kunskap. Detta har studenterna nytta av när de ska hantera autentiskt språkmaterial, vilket är nödvändigt när man studerar allmän språkvetenskap.

I ämnesstudierna fördjupar och breddar studenterna de kunskaper och färdigheter som de har inhämtat i grundstudierna. I ämnesstudierna ingår betydligt mera valfrihet och studenterna kan i högre grad koncentrera sig på de delområden och specialområden inom språkvetenskapen som de är intresserade av. Andelen självständiga studier ökar också, eftersom många kurser innehåller informationssökning på egen hand.

De fördjupade studiernas upplägg kan utformas rätt fritt av studenterna själva och det är lätt att göra det på ett sätt som stöder seminariearbetet och pro gradu-avhandlingen.

Studera hos oss:

Studera hos oss Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

Studiehandboken

Läs studiehandboken, examensfordringarna och informationen om undervisningen i allmän språkvetenskap i WebOodi. (Du kan bläddra i studiehandböckerna för olika år genom att välja önskat läsår uppe i rullgardinsmenyn.)

Antagning av studenter

Till allmän språkvetenskap och språkteknologi antas 15 studenter på basis av ett gemensamt urvalsprov. Man väljer huvudämne efter de gemensamma grundstudierna (vanligen i slutet av det första studieåret).

Humanistiska fakultetens och andra fakulteters studenter kan fritt studera allmän språkvetenskap som biämne och genomföra hela studiehelheter eller endast ett eller några enskilda studieavsnitt. Allmän språkvetenskap ger gedigna metodologiska och teoretiska kunskaper och passar utmärkt som biämne för den som siktar på att bli språkforskare. Allmän språkvetenskap behandlar såväl språk i allmänhet som olika språk ur många perspektiv och är till sin natur ett mångvetenskapligt ämne med studenter och forskare också från andra fakulteter.

 

Arbetslivet

Den som har studerat allmän språkvetenskap kan arbeta med många olika uppgifter som kräver språkexpertis. En forskarkarriär är ett naturligt val och många utexaminerade arbetar också som forskare i Finland eller utomlands. Man kan också hitta arbete inom vetenskapsförvaltning. Observera att du inte kan bli (ämnes)lärare om du studerar allmän språkvetenskap som huvudämne.