Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Lyhyt proosa
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1700-LUVUN TEKSTEJÄ - II ALMANAKKOJEN ARTIKKELIT

37. Ruotsi-Suomen historiaa, almanakat 1742, 1745–48

37. B. Ruotsin hallitsijat Kustaa Vaasasta Kaarle XII:een, almanakka 1746

WIelä nyt seura lyhykäisesti Cuningoista, jotca Ruotzis hallinnet owat, sitten cuin se puhdas Evangeliumin oppi siellä, tuli wastan otetuxi.

GUSTAVUS Erikin poica WASE1, hän synnyi Lindholmas Roslagis2 12. p. Maalis cuusa, wonna 1490. Cosca hän pääsi Juutin fangiudest3 ja tuli cotia Isänsä maalle, nijn hän urhollisest sen pelasti wihollisistans, ja poisajoi sen jumalattoman Christiernin4, ynnä5 hänen joucons cansa. Wuonna 1521, 24 p. Elocuusa, walitzit waldacunnan säädyt hänen yhteisesti waldacunnan Esimiehexi. W 1523, 6. p Kesä cuusa, nijn hän6 Strengnesis uloswalittin Ruotzin Cunningaxi, ja w. 1528 cruunattin hän6 Upsalas 12. p. Helmecuusa. Wuonna 1560 cuoli hän Ruotzin Caupungisa7 29. p. Syyscuusa, sitä suuremmalla alammaistens surulla, cuin että hän hallitzi erinomaisella lemmellä8.

ERICUS XIV9. Cuningas Gyöstän poica, synnyi w. 1533, 12. p. Joulucuusa. w. 1561, 19. p. Kesä cuusa crunattin hän, ja astui Isäns istuimella. Sitten cuin hän yhdes ja toises tappeluxes10, oli wihollisens woittanut, ja waldacunnalle rauhan saattanut, nijn hän rupeis hirmuisexi11 alammaisians wastan, nijn että hän andoi muutamia waldacunnan wanhemmista12 päiwildä poisotta; jonga tähden he suutuit hänen13, ja panit pois hallituxesta. Hän cuoli w. 1577 Örebyyn14 Linnas 25 p. Helmecuusa, ja haudattin Arosis14 31. p. Maalis cuusa.

JOHANNES III15. Cuningas Gyöstän poica, ja Erikin weli, ehkä16 toisesta äitistä, synnyi w 1537, 17. p. Joulu cuusa. Hänen asetit Säädyt waldacunnan istuimella, sitten cuin he hänen weljens hyljännet olit, ja crunattin hän6 Upsalas w. 1569, 10. p. [heinäkuuta] Hänen täydyi ynnä5 hänen corkian Puolisansa17 cansa, sitä ennen hänen weliäns18 hallituxen aican, istua Linnas wijsi ajastaica cowas fangeudes. Tämä on ollut muutoin yxi jalo ja ylistettäwä Cuningas, jollei hän olis ollut nijn hieno opin asioisa; hänen Drottningis Catharina Jagellonica Cuningas Sigismunduxen17 Tytär Puolast, joca oli ylös caswatettu Pawin opisa, sai hänen ylitze puhutux, eij ainoastans saldiman19 Pawilaisten olla waldacunnas, mutta myös heidän oppians ylösauttaman, ja nijn saattaman alammaisians jällens sihen pimeyten, josta he hänen Isäns ylistettäwän kijwauden ja ahkeran surun20 cautta olit hänen hallituxens aicana tullut pelastetuxi.

- -
Cuitengin, nijn äckäis21 Cuningas wimeiseldä22 tämän erhetyxens, ja andoi jälken Drottningin cuoleman aja caiki Pawilaiset ulos waldacunnast. w. 1592. 17 p. Marras cuusa cuoli hän Ruotzin Caupungis, ja w. 1594, 1 p Helmecuusa haudattin hänen Ruumins Upsalas.

Sigismundus23, Cuningas Johannexen poica, synnyi w. 1566, 20. Heinäcuusa, hänen wanhemittens olles fangeudes. Hänen Aitins Isän jälken nijn hän cruunattin w. 1587. Puolan Cunningaxi; ja w. 1594, 9. p. Helmecuusa, crunattin hän Upsalas Isäns jälken Ruotzin Cuningaxi, erinomattain24 sillä lupauxella, että hänen piti ylönandaman25 Pawin opin josa hän oli ylöscaswatettu, ja eij ainoastans itze wastan ottaman, sitä oikiata P.26 Lutheruxen oppia, mutta myös sen edest caickella wäellä27 wastaman28. Ja cuin eij hän sitä tehnyt, waan wastoin walans pysyi endisis erhetyxisäns, etzein29 wäkiwallalla ajetta30 itzens hallituxen, niin eroitit itzens waldacunnan säädyt hänestä ja hänen Perilisistäns peräti31 w. 1600. hän cuoli sen jälken w. 1632, 30. p Huhticuusa.

CAROLUS IX32. Cuningas Gyöstän poica, ja Johannexen Weli, joca oli Sigismundin Isä, walittin Ruotzin Waldacunnan Säädyildä33 Ruotzin Cuningaxi, sitten cuin he Sigismunduxest itzens eroittanet olit. Synnyi w. 1550, 4 p. Locacuusa, cruunattin w. 1603. 15. p Maaliscuusa Upsalas, cuoli Nyköpingis w. 1611, 30. p. Locacuusa. Hän on caiken elinaicans ollut sangen kiwas wastaman puhtan Ewangeliumin opin puolest ja nijtä holhonnut, jotca sentähden waiwattin34.

GUSTAVUS ADOLPHUS35, Cuningas Carolin poica, synnyi Ruotzis w. 1594, 9. p Joulucuusa. Hän walittin cohta jälken hänen Isäns cuoleman Cuningaxi. Cruunattin Upsalas w. 1617, 1. p. Locacuusa, sitten cuin hän edellä oli päättänyt rauhan Juthin3 cansa w 1613, ja Ryssän36 cansa 1617. Samana wuonna cuin hän crunattin, nijn hän säätti37 Academian eli corkian Schoulun Upsalas, opetailla38 sijnä heidän palcans, ja harjoitzewaisille heidän stipendiumins39, ja sen caicki cuningalisella custanuxella omasta tawarastans40, wielä hän asetti37 neljä Gymnasiumi41 ja monda Schoulu, nuorucaisten ja erinomattain köyhäin harjoituxexi42. Sitten oli hänellä sota hänen Langons Sigismunduxen cansa, jolda hän woitti Rigan43 ja muutamija muita caupungeita. Sitten cuin hän oli tehnyt hänen [Sigismundin] cansans rauhan cuudexi wuodexi; nijn hän andoi itzens sijhen cuuluisan Saxansotan, auttaman nijtä Ruhtinoita, jotca44 Keisarilda ja Pawilda wainottin sen puhtan opin tähden: josa Sodas hän myös woitaisans w. 1932, 6. p. Marrascuusa, hengens andoi Lützin caupungin tykönä. Haudattin Ruotzis w. 1634. 22 p. Kesäcuusa.

CHRISTINA, oli Gyöstä Adolphin sen suuren45 ainoa Tytär ja perilljnen, synnyi w. 1626, 8 p. Joulucuusa, ja crunattin w. 1650, 20. p. Locacuusa Ruotzin caupungisa. Tähän asti, sitten cuin hänen Isäns cuoli, joca jätti hänen cuuden ajastajan wanhax jälkens, nijn edes seisoit46 wijsi Raadiherroista47 hallituxen, ja uscollisten Sotaherrain cautta päätit48 onnellisest sen aljetun Saxansodan w. 1648. Sillä wällillä w. 1640, nijn hän andoi raketa Academian, joca on Turusa49, ja säätti37 sinä opettaille38 heidän palcans, nijncuin myös harjoitzewaisille50 stipendiumeita39; wielä säätti hän cuusi Gymnasiumi41 ja nijn monda Schoulua. W. 1654, 6. p. Kesäcuusa ylössanoi51 hän Upsalas hallituxen, jonga peräst hän läxi pois waldacunnast ja matcusti Ruomin52, cusa hän wastanotti Pawin opin53, ja cuoli siellä w. 1689, 9. p Huhticuusa.

CAROLUS GUSTAVUS eli Carolus X54, Gyösta Adolphin Sisaren poica, synnyi Nyköpinnis w. 1622, 24 Marras cuusa, hänen Isäns oli Pfaltz-Grewi Rheinis55 Johannes Casimirus nimeldä. W. 1654, sitten cuin Drottningi Christina oli eroittanut itzens hallituxest, nijn crunattin hän Upsalas 7 p. Heinäcuusa; sitä ennen hän oli Generalissimus56 eli Päämies, sotajoucon ylitze Saxansodas. Cohta jälken cruunauxen, nijn läxi hän sotaan Puola ja Danskia57 wastan, jotca hän waadei58 rauhan. w. 1660, 23. p. Helme cuusa cuoli hän Götheboris Herranpäiwillä. CAROLUS XI59 Cuningas Carlen Gyöstän Poica ja ainoa waldacunnan perillinen, synnyi w. 1655, 24. p. Marras cuusa, hänen Aitins oli Drottning Hedwig Eleonora60, Printzessa Holstenist Hertuan Friderikin Tytär. Hänen nuorudesans, sillä hän jäi wijdennellä wuodella Isäns jälken61, edes seisoi46 hänen Äitins ynnä wijden wanhimman cansa waldacunnan Raadist62 hallituxen, sihen asti cuin hän itze tuli sihen ikän, että hän sen taisi itze edes seisoa; joca tapahdui w. 1672. Sen jälken w. 1675, 28 p. Syyscuusa cruunattin hän Upsalas. - -
W 1675. sodei58 onnettomast Churförstejä63 wastan MarckBrandeburis64, ja cadotti65 sen cautta ne maat cuin Ruotzilla oli Saxas. - -
w. 1679 sai hän jällens tacaisin mitä hänellä Saxanmaalla ennen ollut oli, rauhan cautta cuin päätettin Nimwegis66. Cuin hän nyt caikista wihollisistans oli pääsnyt, ja alammaisillens sen suloisen rauhan toimittanut, nijn hän caikella ahkerudella etzei58 wahwista waldacunda wihollista wastan, ja autta alammaisens woiman ja hywän elämän; eij hän sallinut että kellengän piti tapahtuman wääryttä, wielä piti hän oikiasta opista erinomaisen warin. Cosca hän näin ylistettäwäst oli hallinnut, cuoli hän Ruotzin caupungis w 1697, 5. p Huhticuusa. CAROLUS XII67. Cuningas Carlen poica, synnyi w. 1682, 7. p. Kesäcuusa; hänen Äitins oli se68, hänen suurten ja erinomaisten Cuningallisten awuins69 tähden corkiast cuuluisa Ruotzin waldacunnan Drottningi Ulrica Eleonora, Princessa Danmarkist70. w 1697, 14 p. Joulucuusa crunattin Cuningas Carle XII Ruotzin caupungis. Tämän Sangarin ja suuren Sota Herran Työt, hänen onnens ja onnettomudens sodasa, owat awarommat cuin ne täsä lyhekäisesti taitais käsittä71; ne owat wielä jocaitzen muistos ja cuuluisat ymbärins maailma. Wuonna 1718, 30. p. Marras cuusa, andoi hän hengens Norjes yhden fästningin72 alla, cuin cutzutan Fridrichshall72, cusa hän ammuttin, ja w. 1719, 26. p. Helmecuusa haudattin Ruotzin caupungis.