Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Lyhyt proosa
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1700-LUVUN TEKSTEJÄ - II ALMANAKKOJEN ARTIKKELIT

36. Martti Lutherin elämästä, almanakat 1735–1738

36. B. Almanakka 1736

Continuatio1 P. Lutheruxen elämäkerrasta.

COolme wuotta sen jälken matkusti P Lutherus Ruomin2, muutaman eripuraisuden tähden, cuin Munckein seasa3 oli ylöstullut4: Ja cosca hän samana wuonna sieldä palais, on hän wihitty P.5 Raamatun Doctorixi, colmandena kymmendenä ikäns wuonna, Churförstin6 Friederikin custannuxella Saxis, joca oli cuullut hänen saarnawan, ja ihmetellyt hänen lahjojans, nijn opisa, ulospuhesa7 cuin itze elämäsä. Wuonna 1517. lähetti Pawi Leo X. nimeldä8 hänen käskyläisens ulos ymbärin caickia maacundia, caupitzeman Aflati9 kirjoituxia ja myymän syndein andexi andamusta rahan edestä.

- -
Tästä tuli P. Lutherus kehoitetuxi10, Jumalan Pyhäldä Hengeldä waicutettu11, kirjoittaman taincaldaista Jumalatoinda menoa wastan joca oli wastoin Jumalan P.5 Sana, hywä Omatundo ja Rackautta, opettaen, ettei autuus osteta rahalla, eikä autuutta ansaita hywillä töillä, waan että Ihminen tule sulasta Jumalan armosta uscon cautta wanhurscaxi ja autuaxi. Hän löi wielä kirjoituxens Linnan kirkon owen Wittemberis12 päiwä ennen Pyhän Miesten päiwä, cutzuen nijtä jotca toisin luulit ja opetit, että he tulisit hänen cansans Academian juttua pitämän13, ja julkisesti näytäisit P. Raamatusta mikä perustus heille oli heidän oppins ja menohons ja jos hän olis erhettynyt14: Mutta määrättynä päiwänä ej näkynyt siellä kengän15 händä16 wastamas, waan paremmin17 monda oppenuista Miehistä luit hänen kirjoituxians suurella ahkerudella ja halulla

Pawin käskyläiset, ettei he näkyis18 huonommaxi Lutherusta, kirjoitit jällens händä wastan, erinomattain19 se häpemätoin20 Tecelius21, corkiasti julistaen Pawin suurta walda, ia näiden Aflati-kirjoitusten9 hyödytystä, cutzuen Lutheruxen wäärä oppisexi ja wietteljäxi, hän lähetti myös kirjoituxens Pawin tygö täynens candeita hänen päällens. P. Lutherus, joca eijkä tainnut uscoa, että Tecelius ja hänen cumpanins Pawin tiedosta ja tahdosta22 nijn Jumalattomast opetit ja elit, kirjoitti myös Pawin tygö sangen nöyrästi ja rucoili, ettei hän23 corwins otais hänen23 wihansuopains candeita24, jotca walhettelit25, hänen23 asettawan itziäns händä23 wastan ja poisluopunen Seuracunnasta, ehkä26 hän23 oli peräti syytöin

- -
Nytt wuonna 1518. annoi27 Keisar Maximilianus28 cocon cutzu waldacunnan Ruhtinat ja yhteiset sädyt29 Herran päiwille Ausburin12, päättämän cuinga Christicunnan perindö wihamies30 Turcki, joca oli maan sisälle langennut31 suurella sotajoucolla, tulis estetyxi; Sinne lähetti myös Pawi Legatins Cardinalin Cajetanus nimeldä32 käskyn cansa, että hänen piti caickella muoto33 laittaman34 Lutheruxen Ruomin2 Pawin citationin35 ja cutzumisen jälken, siellä itziäns36 wastaman ja ansaitun rangaistuxens ulosseisoman, ellei hän itziäns parannais37 ja oppins pois kielläis37

- -
Seurawaisna Wuonna 1519. olit coosa Churförsti Trierist38, Hertua Yrjänä Saxist, hänen Radins39, Academia, Bårgmästari ja Raadi Leipzisä40, ioiden läsnä olles Doctor Lutherus palion cansan cocouxes41 cowasti Taisteli42 Doctor Johan Ecciuxen43 cansa, Pawin wallasta, Ihmisen wapasta tahdosta, kiras-tulesta, catumuxesta, syndein andexi samisesta ja Hengelisestä hallituxesta44, wahwistaen puhens P.5 Raamatun todistuxilla ja anoen että läsnäolewaiset tahdoisit coetella heidän puhetans ja päättä mitä oikein olis45; Johan Eccius eij tahtonut suostua, eijkä myös pitä hänen46 cansans pidembätä cansa puhetta47. Ja nijn cuin sijhen aijkan myös tapahdui mutos sinä maalisesa hallituxesa, sinä että Keisar Maximilianuxen cuoleman jälken walittin hänen sians Spanian48 Cuningas Carl Ruomin Keisarixi widennes sildä nimeldä49, hänen ikäns cahdendena kymmendenä wuonna. Ja nijncuin hän lapsudesta oli ylös caswatettu ja harioiteldu Pawilaisten opisa, nijn hän myös wastais50 sitä oppia; oli cuitengin sinä siwus51 yxi toimellinen ja hurskas Herra; Hänen tykönäns etzei52 Lutherus warjellusta, rukoilen nöyrimmäst että hän53 itze otais hänen53 asians tutkiaxens, ja jos hänellä53 olis wäärys, nijn hän53 oli walmis Rangaistusta kärsimän.

- -
Cosca Lutherus tämän cuuli [nim. että paavi Leo oli polttanut Roomassa hänen kuvansa ja kirjoituksensa] cocois50 hän Studentit54 Wittenberis ja ylös polti julkisesti Pawin lain ja sen nykyisen päätöxen; toisna Päiwänä cosca hän luki55 Academias, waroitti hän caickia että he wisusti cartaisit heitäns56 Pawin willityxestä ja petollisestä opista, jos he muutoin tahdoit autuaxi tulla ja ijancaickisen autuden periä. - -