Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
35. B. Näytteitä arvoituksista

Arvoituskokoelma oli Gananderin kahdeksantoista vuotta kestäneen keruutyön tulos: 378 arvoitusta vastauksineen. Yli kahdensadan vuoden takainen kansankulttuuri ei aina aukea nykylukijalle, kun sanaston lisäksi kuvattavat asiatkin ovat outoja. Olen valinnut näytteiksi 70 arvoitusta, jotka lukija ymmärtää selitysten avulla. Arvoituksista on säilytetty alkuperäisen kokoelman järjestysnumerot. Kuten sananlaskuilla, arvoituksillakin on toisintoja: käytössä on eri murre tai erilainen sanasto, toinen arvoitus on toista pitempi ja tarjoaa enemmän tietoa vastaajalle, tai sitten samasta kohteesta arvuutellaan eri näkökulmista. Valittuihin näytteisiinkin mahtuu muutama erityyppinen toisinto, esimerkiksi parikit 6 ja 354, 44 ja 205, 135 ja 215 sekä 252 ja 372.


6. Pää kuin kerä, häntä kuin korento, keskeltä yhtä ymmyrjäinen1? Wast. Kissa. 
10. Pohjatoin, kannetoin, tuoresta2 lihaa täynnä? Wast. Sormus
15. Teppu3 juoxi tietä myöden terwattu tepun jalat teppu itte4 terwasempi? Wast. Reen-jalaxet. 
18. Tuhat tuhatta, sata sataa, juoxee nijnijstä5 siltaa waskiseen linnaan? Wast. Herneet, seulasta pataan eli kattilahan6.
19. Lato täysi lampaita, punanen tillari7 keskellä? Wast. Hampaat suusa ja kieli.
22. Mikä se on, joka ei huku wedes, eikä pala tules, ja ei mahu8 maan rakohon6? Wast. Nimi. 
27. Wijsi weljestä edellä menöö9, paljas pää takaa ajaa? Wast. Warpaat edellä, kantapää jälistä. 
36. Mistäs Pappia saadaan, jos kaikki yhteen aikaan kuolisit? Wast. Studenteistä10
38. Isän11 istuu puus, takoo weräjän suus, lampaan lapa suus, koiran kontti12 kainalos? Wast. Kuin tuuloo9 ja on paha ilma.
43. Ruotis4 tammia weistetään, tänne lastut lentäwät? Wast. Kuin tänne tuodaan tammitaldrikkia13
44. Mingätähden jänis juoxoo9 yli tien? Wast. Sentähden ettei pääse alatti14 tieen. 
47. Mitäs se ihminen tarwihtee4 josta sielu ja ruumis erkanee? Wast. Kuin waimo on synnyttänyt, nijn hän tarwihtee ruokaa ja juomaa, maito keittoa, ja saunan loukkoa15
51. Minkätähden ei sika tähtiä näe? Wast. Ettei se katto4 nijn korkialle. 
52. Minkätähden ei kettu näe päiwän ylenemistä16? Wast. Että se katteloo4 aina ylöspäin. 
54. Kuinga eli millä Drengi Hannu17 woitti huhdon18 pirulda? Wast. Sentähden, että hän ajo ämmällänsä19 huhdalle. 
67. Kiwinen kenkä, tuohinen lakki? Wast. Huonet2 kiwi jalalla ja tuohi katto päällä. 
68. Mettäs4 syntynyt, korwes kaswanut, seinällä seisoo polwella laulaa? Wast. Kanteles2 eli peli. 
69. Wiron uuhi20, saxan lammas, pellolla pyöri, tarhalla Tanttii4? Wast. Sammakko. 
73. Kesän leski, talwen leski, syyxyn21 uunna morsianna22? Wast. Rijhi. 
83. Makaa kuin tukki, kusoo9 kuin pukki, pussahtaa23 kuin pistetään? Wast. Kalja tynneri, kuin henkitappi awataan nijn pussahtaa. Wast. Olut tynnyri. 
88. Puusta pillu, luusta kulli, pussahtaa kuin pistetään eli, kuin pistää nijn loskahtaa24? Wast. Taikina kaukalo, kädet joilla sotketaan. 
91. Mies mettään menöö, silmät kotiaan katto4? Wast. Kirwes, olkapäillä. 
95. Pijmä kaatu pirtin päälle, ei lähde wuolden25 eikä lakasten? Wast. Päiwä-paistet2
102. Kilisö, kalisoo9 luisten lukkuen26 takana? Wast. Lampahan6 kieli kuin se meäkyy27
110. Tahdokkos28 sijhen saunaan mennä, johna27 witta4 owella on? Wast. Hewosen hännän alle. 
114. Wesi lukku26, puu awain, fangit pääsi, takaa ajaja kijni saatin? Wast Punanen meri, Mosexen sauwa, Israelin lapset ja Pharao29
119. Yxi musta mulli myllittelee30 yhdes kirjawas karjas? Wast. Pappi kirkosa. 
131. Karwanen kuin lammas, kewiästi keikkuttaapi, ja ei sillä ole kuitengaan yhtään karwaa? Wast. Harakka. 
135. Mustee syttä, walkosee witiä31? Wast. Harakka. 
145. Mitä kaikki mailma teköö9 yhtä haawa? Wast. Wanhanowat32.
159. Mies mettähän6 menöö, sen kotia tuo, jot ei kijnni saa, sen mettähän jättä jonga kijnni saa? Wast. Täit, päässä. Tämä on wanhoilla33 näin Latinaxi. In densis silvis bis venor qvinqve catellis, Quod capio perdo, quod non capio mihi servo.
167. Yöxi pukoo9, päiwäxi rijsuu? Wast. Sauna kuin lämmitä pannaan, kuin sawu tuloo9.
175. Sata sataa, tuhat tuhatta, makaa kahden tammen lastun wälisä? Wast. Kirja, sen blandit34 ja präntti35
178. Liwertelöö, lawertelo9 eli kilkkaa kalkkaa luisten lukkusten26 takana? Wast. Kieli kuin puhuu. 
188. Pimiä tuloo9, hämärä saawuttaa kaxi karwaasta36 yhteen tassutta (yhteen lyöwät)? Wast. Sjlmän terät, kuin uni rupea tulemaan.
190. Inuu, itköö9, lentä, laulaa, menöö puppuhun6 se on pesään, teköö poikia? Wast. Wapsahainen37 eli mehiläinen. 
196. Karwanen hömmäilö38, karwatointa nielläxensä? eli karwanen hömmötetty38, johon paljas pistetään? Wast. Se on wantus.
199. Yxi ystäwällinen käärämä39, ei lijku lijkuttamata ei käänny kääntämätä, eikä syö syöttämätä, eikä ota sitä kuin annetaan, eikä ano sitä kuin tarwittoo4? Wast. Wähäinen40 lapsi. 
200. Minä olen mies, ja en minä ole mies, mutta kun multa pää poikkileikataan, nijn minä wasta miehexi tulen, minun kauttani wallittewat4, Kuningaat, Pispat, Förstit41, ja minusta tulee sota ja rauha? Wast. Kynä eli kirjotus pännä42
205. Mingätähden jänes hyppää tien yli? Wast. Sentähden ettei hän pääse tien alta, eli ei taida käydä, waan aina hyppää.
208. Mieletöin, kieletöin kaiken mailman wijsas? Wast. Puntari.
215. Mustempi syttä, walkiampi lunta31, korkiampi kotaa, matalampi rekiä? Wast. Harakka. 
220. Tuorikki43 mäellä ammoo, pitkä korsi persehessä6? Wast. Tuuli mylly. 
223. Walkia pelto, mustat seimenet, kylwä kuka taitaa? Wast. Kirja, paperi, bokstawit44 se lukee joka osaa jo kirjottaa. 
236. Tuorikki toiwoo, aunikki43 ammoo keskellä linnaa parasta paikkaa? Wast. Kirkkon-kellot. 
237. Kataja niemen pääsä ilman tuulettakin tuhaileepi, eli tuhisopi45? Wast. Äijän parta. 
239. Lintu lensi lingon päälle, suutoin söi, käsitöin ampu? Wast. Sadet2 eli lumi, jonga auringo sulaa46.
242. Kuulu kuin Kuningas, näkyy kuin saari47, joka mies waransa48 walmistaa? Wast. Ukkosen pilwi taiwaalla. 
252. Tuloo tuhailoo45 kahen8 kallion wälistä? Wast. P…u [= pieru].
259. Pikku aittanen mäellä, suomen lukkunen26 suulla, tapion49 rahat takana? Wast. Orawan pesa. 
260. Lihanen lihasta syö lihasella mättähällä6? Wast. Lapsi istu sylisa ja imee tissiä. 
271. Tunge, tunge, mätä mätä, kuin ei mahdu nuole päätä? Wast. Kuin langaa neulan silmään pannaan. 
273. Jänes juosta jalkytteli50, kuppa silmä51 kuikutteli kahen kallion wälistä, jost ei pääse sinä ilmoissa52 ikänä? Wast. Sukkula, kutoesa kangasta. 
280. Musta sonni nawettaan menee, kaikki punaset ulos ajaa? Wast. Uunin koukku, kuin hijljä wedetään. 
291. Sirkilöity, sarkkiloitu53, läpi näkyy, lämymän54 pitää? Wast. Klasi55, aakkunasa56
293. Yxi pölkky, yhdexän reikää? Wast. Ihminen.
294. Mikä se eläin on, joka aamulla käy neljän jalan, puolipäiwällä kahella8 jalalla, ja koska ilta tulee käy se kolmella jalalla? Wast. Ihminen, lassa57 kontta neljän ryömyn58, miessä57 käy kahdella jalalla, mutta kuin wanhaxi tulee otta sauwan käteensä, ja on nijn kolmi jalkanen. 
296. Hakee, ja ei sois löytäwänsä? Wast. Werkkoa paikatesaan ei sois reikää löytäwänsä. 
308. Yxi tupa, wijsi kamaria? Wast. Handska59
311. Synnitä synty synnitä kuoli ja puhu ja ei sitekkään60 tullut autuaxi? Wast. Bileamin aasi61
312. Punanen mies, puiset turkit, woittaa miehen wijsahangin6? Wast. Wijna.
315. Luinen suu, lihanen parta, kuikistaxen keikistäxen62, äsken63 ääneen panee64? Wast. Kukko. 
321. Kuin pistää nijn pierasee, kuin wetää nijn ween8 heittää? Wast. Tynnerin tappi. 
354. Nenä neittä65, pää jänestä, häntä kyitä kärmeiä66, jalat muuramen67 sukua? Wast. Kissa. 
362. Mikä rääkkylinnun pesä on pirtisä? Wast. Kätkyt. Rääky lintu se on lapsi joka rääkyy ja itke. 
363. Kuningas kuule, harwoin näkee, Jumala ei sinä ikänä, Talon poika joka päiwä? Wast. Wertaistaan. 
364. Punikki punanen lehmä keikko selkä68, keweellä sarwin69 juoxee salon70 siwua, pajikkota71 pauhajapi72? Wast. Suxet. 
372. Leijona lentää loukosta loukkoon, kantaan tähtää, nenään napsahtaa? Wast. P…u [= pieru]. 
375. Mingätähden kettu takansa kattoo? Wast. Ettei73 ole silmiä takana. 
376. Mitäs wares tekee kuin on kuusi wuotta elänyt? Wast. Seihtemännelle4 lähtee.