Yhteystiedot

Viestinnän oppiaine kuuluu Sosiaalitieteiden laitokseen

Viestinnän kanslia:
PL 54 (käynti Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 24850
fax (09) 191 24849

Kanslian aukioloajat
ma-to 10-12 ja 13-14.30

comm-info@helsinki.fi


Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Puh. (09) 1911 (vaihde)

Tilat ja kartat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

 

Ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen

Perustietoa yliopistosta

Viestinnän oppiaineessa koottuja ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen

Kirjoitusasu ja hyvä kieli

Opinnäytteiden ja harjoitusaineen osalta valtiotieteellisessä tiedekunnassa suositellaan noudattamaan äidinkielenopettajien laatimia ohjeita kirjoitusasusta ja kielestä. Näitä ohjeita on hyvä totutella noudattamaan jo opintojen alusta asti kirjallisia töitä tehdessä.

Kielijelppi on verkossa toimiva yliopistolaisen kieli- ja viestintäapuri, jossa käydään laajasti läpi akateemiseen puhe- ja kirjoitusviestintään liittyviä seikkoja.

Kirjoittajan ABC-kortti on verkkosivusto, jonka avulla voi itsenäisesti opiskella ja kerrata suomen kielen kirjoittamisen sekä tekstin- ja kielenhuollon tietoja ja taitoja.

Viittaustekniikka ja lähdeluettelo

Viittaustekniikoita on useita eikä yhtä parasta tapaa ole olemassa. Tärkeintä viittaamisessa on johdonmukaisuus ja selkeys. Lukijan tulee saada tiedot joiden perusteella alkuperäinen lähde löytyy. Tässä muutamia suositeltavia ohjeita:

Tiedekunnan kirjoitusohjeessa käydään läpi perusasiat.  Verkkoviestinnän muuntokoulutuksen Wermun ohjeessa perehdytään erityisesti sähköisten lähteiden käyttöön. Hankalammissa tapauksissa voi turvautua alempana mainittuihin tutkielmanteko-oppaisiin, joissa lähdeviittaustekniikat selostetaan perusteellisemmin.

Tiedonhaku ja tietokannat

Tutkimusetiikka

  • Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö Helsingin yliopistossa. Ks. lisätietoja HY:n verkkosivulta ja Almasta.
  • Plagiointi ja vilppi ovat rangaistavia tekoja ja niihin puututaan lievemmissäkin tapauksissa. Ks. lisätietoja tiedekunnan Alma-sivulta.

Ohjeita englanniksi kirjoittaville

Englanninkieliset viittausohjeet Harvard Style

Tutkimus-, tutkielmanteko- ja kirjoitusoppaita

Saatavilla on myös useita tutkielmanteko-oppaita. Hyväksi havaittuja ovat esimerkiksi:

  • Hirsjärvi, S. ym. (uudistettu 2009): Tutki ja kirjoita (15. uudistettu painos). Tammi, Helsinki,
  • Hakala, J. T. 1999: Graduopas. Melkein maisterin niksikirja. Gaudeamus, Helsinki.
  • Eco, U. 1989: Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään. Vastapaino, Tampere.

Esseet

Essee on itsenäinen teksti, joka pohjautuu lähdekirjallisuuteen. Sen kirjoittaminen edellyttää itsenäistä aiheen pohdintaa ja näkökulman valintaa.

Lehtori Päivi Pöntinen/avoin yliopisto: Tieteellisen esseen ohjeet

Kandidaatin tutkielma

Kandidaatintutkielmassa opiskelija osoittaa kykyä tieteellisen ajattelun soveltamiseen ja taitoa käsitellä viestintätieteellisiä ongelmia. Tutkielman laatimisen yhteydessä tarkastetaan opiskelijan suomen tai ruotsin kielen taito. Tutkielman laatimisprosessi kokonaisuutena muodostaa kandidaatin tutkintoon sisältyvän kypsyysnäytteen, jossa opiskelijan tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Pro Gradu -tutkielma

Tutkielmaa tekemällä opiskelija harjaantuu itsenäiseen, kriittiseen tutkimustyöhön, tutkimusaiheeseen liittyvien teorioiden hallintaan, viestinnän tutkimusmenetelmien ja lähdekirjallisuuden käyttöön sekä tieteelliseen esitystapaan. Maisteriseminaarin tavoitteena on tukea ja edistää pro gradu -tutkielman tekemistä sekä harjaannuttaa tieteelliseen ajatteluun ja esitystapaan.

Opettajien laatimia ohjeita:

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa tehtyihin graduihin voi tutustua kirjastossa sekä sähköisessä E-thesis tietokannassa.